KuParadhiso

maoko  

 

Tinofanira kushandisa nzira dzose uye kushandisa simba redu rose kuunza kunyangarika kukuru kwehuipi hukuru uye hunosemesa hwakazara munguva yedu - kutsiviwa kwemunhu naMwari; izvi zvakaitwa, zvinoramba zvadzorera kunzvimbo yavo yekare yekuremekedza mitemo mitsvene nemazano eEvhangeri…—PAPI PIUS X, E Supremi "Pakudzorerwa Kwezvinhu Zvese Muna Kristu",Gumiguru 4, 1903

 

THE "Age of Aquarius" inotarisirwa nevatsva vatsva ingori nyepera yeNguva yechokwadi yerunyararo iri kuuya, nguva inotaurwa nezvayo naVana Madzibaba veChechi yekutanga nevapapa vazhinji vezana ramakore rapfuura.:

Pakupedzisira zvinokwanisika kuti maronda edu mazhinji apore uye kururamisira kwese kumere zvakare netariro yesimba rakadzoreredzwa; kuti runako rworugare ruvandudzwe, uye minondo nemaoko zvidedere kubva paruoko uye apo vanhu vese pavachabvuma humambo hwaKristu uye nekuzvidira kuteerera izwi Rake, uye rurimi rwese ruchapupura kuti Ishe Jesu vari Mukubwinya kwaBaba. —PAPA LEO XIII, Kutsveneswa kuMweya Mutsvene, May 1899

Kana yasvika, inozove iri nguva yakakomba, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete yekudzoserwa kweHumambo hwaKristu, asi kurunyararo kwe… nyika. Isu tinonamata zvine simba, uye tinokumbira vamwe saizvozvo kuti vanamatire ino inodiwa-nyaradzo yenzanga. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pane Runyararo rwa Kristu muushe hwake", December 23, 1922

Dai pakava nemambakwedza emunhu wese nguva yerunyararo nerusununguko, iyo nguva yezvokwadi, yeruramisiro uye yetariro. -Papa JOHN PAUL II, meseji yeRadio paMhemberero yeKunamata, Kutenda nekupihwa Mhandara Maria Theotokos muBasilica yaSaint Mary Major: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IV, Vatican City, 1981, 1246

Rugwaro uye dzidziso yeMagistial zvinotsigira izvozvo mukati menguva, kureva kuti, “kuzara kwenguva,” zvinhu zvese zvicha “dzoreredzwa” muna Kristu, basa rakahwinwa paMuchinjikwa, nekuitwa munhoroondo (cf.vaKorose 1:24).

Mwari akaronga mukuzara kwenguva kudzoreredza zvinhu zvese muna Kristu. —Lenten Antiphon, Munamato weManheru, Svondo IV, Yokunamata pakati Hours, p. 1530; cf. VaE. 1:10

Ngakuve nekuratidzwa, zvakare zvakare, munhoroondo yepasi simba risingaperi rekuponesa reRununuro: simba reRudo rwetsitsi! Ngazvimise zvakaipa! Dai zvashandura hana! Dai wako Wakachena Moyo uzivise kune ese mwenje weTariro! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yeFatima, www.vatican.va; Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VII, 1 (Vatican City, 1984), 775-777

Ko zvino kudzorerwa uku kucharatidzika sei munguva yeRunyararo?

 

FASI HURU

Pakupera kwenguva ino, Mwari achaita kunatswa kwepasi kuburikidza nezvisina kumboitika okudururwa kweMweya Mutsvene. Fr. Joseph Iannuzzi, mubhuku rake redzidziso pamusoro peNguva yeRunyararo, anonyora kuti:

Kubva pamunhu kuenda kumhuka, kubva kumanyeredzi kuenda kumapuraneti, zvisikwa zvese zvinowana kudururwa kwenyasha, "Pentekosti nyowani," inozoisunungura kubva muhuranda hwayo hwehuori. -Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Innanuzzi, peji 72

Mutambo wechiJuda, uyo wePentekosti unowirirana nekuzadzisa, unodaidzwa Shavuoth.

Mabiko anoonekwa semutambo wezviyo, uye sechiyeuchidzo chekupa kweMutemo paGomo reSinai ... Mwari anorumbidzwa musinagogi, iro rakashongedzwa nemaruva nemichero. Chikafu chakadyiwa musi uyu chinomirira mukaka neuchi [mucherechedzo wenyika yechipikirwa], uye inoumbwa nezvigadzirwa zvemukaka. -http://lexicorient.com/e.o/shavuoth.htm

 

Mhemberero yezviyo

Ziva kuti i "mutambo wezviyo" panounganidzwa "zvibereko zvekutanga". Saizvozvowo, Nguva yeRugare inotanga ne "kumuka kwekutanga”Yevatsvene avo"vakanga vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kutambira mucherechedzo pahuma kana pamaoko”(Zva 20: 4-6; ona Kumuka Kuuya.) Uyu "mutambo" zvakare kupemberera kwegoho rakakura rakakohwewa kuburikidza neTsitsi dzaMwari kusati kwapera zera.

