Hwamanda dzeYambiro! - Chikamu III

 

 

 

PASHURE Misa masvondo akati wandei apfuura, ndanga ndichifungisisa pamusoro penzwisiso yakadzama yandakave nayo makore mashoma apfuura ekuti Mwari ari kuunganidza mweya kwaari, mumwe nemumwe… Mumwe pano, mumwe apo, ani naani achanzwa Chikumbiro Chake chekukurumidza kuti agamuchire chipo cheMwanakomana Wake… sekunge isu vaevhangeri tiri kubata hove zvino, pane mambure.

Pakarepo, mazwi akapinda mupfungwa dzangu:

Kuwanda kwevaHedeni kwave kuda kuzara.

Izvi, hongu, zvakavakirwa muMagwaro: 

… Kuomesa kwakauya pamusoro peIsrael muchidimbu, kudzamara huwandu hwakazara hwevaHedeni hwapinda, uye saka Israeri yese ichaponeswa. (VaR. 11: 25-26)

Zuva iro panosvika "nhamba izere" inogona kukurumidza kuuya. Mwari ari kuunganidza mweya mumwe pano, mweya mumwe ipapo… kutanha mazambiringa mashoma ekupedzisira pakupera kwemwaka. Nekudaro, chingave chikonzero chebongozozo riri kukura rezvematongerwo enyika uye remhirizhonga rakakomberedza Israeri… rudzi rwakatemerwa kukohwa, rwakatemerwa 'kuponeswa', sekuvimbisa kwakaita Mwari musungano yake. 

 
KUTARISWA KWEMWEYA

Ini ndinodzokorora zvakare kuti ini ndinonzwa an kukasira kwatiri kuti titendeuke zvakanyanya uye tidzokere kuna Mwari. Muvhiki rapfuura, izvi zvakawedzera. Iyo pfungwa yekuparadzanisa inoitika mupasi, uye zvakare, yakasungirirwa kune iyo pfungwa yekuti iyo vanoda mweya iri kusarudzwa. Ini ndinoshuvira kudzokorora rakasarudzika izwi rakasimbiswa pamoyo wangu muChikamu I:

Ishe vari kusefa, zvikamu zviri kukura, uye mweya iri kuiswa mucherechedzo kune wavanoshandira.

Ezekieri 9 akasvetuka kubva papeji vhiki ino.

Pfuura nepakati peguta [kuburikidza neJerusarema] uye nyora X pahuma dzevaya vanoshungurudzika pamusoro pezvinonyangadza zvinoitwa mukati maro. Kune vamwe ndakamunzwa achiti: Pfuurai neguta shure kwake murove! Usavatarira netsitsi kana kuratidza tsitsi. Varume vakuru, vechidiki nevasikana, vakadzi nevana — vadzingei! Asi usabata chero chakatemwa ne X; tanga munzvimbo yangu tsvene.

Musatadzira nyika kana gungwa kana miti kusvikira taisa chisimbiso pahuma pevaranda vaMwari wedu. (Zva 7: 3)

Sezvo ini ndakafamba ndichiyambuka North America makore matatu apfuura, moyo wangu wanga uchipisa neruzivo rwekuti "wave yekunyengera" iri kupfuura pamusoro penyika. Avo vanotsvaga kupotera mumoyo waMwari "vakachengeteka" uye vanodzivirirwa. Avo vanoramba dzidziso dzaKristu dzakaratidzwa muChechi Yake, uye vachiramba mutemo waMwari wakanyorwa pamoyo yavo, vanozviisa pasi pe "mweya wenyika".

Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vose varangwe vasina kutenda chokwadi asi vakafadzwa nekusarurama. (2 VaT. 2:11)

Mwari anoda izvozvo hapana anorasika, kuti zvose poneswa. Chii chisina kuitwa nababa mumakore 2000 apfuura kukunda budiriro? Kushivirira kwakadii kwaakaratidza mukati mezana ramakore rapfuura apo takaburitsa hondo mbiri dzepasi rose, huipi hwekubvisa nhumbu, uye zvimwe zvakaipa zvakawanda zvisingaverengeki panguva imwechete vachiseka chiKristu!

