Hwamanda dzeYambiro! - Chikamu V

 

Isa hwamanda pamiromo yako,
nekuti gora riri pamusoro peimba yaJehovha. (Hosiya 8: 1) 

 

ZVIMWE kune vaverengi vangu vatsva, kunyora uku kunopa mufananidzo wakajeka kwazvo weizvo zvandiri kunzwa kuti Mweya uri kutaura kuChechi nhasi. Ndizere netariro huru, nekuti dutu razvino harigare. Panguva imwecheteyo, ndinonzwa Ishe vachiramba vachindikurudzira (zvisinei nekuratidzira kwangu) kutigadzirira izvo chaizvo zvatinotarisana nazvo. Haisi nguva yekutya, asi yekusimbisa; haisi nguva yekuora mwoyo, asi kugadzirira kwehondo yekukunda.

Asi a kurwisana zvakadaro!

Hunhu hwechiKristu hwakapetwa kaviri: uyo unoziva uye unoziva kurwa, asi unogara uchitarisira mukukunda kunowanikwa kuburikidza nekutenda, kunyangwe mukutambura. Ikoko hakusi kutarisira kwakanyanyisa, asi chibereko cheavo vanorarama sevapirisita, vaporofita, uye madzimambo, vachitora chikamu muhupenyu, chishuwo, uye nekumuka kwaJesu Kristu.

Kune maKristu, iyo nguva yasvika yekuzvisunungura kubva kune yakashata yekuzvidzika yakaoma ... kuti vave zvapupu zvine simba zvaKristu. -Cardinal Stanislaw Rylko, Mutungamiri wePontifical Council yeVanhu, LifeSiteNews.com, Mbudzi 20, 2008

Ndakagadzirisa zvinyorwa zvinotevera:

   

Rave rinenge gore kubva pandakasangana nechikwata chevamwe maKristu naFr. Kyle Dave weLouisana. Kubva mazuva iwayo, Fr. Ini naKyle takafungidzira takagamuchira mazwi akasimba echiporofita uye zvinongedzo kubva kunaIshe izvo zvatakazonyora mune izvo zvinonzi Petals.

Pakupera kwesvondo pamwe chete, tese takapfugama pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa, uye takatsaura hupenyu hwedu kuMwoyo Mutsvene waJesu. Apo patainge takagara murunyararo rwakazara pamberi paIshe, ndakapihwa kamwe kamwe “mwenje” kune izvo zvandakanzwa mumoyo mangu se “nzanga dzakafanana” dziri kuuya.

 

TSIKA: KUUYA “HURRICANE YOMUDZIMU

Munguva pfupi yapfuura, ndakanzwa ndichimanikidzwa kupinda mumotokari uye kungotyaira. Akanga ari manheru, uye ndichifamba pamusoro pegomo, ndakakwaziswa nemwedzi wakatsvuka wekukohwa. Ndakadhonza mota, ndikabuda ndikangoti teerera sezvo mhepo inodziya yaipfuura nepachiso changu. Zvino mazwi akauya…

Mhepo dzekuchinja dzakatanga kuvhuvhuta zvakare.

Nezvo, mufananidzo we dutu akauya mupfungwa. Mhedziso yandaive nayo yaive yekuti dutu guru rakatanga kuvhuvhuta; kuti chirimo ichi chaive kudzikama pamberi pedutu. Asi zvino, izvo izvo zvatakaona zvichiuya kwenguva yakareba, zvakazosvika - zvakaunzwa nekutadza kwedu pachedu. Asi zvakanyanya, kudada kwedu uye kuramba kwedu kutendeuka. Handikwanise kutaura zvakakwana kuti Jesu akasuruvara sei. Ndakave nekapfupi mukati memukati mekusuwa Kwake, ndikakunzwa mumweya mangu, uye ndinogona kuti, Rudo ruri kurovererwa zvakare.

Asi Rudo haaregi kuenda. Uye saka, dutu remweya riri kuswedera, dutu rekuunza iyo nyika yose kuzivo yaMwari. Dutu raTsitsi. Dutu raTariro. Asi zvakare ichava dutu rekunatsa.

