Kune Vaya Vanofa Muupenyu…


 


ASATI Sakaramende Yakaropafadzwa, Ishe vakataurirana izwi rine simba, rakabata pamuviri paTsitsi, zvekuti ndakasiya kereke ndaneta…

 

Kune iyo mweya yakarasika yakasungwa muzvivi zvinofa:


IYI NDIYO AWA YENYU YENYENGO!

 

Kune avo vakaitwa varanda nekuona zvinonyadzisira,

    Uyai kwandiri, mufananidzo waMwari

 

Kune avo vari kuita upombwe,

    Uyai Kwandiri, Iye Akavimbika

 

Kune pfambi, neavo vanozvishandisa kana vanozvitengesa,

    Uya Kwandiri, wako Anodiwa

 

Kune avo vanoita mubatanidzwa kunze kwemiganhu yewanano,

    Huya kwandiri, chikomba chako

 

Kune avo vanonamata mwari wemari,

    Uya kwandiri, pasina kubhadhara uye pasina mutengo

 

Kune avo varoyi kana vakasungwa mune zvemashiripiti,

    Uyai kwandiri, Mwari Mupenyu

 

Kune avo vakaita sungano naSatani,

    Uya Kwandiri, Sungano Itsva

 

Kune avo vari kunyura mugomba rakadzika-dzika redoro nezvinodhaka,

    Uya kwandiri, ndiri Amvura Mhenyu

 

Kune avo vakave varanda veruvengo nekusakanganwira,

    Uya Kwandiri, Tsime reTsitsi

 

Kune avo vakatora hupenyu hweumwe,

    Huyai kwandiri, Akarovererwa

 

Kune avo vane godo negodo, uye kuuraya nemashoko,

    Huya kwandiri, ndiani ane godo newe

 

Kune avo vakaitwa varanda nekuzvida,

    Uyai kwandiri, Uyo akapa upenyu hwake

 

Kune avo vaimbondida, asi vakawa,

    Uyai kwandiri, uyo anoramba mweya….uye ndichadzima kudarika kwako, nekuregerera kudarika kwako. Ndichabvisa zvivi zvako, sekure kumabvazuva kubva kumavirira.

    Muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene ndinoraira ngetani dzinokubata iwe kuti dambuke. Ndinoraira hukuru hwese nesimba rekukusunungura.

    Ndinozarura Moyo Wangu Mutsvene kwauri senzvimbo yekuhwanda neutiziro. Ini handirambe mweya unodzoka kwandiri Uchivimba neMweya Wangu husingaperi uye Rudo.

 

IYI NDIYO AWA YENYU YENYENGO.

   

Mhanya kumba Kwandiri, mudiwa wangu, mhanya kumba Kwandiri, uye ini ndichakukumbundira saBaba, ndikupfekedze seMwana Wangu, uye ndikudzivirire seHama.

 
Kune uyo ari muchivi chinofa,

     Uyai kwandiri! Huya, pamberi pezviyo zvekupedzisira zveNgoni zvisati zvadonha munguva yeawa yenguva… 

 
IYI NDIYO AWA YENYU YENYENGO!

 


 

MATANHO OKUPORESA
kwemweya
KUTendeuka KWEZVIVI ZVAKAFA:

Namata Mapisarema 51 izvozvi:

Ndinzwirei tsitsi, imi Mwari, mukunaka kwenyu;
Dzimai kudarika kwangu netsitsi dzenyu zhinji.

Shambidzai zvakaipa zvangu zvose; ndichenesei pachivi changu.

Nekuti ndinoziva kutadza kwangu; chivi changu chinogara chiri pamberi pangu.

Ndakatadzira imi moga;
Ndakaita chinhu chakaipa pamberi penyu
Kuti iwe uri mumutsara wako chete,
usina chaunopomerwa kana uchipa mhosva.

Chokwadi, ndakazvarwa ndine mhosva, mutadzi,
mai vangu sezvavakandigamuchira.