Ishe havanonoki vimbiso yavo, sekufunga kunoita vamwe "kunonoka," asi vane moyo murefu nemi, vasingadi kuti chero ani aparare asi kuti vese vasvike pakutendeuka. (2 Pet. 3: 9)

Uye zvakadaro, tichine rusununguko rwekusarudza, sarudzo yekuramba Mwari:

Uyo anotenda kwaari haapiwi mhosva; usingatendi watotongwa, nekuti haana kutenda kuzita reMwanakomana waMwari wakaberekwa umwe woga. (Johani 3:18)

Uye saka, inguva ye kusarudza:  goho rasvika. Papa John Paul II ainyatso kutaura kuti:

Parizvino tatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvhangeri neanopesana-Evhangeri.  -Akawedzeredzwa kumaAmerican Bishops makore maviri asati asarudzwa papa; Rakadhindwazve munaNovember 9, 1978, chinyorwa cha Iyo Wall Street Journal. 

Munhu anofanira here kuva muporofita kuti aone izvi? Hazvisi pachena here kuti mitsara inokamuranisa iri kudhonzwa mukati memarudzi netsika, pakati petsika yekufa netsika yehupenyu? Anenge makore makumi matatu apfuura, Pope Paul VI akapupurira kusvika pakutanga kweidzi nguva:

Muswe wadhiabhorosi uri kushanda mukuparara kwenyika yeKatorike.  Rima raSatani rakapinda ndokupararira muChechi yeKaturike kunyangwe kusvika kumusangano waro.  Kutsauka pakutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi.   -Papa Paul VI, Gumiguru 13, 1977

Uye chimwe chiratidzo chakaonekwa kudenga; tarira dhiragoni tsvuku huru…. Muswe wayo wakatsvaira chetatu chenyeredzi dzekudenga; uye uzviwisire pasi. (Zvak. 12: 3)

Zvinoitika izvozvi kuti ini ndinodzokorora kwandiri chirevo chisina kujeka chaJesu muEvhangeri yaSt. Luke: 'Mwanakomana wemunhu paanodzoka, acharamba achiwana rutendo panyika here?'… Dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvangeri yekuguma times uye ini ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda.  —Papa Paul VI, Chakavanzika Paul VI, John Guitton

  
CHIRANGARIDZO CHICHAUYA.

Pose paunonzwa shoko kubva mumuromo mangu, unofanira kuvapa yambiro kubva kwandiri. Kana ndikati kune wakaipa, Zvirokwazvo uchafa; uye usamunyevera kana kutaura kuti umudzivise pamufambiro wake wakaipa kuti ararame. Munhu akaipa iyeye achafira zvivi zvake, asi ini ndichakupa mhosva yerufu rwake. (Ezekieri 3: 18) 

Ndiri kugamuchira tsamba kubva kuvapristi, madhikoni, nevanhuwo zvavo kubva pasirese, uye izwi iri rakafanana:  "Chinhu chiri kuuya!"

Isu tinozviona mune zvakasikwa, izvo zvandinotenda zviri kuratidza matambudziko mune yetsika / yemweya nzvimbo. Ichechi yave ichifambiswa nemanyonganiso nehunyengeri; inzwi rake harinzwiki. Nyika iri kukura mukusateerera mutemo, kubva pakuwedzera mhosva dzemhirizhonga, kuenda kurudzi rwuri kurwisa nyika kunze kwemutemo wepasi rose. Sayenzi yakaputsa zvipingamupinyi zvetsika kuburikidza nemajini ekugadzira, kuumba, uye kusaremekedza hupenyu hwevanhu. Indasitiri yemimhanzi yakaisa chepfu kuhunyanzvi hwayo uye ikarasikirwa nerunako. Varaidzo yakadzikira mune yakasarudzika misoro uye kuseka. Nyanzvi dzezvemitambo nevatungamiriri vekambani vanobhadharwa mihoro yakawanda. Vagadziri vemafuta nemabhangi makuru vanokohwa purofiti yakawandisa pavanokama mutengi. Nyika dzakapfuma dzinodya kupfuura zvavanoda sezvo zviuru zvinofa zuva nezuva nenzara. Denda rekuona zvinonyadzisira rapinda mudzimba dzese kuburikidza nemakomputa. Uye varume havachaziva kuti ivo varume, uye vakadzi, kuti ivo vakadzi.

