Kukunda kwaMaria, Kukunda kweChechi


Chiroto chaSt. John Bosco cheMbiru Mbiri

 

THE mukana wekuti kuve ne "Era rerunyararo”Mushure menguva ino yekuyedzwa iyo nyika yapinda mairi chinhu chakataurwa nezvaBaba veChechi vekutanga. Ini ndinotenda ichazove pakupedzisira "kukunda kweiyo Isina Tsitsi Mwoyo" yakafanotaurwa naMaria muFatima. Izvo zvinoshanda kwaari zvinoshandawo kuChechi: ndokuti, kune kukunda kuri kuuya kweChechi. Iyo tariro yakambovapo kubva panguva yaKristu… 

Kutanga kuburitswa June 21, 2007: 

 

CHITENDE CHAMARIYA

Tinoona kukunda kwakafanana kwaMaria neChechi kwakadeya kufananidzirwa mubindu reEdeni:

Ndichaisa ruvengo pakati pako (Satani) nomukadzi, uye mbeu yako nembeu yake: ichapwanya musoro wako, iwe uchavandira chitsitsinho chayo. (Genesisi 3:15; Douay-Rheims)

Chii chinopwanya Satani, asi vashoma vakasara boka vanoumba chitsitsinho chake? Mbeu yake ndiJesu, uye nekudaro isu, muviri wake, tiri mbeu yake zvakare nekuda kwerubhabhatidzo rwedu. Usatarisira kuona Maria achingoerekana aonekwa kumatenga neketani muruoko rwake kuti asunge Satani. Asi, tarisira kumuwana parutivi pevana vake, neketani yeRosary muruoko rwake, achivadzidzisa maitiro ekuita saKristu. Nekuti kana iwe neni tava "mumwe Kristu" pasi pano, ipapo takatangisa kuparadza zvakaipa kuburikidza nezvombo zvekutenda, tariro nerudo.

Ipapo mauto emweya midiki, vanobatwa neRudo rune tsitsi, achave akawandisa senyeredzi dzedenga nejecha regungwa. Zvichava zvakaipa kuna satani; zvichabatsira Musikana Akaropafadzwa kupwanya musoro wake unozvikudza zvizere. —St. Thérése weLisieux, Hondo yaMary Handbook, p. 256-257

Uku ndiko kukunda kunokunda nyika, kutenda kwedu. Ndiani anokunda nyika kunze kweuyo anotenda kuti Jesu Mwanakomana waMwari? (1 Johani 5: 4-5)

Ziva, kuti Genesi 3:15 inoti Satani anewo "mbeu."

Dhiragoni yakatsamwira mukadzi uye ikaenda kunorwa vamwe vana vake, avo vanochengeta mirairo yaMwari uye vanopupurira Jesu. (Zvak. 12:17)

Satani anorwa hondo kuburikidza ake "Mauto," avo vanotevera "kuchiva kwenyama uye kuchiva kwemaziso uye kudada kwehupenyu" (1 Jn 2:16). Chii chiri kukunda kwedu, saka, asi kukunda moyo yevana vaSatani nerudo nengoni? Vakafira kutenda, "mbeu yeChechi" kunyanya, vanokunda zvakaipa nekupupurira kwavo kusingagumi kuchokwadi cheVhangeri. Humambo hwaSatani hunozopedzisira hwawa, ipapo, nekuteerera, kuzvininipisa, uye nerudo rwevashoma "vatsvuku" uye "vachena" vakaurairwa vakaumbwa naMaria. Idzi dzinoumba "mauto ekudenga" ayo pamwe naJesu achakanda Chikara neMuporofita Wenhema muGungwa reMoto:

Zvino ndakaona denga rakazarurwa, zvino tarira, bhiza jena! Iye akanga agere pariri anonzi Akatendeka uye Wechokwadi, uye mukururama anotonga uye anoita hondo… Uye mauto ekudenga, akapfeka mucheka wakanaka, wakachena uye wakachena, akamutevera akatasva mabhiza machena… Chikara chakabatwa, pamwe nacho muporofita wenhema… Vaviri ava vakakandwa vari vapenyu mudziva remoto unopfuta nesarufa. (Zvak. 19:11, 14, 20,)

 

ARK YOKUKUNDA

Ipapo temberi yaMwari kudenga yakavhurwa, uye areka yesungano yake ikaonekwa mukati metemberi yake; pakava nemheni, namanzwi, nokutinhira, nokudengenyeka kwenyika, nechimvuramabwe chikuru. (Zvak. 11:19)

(Sezvo ini ndinokunyorera izvozvi, dutu risinganzwisisike rakatipoterera makatikomberedza nemheni inoshamisa uye kutinhira kwemabhanan'ana!)

