Kunzwisisa Francis

 

PASHURE Papa Benedict XVI akarega chigaro chaPeter, ini vakanzwa mumunamato kakawanda mazwi: Iwe wapinda mumazuva ane njodzi. Yakanga iri pfungwa yekuti Chechi iri kupinda munguva yekuvhiringidzika kukuru.

Pinda: Papa Francis.

Pasina kusiyana naPapa Akaropafadzwa John Paul II, papa wedu mutsva akapidigura sodhi yakadzika midzi yechinzvimbo. Akadenha munhu wese ari muKereke neimwe nzira kana imwe. Vaverengi vakati wandei, zvisinei, vakandinyorera vachinetsekana kuti Papa Francis vari kubva kuKutenda nezviito zvavo zvisina kujairika, kutaura kwavo kwakashata, uye nemitauro inoita seinopokana. Ndave ndichiteerera kwemwedzi yakati wandei ikozvino, ndichitarisa nekunamata, uye ndichinzwa ndichimanikidzwa kupindura kumibvunzo iyi maererano nenzira dzakatendeka dzaPope…

 

I “RADICAL SHIFT” HERE?

Ndo izvo vezvenhau vari kuzvidaidza mumashure mehurukuro yaPapa Francis naFr. Antonio Spadaro, SJ yakaburitswa munaGunyana 2013. [1]cf. americamagazine.org Shanduko iyi yakaitwa pamusoro pemisangano mitatu mumwedzi wapfuura. Chakazobata nhepfenyuro dzevanhu vazhinji ndedzakataura pa "misoro inopisa" iyo yakakwevera Chechi yeKaturike muhondo yetsika:

Hatigone kuomerera pazvinhu zvine chekuita nekubvisa nhumbu, kuroora ngochani nekushandiswa kwenzira dzekudzivirira. Izvi hazvigoneke. Handina akataura zvakawanda pamusoro pezvinhu izvi, uye ini ndakatsiurwa nekuda kweizvozvo. Asi kana tichitaura pamusoro penyaya idzi, tinofanirwa kutaura nezvadzo mune zvinoenderana. Iko kudzidziswa kwechechi, kune izvo nyaya, kuri pachena uye ini ndiri mwanakomana wechechi, asi hazvidiwe kuti nditaure nezve idzi nyaya nguva dzose. -americamagazine.org, Gunyana 2013

Mazwi ake akadudzirwa se "shanduko huru" kubva kune vakamutangira. Zvakare, Pope Benedict akaumbwa nevakawanda venhau seye akaoma, anotonhora, nedzidziso yakaoma papa. Uye zvakadaro, mazwi aPapa Francis haana gakava: "Dzidziso yechechi… yakajeka uye ini ndiri mwanakomana wechechi…" Ndiko kuti, hakuna kuregedzeka kwechimiro cheChechi mutsika panyaya idzi. Asi, ivo Baba Vatsvene, vakamira pauta hweBarque yaPeter, vakatarisa kugungwa kweshanduko munyika, vanoona nzira nyowani uye "hunyanzvi" hweChechi.

 

Imba Yekukuvadza

Iye anoziva kuti isu tiri kurarama mutsika nhasi umo vazhinji vedu isu tinokuvadzwa zvakanyanya nechivi chakatikomberedza. Tiri kuchema chekutanga uye kunyanya kudiwa… kuziva kuti isu tinodiwa pakati pekushaya simba kwedu, kusagadzikana, uye kutadza. Panyaya iyi, Baba Vatsvene vanoona nzira yeChechi nhasi neimwe nzira.

