Kuwana Kwechokwadi

 

CHII zvinoreva here kuti Jesu anoda kudzorera kurudzi rwevanhu "Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari"? Pakati pezvimwe zvinhu, iko kudzoreredzwa kwe kuva mwanakomana chaiko. Rega nditsanangurire ...

 

VANAKOMANA

Ndakaropafadzwa kuroora mumhuri yepurazi. Ndine zviyeuchidzo zvakanaka kwazvo ndichishanda pamwe natezvara vangu, kunyangwe kwaive kufudza mombe kana kugadzirisa fenceline. Nguva dzose ndichida kumubatsira, ndakachera ndichiita chero chaaikumbira-asi kazhinji nerubatsiro uye nhungamiro yakawanda. 

Kana zvasvika kune vakuwasha vangu, zvakadaro, yaive imwe nyaya. Ndakashamisika kuti vaigona sei kuverenga pfungwa dzababa vavo kugadzirisa dambudziko, kuuya nekugadzirisa, kana kugadzirisa ipapo pamwe kazhinji mazwi mashoma ataurwa pakati pavo. Kunyangwe mushure mekuve chikamu chemhuri kwemakore uye kudzidza mamwe maitiro, ini handina kuzombokwanisa kuwana iyo intuition ivo vakaita sevanakomana vekubereka baba vavo. Vakanga vakaita Kuwedzera kwekuda kwake uyo akangotora pfungwa dzake ndokuzviisa mukuita… apo ini ndakasara ndakamira ipapo ndichishamisika kuti kutaudzana kwaiita sekunge kwakavanzika uku kwaive chii!

Zvakare, sevakazvarwa-vakaberekwa, vane kodzero uye neropafadzo nababa vavo izvo zvandisina. Ndivo vadyi venhaka yenhaka yake. Ivo vane ndangariro yenhaka yake. Sevazukuru vake, vanonakidzwawo nehukama hwehukama (kunyangwe ini ndichiwanzoba mahug mazhinji kubva kuna tezvara vangu kupfuura chero ani zvake). Ndiri, zvakati kana zvishoma, mwanakomana wekurerwa…

 

VANAKOMANA VAKABEREKWA

Kana kuburikidza nemuchato ndakave "akarerwa" mwanakomana, sekutaura, kuri kuburikidza neBhabhatidzo kuti isu tinove takagamuchirwa vanakomana nevanasikana veWekumusoro-soro. 

Nokuti hauna kugamuchira mweya wehuranda kuti udzokere mukutya, asi wakagamuchira mweya wekugamuchirwa, watinoshevedzera nawo kuti, “Abha, Baba!” kuti kubudikidza navo mugove nekugovana muhuMwari… (VaRoma 8:15, 2 Petro 1: 4)

Nekudaro, munguva dzino dzekupedzisira, izvo zvakatangwa naMwari muRubhabhatidzo Iye zvaari kuda kuunza kwazviri kupera pasi sechikamu chekuzara kwechirongwa Chake nekupa Chechi "Chipo" chekuzara kuva mwanakomana. Sokutsanangura kunoita mufundisi Rev. Joseph Iannuzzi:

… Zvisinei neruregerero rwaKristu, vakaregererwa havazi ivo vane kodzero dzaBaba uye vanotonga pamwe navo. Kunyangwe Jesu akazova munhu wekupa vese vanomugamuchira simba rekuva vanakomana vaMwari uye akazova dangwe rehama zhinji, dzavanogona kumudaidza kuti Mwari Baba vavo, vakaregererwa havana nerubhabhatidzo vane kodzero dzaBaba saJesu uye Mary akadaro. Jesu naMaria vakanakidzwa nekodzero dzese dzehunhu hwekuzvarwa, kureva, kubatana kwakakwana uye kusingamiswi neKuda kwaMwari… -Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta, (Kindle Nzvimbo 1458-1463), Kindle Edition.

St. John Eudes anotsigira ichi chokwadi:

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike.—St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Izvo "zvakaitwa zvakakwana uye zvakazadzikiswa" munaJesu yaive "hypostatic kubatana" kwekuda kwake kwemunhu neKuda kwaMwari. Nenzira iyi, Jesu nguva dzose uye kwese kwaigovana mu hupenyu hwemukati yaBaba uye nekudaro kodzero dzose nezvikomborero izvi zvaisanganisira. Muchokwadi, prelapsarian Adam akagovanawo mukati mehupenyu hwetatu nekuti iye kubatwa Kuda kwaMwari mukati mekushaikwa kwechido chake chevanhu kuti iye zvakazara akatora chinhano musimba, chiedza, uye hupenyu hweMusiki wake, achipa makomborero aya muchisiko chose sekunge aive "mambo wezvisikwa." [1]'Sezvo mweya waAdamu waive nesimba risingaperi rekugamuchira kushanda kwaMwari kusingaperi, Adam paakaramba achigamuchira kushanda kwaMwari mukuteedzana kwezviito zvake zvine muganho, ndipo paakanyanya kuwedzera kuda kwake, akagovana mukuvapo kwaMwari, uye akazvisimbisa se "musoro wevanhu vese. zvizvarwa ”uye“ mambo wezvisikwa. ”'—Zvak. Joseph Iannuzzi, Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari mune Zvinyorwa zveLuisa Piccarreta, (Kindle Nzvimbo 918-924), Kindle Edition