 

KUPA MUTEMO

Chimwe chezvinhu zvikuru zveShavuoth ndiko kuyeuka kwe "kupa" kweMutemo. MuTestamente Itsva, "Mutemo" wakapfupikiswa mune izvi: ku kudanana (Johani 15:17). Chechi yava kupinda pamwe chete mu "husiku husiku hwemweya" (ona Kugadzirira Kwemuchato). Paanobuda kubva mukucheneswa uku, anozopinda zera risati ramboitika mystical kubatana naMwari nomuvakidzani, zera re rudo.

Yasvika nguva yekusimudzira Mweya Mutsvene munyika… Ndinoshuvira kuti ino nguva yekupedzisira itsveneswe neimwe nzira chaiyo kuMweya Mutsvene… Inguva yavo, inguva yaVo, kukunda kwerudo muChechi Yangu. , muchadenga chose. —Jesu kuna Anokudzwa Conchita Cabrera de Armida, Conchita, Marie Michel Philipon, p. 195-196

Kuda Mwari ndiko uku: kuchengeta mirairo yake. Uye ichi chichava chipo kuChechi munguva nyowani: kugara pamwe ne Kuda kwaMwari naMwari nokudaro achizadzisa mazwi aKristu, kuti aBaba "zvichaitwa pasi sezvazviri denga.”Zvichakwanisika kuburikidza simba reMweya Mutsvene, kuchenesa nekuvhenekera Chechi, ichimukwevera mumatanho makuru uye makuru ekubatana uye kukwana.

Ah mwanasikana wangu, chisikwa chinogara chichijairira kupinda mune zvakaipa. Matanho mangani ekuparadza aari kugadzirira! Vachaenda zvakanyanya kusvika pakuzvishingisa muzvakaipa. Asi ivo vachiri ivo pachavo, ivo pachavo, ivo pachavo vanoenda mukati mavo munzira yavo Fiat Voluntas Tua ("Kuda kwenyu ngakuitwe") kuitira kuti Kuda Kwangu kutonge pasi-asi nenzira nyowani nyowani. Ah hongu, ini ndoda kuvhiringidza munhu muRudo! Naizvozvo, teerera. Ndinoda iwe neni kuti ugadzirire iyi Nguva yeRudenga neRudo rwamwari… -Muranda waMwari, Luisa Piccarreta, Zvinyorwa, Kukadzi 8, 1921; yakatorwa kubva Kubwinya kweChisiko, Mufundisi Joseph Innanuzzi, peji 80, nemvumo yaArchbishop weTrani, mutariri wezvinyorwa zvePiccarreta.

Icho chiratidzo par kugona kweichi kubatana yekuda kwemunhu neKuda kwaMwari ndiko kweiyo "Mwoyo miviri" yaJesu naMaria. Kuchengeta mupfungwa kuti Amai Vakaropafadzwa mucherechedzo uye kufananidzira kweChechi, Kukunda kwe TwoHearts2 Mukadzi wedu kuunza vana vake of ndudzi dzose mumubatanidzwa wamwari iye anogoverana neMwanakomana wake, akafananidzirwa nemirazvo yeMweya Mutsvene (weRudo) uyo unosvetuka kubva kune ese Mwoyo. Izvo zvaainazvo, isu tichava, kuburikidza naye.

Amai vaMwari rudzi rweChechi muhurongwa hwekutenda, rudo uye kubatana kwakakwana naKristu… Ichitsvaga kubwinya kwaKristu, Chechi inova yakafanana nerudzi rwayo rwakasimudzwa, uye inoramba ichifambira mberi mukutenda, tariro nerudo, ichitsvaga uye kuita kuda kwaMwari muzvinhu zvese… -Lumen Gentium, Yechipiri Vatican Council, n. 63, 65

Kukunda kwake, saka, ndekwekuti Chechi ikwire kumusoro kwayo seMediatrix, Co-redemptrix, uye Murevereri wenyasha dzese dzepasi rose. Uku kuchave kukunda kwakadii apo Chechi, Amai vechokwadi zvavari, pavanotambanudza mapapiro avo kumakona mana epasi, uye vova sakaramende raamai rekuda ose tsika uye nyika, kwete chete mutariro, asi muchokwadi. Ndiro zuva ratinenge tayambuka chikumbaridzo chetariro kubva panguva yekutenda kuenda panguva yerudo.