Ndinoona zviri pachena kuti chinhu chinodiwa kwazvo neichi chechi nhasi kugona kupodza maronda uye kudziisa moyo yevakatendeka; inoda kuswedera, kuswedera pedyo. Ndiri kuona kereke sechipatara chemunda mushure mehondo. Hazvibatsiri kubvunza munhu akakuvara zvakaipisisa kana aine cholesterol yakawanda uye nezve huwandu hweshuga reropa rake! Unofanira kuporesa maronda ake. Ipapo tinogona kutaura nezve zvese zvimwe. Poresa maronda, podza maronda…. Uye unofanira kutanga kubva pasi kumusoro. —Ibid.

Tiri pakati pehondo yetsika. Tese tinogona kuzviona. Husiku chaihwo, pasi rakapendwa neruvara rwemuraraungu. "Kubvisa nhumbu, kuroora ngochani, uye nzira dzekushandisa kubata pamuviri," zvakagamuchirwa nekukasira, uye zvekuti avo vanovapikisa munguva pfupi iri kutevera vanogona kutarisana netarisiro chaiyo yekutambudzwa. Vakatendeka vakaneta, vaneta, uye vanonzwa kutengeswa munzira dzakawanda. Asi matarisiro atinoita chokwadi ichi ikozvino, muna 2013 nekupfuura, chimwe chinhu gweta raKristu anotenda kuti chiri kuda nzira nyowani.

Chinhu chakakosha ndechekuzivisa kwekutanga: Jesu Kristu akakuponesa. Uye vafundisi vechechi vanofanirwa kuve vashumiri vetsitsi pamusoro pezvose. —Ibid.

Uku zvirokwazvo kunzwisisika kwakanaka uko kunonongedza zvakananga Akaropafadzwa John Paul "basa dzvene" rekuita kuti meseji yetsitsi kubudikidza naSt. Faustina azivikanwe nenyika, uye nzira yakanaka uye yakapusa yaBenedict XVI yekuisa kusangana naJesu pakati pehupenyu hweumwe. . Sezvaakataura mumusangano nemabhishopi eIreland:

Saka kazhinji uchapupu hwekereke hunopesana netsika hunonzwisiswa sechimwe chinhu chiri kumashure uye chakaipa munharaunda yanhasi. Ndiko kusaka zvakakosha kusimbisa Nhau dzakanaka, iro rinopa hupenyu uye rinosimbisa hupenyu hweEvhangeri (cf. Joh. 10:10). Kunyangwe hazvo zvichidikanwa kuti titaure tichipesana nehuipi hunotityisidzira, tinofanira kugadzirisa pfungwa yekuti chiKatorike chinongova "muunganidzwa wezvirambidzo". —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuMabhishopi eIrish; VATICAN GUTA, OCT. 29, 2006

Njodzi, akadaro Francis, iri kurasikirwa nemufananidzo mukuru, mamiriro akakura.

Kereke dzimwe nguva yakazvivharira mune zvidiki zvinhu, mumitemo midiki-yepamoyo. -Homily, ndiri.ru, Gunyana 2013

Zvichida ndosaka Pope Francis vakaramba kuvharirwa mu "zvinhu zvidiki" pakutanga kwekupapa kwake paakageza tsoka dzevasungwa gumi nevaviri vasungwa, vaviri vacho vaive vakadzi. Yakatyora a liturgical norm (imwe chete inoteverwa munzvimbo shoma). Vatican yakadzivirira zvaiitwa naFrancis achiti zvaive 'nemvumo chaiyo' sezvo yaisava sakaramende. Kupfuurirazve, mutauriri wapapa akasimbisa kuti raive jeri revanhukadzi nevarume nevakadzi, uye kusiya rekupedzisira kunze kwaigona kunge kuri 'kwechienzi'.