Maria ndiye akasarudzwa naJesu kutungamira Chechi ku Era rerunyararo. Tinoona izvi zvichifanofananidzirwa apo vaIsraeri, pasi paJoshua, vakatevera areka yesungano kupinda muNyika Yakapikirwa:

Kana ukaona areka yesungano yaJehovha Mwari wako, ichatakurwa nevapristi vevaRevhi, unofanira kuputsa musasa nekuitevera, kuti uzive nzira yaunofanira kutora, nekuti hauna kumbopfuura nenzira iyi. (Joshua 3: 3-4)

Ehe, Mary arikutisheedza kuti "tiputse musasa" pamwe nenyika uye timutevere kutungamira munguva dzino dzekutengesa. Kufanana nevaIsraeri vanopinda muNyika Yakapikirwa, iwo mugwagwa Kereke haina kubvira yamboyambuka sezvairi kugadzirira kupinda muEra nyowani. Pakupedzisira, Maria achatiperekedza kunokomberedza "rusvingo" rwevavengi sezvakaitwa naJoshua nevaIsraeri pavakakomba rusvingo rweJeriko. 

Joshua akaita kuti vaprista vatore areka yaJehovha. Vapristi vanomwe vakatakura nyanga dzegondohwe vakafamba pamberi peareka yaIshe… nezuva rechinomwe, kutanga kwaedza, vakafamba vachitenderera guta kanomwe nenzira imwecheteyo… Pakaridza hwamanda, vanhu vakatanga kushevedzera… rusvingo rwakadonha, uye vanhu vakapinda muguta nekurwisa kwakananga ndokuritora. (Joshua 5: 13-6: 21) 

Chikamu chevakasara chichava avo mabhishopi nevapristi avo Satani aisakwanisa kutsvaira mukutsauka pakutenda. Dzimwe nyanzvi dzerugwaro dzinoratidza kuti zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevamiririri havazotsauke (ona Zva 12: 4). Aya "vapristi vanomwe" vakatakura nyanga dzegondohwe (ngowani yabhishopi) havasi kumashure, asi pamberi peareka vakatakura maSakaramende manomwe, anomiririrwa nenhamba "nomwe" mundima iyi. Unoona here kuti Amai vanogaroisa Jesu pekutanga?  

Chokwadi, kuedza kwaSatani zvachose kudzima maSakaramende achasangana nekukundikana zvachose, kuedza kwake kukuru kukoromoka nechinguva chakafanana nemadziro eJeriko. Chechi inopinda “kwaedza” kuita Era nyowani mairi Mweya Mutsvene uchaburukira muPentekosti yechipiri, uye Kristu achatonga kuburikidza nekuvapo kwake kweSakaramende. Ichave iri zera revasande, nemweya inokura muhutsvene husingaenzaniswi, yakabatanidzwa mukuda kwaMwari, ichiumba Mwenga usina gwapa uye wakachena… apo Satani achakasungwa akasungwa mugomba rakadzika-dzika.

Uku ndiko kuchave kukunda kwekupedzisira, kukunda kwaMaria, apo zvakaipa zvinokundwa mumoyo yeChechi, kusvikira kusunungurwa kwekupedzisira kwaSatani, uye kudzoka kwaJesu mukubwinya. 

