Nguva dzeHwamanda - Chikamu IV

 

 

WHEN Ndakanyora Chikamu I yenyaya dzino dzakateedzana masvondo maviri apfuura, mufananidzo waMambokadzi Esteri wakauya mupfungwa, wakamira mubako revanhu vake. Ndainzwa kuti paive nechimwe chinhu chakakosha pamusoro peizvi. Uye ndinotenda iyi email yandagamuchira inotsanangura chikonzero nei:

 

Kukosha kweizvi (kubviswa ruoko rworuboshwe) kuri muchinzvimbo chaMaria sa "Mambokadzi weKudenga" kana Mambokadzi Amai. Mune echinyakare humambo, mambo anobata Vashandi kana Tsvimbo inomiririra simba rake muruoko rwake rwerudyi. Ndiro tsvimbo iyi inoshandiswa kuita kutonga kana tsitsi. Kana iwe wakamboona "Husiku NaMambo", Esteri aifanira kuurayiwa nekuda kwekuuya pamberi pamambo usina kukokwa; zvisinei, akaponeswa nekuti mambo akamubata netsvimbo yake, iyo yaakabata muruoko rwake rwerudyi.

Mambokadzi (kana mai vahosi, mune nyaya yevaIsraeri) aiwanzoita semurevereri pakati pevanhu namambo. Izvi zvinodaro nekuti mambokadzi amai vega vaigona kupinda pamberi pamambo vasina kushevedzwa. Aizogara “kuruoko rworudyi rwamambo.” Panyaya iyi, ruoko rwake rweruboshwe ruoko rwaaizoshandisa kudzora kutonga kwamambo, nekudzora ruoko rwerudyi rwamambo. Kuti zvivezwa zvese izvi zvaMaria kuti vangopererwa nemaoko avo ekuruboshwe zvinogona kuonekwa saMaria, Mambokadzi weDenga, achibvisa ruoko rwake rweruboshwe. Haachadzora ruoko rwerudyi rwaMambo, achibvumira kutonga kwaMambo kuitwe pamusoro pevanhu.

(Chinyorwa chinonakidza cheizvi ndechekuti zvipuka zvinonzi muMedjugorje zvakatanga makore makumi maviri nemaviri apfuura pamutambo waSt. kugurwa musoro kwaSt John Mubhabhatidzi.)

 

NGUVA DZEMA''ROMPETE 'DZATANGA

Kupera kwevhiki yapfuura iyi, zita redzidziso rakanyatsojeka kwandiri. Ndakanzwa Ishe vachiti izvo zviri kuitika ndizvo Hwamanda dzeYambiro iyo yandakanyora makore maviri apfuura. Kuti izvo zviitiko uye nguva zviri kutanga kuitika izvozvi zvepasi neChechi mune a chaiyo nzira.

In Chikamu IV ye Hwamanda dzeYambiro, Ndakanzwa izwi "Vakatapwa. ” Kubva ipapo, tiri kuona kuchinja kukuru kwevanhu mukati meChina, Africa, Indonesia, Haiti, neAmerica uko makumi ezviuru zvevanhu vari kumanikidzwa kubva kudzimba dzavo kuenda kuhutapwa nekuda kwenjodzi dzinongoitika dzega nekuuraya vanhu. Izvi ndizvo chete kutanga. Tose tinoda kugadzirira. 

Rumwe rudzi rwevatapwa ndevaya "vemweya" - maKristu anomanikidzwa kutiza Kutambudzwa. Pandinonyora izvi, kutambudzwa kunotyisa kuri kuputika muIndia uko vapristi vari kuurawa, masista ekubatwa chibharo, uye zviuru zvemisha yevaKristu nemachechi mazhinji ari kubvamburwa pasi. Asi izvi zviri kure zvakadii kubva kuNorth America? Mumwe mupristi anozvininipisa kwazvo wemuAmerica akati kwandiri nguva shoma yapfuura, St. Thérese Ruva Diki akazviratidza kwaari achiti,

Pasina nguva vapristi havasi kuzokwanisa kupinda mumakereke uye vakatendeka vachatakura ciboria rine Sakaramende Rakakomborerwa kune avo vane nzara ye "kutsvoda kwaJesu".

Vamwe vanhu vanogona kushamisika sei- kutambudzwa uku kunogona sei kuitika? Ndichapa mazwi maviri ayo ini nevamwe takanzwa mumoyo yedu nguva pfupi yadarika: “mutemo wemauto. ” Pakati penyonganyonga, hurumende zhinji dzine simba rekumisa nekutsigira mitemo yevagari kuitira kudzosa runyararo. Nehurombo, iri simba rinogona zvakare kushandiswa zvisirizvo. Isu tinoonawo, sezvazviri muIndia, mapoka anofamba-famba vachiita kutambudzwa uku, kazhinji nemapurisa akamira pedyo uye asingaite chinhu.