Iyi nharaunda inonzwisisa zvakapusa uye zvakakosha zvinhu; vakanga vasiri nyanzvi dzekudzidzisa. Kusuka tsoka kwainge kwakakosha kuratidza mweya waIshe wekushandira nerudo. —Zvak. Federico Lombardi, mutauri weVatican, Religious News Service, Kurume 29, 2013

Papa akaita maererano ne "mweya wemutemo" zvinopesana ne "tsamba yemutemo." Mukuita kudaro akamonora mamwe manhenga kuti ave nechokwadi - kwete kusiyana nemumwe murume wechiJuda makore 2000 apfuura akaporesa paSabata, akadya nevatadzi, uye akataura nekubata vakadzi vasina kuchena. Mutemo wakaitirwa munhu, kwete munhu wemutemo, Akambodaro. [2]cf. Mako 2: 27 Iwo maratidziro emitiro aripo kuunza kurongeka, mucherechedzo une chinangwa, mutauro uye runako kune iyo liturgy. Asi kana vasinganamate rudo, St Paul angadaro, ivo "havasi chinhu" Panyaya iyi, zvinogona kupikiswa kuti Papa akaratidzira kuti kumiswa kwechirevo chemitambo kwaidiwa kuitira kuzadzisa "mutemo werudo".

 

BALANCE ITSVA

Nezviito zvake, ivo Baba Vatsvene vari kuyedza kugadzira "nyowani nyowani" sezvaanozviisa. Kwete nekuregeredza chokwadi, asi kugadzirisa zvekare zvatinokoshesa.

Vafundisi vechechi vanofanirwa kuve netsitsi, kutora mutoro kuvanhu uye kuvaperekedza semuSamaria akanaka, anogeza, nekuchenesa nekumutsa muvakidzani wake. Iri iEvangeri rakachena. Mwari mukuru kudarika zvivi. Iko kurongeka uye kweshanduko shanduko vari yechipiri-ndiko kuti, vanouya mumashure. Yekutanga kugadzirisa kunofanirwa kuve mafungiro. Vashumiri veEvhangeri vanofanirwa kuve vanhu vanogona kudziisa moyo yevanhu, vanofamba nehusiku husiku navo, vanoziva kutaurirana nekudzika pasi muhusiku hwevanhu vavo, murima, asi vasina kurasika. -americamagazine.org, Gunyana 2013

Hongu, izvi ndizvo chaizvo "mhepo yakachena”Ndanga ndichireva muna Nyamavhuvhu, iko kudururwa kutsva kwerudo rwaKristu mukati medu uye kuburikidza nesu. [3]cf. Mhepo Nyowani Asi "pasina kurasika", ndiko kuti, kudonha, akadaro Francis, "munjodzi yekunyanyisa kurwisa kana kuregeredza." [4]ona chikamu chebvunzurudzo pasi pe "Chechi seMunda Chipatara" apo Pope Francis anokurukura vanoreurura, achinyatso kuona kuti vamwe vanoreurura vanoita chikanganiso chekurerutsa zvivi. Uyezve, uchapupu hwedu hunofanira kutora chimiro chakashinga, chekongiri.

Panzvimbo pekungova kereke inogamuchira nekutambira nekuchengeta magonhi akavhurika, ngatiedzeiwo kuva kereke inowana migwagwa mitsva, inokwanisa kubuda kunze kwayo iende kune avo vasingaende kuMisa… Tinofanirwa kuparidza Vhangeri pakona yega yega yemugwagwa, achiparidza mashoko akanaka ehumambo nekuporeswa, kunyangwe nekuparidza kwedu, mhando dzese dzehosha nemaronda… —Ibid.

Vazhinji venyu munoziva kuti zvinoverengeka zvezvinyorwa zvangu pano zvinotaura nezve "kupokana kwekupedzisira" kwenguva yedu, yetsika yehupenyu maringe netsika yekufa. Mhinduro kuzvinyorwa izvi yakave inoshamisa kwazvo. Asi pandakanyora Iyo Dongo Dongo munguva pfupi yapfuura, yakarova zvakadzika mukati mevakawanda venyu. Isu tese tiri kutsvaga tariro uye kuporeswa, nyasha uye simba munguva dzino. Ndiwo mutsara wepazasi. Dzimwe nyika hadzina kusiyana; kutaura zvazviri, iro rinozosviba, rinonyanya kukurumidza, ndipo parinowedzera mukana wekuronga Vhangeri zvakare nenzira yakajeka uye yakajeka.