Ungabvumira iyo w
orld kuenderera pasi nenzira iyi?

Pasi rasvibiswa nekuda kwevagari varo, vakadarika mirairo, vakadarika mirau, vakaputsa sungano yakare. Naizvozvo kutuka kunoparadza nyika, navageremo vacharipira zvakaipa zvavo; Naizvozvo avo vanogara panyika vanosviba, uye kwasara varume vashoma. (Isaya 24: 5)

Denga, kuburikidza netsitsi dzaMwari, zvave zvichitinyevera:  chiitiko kana nhevedzano yezviitiko iri kuuya inozounza kumagumo, kana kanenge kujekesa, chii chingave chakaipa zvisati zvamboitika zverudzi rupi zvaro munhoroondo yevanhu. Ichave iri nguva yakaoma iyo inounza hupenyu sekuzviziva kwatinoita kumira, maonero kudzoka kumoyo, uye kurerukirwa kwekurarama.

Suka moyo wako kune zvakaipa, iwe Jerusarema, kuti uponeswe…. Mufambiro wako, zvisakarurama zvako, ndizvo zvakakuitira izvi; Njodzi yako inovava sei, inosvika sei pamoyo wako chaipo! (Jer 4:14, 18) 

Hama dzangu - zvinhu izvi hazvisi kuzarurirwa kwatiri sekutyisidzira kubva kuna Mwari, asi sekunyeverwa izvo yedu kutadza kuchaparadza vanhu kunze kokuti pane kupindira kubva muruoko rwake. Nekuti hatizotendeuka, kupindira kunofanirwa kuve nemhedzisiro, asi izvi zvinogona kuderedzwa kuburikidza nemunamato. Nguva yacho hatizive kwatiri, asi zviratidzo zvakatikomberedza; Ndinomanikidzwa kudanidzira "Nhasi izuva reruponeso!"

Sekuyambira kwakaita Jesu, mapenzi ndeavo vanononoka kuzadza marambi avo nemafuta — nemisodzi yerupinduko — kusvika zvanyanyisa. Uye saka-une mucherechedzo upi pahuma yako?

Ndiri kutsvaga nyasha nevanhu here kana Mwari? Kana kuti ndiri kutsvaga kufadza vanhu here? Dai ndakanga ndichiri kuedza kufadza vanhu, ndingadai ndisiri muranda waKristu. (VaG. 1:10)

 

NGIROZI INE PAKAPIWA MUPENYU

Isu tinoziva kuti hunhu hwaive panguva imwechete yekutendeuka senge izvi zvisati zvaitika. Mune ino ndiyo yakakurumbira mvumo yeChechi-yakatenderwa yenguva yedu, vavoni vaFatima vakarondedzera zvavakaona:

… Takaona Ngirozi ine munondo unopfuta muruoko rwayo rweruboshwe; kupenya, kwakaburitsa marimi aitaridza sekunge vachapisa nyika nemoto; asi vakafa vachisangana nekubwinya uko Mai Vedu vakapenya kwaari kubva kuruoko rwake rwerudyi: achinongedzera pasi neruoko rwake rwerudyi, Mutumwa akashevedzera nezwi guru: 'Kutendeuka, Kutendeuka, Kutendeuka! '.  -Chikamu chechitatu chechakavanzika chaFatima, yakaratidzwa kuCova da Iria-Fatima, musi wa13 Chikunguru 1917; sezvakatumirwa paVictoria webhusaiti.