Ndakazeza kunyora izvi. Zvisinei, mupristi mumwe cheteye akanzwa kuda kundisheedza sezvo ndaipedzisa kunyora uku nezuro. Akadaro, maererano nekuuya kwenguva kazhinji:

Hatizowana nguva yekuita. Avo vakagadzirira vachaziva zvekuita. Usatya kuridza alarm. Avo vakatarisana neMweya Mutsvene vanozotenda nekuda kwe alarm. 

 

KUDZIDZISWA MUMAKANGANANO

In Chikamu V, Ini ndakanyora nezvedutu remweya rinouya raizoenderana nenguva yemhirizhonga nekuvhiringidzika. Zviri kubva panguva ino yemhirizhonga iyo yandinotenda kuti tingaone kusimuka kwe hutongi hwepasi rose, uye kuti mamiriro eichi ari kukurumidza kuwira munzvimbo. Mashoko akauya kwandiri pandakadzokera nendege kuCanada kutanga kwevhiki rino…

Pamberi peChiedza, pachave nekudzika mumhirizhonga. Zvinhu zvese zviri panzvimbo, mhirizhonga yatotanga (mhirizhonga yezvokudya nemafuta zvatangisa; hupfumi hwuri kudonha, zvisikwa zviri kukonzera nyonganiso; uye dzimwe nyika dzirikurongedza kurova panguva yakatarwa.) Asi pakati pemumvuri, Chiedza Chiedza chinomuka, uye kwechinguva, iyo nyonganiso ichapfaviswa neNyasha dzaMwari. Sarudzo ichaunzwa: kusarudza mwenje waKristu, kana rima renyika rakavhenekerwa nechiedza chenhema uye zvipikirwa zvisina maturo. 

Uye zvino ndakaziva Jesu achiti,

Vaudze kuti vasavhunduke, vatye, kana kuvhunduka. Ndagara ndakuudzai zvinhu izvi, kuitira kuti pazvinoitika mugoziva kuti ndinemi.  

Teerera kune mazwi aSt. Cyprian, ane chirangaridzo chatakapemberera zuro:

Kupiwa kwaMwari kwatigadzirira. Dhizaini yetsitsi yaMwari yatiyambira kuti zuva rekurwa kwedu, makwikwi edu, ave padyo… kutsanya, kumeso, uye minamato zvakafanana. Idzi ndidzo zvombo zvekudenga zvinotipa simba rekumira takasimba nekutsungirira; idziviriro pamweya, nhumbi dzakapihwa naMwari dzinotidzivirira… nerudo rwatinogovana isu saka tinoderedza kunetseka kwemiedzo mikuru iyi -St. Cyprian, bhishopi uye kufira kutenda; Liturgy yemaawa, Vol IV, p. 1407; aya mazwi anotorwa kubva kuKarava kweChipiri kwechiyeuchidzo chaGunyana 16. Zvekare zvakare, ndiri kushamisika nenguva yekuverengwa kweChechi chechiTurike uye kupindirana kwemazwi andiri kunzwa mumoyo mangu. Izvi zvave zvichiitika kwemakore matatu. Asi zvakadaro zvinondizadza nekushamisika!

Zvekare, mufananidzo uyo wanga wakakurumbira pamoyo wangu ndeweye dutu, rine Ziso reDutu kuva nguva inotanga nekutevera iyo Kujekesa (tichifunga mupfungwa zvakare kuti mweya mizhinji iri kutovhenekerwa nechokwadi mumoyo yavo). Asi sekuziva kwedu, dutu rinowedzera uye rinotyisa iro padhuze munhu anoenda kuziso. Iyi ndiyo mhepo yeshanduko yatiri kunzwa izvozvi.