Kuzivisa munzira yemamishinari kunotarisa pazvinhu zvakakosha, pazvinhu zvinodiwa: izvi zvakare zvinonakidza uye zvinokwezva zvakanyanya, zvinoita kuti moyo utsve, sezvawakaita kuvadzidzi vekuEmausi. Tinofanira kuwana chitsama chitsva; zvikasadaro kunyangwe chivakwa chetsika chechechi chingangodonha seimba yemakadhi, ichirasikirwa nehunyoro uye nekunhuwirira kweEvhangeri. Chirevo cheEvhangeri chinofanira kuve chakareruka, chakadzama, chinopenya. Izvo zvinobva pane ichi chirevo kuti iyo mibairo yetsika inoyerera. —Ibid.

Saka Pope Francis haasi kuregeredza "mhedzisiro yetsika." Asi kuvaita isu tarisiro yedu huru nhasi njodzi dzekuchenesa Chechi nekuvhara vanhu kunze. Dai Jesu akapinda mumataundi achiparidza Denga neGehena pane kuporesa, mweya ingadai yakafamba. Mufudzi Akanaka aiziva izvozvo, kutanga pazvose, Aifanira kusunga maronda emakwai akarasika nekuaisa pamafudzi Ake, uye ivo vaibva vateerera. Akapinda mumaguta achiporesa vanorwara, achibudisa madhimoni, akasvinudza meso emapofu. Uyezve Aizovagovera Vhangeri, kusanganisira nemhedzisiro yekusaiteerera. Nenzira iyi, Jesu akave nzvimbo yekutizira yevatadzi. Saizvozvowo, Chechi inofanirwa kuzivikanwa zvakare semusha wevanorwadziwa.

Iyi kereke yatinofanirwa kufunga nayo ndiyo imba yevose, kwete diki chapel inogona kubata chete boka diki revanhu vakasarudzwa. Hatifanire kudzikisira chipfuva chechechi yepasirese kune dendere rinodzivirira nguva yedu. —Ibid.

Uku hakusi kuenda kwakakosha kubva kuna John Paul II kana Benedict XVI, avo vese vakashinga kudzivirira chokwadi munguva yedu. Uye ndizvo zvakaita Francis. Wakadanidzira kudaro musoro wenyaya nhasi: “Papa Francis vanoputika kubvisa nhumbu sechikamu che'kurasa tsika. 'e '” [5]cf. cbc.ca Asi mhepo dzachinja; nguva dzashanduka; mweya uri kufamba nenzira nyowani. Izvi hazvisi izvo here izvo zvakataurwa naPapa Benedict XVI nenzira yechiporofita kuti zvaidiwa, zvichimusundira padivi?

Uye nokudaro, Francis akawedzera bazi remuorivhi, kunyangwe kune vasingatendi kuti kuna Mwari, achikurudzira imwezve isiri gakava…

 

KUNYANGE VANOTENDA

Ishe vakatinunura isu tese, isu tese, neRopa raKristu: tese, kwete maKaturike chete. Munhu wese! 'Baba, vasingatendi kuti kuna Mwari?' Kunyange vasingatendi kuti kuna Mwari. Munhu wese! Uye Ropa iri rinotiita vana vaMwari vekirasi yekutanga! Takasikwa tiri vana takafanana naMwari uye Ropa raKristu rakatinunura tese! Uye isu tese tine basa rekuita zvakanaka. Uye uyu murairo wekuti munhu wese aite zvakanaka, ndinofunga, inzira yakanaka inoenda kurunyararo. -PAPA FRANCIS, Homily, Vatican Radio, Chivabvu 22, 2013

Vatauri vakati wandei vakakanganisa kuti Pope aikurudzira kuti vasingatendi kuna Mwari vangangosvika Kudenga nezviito zvakanaka [6]cf. Nguva yeWashingtons kana kuti munhu wese akaponeswa, zvisinei nezvaanotenda. Asi kunyatso kuverengwa kwemashoko apapa hakuratidze kana, uye kutaura zvazviri, kunosimbisa kuti izvo zvaakataura hazvisi zvechokwadi chete, asiwo zvebhaibheri.