Muiyi “nguva yekupedzisira,” inopinzwa neMwanakomana mukudzikinura muviri, Mweya unoratidzwa uye unopihwa, unozivikanwa uye unogamuchirwa semunhu. Izvozvi zvinogona kuita izvi hurongwa hwamwari, hwakazadziswa munaKristu, dangwe uye musoro wechisikwa chitsva, kuva Akasanganiswa mumunhu nokudururwa kweMweya: seChechi, kuyanana kwevatsvene, kuregererwa kwezvivi, kumuka kwemuviri, uye neupenyu husingaperi. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 686

Kana pamberi pegumo iro rekupedzisira paine nguva, yakawanda kana shoma, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuonekwa kwemunhu waKristu muhukuru asi nechisimba chemasimba iwayo ehutsvene ayo dzave kushanda, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Dzidziso yeChechi yeKaturike; inotorwa kubva Runako rweChisiko, Fr. Joseph Iannuzzi, peji 86  

 

INZWI REKereke YEKUTANGA

Ini nevamwe vese vechiChristian chekare tinonzwa tine chokwadi chekuti kuchave nerumuko rwenyama ruchiteverwa nemakore chiuru mukuvakwa, kushongedzwa, uye guta rakakurisa reJerusarema, sezvakaziviswa neMuporofita Ezekieri, Isaias nevamwe… Mumwe murume pakati pedu anonzi Johani, mumwe wevaApostora vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore ane chiuru, uye kuti mushure mezvo zvakasarudzika uye, muchidimbu, rumuko rusingaperi nekutongwa zvichaitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Nekudaro, maropafadzo akafanotaurwa pasina mubvunzo anoreva nguva yeHumambo Hwake, apo akarurama achatonga pakumuka kubva kuvakafa; apo kusikwa, kuzvarwa patsva uye kusunungurwa kubva muhusungwa, kuchazopa zvakawanda zvekudya zvemarudzi ese kubva mudenga rekudenga uye nekubereka kwepasi, sekurangarira kwevakuru. Avo vakaona Johane, mudzidzi waIshe, [tiudzei] kuti vakanzwa kubva kwaari kuti Ishe vaidzidzisa nekutaura sei nenguva dzino… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co .; (St. Irenaeus aive mudzidzi weSt.Polycarp, aiziva nekudzidza kubva kuMuapositori Johane uye akazogadzwa kuva bhishopi weSmirna naJohn.)

Isu tinoreurura kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pasi pano, kunyangwe pamberi pedenga, mune imwe mamiriro ekuvapo; sekunge zvichazoitika mushure mekumuka kuvakafa kwamakore chiuru muguta rakavakwa naMwari reJerusarema… Tinoti guta rino rakapihwa naMwari kuti vagamuchire vatsvene pakumuka kwavo, nekuvazorodza nekuwanda kwezvose chaizvo zvokunamata maropafadzo, semuripo kune avo vatakatodza kana kurasikirwa… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Madzibaba Ante-Nicene, Henrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

Sezvo Mwari, vapedza mabasa avo, vakazorora nezuva rechinomwe vakariropafadza, pakupera kwegore zvuru zvitanhatu huipi hwese hunofanira kubviswa panyika, uye kururama kunotonga kwemakore chiuru… —Caecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; Munyori weChechi), The Divine Institutes, Vol 7.

Avo avo pasimba reiyi ndima [Zva 20: 1-6], vanofungidzira kuti rumuko rwekutanga nderamangwana uye nemuviri, vakafambiswa, pakati pezvimwe zvinhu, kunyanya nenhamba yemakore ane chiuru, sekunge chiri chinhu chakakodzera kuti vatsvene vanofanira kunakidzwa nerudzi rwekuzorora kweSabata panguva iyoyo. , zororo dzvene mushure mekushanda kwemakore zviuru zvitanhatu kubva pakasikwa munhu… (uye) panofanira kutevera pakupera kwemakore zviuru zvitanhatu, semazuva matanhatu, rudzi rweSabata rechinomwe-remakore muzviuru zvemakore zvinotevera ... Uye izvi mafungiro aisazoshora, dai zvaifungidzirwa kuti mufaro wevatsvene, muSabata iro, unenge uri wemweya, uye zvichikonzera kuvepo kwaMwari…  —St. Augustine weHippo (354-430 AD; Chiremba weChechi), De Civival Dei, Bk. XX, Ch. 7 (Yunivhesiti yeKaturike yeAmerica Press)

 

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.