 

KUNYANYA KUKUNDA

Zvekare zvakare, ndinonzwa kuti tichaona kutyorwa kweZvisimbiso zveZvakazarurwa padanho nyowani izvozvi (ona Kuvhurwa kweZvisimbiso uye Kutongwa Kwemakore manomwe - Chikamu II). Tiri kutanga kuona kudonha kwehupfumi hwenyika iyo iyo, muchidimbu, ichavhura nzira ye a Nyika Itsva Yakatongwa. Mukutaura pamusoro pekuti iyi yaive dzidziso yekurangana here kana kuti kwete, mupristi weCanada akati kwandiri, "Unorevei" dzidziso? " Izvi is chirongwa che "Illuminati" uye avo vane masisitimu emabhangi epasirese. Haisi chakavanzika. Haisi pfungwa. ” Chokwadi, kunyangwe Vatican yakabvuma kufamba uku kuenda kune New World Order mugwaro rayo re "zera idzva." Asi kana mumwe achiri kufungidzira kuti kutaura kwakadai kuve kufunga kwakanyanya, hezvino zvakataurwa paWall Street Muvhuro wapfuura:

Iwo matectonic mahwendefa pasi penyika mamiriro ezvemari ari kuchinja, uye pachave paine nyowani yezvemari yepasi rose hurongwa iyo ichave ichazvarwa neiyi. -Peter Kenny, Managing Director, Knight Capital Group Inc., kambani yeNew Jersey inotengesa mari inobata matriliyoni emadhora emadhora emakota kwese kwese; Bloomberg, Nyamavhuvhu 15th, 2008

 

HONDO?

Pakave nekumuka mumoyo mizhinji kunamatira nekureverera mweya iri munyika. Zvichida imhaka yekuti tiri kutarisana nenguva yakaoma zvikuru. Sekunyora kwandakaita nguva pfupi yadarika, ndinotenda tiri kuona kufamba kwekutanga kweizvi-ngoma dzehondo-Muzvinoitika munguva pfupi yapfuura uye isingatarisirwe yeRussia. Zvichida chinotonyanya kushamisa kufamba kwavo kwechimbichimbi kwendege dzemauto (uye izvozvi ngarava dzezvikepe) kupinda Venezuela svondo rapfuura apo ndanga ndichinyora dzino zvakateedzana. Uye apa ndipo pandiri kuda kudzokera kumazwi eVenzuelan ezvemanyepo, Maria Esperanza:

Ive nekuchenjerera, kunyanya kana zvese zvikaita senge zvine rugare uye zvakadzikama. Russia inogona kuita nenzira inoshamisika, pausingatombozvitarisira ... Ruramisiro [yaMwari] ichatanga muVenezuela. -Bhiriji Kuenda Kudenga: Kubvunzana naMaria Esperanza weBetania, Michael H. Brown, peji. 73, 171

[Kubva pamushumo weCNN munaGunyana 22nd, yakawedzerwa mushure mekunge izvi zvaburitswa]:

Munguva yeCold War, Latin America yakava nhandare yehondo pakati peSoviet Union neUnited States. -www.cnn.com, Gunyana 22nd, 2008

Zvekare, Maria anogona kujekesa chimwe chakavanzika pane zvakavhunika zvemaoko akasiiwa kuruboshwe pazvifananidzo zveMarian (ndichiri kugamuchira tsamba kubva kune vakawanda vaverengi vari kungoerekana vawana zvifananidzo zvavo zvakaputswa):

Parizvino, Mwari vakabata maoko emagandanga pamwe neVake ruoko rwerudyi. Tikamunamata nekumukudza, Anomisa zvese. Parizvino Ari kumisa zvinhu nekuda kwe Mukadzi Wedu. Iye ari kuita muzvinhu zvakawanda kukunda muvengi, uye ino nguva inoda runyararo rukuru. Kusaruramisira kuri kutonga izvozvi, asi Ishe Wedu ari kugadzirisa zvese. -Bhiriji Kuenda Kudenga: Kubvunzana naMaria Esperanza weBetania, Michael H. Brown, map. 163

Ishe wedu ndiye ari kutonga. Asi Anoverenga minamato yedu, uye tinofanira kuisimbisa! Ndichiri kutenda zvimwe zviitiko zvave kudzivirirwa, tinogona kuunza mweya mizhinji kuna Jesu!

Shanduko iri pano. Dutu Guru asvika. Asi Jesu ari kufamba pamusoro pemvura pakati payo. Uye Anoshevedzera kwatiri zvino:

Usatya! Nekuti kururamisira kwangu ngoni, uye tsitsi dzangu dzakarurama. Garai murudo rwangu, uye ini ndichagara mamuri.

Ndinotenda isu tapinda mumazuva ekuchinja kukuru uko, kana apera, ichaguma neNguva yeRunyararo. Idzi dzinozove dzinobwinya, dzakaoma, dzinoshamisa, dzine simba, uye dzinorwadza nguva. Uye Kristu neChechi Yake vachakunda!

Simba rerudo rakasimba kupfuura zvakaipa zvinotityisidzira. —PAPA BENEDICT XVI, Misa kuLourdes, France, Gunyana 14, 2008; AFP

 

 


Jesu, Mambo weMarudzi Ose

 

 

 DZIMWEWO KUVERENGA:

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.