Evhangeri yechokwadi

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaMay 24, 2017
Chitatu cheSvondo Rechitanhatu reIsita

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

PANO anga ari hullabaloo yakawanda kubvira zvakataurwa naPapa Francis makore mashoma kumashure achishora kutendeutsa - kuyedza kushandura mumwe munhu ave chitendero chake. Kune avo vasina kuongorora chirevo chake chaicho, zvakakonzera kuvhiringidzika nekuti, kuunza mweya kuna Jesu Kristu - ndiko kuti, muChiKirisitu - ndosaka kereke iripo. Saka kana Papa Francis anga achisiya Great Commission yeChechi, kana pamwe aireva chimwe chinhu.

Kutendeutsa chinhu chisina musoro, hazvina musoro. Tinofanira kusvika pakuzivana, kuteerera kune mumwe nemumwe uye nekuvandudza ruzivo rwedu rwenyika yakatipoteredza.—POPA FRANCIS, bvunzurudzo, Gumiguru 1, 2013; repubblica.it

Muchirevo chechinyorwa chino, zvinoita sekunge izvo zviri kuramba kuitwa naPope hakusi evhangeri, asi a nzira yeevhangeri isingamhanyise pamusoro pechiremerera cheumwe. Panyaya iyi, Papa Benedict akataura chinhu chimwe chete ichi:

Chechi haibatanidzi mukutendeutsa vanhu. Pane kudaro, anokura ne "kukwezva": sekungoti Kristu “anokwevera zvese kwaari” nesimba rerudo rwake, achiguma pachibairo cheMuchinjikwa, saizvozvo Chechi inozadzisa basa rayo kusvika pakuti, mukubatana naKristu, rinozadzisa rimwe nerimwe remabasa aro mumweya. uye kutevedzera kunoshanda kwerudo rwaIshe wake. —BENEDICT XVI, Anofarira Kuvhurwa KweChishanu Musangano Mukuru weMabhishopi eLatin America neCaribbean, Chivabvu 13, 2007; v Vatican.va

Tinoona rudzi urwu rweevhangeri yechokwadi - kutevedzera Kristu - mukuverenga kweMisa kwekutanga kwanhasi uko Pauro anobata maGiriki echihedheni. Haapinde mutembere dzavo uye ashore chiremerera chavo; haatuki dzidziso dzezvitendero zvavo nemitauro, asi anozvishandisa sehwaro hwekutaurirana. 

Ndiri kuona kuti munzira dzese unonamata. Nekuti ndakati ndichifamba-famba ndichinyatsotarisisa nzvimbo dzenyu tsvene, ndipo pandakawana aritari yakanyorwa kuti: Kuna Mwari Asingazivikanwi. Naizvozvo zvamunonamata musingazivi, ndinokuparidzirai izvozvo. (Kutanga kuverenga)

Zvakawanda kupfuura murume wepamberi pazvino (uyo ari kuramba asingatendi kuvapo kwaMwari uye asina kudzika), Paul ainyatsoziva kuti pfungwa dzakangwara kwazvo muzuva rake - vanachiremba, vazivi uye vatongi - vaive vechitendero. Vakanga vaine pfungwa yekuzvarwa uye kuziva kuti Mwari ariko, kunyangwe vaisakwanisa kunzwisisa kuti chimiro chipi, sezvo chainge chisati chaziviswa kwavari. 

Akaita kubva kune mumwe rudzi rwevanhu kuti agare pamusoro penyika yese, uye akatara mwaka yakatarwa nemiganhu kumatunhu avo, kuti vanhu vatsvage Mwari, kunyange vangamutsvangadzira vamuwane, kunyangwe iye haisi kure nemumwe wedu. (Kutanga kuverenga)

Ukuru hwake huri kumusoro kwapasi nokudenga. (Nhasi Mapisarema)

Nekudaro, nenzira dzakasiyana, munhu anokwanisa kusvika pakuziva kuti kune chokwadi chiri chikonzero chekutanga uye mugumo wekupedzisira wezvinhu zvese, chokwadi "icho munhu wese anodana Mwari"… zvitendero zvese zvinopupura pakutsvaga kwakakosha kwemunhu kutsvaga Mwari.  -Katekisimo yeChechi yeKaturike, n. 34, 2566

Asi nekuuya kwaJesu Kristu, kutsvaga kwaMwari kunowana nzvimbo yayo. Zvakadaro, Pauro anomirira; anoenderera mberi achitaura mutauro wavo, achitotora nhetembo dzavo:

Nekuti maari tinorarama uye tinofamba uye tiripo; sezvakataurwa nevamwe vadetembi venyu kuti, 'Nekuti tiri zvizvarwa zvakewo.'

Neiyi nzira, Paul anowana chinowirirana. Haatuke vamwari vechiGiriki kana kushora zvishuwo zvechokwadi zvevanhu. Uye saka, vanotanga kunzwa, munaPauro, kuti vane mumwe munhu anonzwisisa kushuvira kwavo kwemukati-kwete munhu uyo, nekuda kwezivo yake, ari mukuru kwavari, uko… 

Kufungidzirwa kwakanaka kwedzidziso kana kuraira kunotungamira panzvimbo yekunyengedza uye masimba masimba, uko pachinzvimbo chekuparidza evhangeri, munhu anoongorora nekuisa vamwe pachinzvimbo, uye pachinzvimbo chekuvhura musuwo wenyasha, mumwe anopedza simba rake mukuongorora nekuongorora. Mune zvese izvi hapana munhu ane hanya naJesu Kristu kana vamwe. -POPE Francis, Evangelii Gaudium, N. 94 

Ichi chimiro chehukama ndochakange chiri kusimbwa naPope Francis kubva pazuva rekutanga repapa. Asi kumukristu, kuvhangera hakuzomboperi nekungosvika pachibvumirano kana zvinangwa zvekubatsirana - zvinokodzera seizvi. Asi…

Hakuna evhangeri yechokwadi kana zita, dzidziso, hupenyu, zvipikirwa, humambo uye chakavanzika chaJesu weNazareta, Mwanakomana waMwari, zvisina kuziviswa. —PAPA PAURO VI, Evangelii Nuntiandi,n. 22; v Vatican.va 

Uye nekudaro, awana chaanowirirana, Paul anotora danho rinotevera - iro danho rinoisa hukama, rugare, kunyaradzwa, kuchengetedzeka, uye kunyangwe hupenyu chaihwo, panjodzi. Anotanga kubvumira Jesu Kristu kubuda:

Sezvo nokudaro tiri vana vaMwari, isu hatifanire kufunga kuti humwari hwakafanana nemufananidzo wakagadzirwa negoridhe, sirivheri, kana dombo nehunyanzvi hwevanhu nekufungidzira. Mwari akafuratira nguva dzekusaziva, asi ikozvino anoda kuti vanhu vese kwese vatendeuke nekuti akatara zuva raachatonga nyika neruramisiro kuburikidza nemurume waakagadza, uye akapa chisimbiso kune vese nekumutsa iye kubva kuvakafa.

Pano, Pauro haanyengere maitiro avo, asi anotaura kune imwe nzvimbo mumoyo mavo yavanenge vatoziva nezvayo: nzvimbo iyo yavanoziva kuti vatadzi, vachitsvaga Muponesi. Uye nazvo, vamwe vanotenda, uye vamwe vanongoseka voenda.

Paul haana kutendeutsa, kana kukanganisa. Akave evhangeri.

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Evhangeri, kwete kutendeutsa

Mhinduro yeKaturike kune Dambudziko revapoteri

Mwari mandiri

Ironyano Irony 

  
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

  

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, MASS KUVERENGA, ALL.