Nekudaro, mushure mekudonha, Adhama akarasikirwa nechinhu ichi; akanga achiri kukwanisa do kuda kwaMwari asi anga asisagone kubata iyo (uye nekudaro kodzero dzese dzaimupa) muhunhu hwake hwakakuvadzwa. 

Mushure mekuita kwaKristu Kununura, masuwo eDenga akavhurwa; zvivi zvevanhu zvinogona kuregererwa uye maSakaramende aigonesa vatendi kuve nhengo dzemhuri yaBaba. Kubudikidza nesimba reMweya Mutsvene, mweya inogona kukunda nyama yavo, kuenzanisa kuda kwavo kuna Mwari, uye kugara maAri nenzira yekuti vasvike kune kumwe kukwana kwemukati nekubatana, kunyangwe pasi pano. Mukufananidza kwedu, izvi zvinogona kufananidzwa neni ndichiita zvishuwo zvatezvara vangu zvakakwana and with yose rudo. Zvisinei, kunyange izvi hazvingadaro pa kodzero dzakafanana neropafadzo kana maropafadzo uye vagovana muhuhu baba sevana vake vemuzvarirwo.

 

NYASHA ITSVA YEMAZUVA OKUPEDZISIRA

Zvino, sekuratidzwa kwezvakavanzika zvezana ramakore rechimakumi maviri zvakaita saMakaropafadzwa Dina Belanger, St.Pio, Anoremekedzwa Conchita, Muranda waMwari Luisa Piccarreta nezvimwewo vaburitsa, Baba zvechokwadi vanoshuva kudzorera kuChechi. nepanyika  ichi "chipo cheKurarama Mukuda kwaMwari" se yekupedzisira nhanho yekugadzirira kwake. Chipo ichi chaizofanana natezvara vangu vachindipa na nyasha (izwi rechiGiriki charis zvinoreva nyasha kana "nyasha") uye akaisa zivo zvakagamuchirwa nevanakomana vake muzvarirwo. 

Kana Testamente Yekare yaipa mumweya hunhu hwe "huranda" kumutemo, uye Rubhabhatidzo hunhu hwe "kugamuchirwa" munaJesu Kristu, nechipo cheKurarama muKuda kwaMwari Mwari anopa mweya mweya we "nhaka" iyo inobvuma iyo "kubvumirana mune zvese zvinoitwa naMwari", uye kutora kodzero dzese dzezvikomborero zvake. Kumweya uyo unoshuva uye nerudo kurarama muKuda kwaMwari nekuteerera kwakatendeka ne "chiito chakasimba uye chakashinga", Mwari vanopa paari vanakomana possession. -Chipo cheKurarama muKuda kwaMwari mune zvakanyorwa zveLuisa Piccarreta, Rev. Joseph Iannuzzi, (Kindle Nzvimbo 3077-3088), Kindle Edition

Uku kuzadzikisa mazwi a "Baba Vedu" umo matave kukumbira iye Iye “Umambo huyai uye huchaitwa panyika sezvakunoitwa kudenga.” Iko kupinda mu "nzira yekusingaperi" yaMwari kuburikidza nekutora Kuda kwaMwari, uye nekudaro kunakidzwa nenyasha kodzero chaidzo neropafadzo, simba uye hupenyu zviri zvaKristu nemasikirwo.

Pazuva iro muchakumbira muzita rangu, uye handikuudzei kuti ini ndichakukumbirirai kuna Baba. (Johani 16:26)

Sekupupura kwakaita St. Faustina mushure mekugamuchira Chipo:

Ndakasvika pakunzwisisa nyasha dzisinga fungidzike idzo Mwari vanga vachindipa. Ndakanzwa kuti zvese zvaive nababa vekudenga zvaive zvakafanana neni… -Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 1279, 1395

Chokwadi, zvakare kuziva nepanyika mubatanidzwa wemukati uyo uyo akaropafadzwa Kudenga zvino anofarira (kureva. kodzero dzose uye maropafadzo ehumwanakomana hwechokwadi) zvakadaro pasina chiratidzo chakakosha. Sekutaura kwakaita Jesu kuna Luisa:

