Trajectory

 

DO une zvirongwa, zviroto, uye zvishuwo zveramangwana zviri kuitika pamberi pako? Uye zvakadaro, unonzwa here kuti "chimwe chinhu" chiri pedyo? Kuti zviratidzo zvenguva zvinonongedza kune shanduko huru pasi, uye kuti uenderere mberi nezvirongwa zvako zvingave zvinopesana?

 

TEKITSI

Mufananidzo wandakapihwa nashe mumunamato waive iwo wemutsetse une mitsetse unopfura nemhepo. Icho mucherechedzo wedivi rehupenyu hwako. Mwari vanokutuma iwe munyika ino munzira kana trajectory. Iyo nzira yaAnotarisira kuti iwe uzadzise.

Nekuti ndinoziva kwazvo zvandakaronga pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, kuti ndifunge zvakanaka, kwete nhamo! Zvirongwa zvekukupa ramangwana rizere netariro. (Jer 29:11)

Zano rako iwe pachako, uye nenyika yose, rinogara riri rezvemagariro. Asi iyo nzira inogona kuvhiringidzwa nezvinhu zviviri: kutadza kwega uye kutadza kwevamwe. Nhau dzakanaka ndedzekuti…

Mwari anoita kuti zvese zviitire zvakanaka kune avo vanomuda. (VaR. 8:28)

Pane maonero akazara futi, ayo andakaedza kupa mune izvi zvinyorwa… kuti pane chinhu chechitatu chinogona kushandura mafambiro ehupenyu hwedu kubva munzira yayo: iyo zvinoshamisa kupindira kwaMwari. 

Jesu anotiudza kuti paachauya zvakare, vanhu vacharamba vachienderera mberi senguva dzose. Vazhinji vachange vari munzira yavo, vamwe havazoiti.

Sezvazvakanga zvakaita pamazuva aNoa, ndizvo zvazvichavawo mumazuva oMwanakomana woMunhu. Vakadya nekunwa, vakatora varume nevakadzi, kusvikira zuva rakapinda Noa muareka… Zvanga zvakafanana mumazuva aRoti: vaidya nekunwa, vaitenga nekutengesa, vakavaka nekusima… Zvichava saizvozvo pazuva rakaratidzwa mwanakomana womunhu. (Ruka 17: 26-33)

Mamiriro ezvinhu pano, zvakadaro, ndeekuti izvi zvizvarwa zvakapfuura hazvina kuteerera yambiro dzekutongwa kuri pedyo nekuda kwechivi chisingapfidzi. Mwari vaidikanwa kuti vapindire zvisina kujairika munguva yavo. Asi yakanga isiri nguva isingachinjiki. Muzviitiko zvakawanda, Mwari akatendeuka pakange paine kutendeuka kwakaringana kana imwe mweya yekureverera yakamira munzvimbo, senge paNinevhe kana Tekoa.

Sezvo azvininipisa pamberi pangu, handingauyisi zvakaipa panguva yake. Ndichaunza zvakaipa zvacho paimba yake panguva yekutonga kwemwanakomana wake (1 Madzimambo 21: 27-29).

Nekuda kweiyi mukana wekudzora kana kubvisa kutonga kwaMwari, Mweya Wake wekusika wakaramba uchikurudzira mukati memweya zvirongwa zveramangwana. Ini ndakanyora mwedzi yakati wandei yapfuura kuti iyo nguva yenyasha isu tinorarama ikozvino raita sebhendi yakasununguka Riri kutambanudzwa kusvika padanho, uye pazvinodaro, kutambudzika kukuru kuchatanga kuitika pasi pano ruoko runodzivirira rwaIshe inobvumira munhu kukohwa zvaakadyara. Asi nguva yega yega mumwe munhu paanonyengeterera tsitsi panyika, iyo yakasununguka inosunungura zvishoma kusvikira zvivi zvikuru zvechizvarwa chino zvatanga kuzvisimbisa zvakare.

Ndeipi nguva kuna Mwari? Zvichida munamato wekuteterera wemweya mumwe chete wakachena wakaringana kumira ruoko rwekutonga kwemamwe gumi? Uye saka, Mweya Mutsvene unoramba uchikurudzira hupenyu hwako newangu panzira yaVakatigadzirira isu, kutarisira, sekutaura, kutsungirira kwaBaba. Asi nguva yenyasha chido expire, uye iyo mhepo dzekuchinja ichavhuvhuta zvakaomarara, kusunda nyika kuti iite gwara nyowani - uye pamwe neupenyu hwako neni kana tichiri vapenyu panguva iyoyo - tichichinja maturakiti edu airatidzika kunge nguva kuda kwaMwari. Uye imhaka yekuti yaive.

