Vhura Misoro

 IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
zvaKurume 16-17th, 2017
China-Chishanu cheChipiri Svondo reLent

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

JADED. Kuodzwa mwoyo. Kutengeswa… ndomamwe emanzwiro akaita vazhinji mushure mekuona kumwe kutadza kufanotaura mushure meimwe mumakore achangopfuura. Isu takaudzwa kuti "millenium" komputa bug, kana Y2K, yaizounza kumagumo ebudiriro yazvino sezvatinozviziva nguva dzikatendeuka musi wa1 Ndira, 2000… asi hapana chakaitika kupfuura maungira aAuld Lang Syne. Zvakare kwaive nekufungidzira kwemweya kweavo, senge mushakabvu Fr. Stefano Gobbi, izvo zvakafanotaura kuguma kweKutambudzika Kukuru panguva imwecheteyo. Izvi zvakateverwa nekumwe kutadza kufanotaura zvine chekuita nezuva reanonzi "Yambiro", yekudonha kwehupfumi, kwekusagadzwa kweMutungamiri wenyika muna 2017 muUS, nezvimwe.

Saka unogona kuzviwana zvisinganzwisisike kwandiri kuti, panguva ino yepanyika, tinoda chiporofita kupfuura nakare kose. Sei? Mubhuku raZvakazarurwa, mutumwa anoti kunaSt.

Pupurira Jesu mweya wechiporofita. (Zvak. 19:10)

 

MWEYA WECHIPROFITA

Mufundisi asina kuroora, mumongi, sista, mhandara dzakazvitsaurira, nezvimwewo… ivo “vaporofita” nekuda kwekudaidzira kwavo, izvo zvinongoreva kuti vari kusiya chimwe chinhu chenyika ino chinotevera. Hupenyu hwavo hunova "izwi" rinonongedzera kuTranscendent. Saka zvakadarowo nevabereki vanovhurira moyo yavo kuhupenyu, nekudaro vachizivisa tsika kupfuura izvo zvinhu. Uye vekupedzisira ndivo varume, vakadzi, uye vechidiki vasingangoparidzi nekuchengetedza chokwadi chete, asi vachigara muna Iye-uyo-Chokwadi kuburikidza nehukama chaihwo uye huripo naMwari, hwakadzama nemunamato wekufungisisa, wakatsigirwa neSakaramende, uye zvinoratidzwa kuburikidza nehupenyu hwavo.

Chechi inoda vatsvene. Zvese zvinodaidzirwa kuhutsvene, uye vanhu vatsvene vega vanogona kuvandudza hunhu. —PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo Yepasi Pose Yevechidiki ye2005, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004, Zenit.org

Asi ichi chinongova chinhu chimwe chechiporofita. Imwe ndeye kuendesa "zviri kutaurwa neMweya" kuChechi: izwi raMwari. Izvi "zaruriro dzechiporofita," anodaro Pope Benedict,

… Tibatsire kuti tinzwisise zviratidzo zvenguva uye kuti tidavire kwazviri tichitenda. - "Mharidzo yaFatima", Theological Commentary, www.haav.va

Kunyange muna Jesu “Baba vakataura shoko chairo pamusoro pevanhu nenhoroondo yavo,” [1]PAPA JOHN PAUR II, Tertio Millio, kwete. 5 hazvireve kuti Baba vakarega kutaura zvachose.

… Kunyangwe Zaruro yatove yakakwana, haina kunyatso kujekeswa; inoramba iri yekutenda kwechiKristu zvishoma nezvishoma kuti inzwisise kukosha kwayo kwakazara mukati memazana emakore. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 66

 

KUTAKA Mabwe VAPOROFITA

Chikamu chekubata ichocho kunouya nenzira yechishamiso, kana nyasha, dzechiporofita. Mushure mezvose, mune runyorwa rwaSt. Paul rwezvipo zvakasiyana muMuviri waKristu, anoisa "vaporofita" kechipiri kune vaApostora. [2]1 Cor 12: 28 Uye "Kristu ... anozadzisa chinzvimbo chechiporofita ichi, kwete chete nevakuru vakuru ... asiwo nevanhuwo zvavo." [3]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 904 Icho, zvirinani, kudzidzisa zviri pamutemo kweChechi. Asi nhasi, kushoropodza uye kudzima chaiko kweMweya Mutsvene, kazhinji nemubishopi pachawo, hakuna kungokanganisa kukura kwechipo ichi mumaparishi, asi kwakaita kuti kunzwisisa kuve kwakanyanya kuomarara sekuporofita (nevaporofita) kwakagara kukandirwa murima. (pamwe ne "charismatics" uye "Marians"). Chokwadi, michero yakaoma yeiyo Chiedza yakadyiwa nevazhinji muChechi: kufunga akanyengera zvakavanzika; njere ane kutenda kwakabviswa; uye kwazvino yanyaradza izwi raMwari.

Vakataurirana vachiti: “Hoyo muroti uya mukuru auya! Huyai, ngatimuurayei…. ” (Kuverenga kwanhasi kwekutanga)

… Varimi vakabata vashandi uye mumwe vakarova, mumwe vakauraya, uye wechitatu vakataka nematombo. (Evhangeri yanhasi)

Kana isu tisingazowanikwe tine mhosva yekuda nematombo vaporofita zvakare, saka tinofanirwa kutora moyo wakaita sewemwana uyo unodikanwa kuti utambire Humambo, nezvose zvakasiyana siyana nyasha.

Zvinoyedza kune vamwe kuti vatore mhando dzese dzezvakavanzika zvechiKristu nekufungira, zvechokwadi kuti vazviparadzanise zvachose nenjodzi, zvazara nemafungiro evanhu nekuzvinyengera, pamwe nekwaniso yemweya kunyengedza nemhandu yedu dhiabhori. Ndiyo imwe njodzi. Iyo imwe njodzi ndeyekugamuchira zvisina tsarukano meseji yakashumwa inoita kunge inouya kubva kunzvimbo yemweya zvekuti kugona kwakaringana kuri kushomeka, izvo zvinogona kutungamira mukugamuchirwa kwezvikanganiso zvakakomba zvekutenda nehupenyu kunze kwehungwaru nekudzivirirwa kweChechi. Zvinoenderana nepfungwa dzaKristu, ndidzo pfungwa dzeChechi, kana imwe yeiyi nzira - kurambwa kwakazara, kune rumwe rutivi, uye kusatambira kugamuchirwa pane chimwe - kune hutano. Asi, nzira yechokwadi yechiKristu kune nyasha dzechiporofita dzinofanira kugara dzichitevera kurudziro mbiri dzevaApostora, mumashoko aSt. Paul: “Musadzima mweya. musazvidza uporofita, ” uye “Edzai mweya yose; chengeta zvakanaka ” (1 VaTesaronika 5: 19-21). —Dr. Mark Miravalle, wezvechitendero, Yakavanzika Zvakazarurwa: Kunzwisisa neChechi, mapeji 3-4

 

Tendeuka PAMWARI

Funga nezveDepositi yekutenda semotokari. Kwese kunoenda mota, isu tinofanirwa kutevera, nekuti Tsika Tsvene neMagwaro zvine chokwadi chakaziviswa chinotisunungura. Huporofita, kune rumwe rutivi, hwakafanana ne magetsi zveMotokari. Iyo ine hunyambiri basa rezvese kuvhenekera nzira uye kunyevera zviri mberi. vachiri, mwenje yemwenje inogara ichienda chero kwainoenda Mota - ndokuti:

Haisi [iya inonzi "yakavanzika" zvakazarurwa '] basa rekuvandudza kana kupedzisa zvakatsanangurwa zvaZvakazarurwa zveZvakazarurwa, asi kubatsira kurarama zvakazara nazvo mune imwe nguva yenhoroondo…  -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 67

Tiri kurarama munguva yakadaro apo rima rakasviba chaizvo, uko…

… Munzvimbo dzakakura dzepasi rose kutenda kuri munjodzi yekufa sarimi risingachave nemafuta. —Tsamba yeHutsvene Hwake PAPA BENEDICT XVI kuna Vabhishopi Vepasi Pose, Kurume 12, 2009; www.haav.va

Ndiko chaiko pakupera kwemireniyumu yechipiri kuti makore makuru, anotyisidzira anosangana kumusoro kwevanhu vese uye rima rinodzika pamusoro pemweya yevanhu. - PAPA JOHN PAUL II, kubva muhurukuro, Zvita, 1983; www.haav.va

Mumufananidzo wevasikana vane gumi, Jesu akataura nezvenguva muChechi apo vazhinji vaizorara uye vachimutswa husiku. [4]cf. Mat 25: 1-13 uye Anodaidzira Isu Patinotsvedza Asi vasikana vashanu "vakachenjera" vaizove vakagadzirira: vaive nemafuta akakwana mumarambi avo kuti vakwanise kufamba murima. Kana ivo vakangwara, saka pamwe ndiyo iyo mafuta euchenjeri iyo yavakatakura-mafuta ayo akawanikwa nekunyatsoteerera kuzwi reMufudzi Akanaka. Pavakamuka, vakabatidza mwenje weUchenjeri, uye vakawana nzira yavo….

 

CHIEDZA CHEDENGA

Zvino, chero munhu ane Katekisimo neBhaibheri mu "girovhosi kamuri" ane Mepu (Tsika Tsvene); [5]cf. 2 VaT. 2:15 vanoziva kwavakabva uye kwavari kuenda. Asi hama nehanzvadzi, handifunge kuti mumwe wedu anonyatsonzwisisa kukura kwerima nekutenderera nekuchinja izvo zviri pamberi peChechi. Katekisimu inotaura nezve kuyedza kuri kuuya kuno "kuchazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji." [6]Catechism yeChechi yeKaturike, N. 672 Kunyangwe izvozvi, vazhinji vari kuzungunuswa nemhute gobvu inoita kunge yakaburukira kuVatican uko kubatana kusinganzwisisike nevaya vanosimudzira anti-vhangeri uye anti-ngoni vari kugadzirwa. Papa Paul VI akaidana kuti "utsi hwasatani." [7]Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, Chikumi 29, 1972 Uye saka, "magetsi emwenje" senge anotevera anogona kubatsira panguva dzakadai.

 

Pedro Regis (mumwe chete muenzaniso wevanoona nhasi)

Vadiwa vana, zuva richauya apo vazhinji vanoshingairira murutendo vachadzokera shure mukutarisana nekutambudzwa. Zvisimbisei muMazwi eMwanakomana wangu Jesu uye neHupo Hwake Hwemweya muEucharist. Munzvimbo zhinji, Mutsvene uchave Dzinga, asi mumoyo yevatendi iwo Murazvo weKutenda unogara wakagara. Vavengi vari kuronga kuparadzwa kweChechi yaJesu Wangu uye zvichakonzera kukanganisika kukuru pamweya mumweya mizhinji, asi Chechi Yechokwadi yaJesu Wangu icharamba yakasimba. Richava boka diki, asi richava iri boka diki rakatendeka rinozadzisa Chipikirwa cheMwanakomana wangu Jesu: Masimba egehena haazokunde. Mwanakomana wangu Jesu anozozvitungamira uye vese vachawana mubairo mukuru. Ushingi. Mwanakomana wangu Jesu anoda iwe. Mukati medambudziko, Hosea haana kudzokera shure, asi akamira akasimba achizivisa Mharidzo iyo Mwari yaakange amupa. Tevedzera vaporofita. Teerera kuna Ishe. Anoda kutaura newe. Paridza chokwadi, nekuti chokwadi chega chinosunungura vanhu kubva kuhupofu hwemweya. Enda kumberi mukudzivirira chokwadi. Uyu ndiwo meseji wandinokupa nhasi muzita reUtsvene-tsvene Utatu. Ndatenda nekunditendera kuti ndikuunganidzei pano zvakare. Ndinokuropafadzai muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Ameni. Iva nerugare. -Mai Vedu Mambokadzi Werunyararo kuna Pedro Regis, Kurume 14, 2017

Zvino, handisi kutya kunzwisisa mazwi aya, uyezve, kuti ndisimbiswe navo. Nekuti hapana chinhu murugwaro icho chisati chambotaurwa muEvhangeri, hapana chinopikisana Tsika Tsvene. Zvakare, muoni uyu ane chinhanho chisingawanzo tendero kubva kuna bhishopi wepanzvimbo yake. Aya mazwi, anonzi anonzi kubva kunaMai Vedu, akakanda mwenje unobatsira munzira iri pamberi, iyo inofanirwa kubatsira isu tese "kunzwisisa zviratidzo zvenguva uye kuzvidavirira nenzira yakatendeka."

Zvakadaro, mumwe anofanirwa haana tarisira kukwana kubva kune ichi kana icho muoni. Uku hakusi iko bvunzo dzeKereke nokusingaperi yakashanda kuvaporofita vayo. Sekutaura kwakaita Benedict XIV,

… Kubatana naMwari nerudo harudiwe kuti uve nechipo chekuprofita, uye nokudaro dzimwe nguva chaipiwa kunyangwe kuvatadzi; chiporofita ichocho hachina kumbobvira chagarwa nemunhu chero zvake… -Heroic Hunhu, Vol. III, peji. 160

St. Hannibal, uyo aive director wezvemweya weServant of God Luisa Piccarreta, akayambira kuti…

… Vanhu havagone kubata nezvakavhurwa zvakavanzika sekunge mabhuku ezvinyorwa kana zvirevo zveNzvimbo Tsvene. Kunyangwe vanhu vakavhenekerwa kwazvo, kunyanya vakadzi, vanogona kukanganisa zvakanyanya muzviratidzo, zaruriro, zvivimbiso, nekurudziro. Kanopfuura kamwechete mashandiro matsvene anodzivirirwa nehunhu hwevanhu… kufunga chero kuratidzwa kwezvakazarurwa zvakavanzika sedzidziso kana zvirevo padyo nekutenda zvinogara zvisina musoro! - tsamba kuna Fr. Peter Bergamaschi; Tsamba yemashoko, mamishinari eiyo Dzvene Utatu, Ndira-Chivabvu 2014

Nekudaro, fungidziro dzakakundikana dzandambotaura pakutanga hadzina kundisiya ndakapererwa, ndakasuwa, kana kunzwa kutengeswa nekuda kwechikonzero chaicho chekuti kutenda kwangu hakusi muhuporofita hwavo kana muvanhu pachavo, asi munaIshe vasingambokundikani. Nekuti “Uyo anoporofita anotaura kuvanhu, pakuvaka kwavo, kukurudzirwa, uye kunyaradzwa… Edzai zvese. chengeta zvakanaka. ” [8]1 VaKorinde 14: 3; 1 VaTesaronika 5:21 Chii chiripo chekutya kana iwe uri akatendeka kudzidziso dzaKristu muChivanhu, uchivakira hupenyu hwako pazviri, uku uchikwevera "kurudziro uye nyaradzo" kubva Kudenga, kunyangwe kana meseji iri yakakomba? Hapana chaunofanira kutya - kunze kwekunge kutenda kwako kwakagara mumuporofita pane Kristu.

Ngaatukwe iye munhu unovimba nevanhu, unotsvaka simba rake munyama, unomoyo unofuratira Jehovha. Akaita segwenzi risingabereki murenje. Wakaropafadzwa iye munhu unovimba naJehovha, unotarira kuna Jehovha. Akaita semuti wakasimwa padivi pemvura unotambanudza midzi yawo kurukova: hautye kupisa kana kwauya, mashizha awo anoramba akasvibira… (kuverenga kwanezuro kwekutanga)

 

Fr. Stefano Gobbi

Mune rusununguko irworwo rwekuziva, saka, vazhinji nhasi vari kudzokera ku "Bhuruu Bhuku", iro rine meseji raMai Vedu vanonzi vakaendeswa kuna mushakabvu Fr. Stefano Gobbi kubva muna 1973-1997. Inotakura iyo Imprimatur achiti "Hapana chinopesana nekutenda kana tsika mune izvi zvinyorwa." [9]Rev. Donald Montrose, Bhishopi weStockton, Kukadzi 2, 1998 Iwo mameseji arimo akakosha uye ane simba kupfuura nakare kose, kuonesa iyo zviitiko chaizvo zviri kuitika muChechi panguva ino. Asi zvakadiniko nezvekufanotaura kwake kwakatadza? Izvo hazvimuite iye "muporofita wenhema?"[10]Fr. Gobbi akapomerwawo mhosva yehumwe hunyengeri hwe "millenarianism" kuburikidza nemeseji idzo dzinotaura nezve "Nguva yeRunyararo" iri kuuya. Zvisinei, izvi hazvisi izvo. Dzidziso dzake dzinoenderana nezvakataurwa neMagistial izvo zvinotarisira "kukunda" kwaKristu neChechi Yake nyika isati yaguma. Maona Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete Sezvambotaurwa pamusoro apa, Magisterium hazvireve kuti inowana mhedzisiro nenzira iyi.

Zviitiko zvakadaro zveapo neapo zvehunhu hwechiporofita hwakakanganisa hazvifanire kutungamira mukushorwa kwemutumbi wese wezivo yemweya unotaurwa nemuporofita, kana ukanzwisiswa nenzira kwayo kuita chiporofita chaicho. —Dr. Maka Miravalle, Yakavanzika Zvakazarurwa: Kunzwisisa neChechi, p. 21

Semuenzaniso, ndiani aigona kusimbisa zvizere zviratidzo zvese zvaCatherine Emmerich naSt. Brigitte, zvinoratidza kusajeka kuri pachena? —St. Hannibal, mutsamba kuna Fr. Peter Bergamaschi uyo akaburitsa zvese zvisina kunyorwa zvinyorwa zveBenedictine mystic, St. M. Cecilia; Tsamba yemashoko, mamishinari eiyo Dzvene Utatu, Ndira-Chivabvu 2014

Jona aive muporofita wenhema here? Ishe vakamuraira kuti azivise kuti, mushure memazuva makumi mana, Aizoparadza Ninivhe. Asi vanhu vakapfidza, vachichinja mafambiro enhoroondo: chiporofita nemuporofita zvese zvaive zvechokwadi. Asi ndozvakaitawo tsitsi dzaMwari nekushivirira. Chokwadi, izvi ndizvo chaizvo izvo Mai vedu vanonzi vakataura zvinogona kuitika maererano nezviitiko zvinotaurwa mumashoko avo kunaFr. Gobbi:

...aya marongero akaipa anogona kudzivirirwa newe, njodzi dzinogona kunzvengwa, zano reruramisiro yaMwari rinogara richishandurwa nesimba rerudo Rwake rwetsitsi. Zvakare, pandinofanotaura nezvirango kwauri, yeuka kuti zvese, chero nguva, zvinogona kuchinjwa nesimba reminamato yako uye nekurapa kutendeuka. -Mai vedu kunaFr. Stefano Gobbi, # 282, Ndira 21, 1984; Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa, Yechina Edition

Vakanga vamuremedza nematare, uye akasungwa nemaketani, kusvikira zvaakafanotaura zvikaitika uye shoko raIshe rikaratidza kuti nderechokwadi. (Nhasi Mapisarema)

 

Medjugorje

Ndinoreurura, hapana chimwe chinhu chinondinetsa kupfuura avo maKaturike anorwisa pachena Medjugorje, nzvimbo yakaburitsa kudana kwakawanda, kutendeuka, uye kuporesa kupfuura chero chimwe chiitiko kana kufamba pasi pano kubva panguva Kristu. Sezvandakagara ndataura, kana chiri chinyengeri, ndinovimba dhiabhori anouya ozvitanga muparishi rangu! Hongu, rega Roma itore nguva yayo ichiona. [11]cf. PaMedjugorje

Chero taura kuti muti wakanaka uye michero yawo yakanaka, kana taura kuti muti wakaora uye michero yawo yakaora, nekuti muti unozivikanwa nemichero yawo… Nekuti kana ichi chiitiko kana chiitiko ichi chiri chevanhu, chinozviparadza. Asi kana zvichibva kuna Mwari, hamugoni kuvaparadza; unogona kutozoona wava kurwa naMwari. (Mat. 12:23, Mabasa 5: 38-39)

Munguva pfupi yapfuura, vezvenhau veKaturike vanga vachitora mazwi kuna Bhishopi weMostar nemaonero ake akasimba zvisina kujairika kune vanoonekwa sevoni nezvinoitika - sekunge ichi ndicho chiremera chine mvumo. Zvakadaro, chakatadza kutaurwa nevazhinji venhau ndechekuti, mune zvakaenzana nedanho risati ramboitwa neVatican, chimiro chake chakangoiswa kungoti ...

… Kutaura kwekutenda kwakazvimirira kweMubishopi weMostar kwaanemvumo yekutaura seKwakajairika kwenzvimbo iyi, asi iri uye inoramba iri pfungwa yake. - zvino Chakavanzika cheUngano yeDzidziso yekutenda, Archbishop Tarcisio Bertone, tsamba yaMay 26th, 1998

Zvekare, sekubvunza kwandakaita PaMedjugorje yevaKaturike vanoda kuona ino nzvimbo mothballed: "Urikufungei?" Chokwadi, mune vakataura kuna Sr. Emmanuel wemunharaunda yeBeatitudes, Cardinal Bertone akati, "Panguva ino, munhu anofanirwa kufunga nezveMedjugorje seSanctuary, Marian Shrine, nenzira imwecheteyo neCzestochowa." [12]yakaendeswa kuna Sr. Emmanuel musi waNdira 12, 1999

Medjugorje? Zvinhu zvakanaka chete zviri kuitika kuMedjugorje. Vanhu vari kunamata ipapo. Vanhu vari kuenda Kureurura. Vanhu varikunamata Yukaristia, uye vanhu vari kutendeukira kuna Mwari. Uye, chete zvinhu zvakanaka zvinoita kunge zviri kuitika kuMedjugorje. -Papa JOHN PAUL II kuna Bhishopi Stanley Ott weBaton Rouge, LA; kubva Mweya Mazuva Ose, Gumiguru 24, 2006

Iyo poindi ndeiyi: mameseji emwedzi nemwedzi anobuda muMedjugorje haasi chete anowirirana ne "chiporofita chibvumirano" cheMai Vedu akabvumidzwa mamiriro munyika yose…

Medjugorje kuenderera, kuwedzera kwaFatima. Mukadzi wedu ari kuoneka munyika dzemakomunisiti kunyanya nekuda kwematambudziko anotangira muRussia. —PAPA JOHN PAUL II kuna Bhishopi Pavel Hnilica; German Katurike yemwedzi nemagazini PUR, cf. www. .mundoinsolito.es

… Asi zvakanyanya kukosha, zvinoenderana nedzidziso dzeChechi uye zvinopa "mafuta" anodiwa kuzadza marambi evatendi panguva ino: munamato wemoyo, kutsanya, kudzokera ku Izwi raMwari uye Masakaramende. Mune mamwe mazwi, dzokera kuMepu!

 

USATYA!

Kana zvasvika pachipo chekuporofita, tinofanirwa kunzwa zvakare mazwi anoti, “Usatya!" Kana Mwari vachiri kutaura nesu kuburikidza nevaporofita Vavo, haatipewo here, saka, kupa nyasha, ruzivo, uye njere kuti vanzwisise zviporofita zvavo?

Kune mumwe nemumwe kuratidzwa kweMweya kunopihwa kuti ubatsirwe. Kune umwe kunopihwa neMweya kutaura kweuchenjeri; nekune umwe kutaura kweruzivo maererano neMweya iwoyo… nekune umwe chiporofita; kune kumwe kunzwisisa kwemweya… (1 VaKori 12: 7-10)

Sei, zvino, tichizeza kusimudzira, kukurudzira, uye kuteerera kune ichi chipo cheMweya muChechi? Semufundisi Fr. Hans Urs von Balthasar akati nezve zvakazarurwa zvechiporofita:

Mumwe anogona saka kungobvunza kuti sei Mwari achivapa vachienderera [pakutanga nzvimbo] kana ivo vasingatombodi kuteererwa neChechi. -Mistica oggettiva, N. 35

“Rwisai kwazvo kuporofita,” akadaro St. Paul, "Asi zvese zvinofanirwa kuitwa nemazvo uye zvakarongeka." [13]1 Corinthians 14: 39-40 Papa St. John XXIII - kazhinji chiporofita pachake - akapa kuraira kwehungwaru pamusoro penyaya iyi, kunyanya zvine chekuita nemashiripiti eMarian, ayo akazara munguva yedu:

Tichitevera avo Pontiffs avo kwezana remakore vakakurudzira kuti maKatorike vateerere meseji yaLourdes, tinokukurudzira kuti uteerere, nemwoyo wakapfava nepfungwa dzakatwasuka, kuti unzwe nyevero dzakanaka dzaAmai vaMwari- yambiro dzichiri kushanda nanhasi…. Kana [maPontiff eRoma] vakaitwa vachengeti nevadudziri veZvakazarurwa zvaMwari, zvirimo muMagwaro Matsvene netsika., zvakare vane basa rekurumbidza kune vakatendeka - kana mushure mekuongororwa vakura vanozvitora sezvakanakira ruzhinji - mwenje unoshamisa uyo unofadza Mwari kupa pachena kune vamwe vane mweya, kwete kupa dzidziso nyowani, asi ku tungamira mafambiro edu. -Papal Radio Mharidzo, Kukadzi 18, 1959; blessmeer.ru

Kana Kereke ikada marambi emwenje, ndizvo ikozvino. Uye Mwari achapa chiedza: 

'Zvichaitika mumazuva ekupedzisira,' anodaro Mwari, 'kuti ndichadurura chikamu chemweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana navanasikana venyu vachaprofita, majaya enyu achaona zviratidzo, vatana venyu vacharota hope. ' (Mabasa 2:17)

Muzera rega rega Chechi yakagamuchira charudo yechiporofita, iyo inofanira kucherechedzwa asi isingashorwe. -Cardinal Ratzinger (BENEDICT XVI), "Mharidzo yaFatima", Dzidziso yeTheological, www.haav.va

Saka namatira, ipapo, uchikumbira Ishe kuti vakupe njere dzekuziva izwi ravo mukudyidzana neChechi, uye kupindura nenzira yaunofanira kuenda - kuvimba nguva dzose Mukuda Kwake kwekutendera, kunyangwe nzira painosviba muhupenyu hwako, uye nemunyika…

Mwari vanogona kuzivisa ramangwana kuvaporofita vavo kana kune vamwe vatsvene. Zvakadaro, hunhu hwechiKristu hwakanaka hunosanganisira kuzviisa muchivimbo mumaoko aProvidence chero zvine chekuita neramangwana, nekusiya kuda kuziva nezvazvo zvisina kunaka. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 2115

 

Chero chii chinoitika, chinoitika.
Kuziva nezveramangwana
haina kukugadzirira iwe;
kuziva Jesu kunoita.

- “izwi” mumunamato

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chiporofita Chinyatsonzwisiswa

Pane Yega Chakavanzika

YeSeers uye Visionaries

Chiporofita, Mapapa, uye Piccaretta

Kutema nematombo Vaporofita

Maonero echiporofita - Chikamu I uye Part II

PaMedjugorje

Medjugorje: "Chokwadi Chaicho, Ma'am"

Huchenjeri, uye Kutendeuka kweNyonganiso

Njere, Simba raMwari

Kana Uchenjeri Huya

 

Joinha Maka iyi Lent! 

Kusimbisa & Kuporesa Musangano
Kurume 24 & 25, 2017
ne
Fr. Firipi Scott, FJH
Annie Karto
Maka Mallett

St. Elizabeth Ann Seton Chechi, Springfield, MO 
2200 W. Republic Road, Chitubu eri, MO 65807
Space yakaganhurwa yeichi chemahara chiitiko ... saka nyoresa munguva pfupi.
www.muzestroovo.com
kana kufonera Shelly (417) 838.2730 kana Margaret (417) 732.4621

 

Kusangana NaJesu
Kurume, 27, 7: 00pm

ne 
Maka Mallett & Fr. Maka Bozada
Chechi yeSt James Catholic Church, Catawissa, MO
1107 Summit Dhiraivha 63015 
636-451-4685

  
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
zvipo zvako zvekupa rubatsiro kuno.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 PAPA JOHN PAUR II, Tertio Millio, kwete. 5
2 1 Cor 12: 28
3 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 904
4 cf. Mat 25: 1-13 uye Anodaidzira Isu Patinotsvedza
5 cf. 2 VaT. 2:15
6 Catechism yeChechi yeKaturike, N. 672
7 Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, Chikumi 29, 1972
8 1 VaKorinde 14: 3; 1 VaTesaronika 5:21
9 Rev. Donald Montrose, Bhishopi weStockton, Kukadzi 2, 1998
10 Fr. Gobbi akapomerwawo mhosva yehumwe hunyengeri hwe "millenarianism" kuburikidza nemeseji idzo dzinotaura nezve "Nguva yeRunyararo" iri kuuya. Zvisinei, izvi hazvisi izvo. Dzidziso dzake dzinoenderana nezvakataurwa neMagistial izvo zvinotarisira "kukunda" kwaKristu neChechi Yake nyika isati yaguma. Maona Millenarianism-Izvo zvazviri, uye kwete
11 cf. PaMedjugorje
12 yakaendeswa kuna Sr. Emmanuel musi waNdira 12, 1999
13 1 Corinthians 14: 39-40
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, MASS KUVERENGA.