Kutanga, munhu woga woga munhu akaregererwa naKristu ropa rakadeuka revose paMuchinjikwa. Izvi ndizvo chaizvo zvakanyorwa naSt.

Nokuti rudo rwaKristu runotimanikidza, kana tasvika pakutenda kuti mumwe akafira vose; nokudaro, vese vakafa. Akafira vese, kuti avo vanorarama varege kuzviraramirazve asi iye uyo wakafira akamutswa nekuda kwavo .. (2 VaK. 5: 14-15).

Uku kwave kuri kungogara kuchidzidziswa kweChechi yeKaturike:

Chechi, ichitevera vaapositori, inodzidzisa kuti Kristu akafira vanhu vese pasina kusarudzika: "Hakuna, kana kumbovepo, uye haazombove munhu mumwechete uyo Kristu asina kutambura." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 605

Kunyange munhu wese anga aripo kuregererwa kubudikidza neropa raKristu, havasi vese vari akaponeswa. Kana kuzviisa mumashoko aSt. Paul, vese vakafa, asi havazi vese vanosarudza kumuka kuhupenyu hutsva munaKristu kuti vararame “Havacha… ivo pachavo asi iye…”Asi, ivo vanorarama hupenyu hwoudyire, hwoudyire, nzira yakapamhama uye yakapusa inotungamira mukuparadzwa.

Saka papa arikuti kudii? Teerera kune akaperera mazwi ake mune izvo zvaakambotaura mumhuri yake:

Ishe vakatisika nemufananidzo wavo uye takafanana, uye isu tiri mufananidzo waIshe, uye Iye anoita zvakanaka uye tese tine uyu murairo pamoyo: ita zvakanaka uye usaite zvakaipa. Tose zvedu. 'Asi, Baba, iyi haisi yeKaturike! Haagoni kuita zvakanaka. ' Hongu anogona. Anofanira. Kwete inogona: inofanirwa! Nekuti ane murairo uyu mukati make. Pane kudaro, uku 'kuvhara' kunofungidzira kuti avo vari kunze, munhu wese, havagone kuita zvakanaka madziro anotungamira kuhondo uye zvakare kune izvo vamwe vanhu munhoroondo yese vakafunga nezvazvo: kuuraya muzita raMwari. -Homily, Vatican Radio, Chivabvu 22, 2013

Wese munhu akasikwa nemufananidzo waMwari, nemufananidzo wa rudo, saka, tese tine 'uyu murairo pamoyo: ita zvakanaka uye usaite zvakaipa.' Kana munhu wese akatevera uyu murairo werudo- angave ari muKristu kana asingatendi kuti kuna Mwari uye wese ari pakati - ipapo tinogona kuwana nzira yerunyararo, iyo nzira ye'kusangana 'uko kwekutaurirana kwechokwadi. zvinogona kuitika. Uku kwaive kunyatso kupupura kwaAkaropafadzwa Amai Teresa. Haana kusarura pakati pechiHindu kana cheMuslim, asingatendi kuti kuna Mwari kana mutendi akarara imomo mumakomba eCalcutta. Akaona Jesu mune vese. Aida vanhu vese kunge Jesu. Munzvimbo iyoyo yerudo rusina zvimiro, mbeu yeEvhangeri yakanga yave kutodyarwa.