Mukadzi Wedu weFatima akapindira. Izvo zvinokonzerwa nekureverera kwake kuti kutonga uku hakuna kuuya panguva iyoyo. Zvino yedu Chizvarwa chaona kuwanda kwemaitiro aMaria, kunyeverwa zvakare nezve mutongo wakadai nekuda kwekutadza kusingataurike kwenguva yedu. 

Kutongwa kwakaziviswa naIshe Jesu [muEvhangeri yaMateu chitsauko 21] kunoreva pamusoro pekuparadzwa kweJerusarema mugore ra 70. Asi kutyisidzirwa kwekutongwa kunotibatawo isu, Chechi muEurope, Europe neWest zvese. NeEvhangeri iyi, Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu mazwi ayo muBhuku raZvakazarurwa anotaurira kuChechi yeEfeso kuti: "Ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho." Chiedza inogona zvakare kutorwa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, tichichema kuna Ishe: "Tibatsirei kuti titendeuke! Tipeiwo isu tese nyasha dzekuvandudzwa kwechokwadi! Usatendere Chiedza chako chiri pakati pedu kuti chivheneke! Simbisa kutenda kwedu, tariro yedu uye rudo, kuti tikwanise kubereka michero yakanaka! ” -Papa Benedict XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma.

Mubvunzo unogona kuve nevamwe ndewekuti, "Tiri kurarama munguva yekucheneswa chete, kana tiri chizvarwa chino chichaona kudzoka kwaJesu?" Ini handikwanise kupindura izvo. Ivo Baba chete ndivo vanoziva zuva neawa, asi sezvakaratidzwa kare, vanapapa vemazuva ano vakaratidza zvakanyanya mukana uyu. Mukutaurirana svondo rino nemuevhangeri wechiKatorike muUnited States, akati "Zvidimbu zvese zvinoita kunge zviripo. Hazvina kukwana here?

Sei wakarara? Simuka unamate kuti urege kuyedzwa. (Ruka 22:46)

 
NGUVA YENGONI 

Ko mweya wako waizoenda kupi nekusingaperi dai nhasi raive zuva rawakafa? St. Thomas Aquinas akachengeta dehenya padhesiki rake kumuyeuchidza nezvekufa kwake, kuchengetedza chinangwa chaicho pamberi pake. Ndicho chinangwa chiri shure kweidzi "hwamanda dzekuyambira", kutigadzirira kusangana naMwari, chero pazvingave zvakadaro. Mwari ari kutara mweya: avo vanotenda muna Jesu, uye vachirarama maererano nemirairo yake yaakavimbisa kuti ichaunza "hupenyu huzhinji". Hakusi kutyisidzira, asi kukoka… nguva ichiripo.

Ndiri kuwedzera nguva yengoni nekuda kwe [vatadzi]…. Nguva ichiripo, ngavatore mukana wetsime retsitsi dzangu… Uyo anoramba kupfuura nemusuwo wetsitsi dzangu anofanira kupfuura nemusuwo wekutonga kwangu. -Dhayari yaSt Faustina, 1160, 848, 1146

Kunyange zvakadaro ndizvo zvinotaura Jehovha ndizvo zvinotaura Jehovha Dzokerai kwandiri nomoyo wenyu wose, muchitsanya, muchichema nokuungudza; bvarurai mwoyo yenyu, kwete nguo dzenyu, uye dzokerai kuna Jehovha Mwari wenyu. Nekuti ane tsitsi nenyasha, anononoka kutsamwa, ane tsitsi zhinji, uye ane tsitsi zhinji. Zvichida anozozvidemba zvakare omusiira ropafadzo… (Joere 2: 12-14).Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MITAMBO YENYENZO!.

Comments dzakavharika.