 

KURumbidza MWARI

Kurumbidzwa kwaMwari mu "sinagogi" mucherechedzo wekurumbidza kunozonzwika kubva kumarudzi ose mukunamatwa kwaJesu muSakaramende Rakakomborerwa. Kristu haazotongi pasi panyama, kunze kweMuviri wake weYukaristiya uye muChechi yake, inozove "Imwe" tembere, zvinoenderana nemunamato waJesu wekubatana kwevatendi vese (Johane 17:21) iyo "Kristu anogona kuva zvose uye ave mune zvose ” (VaK. 3: 2). Ndinotenda St. Faustina akapihwa tarisiro yekubatana uku, kunozoitika mushure mekunge Chechi yapfuura nepakati pe "mbiru" dzeVaviri Moyo. Papa Benedict neMaviri Makoramu.) Muchiratidzo, akazviona iye nemumwe munhu vachidyara mbiru mbiri pasi neiyo Divine Mercy Image yakamiswa pakati pavo.

Munguva pfupi, pakamira tembere hombe, yaitsigirwa mukati nekunze, pamusoro pembiru mbiri idzi. Ndakaona ruoko rwuchipedzisa tembere, asi handina kumuona munhu wacho. Paive nechaunga chikuru chevanhu, mukati nekunze kwetembere, uye hova dzakange dzichibuda kubva kuna Tsitsi Mwoyo waJesu dzaiyerera dzichidzika pamusoro pevanhu vese. —Diary yaSt. Maria Faustina Kowalska, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, n. 1689; Chivabvu 8, 1938

 

TARIRO YAVE KUTSVIRA

Kunyangwe isu takaona zviratidzo zvekuora zvakatikomberedza; kunyangwe hazvo ziviso dzakakomba dzechiporofita dzenyonganiso nekuparadzwa dzakapihwa nyika uye dziri kutanga kuitika… pakupedzisira, Chechi chido kukunda. Zvakanaka zvichakunda zvakaipa. Nekudaro, kana paine kuve nekubatana naMwari, kuda kwemunhu - kuti agoregererwa - anofanirwa kuenda chimiro cheRudzikinuro, kureva Muchinjiko. Kuda kwemunhu, kwakafananidzwa na "hongu" waKristu kuna Baba muGetsemane, kunofanirwa kugamuchira kusava nechokwadi kwese, rima, zviyedzo, kutambudzwa, uye kuyedzwa kweKushuva kwayo kuti uwane Rumuko. Izvi ndizvo chaizvo zvakadzidziswa naSt.

Ivai nemoyo umwe pakati penyuwo mumwechetewo uri muna Kristu Jesu; iye, kunyange aive muchimiro chaMwari, haana kuona kuenzana naMwari chinhu chekubata. Asi akazvidurura, ndokutora chimiro chemuranda, achiuya akafanana nemunhu; akawana munhu ane chitarisiko, akazvininipisa, akateerera kusvikira parufu, kunyangwe rufu pamuchinjikwa. Nekuda kweizvi, Mwari vakamusimudzira zvikuru… (Phil 2: 5-9)

Kana nguva ino yekutambudzika yapera, kuchave nekusimudzirwa kwevanhu vaMwari, Rumuko zuva rekuzorora munguva yorugare. Ichave nguva apo vapukunyuka venguva ino iripo vachasangana nemufaro wevatsvene kupfuura zvakamboitika chero chizvarwa. Hakusi kuzoguma kwekufa, kana kunyangwe kwechivi, nekuti chipo chakakura cherusununguko rwuchiri kushanda. Uye haizove iyo yekunyepedzera utopia yakavimbiswa nesangano reNew Age uko munhu uye tekinoroji, muwanano yehuipi, kuyedza kugadzira "Adam mutsva" uye "Evha mutsva." Asi, ichave iri nguva yehutsvene hwakasimudzwa apo Humambo hweKudenga hunotonga pasi pano muvatsvene.

Kusvikira kumagumo epasi… Mwari Samasimba naAmai Vake Vatsvene vanofanirwa kusimudza vatsvene vakuru avo vachapfuura noutsvene vamwe vasande zvakanyanya semisidhari yeRebhanoni pamusoro pemakwenzi. —St. Louis de Montfort, Kuzvipira Kwechokwadi kuna Maria, Chitsauko 47

Nepo St. Augustine achitaura kuti "mufaro wevatsvene, muSabata iro, uchave wemweya, uye zvichitevera kuvapo kwaMwari," iyo nyika pachayo inogona zvakare kuvandudza "maruva nemichero" yayo. Zvizhinji pane izvo muChikamu II…

Kutanga kuburitswa Kurume 6, 2009.

 

Munguva pfupi yapfuura, yedu webcast studio uye shopu zvakakanganiswa nemhepo ine simba. Mari dzekugadzirisa kudzimba dzinoita $ 3400. Takazopedzisira kubhadhara muhomwe sezvo zvaizenge zvakadhura kuita inishuwarenzi yekudai. Panguva iyo hushumiri hwedu hwave kutosvina muto kubva muorenji, yaive "kurova" kusingatarisirwi. Isu tinotenda kune avo vanokwanisa kutibatsira nemari. 

 
 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.