 

Rarama MUZVINO 

Kunyangwe kupindira kunoshamisa kwaMwari kuchizoitika munguva yedu, hapana munhu anogona kutaura zvechokwadi (zvisinei, pane pfungwa yepasirese pasi rose kuti uipi huripo haugone kuenderera husingadzorwi.) Saka rarama izvozvi, nguva iripo, kuzadzisa ne rufaro kuda kwaMwari sezvaanozvizarurira kwauri, kunyangwe zvikasanganisira zvirongwa zvikuru. Haisi "kubudirira," asi kutendeka Anoda; kwete hazvo kupedziswa kwezvirongwa zvakanaka, asi chishuwo chekuzadzisa kuda Kwake kutsvene munzira.

Saka nyaya inoenda…

Imwe hama yakasvika kuna Saint Francis uyo aive akabatikana kushanda mubindu uye akabvunza, "Waizoita sei dai waiziva zvechokwadi kuti Kristu achadzoka mangwana"?

"Ini ndaizoramba ndichirima gadheni," akadaro.

Basa renguva. Kuda kwaMwari. Ichi ndicho chikafu chako, chakakumirira iwe nguva nenguva panguva yekurarama kwako.

Jesu akatidzidzisa kunamata, “Humambo hwenyu ngahuuye, Kuda kwenyu kuitwe, "Asi akawedzera,"Tipei nhasi chingwa chedu chamazuva namazuva.”Mirira uye tarisira kuti Umambo huuye, asi tsvaga chete mazuva ose chingwa: Nzira yaMwari, sezvaungaona iwe kwanhasi. Zviite nerudo rukuru uye nemufaro, kumutenda Iye nechipo chemweya, hupenyu, uye rusununguko. 

Onga mumamiriro ese ezvinhu, nekuti ichi ndicho chido chaMwari kwauri muna Kristu Jesu. (1 VaTesaronika 5:18)

Uye usazvidya moyo nezveramangwana, nekuti pane zvinhu zvitatu zvasara: rutendo, tariro, nerudo. Hongu, tariro — ramangwana rakazara netariro — rinogara riripo…

 

EPILOGUE

Ndakagovana newe mu Nguva Yekuchinja chiitiko chine simba chandakave nacho chakandidaidza kuichi chiitiko chisina kujairika chekuridza a hwamanda yambiro kuburikidza nezvinyorwa izvi. Ini ndicharamba ndichidaro chero bedzi Mweya Mutsvene uchindikurudzira uye wangu wezvemweya director achindikurudzira. Zvinogona kushamisa vamwe venyu kuziva kuti ini handipedze nguva yakawanda ndichiverenga “nguva yekupedzisira” Magwaro kana kuverenga “vaporofita” awa neawa. Ini ndinongonyora [kana webcast] sekufemerwa neMweya, uye kazhinji, izvo zvandichazonyora zvinongouya kwandiri apo ini ndiri kutaipa. Dzimwe nguva, ini ndiri kudzidza zvakanyanya mukunyora sezvauri mukuverenga! 

Pfungwa yeizvi ndeyekuti panogona kuve neyakaenzana pakati pekugadzirira nekushushikana, pakati pekuona zviratidzo zvenguva uye kurarama munguva iripo, pakati pekuteerera zviporofita zveramangwana nekutarisira bhizinesi kwezuva racho. Ngatinamatirei mumwe nemumwe kuti isu tigare tichifara, tichiwedzera hupenyu hwaKristu, tisingambowira mukuora moyo kunogumburisa uko patinofunga nezvechivi chinotyisa icho chakura sekenza munyika medu (ona Nei Kutenda?).  

Ehe, kune dzimwe yambiro dzekupa sezvo nguva yeshanduko inoswedera, nekuti nyika yawira muhusiku hunorwadza hwechivi uye haisati yamuka. Zvisinei, ndinotenda mukana weevhangeri huru uri pamberi pedu. Nyika inongogona chete kudya zvipiriso zveSakaroni zvaSatani kwenguva yakareba zvisati zvashuvira Nyama yechokwadi neMiriwo yeShoko raMwari nemaSakaramende (ona Kubvisa Kwakakura).

Iyi evhangeri ndiyo, chaizvo, izvo izvo Kristu zvaari kutigadzirira isu.

 

Kutanga kuburitswa Zvita 3rd, 2007.   

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

  

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUFANANA NOKUTYA.