Mamwe Mazuva maviri

 

ZUVA RAJEHOVHA - CHIKAMU II

 

THE chirevo "zuva raIshe" hachifanirwe kunzwisiswa se "zuva" chairo pakureba. Asi,

Kuna Ishe zuva rimwe chete rakaita sechiuru chamakore, uye chiuru chamakore sezuva rimwe chete. (2 Pt 3: 8)

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Tsika yemadzibaba Machechi ndeyekuti kwasara “mamwe mazuva maviri” kuvanhu; Poshi mukati miganhu yenguva uye nhoroondo, imwe yacho, yekusingaperi uye Nokusingaperi zuva. Zuva rinotevera, kana "zuva rechinomwe" ndiro randanga ndichireva muzvinyorwa izvi se "Era reRunyararo" kana "zororo reSabata," sekudana kunoita Madzibaba.

Sabata, iro raimiririra kupedziswa kwechisikwa chekutanga, rakatsiviwa neSvondo rinoyeuchidza chisikwa chitsva chakamutswa neKumuka kwaKristu.  -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2190

Madzibaba vakazviona zvakakodzera kuti, sekureva kweApocalypse yaSt John, kusvika kumagumo e "chisikwa chitsva," kwaizove ne "zuva rechinomwe" zororo reChechi.

 

ZUVA rechinomwe

Madzibaba vakadana zera rerunyararo iri "zuva rechinomwe," nguva umo vakarurama vanopihwa nguva ye "zororo" iyo ichiri yakasarira kuvanhu vaMwari (ona VaH 4: 9).

… Tinonzwisisa kuti nguva yegore rimwe chete inoratidzwa mumutauro wekufananidzira… Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagamuchira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Ino inguva yakatangira nenguva yekutambudzika kukuru panyika.

Rugwaro runoti: 'Uye Mwari akazorora nezuva rechinomwe kubva kumabasa ake ese'… Uye mumazuva matanhatu zvinhu zvakasikwa zvakapedzwa; zviri pachena, nokudaro, kuti vachasvika kumagumo mugore rezviuru zvitanhatu… Asi kana Anopesana naKristu achinge aparadza zvinhu zvese zvepanyika, achatonga kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, uye achagara mutembere kuJerusarema; uye ipapo Ishe achauya kubva Kudenga mumakore… achitumira murume uyu neavo vanomutevera kudziva remoto; asi kuunza kune vakarurama nguva dzehumambo, ndiko kuti, iyo yasara, zuva dzvene rechinomwe… Izvi zvichaitika munguva dzeumambo, ndiko kuti, nezuva rechinomwe… Sabata rechokwadi revakarurama.  —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa Co .; (St. Irenaeus aive mudzidzi weSt.Polycarp, aiziva nekudzidza kubva kuMuapositori Johane uye akazogadzwa kuva bhishopi weSmirna naJohn.)

Kufanana nezuva rezuva, Zuva raIshe harisi remaawa makumi maviri nemana, asi rinoumbwa nemambakwedza, masikati makuru, uye nemanheru anotambanuka kwenguva yakati rebei, zvakadaidzwa naMadzibaba kuti "mireniyamu" kana "chiuru gore ”nguva.

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Dzidziso dzeVamwari, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

 

MIDNight

Kungofanana nehusiku uye mambakwedza anopindirana mune zvakasikwa, saizvozvowo iro Zuva raIshe rinotanga murima, sekungofanana nezuva rega rega pa pakati pousiku. Kana, imwe nzwisiso yetiki ndeyekuti murindiri zveZuva raIshe zvinotanga munguva yorubvunzavaeni. Chikamu chakasviba chehusiku ndeche nguva dzaAntikristu inotangira kutonga kwechiuru chemakore.

Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai neipi nzira; nokuti zuva riya haauye, kunze kwekunge kumukira kwatanga kwatanga, uye munhu wekusateerera mutemo akaratidzwa, mwanakomana wekuparadzwa. (2 VaTesaronika 2: 3) 

'Uye akazorora nezuva rechinomwe.' Izvi zvinoreva kuti: apo Mwanakomana wake paachauya kuzoparadza nguva yeuyo asingateereri mutemo uye achatonga vasina umwari, nekushandura zuva nemwedzi nenyeredzi - ndipo paanozorora nezuva rechinomwe… -Tsamba yaBhanabhasi, yakanyorwa nezana ramakore rechipiri Baba Vedzidziso

Tsamba yaBhanabhasi inonongedzera kumutongo wevapenyu pamberi Nguva yeRunyararo, Zuva Rechinomwe.   

 

DAWN

Sekuona kwatinoita zviratidzo zvichiratidzika nhasi izvo zvinoratidzira mukana wehutongi hwepasi rose hune hukasha kuchiKristu, saizvozvowo tinoonawo "mitsara yekutanga yemambakwedza" ichitanga kupenya mune vakasara veChechi, ichipenya nechiedza cheMangwanani. Nyeredzi. Anopesana naKristu, anoshanda kuburikidza uye anozivikanwa ne "chikara uye muporofita wenhema," achaparadzwa nekuuya kwaKristu uyo ​​achabvisa zvakaipa kubva pasi, uye nekumisa hutongi hwepasi rose hwerunyararo nekutonga. Hakusi kuuya kwaKristu ari panyama, kana Kuuya Kwake Kwekupedzisira mukubwinya, asi kupindira kwesimba raIshe rekumisikidza ruramisiro nekuwedzera Vhangeri pasirese.

Acharova munhu ane utsinye neshamhu yomuromo wake, uye achafema vakaipa nomweya wemiromo yake. Kururamisira ibhande rakasunga chiuno chake, kutendeka bhanhire pachiuno chake. Bere richava muenzi wegwayana, ingwe ichavata pasi nembudzana… Hakungavi nekukuvara kana kuparadzwa pagomo rangu rose dzvene; nekuti nyika ichazara nekuziva Jehovha, semvura inofukidza gungwa… Pazuva iro, Ishe achazvitora zvakare muruoko kuti adzorere vakasara vevanhu vake (Isaya 11: 4-11.)

Seizvo Tsamba yaBhanabhasi (kunyorwa kwekutanga kwaBaba veChechi) inoratidza, "kutonga kwevapenyu," kwevasina umwari. Jesu anouya sembavha usiku, apo nyika, ichitevera mweya waAntikristu, ichave isingazive nekuonekwa kwake kamwe kamwe. 

Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku.… Sezvazvaive mumazuva aRoti: vaidya, vachinwa, vachitenga, vachitengesa, vachidyara, vachivaka. (1 VaTesaronika 5: 2; Ruka 17:28)

Tarira, ndiri kutuma nhume yangu, kuti igadzire nzira pamberi pangu. uye pakarepo kuchauya kutembere yaJEHOVHA wamunotsvaga, uye mutumwa wesungano uyo wamunoda. Zvirokwazvo, anouya ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Asi ndiani achatsunga nezuva rekuuya kwake? (Maraki 3: 1-2) 

Mhandara Yakaropafadzwa Maria nenzira dzakawanda ndiye mutumwa mukuru wenguva yedu - "nyeredzi yemangwanani" - achitungamidza Ishe, Zuva reRuramisiro. Iye mutsva Eria kugadzirira nzira yekutonga kwepasi rose kweMweya Mutsvene waJesu muEucharist. Cherekedza mazwi ekupedzisira aMaraki:

Tarirai, ndichakutumirai muporofita Eria, zuva iro guru raJehovha rinotyisa risati rasvika. (Maraki 3:24)

Zvinonakidza kuti musi wa24 Chikumi, Mutambo waJohn Mubhabhatidzi, zvinofungidzirwa kuti zviono zveMedjugorje zvakatanga. Jesu akataura kuna Johane Mubapatidzi saEria (ona Mat. 17: 9-13). 

 

PASI PEDU

Pakati pezuva ndipo panopenya zuva uye zvinhu zvese zvinopenya uye kunakirwa nekudziya kwechiedza charo. Iyi ndiyo nguva inoitwa nevatsvene, vese avo vanopona padambudziko rapfuura uye nekunatswa kwepasi, nevaya vanoonaKutanga Kumuka“, Achatonga naKristu muhuvepo hwake hweSakaramende.

Ipapo humambo nesimba nekutonga kweumambo hwese pasi pematenga ichapihwa kuvanhu vatsvene veWekumusoro-soro… (Dhan. 7:27)

Ipapo ndakaona zvigaro zvoushe. avo vakaatasva vakapiwa mutongo. Ndakaonawo mweya yeavo vakagurwa musoro nekuda kweuchapupu hwavo kuna Jesu uye nekuda kweshoko raMwari, uye vasina kunamata chikara kana mufananidzo wacho kana kutambira mucherechedzo pahuma kana pamaoko. Vakararama uye vakatonga pamwe naKristu kwamakore chiuru. Vamwe vese vakafa havana kumuka kusvikira makore churu apera. Uku ndiko kumuka kwekutanga. Akaropafadzwa uye mutsvene ndiye unogoverana mukumuka kwekutanga. Rufu rwechipiri haruna simba pamusoro paizvozvi; Vachava vaprista vaMwari navaKristu, uye vachatonga pamwe chete naye kwamakore churu. (Zva 20: 4-6)

Iyo ichave ndiyo nguva yakaporofitwa nevaporofita (iyo yatiri kunzwa mukuverengwa kweAdvent) umo Chechi ichave yakamisikidzwa muJerusarema, uye Evhangeri ichakunda nyika dzese.

Nokuti kurairira kuchabva kuZioni, uye izwi raIshe richaumba Jerusarema… Pazuva iro, Davi raJehovha richava rakanaka nokubwinya, uye zvibereko zvepanyika zvichava kukudzwa nekubwinya kuna Jehovha vakapukunyuka weIsraeri. Ani naani anoramba ari muZioni uye iye akasara muJerusarema achanzi mutsvene; mumwe nomumwe akachengeterwa upenyu muJerusarema. (Is 2:2; 4:2-3)

 

MANHERU

Sekunyora kwakaita Papa Benedict mune yake yazvino encyclical, rusununguko rwekusununguka runosara kusvika pakupera kwenhoroondo yevanhu:

Sezvo munhu achigara akasununguka uye sezvo rusununguko rwake rwuchigara rwusina kusimba, humambo hwezvakanaka hahuzombomiswa zvine mutsindo munyika ino.  -Taura Salvi, Encyclical Tsamba yaPAPA BENEDICT XVI, n. 24b

Ndokunge, kuzara kweHumambo hwaMwari uye kukwana hakuzoitikwezve kusvikira tave Kudenga.

Pakupera kwenguva, Humambo hwaMwari huchauya mukuzara kwazvo… Chechi… ichagamuchira kukwana kwayo chete mukubwinya kwedenga. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 1042

Zuva rechinomwe richasvika kwayedza apo rusununguko rwevanhu rwunosarudza chakaipa kekupedzisira kuburikidza nemuyedzo waSatani uye "antikristu wekupedzisira," Gogi naMagogi. Nei paine mhirizhonga yekupedzisira iri mukati mezvakavanzika zvirongwa zveKuda kwaMwari.

Kana chiuru chemakore chapera, Satani achasunungurwa mutirongo rake. Achabuda kunonyengera marudzi ari kumativi mana enyika, Gogi naMagogi, kuti avaunganidzire kuzorwa; kuwanda kwavo kwakaita sejecha regungwa. (Zva 20: 7-8)

Rugwaro runotitaurira kuti uyu Anopesana naKristu wekupedzisira haabudirire. Asi, moto unowira kubva kudenga ukapedza vavengi vaMwari, uku Dhiyabhorosi achikandwa mudziva remoto nesarufa "kwaive nechikara nemuporofita wenhema" (Zva 20: 9-10). Seizvo Zuva rechinomwe rakatanga murima, saizvozvowo iro Zuva rekupedzisira uye risingaperi.

 

ZUVA RESERE

The Zuva reRuramisiro anoonekwa munyama mune raKe kuuya kwekupedzisira kubwinya kutonga vakafa uye kuvhura mambakwedza e "sere" uye nekusingaperi zuva. 

Kumuka kwevakafa vese, "kune vese vakarurama nevasakarurama," kunotangira Kutongwa Kwekupedzisira. --CCC, 1038

Vanababa vanotaura nezvezuva rino se "Zuva Rechisere," "Mutambo Mukuru weMatumba" (iine "matabhera" achireva miviri yedu yakamutswa…) —Fr. Joseph Iannuzzi, Kukunda kweUmambo hwaMwari muThe New Millennium uye End Times; p. 138

Tevere ndakaona chigaro chechena chihombe uye iye aive akagara pachiri. Pasi nedenga zvakatiza kubva pachiso chake uye pakange pasina nzvimbo yazvo. Ndakaona vakafa, vakuru nevaduku, vamire pamberi pechigaro cheushe, uye mipumburu yakavhurwa. Ipapo mumwe mupumburu wakazarurwa, bhuku reupenyu. Vakafa vakatongwa zvinoenderana nezviito zvavo, nezvakanyorwa mumipumburu. Gungwa rakabudisa vakafa varo; Ipapo rufu neHadhesi zvakabudisa vakafa vavo. Vakafa vese vakatongwa zvinoenderana nemabasa avo. (Zva 20: 11-14)

Mushure meKutongwa Kwekupedzisira, Zuva rinoputika kupenya kusingaperi, zuva risingaperi:

Ipapo ndakaona denga idzva nenyika itsva. Denga rekare nenyika yekutanga zvainge zvapfuura, uye gungwa rakanga risisipo. Ini wakaonawo guta dzvene, Jerusarema idzva, ichiburuka kudenga kubva kuna Mwari, yakagadzirirwa semwenga wakashongedzerwa murume wake… Guta rakanga risingade zuva kana mwedzi kuti rivhenekere pariri, nekuti kubwinya kwaMwari kwakaipa, uye mwenje waro iGwayana… Pakati pezuva. masuwo aro haangatongovharwi, uye hakungavi nousiku ikoko. (Zvak. 21: 1-2, 23-25)

Zuva rechisere iri ratotarisirwa mumhemberero yeEucharist - "chirairo" chisingaperi naMwari:

Chechi inopemberera zuva rekumuka kwaKristu pa “zuva rechisere,” Svondo, iro rinodaidzwa kunzi Zuva raIshe… zuva rekumuka kwaKristu rinorangarira chisikwa chekutanga. Nekuti iri "zuva rechisere" rinotevera sabata, inomiririra chisikwa chitsva chakaunzwa nekumuka kwaKristu… Kwatiri zuva idzva rakayedza: zuva reKumuka kwaKristu. Zuva rechinomwe rinopedzisa chisikwa chekutanga. Zuva rechisere rinotanga chisikwa chitsva. Nekudaro, basa rekusika rinoguma nebasa guru reruregerero. Chisikwa chekutanga chinowana chirevo chazvo uye nhepfenyuro yazvo mune chisikwa chitsva munaKristu, kubwinya kwacho kunopfuura uko kwezvisikwa zvitsva. -Catechism yeChechi yeKaturike,n. 2191; 2174; 349

 

INGUVAI?

Inguvai?  Husiku husiku hwekunatswa kweChechi hunoratidzika kunge husingadziviriki. Uye zvakadaro, Nyeredzi Yemangwanani yamuka ichiratidza mambakwedza ari kuuya. Kusvika papi? Inguva yakareba sei Zuva reRuramisiro risati rasimuka kuti riunze Era yerunyararo?

Nharirire, ko husiku? Murindi, zvakadii zveusiku? Murindi anoti: "Mangwanani anouya, uyewo usiku…" (Isa 21: 11-12)

Asi Chiedza chinokunda.

 

Kutanga kuburitswa, Zvita 11, 2007.

 

RELATED KUVERENGA:

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, Mepu yekudenga.