Mwanasikana wangu, kugara muChido Changu ndihwo hupenyu hunonyanya kufanana ne [hupenyu hwe] hwakaropafadzwa kudenga. Icho chiri kure kwazvo neuyo anongoenderana neWangu Kuda uye anozviita, akatendeka nekuita mirairo yake. Iyo nhambwe pakati pevaviri ndeyekusvika iyo yedenga kubva pasi, kusvika kune iyo yemwanakomana kubva kumuranda, uye namambo kubva pasi pake. —Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari muZvinyorwa zvaLuisa Piccarreta, Rev. Joseph Iannuzzi, (Kindle Nzvimbo 1739-1743), Kindle Edition

Kana, pamwe, mutsauko pakati pemukwasha nemwanakomana:

To kurarama muKuda Kwangu ndiko kutonga mairi uye nako, nepo kusvika do Chido changu chinofanirwa kuendeswa kune Yangu mirairo. Nyika yekutanga ndeyekutora; yechipiri kugamuchira zvigadziriso uye nekuita mirairo. Ku kurarama muKuda Kwangu kuita Kuda Kwangu kuve kwako, sepfuma yako, uye kuti vazvitungamirire sezvavanoda. —Jesu kuna Luisa, Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari mune Zvinyorwa zveLuisa Piccarreta, Rev. Joseph Iannuzzi, 4.1.2.1.4

Nezve chiremerera ichi chikuru icho Baba vanoda kudzoreredza kwatiri, Jesu akati kuna Akaropafadzwa Dhina kuti Aida kumuita mwari “nenzira imwecheteyo sekubatanidza Hunhu hwangu nehuMwari hwangu… Hamungambovi neni zvakanyatsokwana kudenga… nekuti ndakusveta zvachose." [2]Korona yeUtsvene: Pane Zvakaratidzwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta, Daniel O'Connor, (peji 161), Kindle Edition Mushure mekugamuchira Chipo, akanyora kuti:

Mangwanani ano, ndagamuchira nyasha dzakakosha dzandinoona dzakaoma kutsanangura. Ndainzwa kukwira kumusoro kuna Mwari, sekunge ndiri mu "nzira yekusingaperi," iri mukusingaperi, isingachinjiki mamiriro… ndinonzwa kuti ndinogara ndiri pamberi paTiriniti anoyevedza… mweya wangu unogona kugara kudenga, kugara imomo ndisina kana shure tarisa pasi, uye zvakadaro ramba uchiratidza hupenyu hwangu. -Korona yeUtsvene: Pane Zvakaratidzwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta, Daniel O'Connor (mapeji 160-161), Kindle Edition

 

NEI ZVINO?

Jesu anotsanangura chinangwa cheChipo ichi chakachengeterwa idzi "nguva dzekupedzisira":

Mweya unofanirwa kuzvishandura muNdiri uye uve akafanana neni; inofanira kuita hupenyu Hwangu hwayo; Minamato yangu, Kugomera kwangu kwerudo, Kurwadziwa kwangu, kurova kwehana kunopfuta pachako… Ndinoshuva naizvozvo kuti vana Vangu vapinde muhunhu Hwangu uye vadzokorore zvakaitwa nemweya wevanhu Vangu muKuda kwaMwari… Vachikwira pamusoro pezvisikwa zvese, vachadzorera kodzero dzekusika - Zvangu [zvirevo zviripo] pamwe neizvo zvezvisikwa. Vachaunza zvinhu zvese kumavambo ekusika uye kuchinangwa icho chisikwa chakavepo… Saka ndichave neuto remweya iyo ichagara muKuda Kwangu, uye mavari zvisikwa zvichadzoswazve, zvakaisvonaka uye zvakaenzana parwakabuda kubva mumaoko angu. —Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari muZvinyorwa zvaLuisa Piccarreta, Rev. Joseph Iannuzzi, (Kindle Nzvimbo 3100-3107), Kindle Edition.

Ehe, iri ndiro basa ra Yedu Mukadzi Wechidiki Rudikikutungamira nzira nekutanga kudzoreredza hunhu hwedu hwechokwadi kuburikidza neChipo kudenga chinotipa izvozvi zvinoenderana nemunamato waKristu.

Ndakavapa kubwinya kuya kwamakandipa, kuti vave vamwe, sesu tiri vamwe;

Kana zvisikwa zvakawira mukusagadzikana kuburikidza nekusateerera kwaAdamu, kuri kuburikidza nekudzoreredzwa kweKuda kwaMwari muna "Adam" kuti zvisikwa zvichazogadzirwazve. Izvi zvinodzokorora.