Zvakadaro, iwe unosimbirira pakuvimbika kwemoyo;
ndidzidzise uchenjeri mukati mangu.

Ndinatsei nehisopi, kuti ndive akanaka,
ndishambidzei, mundiite akachena kupfuura chando.

Ndinzwei manzwi okupembera nomufaro;
Itai kuti mapfupa amakapwanya afare.

Bvisai chiso chenyu pazvivi zvangu.
bvisai zvakaipa zvangu zvose.

Sikai mandiri moyo wakachena, Mwari
uye isai mweya mutsva wakarurama mukati mangu.
Regai kundirasha pamberi penyu;
uye regai kunditorera mweya wenyu mutsvene.
Dzoseraizve kwandiri mufaro wokuponesa kwenyu;
tsigirai mandiri mweya unoda.

Ndichadzidzisa vakaipa nzira dzenyu,
kuti vatadzi vadzokere kwamuri.

Ndirwirei parufu, Mwari, Mwari muponesi wangu,
kuti rurimi rwangu rumbidze simba renyu rekuporesa.

Ishe, zarurai miromo yangu; Ipapo muromo wangu uchaparidza rumbidzo yenyu.

Nokuti imi hamufariri chibayiro;
chibayiro chinopiswa chausina kufarira.

Chibayiro chinogamuchirwa naMwari mweya wakaputsika;
mwoyo wakaputsika nowakapwanyika, haiwa Mwari, hamuzozvidzi. ”

AMENI.


 1. Sarudza kutsvaga mupristi uye enda kuSakaramende reKupupura nekukurumidza sezvazvinogona. Jesu akapa vapirisita simba rekuregerera zvivi (John 20: 23), uye anoda kuti iwe nzwa kuti wakanganwirwa.
 2. Pwanyai zvifananidzo zvenyu. Unofanira kubvisa pakati pako izvo zvinhu zviri kukuendesa kukutadza. Jesu akati. “Kana ziso rako rorudyi richikuita kuti utadze, ribvise urirase. Zvirinani kuti urasikirwe hako neimwe nhengo yako pane kuti muviri wako wese ukandwe mugehena. ”(Mat. 5:29)
  • Rasa zvinonyadzisira pese pauinazvo.
  • Bvisa makomputa / maTV ari muyedzo, kana uzviise iwe kwaunogona kuzvidavirira. Chii chakanyanya kukosha: kurerutsa, kana mweya wako?
  • Dururira doro kana zvinodhaka pasi pasingi.
  • Buda kunze kwemusha weumwe wako kana wanga uchigara pamwe chete muchivi, uye wozvipira kuramba wakachena muzviito uye zvinangwa kusvikira kuroora.
  • Bvisa zvinhu zvese zvemashiripiti, zvakaita sema horoscopes, Ouija Boards, Tarot Cards, mazango, mazango, mabhuku kana zvinyorwa zvehuroyi kana zvemashiripiti zvine zvitsinga, nziyo nezvimwe. kana kusungwa kubva pazvinhu izvi:

   “JESU, ndinoramba kushandisa __________ uye ndikukumbire kuti uise simba reMuchinjikwa wako Mutsvene pakati pangu nechakaipa ichi. ”