Nekuti vakadyara mhepo, vachakohwa chamupupuri; (Hos 8: 7) 

Sezvandakanyora kare, Mwari ari kutidaidza ku "Gadzirira!”Nokuti dutu iri richava nemabhanan'ana nemheni zvakare. Izvo zvinorevei, isu tinogona kungofungidzira. Asi kana iwe ukatarisa pamusoro pehusiku hwechisikigo uye hunhu hwevanhu, iwe unenge watoona iyo inopenya makore matema echiri kuuya, chakadhonzwa needu pachedu kupofumara nekumukira.

Kana iwe ukaona gore richisimuka kumadokero, iwe unobva wati pakarepo, 'Mvura iri kuuya'; uye zvinoitika. Uye kana muchiona mhepo yekumaodzanyemba ichivhuvhuta munoti: Kuchapisa zvikuru; uye zvinoitika. Imi vanyengeri! Iwe unoziva kududzira zvinoonekwa zvepasi nedenga; asi sei musingazivi kududzira nguva ino? (Ruka 12: 54-56)

Ona! Iye anofambira samakore echamupupuri, ngoro dzake dzinoita sechamupupuri; Anomhanyisa kupfuura makondo mabhiza ake ehondo: “Tine nhamo! taparadzwa. ” Suka moyo wako kune zvakaipa, iwe Jerusarema, kuti iwe uponeswe… Kana nguva yacho yasvika, iwe uchanyatsonzwisisa. (Jeremia 4:14; 23:20)

 

ZISO REMHURURANE

Pandakaona mupfungwa dzangu ichi chamupupuri chiri kuuya, yaive iyo ziso rechamupupuri izvo zvakabata pfungwa dzangu. Ndinotenda pakukwira kwedutu riri kuuya- nguva yemhirizhonga huru uye nyonganiso-ari ziso ichapfuura pamusoro pevanhu. Pakarepo, kuchave nekudzikama kukuru; denga richazaruka, uye tichaona Mwanakomana achipenya pamusoro pedu. Mwenje yake yeTsitsi inozovhenekera moyo yedu, uye isu tese tichazviona isu nenzira iyo Mwari anotiona nayo. Zvichava a nyevero sezvo isu tichiona mweya yedu iri muchimiro chavo chechokwadi. Zvichava zvinopfuura "kumuka-kumuka".

St. Faustina akasangana nenguva yakadaro:

Nenguva isipi ndakaona mamiriro azere emweya wangu semaonero anoita Mwari. Ini ndaigona kunyatsoona zvese zvisiri kufadza Mwari. Ini ndakanga ndisingazive kuti kunyangwe kudarika kudiki kunofanira kuverengerwa. Chinguva chakadii! Ndiani anogona kurondedzera? Kumira pamberi paTatu-Mutsvene-Mwari! —St. Faustina; Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary 

Kana rudzi rwevanhu rwuchakurumidza kusangana nenguva inopenya yakadaro, chichava kushamisika kunotimutsa isu tese mukuziva kuti Mwari ariko, uye ichave nguva yedu yesarudzo -kungoramba tiri vedu vamwari vadiki, tichiramba mvumo yaMwari mumwe wechokwadi, kana kugamuchira tsitsi dzaMwari nekurarama zvakazara kuzivikanwa kwedu sevanakomana nevanasikana vaBaba. -Michael D. O 'Brien; Tiri Kurarama Munguva Dzvisinganzwisisike Here? Mibvunzo neMhinduro (Chikamu II); September 20, 2005

Kuvhenekera uku, iko kutyoka kwedutu, pasina mubvunzo kuchazounza nguva inoshamisa yekutendeuka nekutendeuka. Zuva reNgoni, zuva guru reNgoni! … Asi ichashandawo kusefa, kupfuurira mberi kupatsanura avo vakaisa kutenda kwavo uye nekuvimba kwavo muna Jesu kubva kune avo vacharamba kupfugama namambo.

Uye zvakare Dutu richatanga zvakare. 

 

Dutu Rinonaya PAMHORIZONI

Chii chichaitika muchikamu chekupedzisira chemhepo dzinonatsa? Isu tinoramba tichi "tarisa nekunamata" sekurairwa kwaJesu (ini ndanyora nezve izvi zvakare mu Kutongwa Kwemakore Manomwe akateedzana.)