Kana isu, mumwe nemumwe achiita chikamu chake, kana tichiitira vamwe zvakanaka, kana tikasangana ipapo, tichiita zvakanaka, uye tichienda zvishoma nezvishoma, zvinyoro-nyoro, zvishoma nezvishoma, tichaita iyo tsika yekusangana: tinoida izvo zvakanyanya. Tinofanira kusangana mumwe nemumwe tichiita zvakanaka. 'Asi handitende, Baba, handitendi kuti kuna Mwari!' Asi ita zvakanaka: tichasangana ipapo. -PAPA FRANCIS, Homily, Vatican Radio, Chivabvu 22, 2013

Uku kuchema kure nekutaura kuti tese tichasangana Kudenga-Pope Francis havana kudaro. Asi kana isu tikasarudza kudanana uye kuita chibvumirano chetsika pane izvo "zvakanaka", ndiyo chokwadi hwaro hwerunyararo uye kutaurirana kwechokwadi uye kutanga kwe "nzira" inotungamira ku "hupenyu". Izvi ndizvo chaizvo zvakaparidzwa naPapa Benedict paakayambira kuti kurasikirwa kwekubvumirana kwetsika hakuna kureva rugare, asi njodzi kune ramangwana.

Chete kana paine kubvumirana kwakadaro pazvinhu zvakakosha ndipo panogona kuita bumbiro nemashandiro emutemo. Kubvumirana kwakakosha uku kwakatorwa kubva kunhaka yechiKristu kuri panjodzi… Muchokwadi, izvi zvinoita kuti chikonzero chisaone izvo zvakakosha. Kupokana neino kuganhurirwa kwechikonzero uye kuchengetedza simba rayo rekuona zvakakosha, zvekuona Mwari nevanhu, nekuona zvakanaka nezviri zvechokwadi, ndizvo zvinofarirwa zvinofanirwa kubatanidza vanhu vese vechido chakanaka. Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

 

“NDIRI NDANI KUTONGA?”

Mashoko iwayo akarira kupota nyika sekanoni. Papa akabvunzwa nezve izvo zvinonzi "nzvimbo yekutandarira ngochani" muVictoria, zvinofungidzirwa kuti boka revapristi nemabhishopi avo vanoita zvechingochani uye vanovharirana. 

Papa Francis vakati zvakakosha "kusiyanisa pakati pemunhu ngochani nemunhu anoita nzvimbo yekuchengetedza ngochani."

"Ngochani ari kutsvaga Mwari, ane moyo wakanaka - ini, ndini ani kuti ndimutonge?" papa akadaro. “Iyo Catechism yeChechi yeKaturike inotsanangura izvi chaizvo. Inoti munhu haafanire kurerutsa vanhu ava, vanofanirwa kuverengerwa muvanhu… ” -Catholic News Service, Chikunguru, 31, 2013

MaEvangelical maKristu uye ngochani zvakafanana vakatora mazwi aya ndokumhanya navo-vekutanga vachipa pfungwa dzekuti Pope aireverera ungochani, hwapashure, huchivatendera. Zvekare, kuverenga kwakadzikama kwemashoko aBaba Vatsvene hakuratidze kana. 

Chekutanga pane zvese, Pope akasiyanisa pakati pevaya vanoita zvechingochani - iyo "yekudyira ngochani" - nevaya vari kunetseka nehunhu hwechingochani asi vari "kutsvaga Mwari" uye vane "zvakanaka". Mumwe haakwanise kunge ari kutsvaga Mwari uye nechido chakanaka kana ivo vachiita ungochani. Papa akajekesa izvo nekureva izvo Katekisimo kudzidzisa nezvenyaya iyi (izvo sezviri pachena vashoma vainetseka kuverenga vasati vataura). 