 3. Gadzira ammams:
  • Kumbira ruregerero pazvinogoneka.
  • Dzorera kana kutsiva zvakabiwa, kana kugadzirisa zvatyoka.
  • Ita zvinodikanwa kuti ubvise zvinokuvadza pazvinogoneka.
 4. Tora matanho anodiwa kuti uwane rubatsiro pazvinenge zvichidiwa:
  • Kana iwe uine chidhakwa, kana uchinzwa kukanganiswa nemhedzisiro yechivi chakakomba, ungangoda kurairwa kwakakodzera. Iyi inogona kunge iri nzira iyo Mwari yaanoshuvira kuunza nayo kupora kwako kwakazara, sekureba kwazvinotora.
 5. Dzokera kuchechi uye utange kugamuchira maSakaramende izvo zvakapihwa naKristu kukusimbisa, kuporesa, nekukushandura. Tsvaga kereke yaunoziva kuti yakatendeka kune dzidziso dzayo dzechiKatorike. Kana usiri muKaturike, bvunza Mweya Mutsvene kuti ukutungamire kwaungaenda. Uye tanga kunamata mazuva ese, uchitaura naJesu sezvawaizoita neshamwari. Hapana rumwe rudo rwakakura kupfuura rudo rwaMwari kwauri, uye iwe uchaona izvi zvakadzama kuburikidza nemunamato uye kuverenga Bhaibheri, inova yake yerudo tsamba kwauri. Vimba naye nemoyo wako wese.

 


 

Mibvunzo inowanzo bvunzwa…

• Chii chaizvo IS chitadzo chekufa:

Kufa kwechivi kugona kukuru kwekusununguka kwevanhu, sezvakaita rudo pacharwo. Iko kuramba kwehunhu hwetsika hwaMwari hwakaratidzwa mumirairo Yake, uye kwakanyorwa pamoyo pemoyo wemunhu. Kuti chivi chive chinofa, mamiriro matatu anofanira kunge aripo: nyaya yakakomba, ruzivo rwakakwana rwehuipi hwechiito, uye kubvumirana kwakazara kwechido - chako chakapihwa naMwari chisarudzo.

 

• Zvinotikanganisa sei iye zvino, uye nekusingaperi?

Chivi chekufa chinobvisa munhu kubva mukutsvenesa Nyasha nechipo chehupenyu husingaperi chinopihwa pachena kubudikidza naJesu Kristu. Kana zvivi zvekufa zvisina kuregererwa nekutendeuka uye nekuregerera kwaMwari, zvinokonzeresa kubviswa muhumambo hwaKristu uye nekufa kusingaperi kwegehena - nekuti rusununguko rwedu rune simba rekuita sarudzo zvachose, pasina kudzoka shure.

 

• Hero ndeyechokwadi here?

Pakarepo mushure mekufa, mweya yeavo vanofira muchimiro chechivi chekufa inodzikira mugehena, uko kwainotambura marango ayo, "moto usingagumi." Kurangwa kukuru kwegehena kuparadzaniswa nekusingaperi kuna Mwari, maAri ega munhu anogona kutora hupenyu uye mufaro waakaitirwa uye waanoshuvira. (onawo Gehena nderechokwadi)

(Zvinyorwa: Katekisimo yeChechi yeKaturike, Glossary, 1861, 1035)

 

Chii chatinoita kana mudiwa ari muchivi chinotyisa?

Kana tichinyatsoda vemumhuri neshamwari, hatisi kuzopa tuzvikonzero mararamire avo kuti vafarirwe kana kuti vasarambwe navo. Tinofanira kutaura chokwadi, asi mukati unyoro uye rudo. Tinofanirawo kushongedzerwa pamweya, nekuti kurwa kwedu hakusi kwenyama asi ne “ukuru nemasimba” (VaEf. 6:12).

Iyo Rosary uye Divine Tsitsi Chaplet zvishandiso zvine simba kurwisa masimba erima - usakanganise pamusoro peizvi. Kutsanya zvakare kunobatsira isu kana mamiriro acho nerunako nyasha. Jesu akaburitsa pachena kuti dzimwe hondo dzekunamata hazvingakundwe pasina iyo. Kurumidza, namata, uye upe zvese kuna Mwari.

 

Kutanga kuburitswa munaGunyana 9th, 2006. Iye zvino yave kuwanikwa mupepa rekuburitsa mapepa:

 

AnofaSinPamphletsingle3D

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

 

Kuti unzwe kana kuraira mimhanzi yaMark, enda ku: mamaki.com

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YENYASHA.