Pane ndima yakakosha mu Catechism yeChechi yeKaturike izvo zvandataura kumwe kunhu. Pano ini ndoda kutarisisa kuchinhu chimwe (chakakwenenzverwa mune iticics):

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji. Kutambudzwa kunoenda pamwe nekufambira kwake pasi pano kuchaburitsa "chakavanzika chekusarurama" muchimiro che hunyengeri hwechitendero hunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi. — CCC 675

Sezvakataurwa mu Chipiri Petal: Kutambudzwa! naizvozvowo Zvikamu III ne IV zve Hwamanda dzeYambiro!, John Paul II akadana nguva idzi "yokupedzisira kurwisana. ” Zvisinei, tinofanira kugara takangwarira, tichiona “zviratidzo zvenguva” tisingaiti zvimwe kana zvishoma pane izvo zvatakarairwa naIshe Wedu pachavo kuti: “Rindai uye Namatai!”

Zvinoita sekunge Chechi iri kuenda kunatsa kukuru, kunyanya kuburikidza Kutambudzwa. Zviri pachena kubva kuhuwandu hwezvikanganiso zveveruzhinji uye kupandukira pachena pakati pevezvitendero nevefundisi kunyanya, kuti kunyangwe izvozvi Chechi iri kupfuura nepuriggamu inodiwa asi inonyadzisa. Masora akakura pakati pegorosi, uye nguva yava pedyo pavachanyanya kuparadzaniswa uye zviyo zvichakohwewa. Chokwadi, kupatsanura kwatotanga.

Asi ini ndoda kutarisa pamutsara, "Unyengeri hwechitendero hunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo."

 

MAFUNGWA ECHIDZIDZO

Kune hutongi hwehudzvanyiriri huri kukura munyika, inomanikidzwa kwete nepfuti kana mauto, asi ne "kufunga kwepfungwa" muzita re "hunhu" uye "kodzero dzevanhu." Asi hausi hunhu hwakavakirwa mudzidziso dzechokwadi dzaJesu Kristu sekuchengetedzwa neChechi Yake, kana kunyangwe mumhedzisiro yetsika nekodzero dzakatorwa nemutemo wepanyama. Asi,

Hudzvanyiriri hwehukama huri kuvakwa husinga zive chinhu sechakajeka, uye chinosiya seyakanyanya chiyero chega hunhu nezvido zvako. Kuva nekutenda kwakajeka, zvinoenderana nechikumbiro cheChechi, kunowanzo kunzi ndiko kwechokwadi. Asi, kuzvidzora, ndiko kuti, kurega uchikandwa uye 'uchipeperetswa nemhepo ipi neipi yedzidziso', kunoratidzika kungori chimiro chega chinogamuchirwa kumipimo yanhasi. —PAPA BENEDICT XVI (anozonzi Kadhinari Ratzinger), Pre-conclave imbaKubvumbi 19, 2005

Asi kune vanotsigira, hazvichakwanise kuti ivo vasabvumirane neorthodox uye nhoroondo yekuita. Maitiro avo akasarudzika ave kutemerwa mutemo nezvirango zvekusapokana. Kubva pakubhadharisa makomishina emuchato nekusaroora ngochani muCanada, kusvika pakuranga vashandi vezvokurapa vasingazobatanidzi mukubvisa nhumbu muAmerica, kutongesa mhuri dzinodzidzisa dzimba kuGermany, aya ndiwo madutu ekutanga ekutambudza anokurumidza kupidigura hunhu. Spain, Britain, Canada, nedzimwe nyika vakatotamira kuranga "mhosva yekufunga": kuratidza pfungwa inosiyana ne "yakasarudzika tsika" yehurumende. IUnited Kingdom ikozvino ine mapurisa "Minorities Support Unit" kusunga avo vanopikisa ungochani. MuCanada, vasina-kusarudzwa "Humans Rights Tribunals" vane simba rekuranga chero munhu wavanofunga kuti ane mhosva ye "mhosva yekuvenga." IUK inoronga kurambidza kubva kumiganhu yavo avo vavanoti "vaparidzi veruvengo." Mumwe mufundisi weBrazil munguva pfupi yadarika akaongororwa uye akaripiswa faindi yekutaura "humhandara" mune rimwe bhuku. Mumarudzi mazhinji, vatongi vanofambiswa nehurongwa vari kuenderera mberi "kuverenga mukati" mutemo webumbiro, vachigadzira "chitendero chitsva" se "vapristi vakuru" vemazuva ano. Zvisinei, vezvematongerwo enyika ivo pachavo vava kutanga kutungamira nzira nemitemo inopesana zvakanangana nekuraira kwaMwari, nguva yese iyi rusununguko rwekutaura mukupesana neiyi "mitemo" iri kupera.

Pfungwa yekusika 'murume mutsva' yakabviswa zvachose mutsika dzechiJudao-chiKristu, 'nyowani yenyika', hutsva 'hutsika hwepasi rose,' iri kuwana nzvimbo. -Cardinal Stanislaw Rylko, Mutungamiri wePontifical Council yeVanhu, LifeSiteNews.com, Mbudzi 20, 2008

Aya maitiro haana kuenda asina kucherechedzwa naPapa Benedict uyo achangobva kuyambira kuti "kushivirira" kwakadaro kunotyisidzira rusununguko pacharwo:

… Hunhu hwakabviswa kubva pamidzi yetsika uye kukosha kwakazara kunowanikwa munaKristu kwakashanduka nenzira dzinokanganisa…. Democracy inobudirira chete kusvika padanho rekuti rakavakirwa pachokwadi uye nekunzwisisa chaiko kwemunhu. -Kero kuMabhishopi eCanada, Gunyana 8, 2006

Kadhinari Alfonso Lopez Trujillo, Mutungamiri we Pontifical Council yeMhuri, anogona kunge aitaura achiporofita paakati,

"… Tichitaura tichidzivirira hupenyu nekodzero dzemhuri, chave kuita mune dzimwe nzanga rudzi rwemhosva inopesana neHurumende, nzira yekusateerera Hurumende ..." uye vakayambira kuti rimwe zuva Chechi inogona kuunzwa "Pamberi peDare repasi rose". —Guta reVatican, June 28, 2006; Ibid.

 

“TARIRAI MUNYENGETE” 

Jesu anogona kunge akatsanangura chikamu chekutanga chedutu iri isu tisati tasvika ziso rechamupupuri:

Rudzi ruchamukira rudzi, uye umambo huchamukira umambo; Kuchava nokudengenyeka kwenyika kukuru, nenzara kunzvimbo dzakasiyana siyana nzara nehosha; Kuchava nezvinotyisa nezviratidzo zvikuru zvichibva kudenga… Kwose ikoku ndiko kutanga kwemarwadzo okusununguka. (Ruka 21: 10-11; Mat 24: 8)

Uye nekukurumidza zvichitevera iyi nguva muEvhangeri yaMateu, (pamwe yakakamurwa ne "kuvhenekerwa"), Jesu anoti,

Ipapo vachakuisa kukutambudza, uye vachakuuraya. Muchavengwa nemarudzi ose nekuda kwezita rangu. Uye ipapo vazhinji vachatungamirirwa mukutadza; vachatengesana nokuvengana. Vaporofita venhema vazhinji vachamuka vonyengera vazhinji; uye nekuda kwekuwedzera kwekuita zvakaipa, rudo rwevazhinji ruchatonhora. Asi uyo anotsungirira kusvika kumagumo ndiye achaponeswa. (9-13)

Jesu anodzokorora kakati wandei kuti tinofanira "kurinda nekunamata!" Sei? Muchidimbu, nekuti kune hunyengeri huri kuuya, uye hwatovepo, umo avo vakarara vachawira pasi:

Zvino Mweya unotaura zvakajeka kuti munguva dzekupedzisira vamwe vachatsauka kubva pakutenda nekuteerera mweya inonyengera uye mirairo yedhimoni kuburikidza nehunyengeri hwevanyepi vane hana dzakapiswa (1 Tim 4: 1-3)

Ndakanzwa ndichimanikidzwa mukuparidza kwangu mukati memakore matatu apfuura kuyambira pamusoro pekunyengera kwemweya uku kwakapofomadza kwete vepanyika chete, asiwo vanhu vazhinji "vakanaka". Maona Yechina Petal: Anodzora maererano nekunyengera uku.

  

PARALLEL MHURI: HURRICANE YEKUTAMBUDZIRA

Kudzokera kunguva iyoyo yekugadzwa, izvi ndizvo zvandaiita kunge "ndinoona" zvese kamwechete ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa musi iwoyo.

Ndakaona kuti, pakati pekupunzika chaiko kwenzanga nekuda kwezviitiko zvine njodzi, "mutungamiri wenyika" aizoisa mhinduro isina mutsindo kunyonganiso dzeupfumi. Iyi mhinduro ingaite senge inorapa panguva imwechete matambudziko ehupfumi, pamwe neakadzika magariro enzanga, ndiko kuti, kuda kwenzanga. [Ndakabva ndangoona kuti tekinoroji uye kumhanya kwehupenyu kwakagadzira nharaunda yekuzviparadzanisa nevamwe uye kusurukirwa — ivhu rakakwana rekuti pfungwa nyowani yenharaunda ibude.] Muchidimbu, ndakaona ingangove "nharaunda dzakafanana" kunharaunda dzevaKristu. Nharaunda dzevaKristu dzaitove dzakatosimbiswa kuburikidza "nekuvhenekerwa" kana "kunyeverwa" kana pamwe nekukurumidza (vaizosimbiswa nenyasha dzinoshamisa dzeMweya Mutsvene, uye kuchengetedzwa pasi pejasi raAmai Vakaropafadzwa.]

Iyo "nharaunda dzakafanana," kune rimwe divi, yaizoratidza hwakawanda hwehunhu hwevaKristu nharaunda - kugovana zvakafanira zviwanikwa, chimiro chemweya uye munamato, kufanana-kufunga, uye kudyidzana kwenzvimbo kunoitwa kugoneka (kana kumanikidzwa kuve) kuchenesa kwakapfuura uko kwaigona kumanikidza vanhu kuti vadhonze pamwechete. Musiyano unenge uri uyu: nharaunda dzakafanana dzinenge dzakavakirwa pachimiro chitsva chechitendero, chakavakirwa pamakwara ehunhu hwehukama uye hwakarongedzwa neNew Age nemaGnostic mafilosofi. Uye, nharaunda idzi dzaizovewo nechikafu uye nzira dzekurarama zvakanaka.

Muedzo wekuti maKristu ayambuke kuyambuka uchava mukuru… zvekuti tichaona mhuri dzichipatsanuka, vanababa vachipandukira vanakomana, vanasikana vachipikisana navanaamai, mhuri dzichirwisa mhuri. (cf. Mako. 13:12). Vazhinji vachatsauswa nekuti nzanga nyowani dzinenge dziine pfungwa zhinji dzenharaunda yevaKristu (cf. Mabasa. 2: 44-45), uye zvakadaro, zvichave zvisina chinhu, zvisina umwari, zvimiro zvakashata, zvinopenya muchiedza chenhema, dzakabatanidzwa pamwechete nekutya kupfuura nerudo, uye dzakasimbiswa nekuwana zvirinyore kuzvinodiwa zvehupenyu. Vanhu vachanyengerwa neakanaka-asi vachimedzwa nenhema.

Sezvo nzara nekukara zvinowedzera, vanhu vachatarisana nesarudzo: vanogona kuramba vachirarama mukusachengeteka (kutaura nevanhu) vachivimba naIshe chete, kana ivo vanogona kusarudza kudya zvakanaka munharaunda inogamuchirwa uye inoita seyakachengeteka. [Pamwe “mucherechedzo” unozodikanwa kuve wenharaunda idzi - fungidziro iri pachena asi inonzwisisika (cf. Zva. 13: 16-17)].

Avo vanoramba nharaunda dzakafanana vanozotorwa sevasina kudzingwa chete, asi zvipingaidzo kune izvo vazhinji vachazonyengerwa kuti vatende ndiko "kuvhenekerwa" kwehupenyu hwevanhu - mhinduro kune vanhu vari mumatambudziko uye vatsauka. [Uye pano zvakare, hugandanga ndechimwe chinhu chakakosha muhurongwa hwazvino hwomuvengi. Nharaunda nyowani idzi dzinonyaradza magandanga kuburikidza neichi chitendero chenyika nyowani nokudaro vachiunza "runyararo nekuchengeteka" kwenhema, uye nekudaro, evaChristu vanozoita "magandanga matsva" nekuti vanopokana "nerunyararo" rwakatangwa nemutungamiriri wenyika.]

Kunyangwe hazvo vanhu vachinge vanzwa izvozvi chizaruro muMagwaro maererano nenjodzi dzechitendero chiri kuuya chenyika, hunyengeri huchave hunogutsa zvekuti vazhinji vachatenda chiCatholic kuva chitendero chenyika "chakaipa" pachinzvimbo. Kuuraya maKristu vanozove inoruramisa "chiito chekuzvidzivirira" muzita re "runyararo nekuchengeteka".

Kuvhiringidzika kuchave kuripo; zvese zvichaedzwa; asi vakasara vakatendeka ndivo vachakunda.

(Se poindi yekujekeswa, pfungwa yangu yakazara yaive yekuti maKristu akabatanidzwa pamwechete nenzvimbo. Idzo "nharaunda dzinowirirana" dzinogona zvakare kuve nenzvimbo yepedyo, asi kwete hazvo. Vaizotonga mumaguta… maKristu, nzvimbo dzekumaruwa. Asi iyo ingori fungidziro yandaive nayo muziso repfungwa dzangu. Ona Mika 4:10. Kubva zvandakanyora izvi, zvakadaro, ndakadzidza kuti vazhinji vemazera matsva-enharaunda nharaunda dzave kutoumba…)

Ini ndinotenda nharaunda dzechiKristu dzichatanga kuumba kubva "mukutapwa" (ona Chikamu IV). Uye zvakare, ndosaka ndichifunga kuti Ishe vakandikurudzira kunyora izvi pasi se “hwamanda yekuyambira”: avo vatendi vari kuiswa chisimbiso parizvino nechiratidzo cheMuchinjikwa vachapihwa ruzivo rwekuti ndevapi mukristu nharaunda, uye ndedzipi hunyengeri (kuti uwane imwe tsananguro yekuiswa chisimbiso kwevatendi, ona Chikamu III.)

Pachave nenyasha dzinoshamisa munzvimbo idzi dzechokwadi dzechiKristu, zvisinei nedambudziko richavawira. Pachave nemweya werudo, hupenyu hwakareruka, kushanyirwa nengirozi, zvishamiso zvekupa, uye kunamatwa kwaMwari mu "mweya nechokwadi."

Asi ivo vanozove vashoma muhuwandu-vakasara pane izvo zvaive zviripo.

Chechi ichaderedzwa muzvimiro zvayo, zvichave zvakakosha kuti utangezve. Zvisinei, kubva muedzo uyu neChechi kuti kubuda kuti vachange vanosimbiswa nedanho anoitwa izvozvo nazvo, neDare vakamutsidzira vanokwanisa kutarira mariri ... Kereke achange dziwande ipfupi. -Mwari neNyika, 2001; Peter Seewald, kubvunzana naCardinal Joseph Ratzinger.

 

ZVAKAFANWA-ZVAKAgadzirirwa

Ndataura zvinhu izvi kwauri kuti urege kudonha. Vachakubudisai mumasinagoge; zvirokwazvo, nguva iri kuuya apo munhu anokuurayai achafunga kuti ari kushandira Mwari. Vachaita zvinhu zvakadai nokuti havana kuziva Baba kana ini. Asi zvinhu izvi ndataura kwamuri, kuti kana nguva yavo yasvika, muzvirangarire kuti ini ndakakuudzai. (Johane 16: 1-4)

Jesu akafanotaura nezve kutambudzwa kweChechi kuti itizadze nekutya here? Kana iye Akayambira vaApostora nezvezvinhu izvi kuti a mwenje wemukati waizotungamira maKristu kuburikidza nerima redutu riri kuuya? Zvekuti vagadzirire vagare izvozvi sevafambi munyika ine runyararo setory nyika?