"Zvisikwa zvese," akadaro St. Paul, "zvinogomera uye zvinoshanda kusvika zvino," zvichimirira kudzikinura kwaKristu kudzosa hukama pakati paMwari nezvisikwa zvake. Asi chiito chekudzikinura chaKristu hachina kuzvidzorera chega zvinhu zvese, chakangoita kuti basa reruregerero riite, rakatanga kuregererwa kwedu. Sezvo vanhu vese vachigovana mukusateerera kwaAdamu, saka vanhu vese vanofanirwa kugoverana mukuteerera kwaKristu kune kuda kwaBaba. Ruregerero runozokwana chete kana vanhu vese vagovana kuteerera kwake… —Muranda waMwari Fr. Walter Ciszek, Anonditungamira (San Francisco: Ignatius Press, 1995), mapeji 116-117

Kubudikidza nekudzoreredzwa kwehumwanakomana hwechokwadi, ava vanakomana nevanasikana vachabatsira kudzorera kuwirirana kwepakutanga kweEdeni "nekutora hunhu hwedu kuburikidza nemubatanidzwa unova mufananidzo weHypostatic Union." [3]Muranda waMwari Archbishop Luis Martinez, Nyowani uye Divine, p. 25, 33 

Nekudaro zvinotevera izvo kudzoreredza zvinhu zvese munaKristu uye kudzosera varume kumashure kuzviisa pasi paMwari chinangwa chimwe chete. —PAPA ST. PIUS X, E Supremikwete. 8

SeCardinal Raymond Burke akapfupikisa zvakanaka kwazvo:

… Muna Kristu kunoonekwa kurongeka kwezvinhu zvese, iko kubatana kwedenga nepasi, sekufunga kwakaita Mwari Baba kubva pakutanga. Iko kuteerera kwaMwari Mwanakomana Mwanakomana, uyo anogara patsva anogadzirisa, kudzoreredza, iko kwekudyidzana kwekutanga kwemunhu naMwari uye, nekudaro, rugare rwenyika. Kuteerera kwake kunobatanidza zvekare zvinhu zvese, 'zvinhu zviri kudenga nezviri zvepanyika.' -Cardinal Raymond Burke, kutaura muRome; Chivabvu 18, 2018, anosika.net

Nokudaro, kuri kuburikidza nekugovana mukuteerera Kwake kuti isu tinowana zvakare kuva mwanakomana chaiye, nezvakanaka zve cosmological: 

… Chiito chizere chechirongwa chekutanga cheMusiki chakatsanangurwa: chisikwa umo Mwari nemurume, murume nemukadzi, hunhu nehunhu zviri kuwirirana, mukutaurirana, mukudyidzana. Zano iri, rakatsamwiswa nechivi, rakatorwa nenzira inoshamisa naKristu, Ari kurizadzisa zvisinganzwisisike asi zvine mutsindo muchokwadi chiripo, mukutarisira kuchizadzikisa…  —POPE JOHN PAUL II, General Vateereri, Kukadzi 14, 2001

Rini? Pakupera kwenguva Kudenga? Kwete. Mu “zviripo” mukati nguva, asi kunyanya panguva inouya "nguva yerunyararo" apo Humambo hwaKristu hunotonga “Pasi pano sezvazviri kudenga” kubudikidza naKe vatsvene-vemazuva ekupedzisira

… Vakatonga naKristu kwemakore churu. (Zva 20: 4; “chiuru” mutauro wekufananidzira kwenguva)

Isu tinoreurura kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pano pasi, kunyangwe pamberi pedenga, mune imwe mamiriro ekuvapo… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Vanababa -Anicene Vanababa, VaHenrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? â€”St. Louis de Montfort, Munamato weMamishinari,n. 5; www.ewtn.com

Kuvandudzwa kunozouya apo Mumiriri weChechi anomuti iye kuva mwanakomana chaiko

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 'Sezvo mweya waAdamu waive nesimba risingaperi rekugamuchira kushanda kwaMwari kusingaperi, Adam paakaramba achigamuchira kushanda kwaMwari mukuteedzana kwezviito zvake zvine muganho, ndipo paakanyanya kuwedzera kuda kwake, akagovana mukuvapo kwaMwari, uye akazvisimbisa se "musoro wevanhu vese. zvizvarwa ”uye“ mambo wezvisikwa. ”'—Zvak. Joseph Iannuzzi, Chipo Chekurarama Mukuda kwaMwari mune Zvinyorwa zveLuisa Piccarreta, (Kindle Nzvimbo 918-924), Kindle Edition
2 Korona yeUtsvene: Pane Zvakaratidzwa zvaJesu kuna Luisa Piccarreta, Daniel O'Connor, (peji 161), Kindle Edition
3 Muranda waMwari Archbishop Luis Martinez, Nyowani uye Divine, p. 25, 33
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI.