Tendeuka muNzira

 

 

CHII inofanirwa kuve mhinduro yedu pachedu kukwiridziro inokwidziridza uye kupesana kwakakomberedza Pope Francis?

 

ZVAKAZARURWA

In Vhangeri yanhasi, Jesu — Mwari akazvimiririra — anozvitsanangura nenzira iyi:

Ndini nzira nechokwadi uye noupenyu. Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri. (Johani 14: 6)

Jesu aireva kuti nhoroondo yese yevanhu kusvika panguva iyoyo, uye kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, yakaerera ichienda nekuna Iye. Zvese zvechitendero zvinotsvagakunova kutsvaga kutsvaga Kwekufamba-shure upenyu pachezvayo — inozadziswa maAri; zvese chokwadi, zvisinei nemudziyo wacho, unowana kwainobva maAri, uye unodzokera kwaAri; uye zviito zvese zvevanhu uye chinangwa zvinowana zvarinoreva uye negwara maAri, iye nzira zverudo. 

Mupfungwa iyoyo, Jesu haana kuuya kuzobvisa zvitendero, asi kuzozvizadzisa nekuvatungamira kumagumo echokwadi. Katurike, nenzira iyoyo, ingori mhinduro yechokwadi yevanhu (mune dzidziso dzayo, Liturgy, neSakaramende) kuzarura chokwadi. 

 

KOMISHINA

Kuti nzira, Chokwadi uye Hupenyu zvizivikanwe nenyika, Jesu akaunganidza Vaapositori Gumi neVaviri vakamukomberedza, uye kwemakore matatu, akavazivisa zvinhu izvi. Mushure mekunge Atambura, akafa, uye akamuka kubva kuvakafa kuitira kuti "abvise zvivi zvedu" uye ayananise vanhu kuna Baba, Akazoraira vateveri Vake:

Endai naizvozvo, muite vadzidzi vemarudzi ose, muchivabhabhatidza muzita raBaba, nero Mwanakomana, neroMweya Mutsvene, muchivadzidzisa kuchengeta zvose zvandakakurairai. Uye tarisai, ini ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika. (Mat. 28: 19-20)

Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, zvaive pachena kuti basa reChechi kwaingova kuenderera kwehushumiri hwaKristu. Kuti Nzira yaAkadzidzisa inofanira kuva nzira yedu; kuti Chokwadi Chaakapa chinofanira kuve chokwadi chedu; uye kuti zvese izvi zvinotungamira kuHupenyu hwatinoshuvira. 

 

MAKORE MAZVIURU GUMI PASI PASI…

St. Paul anodaro mukati kuverenga kwanhasi kwekutanga:

Ndiri kukuyeuchidzai, hama, nezvevhangeri randakaparidza kwamuri, iro ramakagamuchira uye ramakamiravo imomo. Kubudikidza naro uri kuponeswa, kana uchibatirira pashoko randakaparidza kwauri. (1 VaK. 1-2)

Izvi zvinoreva kuti Kereke yanhasi ine basa rekudzokera zvakare uye zvakare kune izvo "izvo zvamakatambira." Kubva kunaani? Kubva pane vakatsiva nhasi kuvaApostora, kumashure kusvika kumazana emakore kumakanzuru uye vanapapa vakavatangira… kudzokera kumaFata eChechi Ekutanga avo vaive vekutanga kusimudzira dzidziso idzi, sezvavakapihwa kwavari kubva kuvaApostora… uye kuna Kristu pachaKe uyo zvakazadzisa mashoko evaporofita. Hapana munhu, angave mutumwa kana papa, anogona kushandura chokwadi chisingachinjiki chakapihwa naKristu. 

Asi kunyangwe isu kana mutumwa anobva kudenga akakuparidzirai imwe vhangeri isiri iyo yatakakuparidzirai, ngaave akatukwa! (VaGaratiya 1: 8)

Mumazana emakore ekare, pakange pasina Internet, pasina muchina wekudhinda, uye nekudaro, pasina katekisimasi kana maBhaibheri kuvanhu vazhinji, iro Shoko rakapfuudzwa nemuromo. [1]2 Thess 2: 15 Zvinoshamisa, sekuvimbisa kwakaita Jesu, Mweya Mutsvene wakadaro akatungamira Chechi kuchokwadi chose.[2]cf. Johani 16:13 Asi nhasi, icho chokwadi hachichakwanisike; rakadhindwa zviri pachena mumamiriyoni emaBhaibheri. Uye iyo Katekisimu, maKanzuru, uye maraibhurari ezvinyorwa zvepapa nekurudziro izvo kududzira zvechokwadi Magwaro, ari mbeva mbeva kure. Chechi haina kumbobvira yakachengetedzeka kwazvo muchokwadi nechikonzero ichocho zvekuti inozivikanwa zviri nyore. 

 

HAPANA DAMBUDZIKO ROMUNHU

Ndokusaka pasina muKaturike nhasi achifanira kunge ari mu pachedu dambudziko, ndokuti, kuvhiringidzwa. Kunyangwe kana Papa achivhiringidza dzimwe nguva; kunyangwe kana hutsi hwaSatani hwatanga kubuda kubva kune mamwe madhipatimendi eVatican; kunyangwe hazvo vamwe vafundisi vachitaura mutauro wekunze kuEvangeri; kunyangwe hazvo boka raKristu rinowanzoita serisina mufudzi… isu hatisi. Kristu akapa zvese zvatinoda panguva ino kuti tizive "chokwadi chinotisunungura." Kana paine dambudziko panguva ino, rinofanira kudaro kwete uve dambudziko rako pachako. 

Uye izvi ndizvo zvandanga ndichiedza, uye pamwe ndichitadza kuburitsa pamusoro pemakore mashanu apfuura. Faith… Tinofanirwa kuva nehupenyu, kurarama uye Kutenda kusingakundiki muna Jesu Kristu. Ndiye anovaka Chechi, kwete Pope. Jesu ndiye anonzi St. Paul anoti…

… Mutungamiri nemukwanisi wekutenda. (VaH 12: 2)

Unonyengetera mazuva ose here? Unogamuchira Jesu muSakaramende Yakaropafadzwa kakawanda sezvaungagone here? Unodurura moyo wako kwaari here mukureurura? Unotaurirana naye here pabasa rako, kuseka naYe mukutamba kwako, uye kuchema pamwe Naye mukusuwa kwako? Kana zvisiri, saka hazvishamise kuti vamwe venyu zvirokwazvo mune dambudziko rega. Tendeukira kuna Jesu, anova muzambiringa; nekuti iwe uri davi, uye usinaye, “Hapana zvaungaita.” [3]cf. Johani 15:5 Mwari wenyama akamirira kukusimbisa nemaoko maviri. 

Mwedzi yakati wandei yapfuura, ndakafara kwazvo (pakupedzisira) kuverenga chinyorwa munhau dzeKaturike dzairatidza chiyero chakakodzera. Maria Voce, Mutungamiri weFocolare Movement, akati:

MaKristu anofanirwa kuziva kuti ndiKristu anotungamira nhoroondo yeChechi. Naizvozvo, haisi iyo nzira yaPope inoparadza Chechi. Izvi hazvigoneke: Kristu haatenderi kuti Kereke iparadzwe, kunyangwe naPope. Kana Kristu achitungamira Chechi, Pope wenguva yedu achatora matanho anodiwa kuti afambire mberi. Kana tiri maKristu, tinofanira kufunga saizvozvi. -Vatican InsiderZvita 23, 2017

Hongu, tinofanira Chikonzero seizvi, asi isu tinofanirwa kuve nazvo kutenda zvakare. Kutenda uye kufunga. Hazviparadzanisiki. Ndipo kana imwe kana imwe ikakundikana, asi kunyanya kutenda, kuti tinopinda mumatambudziko. Anoenderera achiti:

Ehe, ini ndinofunga ichi ndicho chikonzero chikuru, kusadzikwa mukutenda, kusava nechokwadi chekuti Mwari vakatuma Kristu kuti awane Chechi uye kuti achazadzisa hurongwa hwake kuburikidza nenhoroondo kuburikidza nevanhu vanozviita vanowanikwa kwaari. Uku ndiko kutenda kwatinofanira kuve nako kuti tigone kutonga chero munhu uye chero chinhu chinoitika, kwete chete Papa. —Ibid. 

Vhiki rapfuura iri, ndakanzwa kuti tiri kukona kona… kona yerima. Vamwe maKaturike vakasarudza izvozvo, kunyangwe Papa anoita fambisa Tsika Tsvene nokutendeka, sezvatinoverenga tese mukati Papa Francis On… hazvina basa. Nekuti ari kuvhiringidzawo, vanodaro, vakagumisa kuti ndiye nemaune kuedza kuparadza Chechi. Chiporofita chaSt. Leopold chinouya mundangariro…

Chenjera kuchengetedza kutenda kwako, nekuti mune ramangwana, Chechi iri muUSA ichaparadzaniswa neRoma. -Anopesana naKristu uye Nguva dzeKupera, Fr. Joseph Iannuzzi, St. Andrew's Zvigadzirwa, P. 31

Hapana munhu anogona kuparadza Chechi: "izvi hazvigoneke." Izvo hazvisi. 

Ndinokuudza, ndiwe Peter, uye paruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye masimba erufu haangaikundi. (Mat. 16:18)

Saka, kana Jesu akatendera nyonganiso, ipapo ndichavimba naye mukuvhiringidzika. Kana Jesu akabvumidza kutsauka, ipapo ndichamira naye pakati pevakaramba kutenda. Kana Jesu akabvumidza kupatsanuka nekukanganisa, ipapo ini ndinomira naye pakati pevagovanisi nevanonyadzisa. Asi nenyasha dzake nerubatsiro chete, ndichaenderera mberi ndichiedza kuve muenzaniso weRudo uye nezwi reChokwadi rinotungamira kuHupenyu.

St. Seraphim akamboti, "Tora mweya une rugare, uye vakakukomberedza, zviuru zvichaponeswa."  

… Rugare rwaKristu ngarutonge mwoyo yenyu… (VaK. 3:14)

Kana avo vakakukomberedza vakavhiringidzika, usawedzere mukukanganiswa kwavo nekurasa kurasikirwa kwezvipikirwa zvaKristu. Kana avo vakakukomberedza vachinyumwira, usawedzera pane fungidziro yavo nekumutsa dzidziso yekurangana. Uye kana avo vakakukomberedza vakazununguswa, saka iva dombo rerunyararo kwavari kuti vawane nyaradzo uye chengetedzo. 

Kristu ari kuyedza kutenda kwako nekwangu panguva ino. Uri kupasa bvunzo here? Uchazoziva kana, pakupera kwezuva, iwe uchinge uine rugare mumoyo mako…

 

 

Ndinokutendai nekubatsira kuri kuita ushumiri hwenguva yakazara. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 2 Thess 2: 15
2 cf. Johani 16:13
3 cf. Johani 15:5
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, KUEDZA KUKURU.