Chokwadi, Jesu anotiudza kuti kuva vagari vehumambo husingaperi zvinoreva kuva vatorwa nevatorwa - vatorwa munyika yatiri kungopfuurawo nayo. Uye nekuda kwekuti ticharatidza chiedza chake murima, tichavengwa, nekuti mwenje iwoyo uchafumura mabasa erima.

Asi isu tichazoda mukudzoka, uye nerudo rwedu, kuhwina mweya yevanotitambudza. Uye pakupedzisira, Vimbiso yaMai vedu yaFatima yerunyararo ichauya… rugare ruchauya.

Kana izwi risina kutendeuka, rinenge riri ropa rinotendeuka.  -PAPA JOHN PAUL II, kubva munhetembo, "Stanislaw"

Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, ndiye mubatsiri ari pedo-panhamo. Saka hatingatyi kana nyika ikashanduka, kunyange makomo akazununguka mukati megungwa; kunyange mvura yaro yotinhira uye ichipupuma, kunyange makomo achidedera nokuita bope… Jehovha wehondo anesu; Mwari waJakove ndiye nhare yedu. (Pisarema 46: 1-3, 11)

 

Chiverengwa 

Hatife takasiiwa murwendo urwu, kunyangwe zvodii. Izvo zvataurwa mune izvi zvishanu "Hwamanda dzeYambiro”Ndizvo zvakaiswa pamoyo wangu, nemoyo yevatendi vazhinji pasirese. Hatigone kutaura kuti riini, kana kunyatso kuva nechokwadi kana zvinhu izvi zvichaitika munguva yedu. Tsitsi dzaMwari dzinoyerera, uye huchenjeri Hwake hwunopfuura kunzwisisa kwedu. KwaAri miniti izuva, zuva mwedzi, mwedzi zana. Zvinhu zvinogona kuenderera zvakadaro kwenguva refu kwazvo. Asi ichi hachisi chikonzero chekurara! Zvakawanda zvinoenderana nemhinduro yedu kune idzi yambiro.

Kristu akavimbisa kugara nesu “kusvikira kumagumo enguva” Kuburikidza nekutambudzwa, kuomerwa, nekutambudzika kwese, Anenge aripo Iwe unofanirwa kuwana nyaradzo yakadaro mumashoko aya! Uku hakusi kure kure, patronization patronization! Jesu achave aripo, ipapo ipapo, padhuze nekufema kwako, kunyangwe zviome sei mazuva acho. Ichave nyasha dzinoshamisa, dzakasimbiswa mune avo vanomusarudza. Vanosarudza hupenyu husingaperi. 

Ndareva izvi kwamuri, kuti muve nerugare mandiri. Munyika mune dambudziko; asi tsunga moyo, ini ndakunda nyika. (John 16: 33)

Mvura yakwira uye dutu rakasimba riri pamusoro pedu, asi isu hatityi kunyura, nekuti isu takamira takasimba padombo. Regai gungwa riite hasha, harigoni kutyora dombo Rega mafungu asimuke, haakwanise kunyudza igwa raJesu. Chii chatinofanira kutya? Rufu? Hupenyu kwandiri hunoreva Kristu, uye rufu ipfuma. Kutapwa? Pasi nezvose zviri mairi ndezvaIshe. Kubvutwa kwezvinhu zvedu? Hatina kuuya nechinhu pasi pano, uye hapana chatinotora kwazviri… Naizvozvo ndinoisa pfungwa dzangu pamamiriro azvino, uye ndinokukurudzirai, shamwari dzangu, kuti muve nekushinga. —St. John Chrysostom

Kuneta kwakanyanya muapositori kutya. Chinoita kuti titye kushaya chivimbo musimba raIshe. —Cardinal Wyszyñski, Simuka, Ngativei Panzira Yedu naPapa John Paul II

Ndinobata mumwe nemumwe wenyu mumoyo mangu neminamato, uye ndinokumbira minamato yenyu. Kana ndiri ini nemhuri yangu, tichashumira Ishe!

—September 14, 2006
Mutambo weKusimudzirwa kweMuchinjikwa, uye manheru e Chirangaridzo cheMukadzi Wedu Wenhamo   

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MITAMBO YENYENZO!.