Zvichivakirwa paMagwaro Matsvene, ayo anoratidzira zviito zveungochani sezviito zvehunhu hwakakomba, tsika yakagara ichizivisa kuti "zviito zveungochani zvakashata kwazvo." Zvinopesana nemutemo wepanyama. Ivo vanovhara iyo yekuita bonde kune chipo chehupenyu. Izvo hazvifambire kubva kune chaicho chinobata uye kusangana pabonde. Pasina mamiriro ezvinhu vanogona kubvumidzwa. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2357

The Katekisimu inotsanangura hunhu hweungochani "zvakanaka kwazvo." Asi zvakare inotsanangura kuti munhu we "chishuwo chakanaka," uyo ari kunetsekana nehukama hwavo hwepabonde, anofanira kutaurwa naye sei. 

Huwandu hwevarume nevakadzi vane hudzamu hwakadzika maitiro eungochani hauna kurerutsa. Iyi pfungwa, iyo yakasarudzika zvine mutsindo, inoita vazhinji vavo muyedzo. Ivo vanofanirwa kugamuchirwa neruremekedzo, tsitsi, uye nekunzwa. Zviratidzo zvese zvekusarura zvisina kukodzera maererano navo zvinofanirwa kudzivirirwa. Vanhu ava vanodanwa kuti vazadzise kuda kwaMwari muhupenyu hwavo uye, kana vari maChristu, kuti vabatanidze kupira kweMuchinjikwa waIshe matambudziko avanogona kusangana nawo kubva pamamiriro avo.

Ngochani vanhu vanoshevedzwa kuchena. Nehunhu hwekuzvikunda hunovadzidzisa rusununguko rwemukati, dzimwe nguva nerutsigiro rweushamwari husina kufarira, nemunamato uye nyasha dzesakaramende, vanogona uye vanofanirwa kusvika zvishoma nezvishoma uye zvine mutsindo kusvika pakukwana kwechiKristu. —N. 2358-2359

Maitiro aPope ainyatsoratidza dzidziso iyi. Ehezve, pasina kupa chirevo ichi muchirevo chake, Baba Vatsvene vakazvisiya vazarukira kusanzwisisa - asi kune avo chete vasina kunongedzera dzidziso yeChechi yaainongedzera yakananga

Muhushumiri hwangu ndega, kuburikidza netsamba nehurukuro dzavose, ndakasangana nevarume vechingochani vaiyedza kuwana kupora muhupenyu hwavo. Ndinoyeuka rimwe jaya rakauya mushure mehurukuro kumusangano wevarume. Akanditenda nekutaura nezvenyaya yeungochani netsitsi, kwete kumuzvidza. Akashuva kutevera Kristu uye kuti awanezve hunhu hwake hwechokwadi, asi akanzwa kusurukirwa uye kurambwa nevamwe muChechi. Ini handina kurerutsa mukutaura kwangu, asi ndakataurawo nezvetsitsi dzaMwari zvose vatadzi, uye dzaiva tsitsi dzaKristu idzo dzakamukurudzira zvakanyanya. Ndakafambawo nevamwe varikushandira Jesu vakatendeka uye vasisiri mumararamiro ehunhu. 

Iyi ndiyo mweya iri "kutsvaga Mwari" uye ye "kuda kwakanaka", uye havafanirwe kutongwa.  

 

MHEPO ITSVA YOMWEYA

Kune mhepo nyowani inozadza maseiri eBarque yaPeter. Papa Francis haasi Benedict XVI kana John Paul II. Izvi zvinodaro nekuti Kristu ari kutitungamira munzira itsva, yakavakirwa pane hwaro hwevatungamiriri vaFrancis. Uye zvakadaro, haisi kosi nyowani zvachose. Zviri kudaro chapupu chechokwadi chechiKristu inoratidzwa mumweya mutsva werudo neushingi. Nyika yachinja. Zviri kukuvadza, zvakanyanya. Chechi nhasi inofanirwa kugadzirisa- isingasiye dzidziso dzayo, asi ichibvisa matafura kuitira nzira yevakakuvadzwa. Anofanira kuva chipatara chemunda zvose. Tiri kudaidzwa, sezvakaitwa naJesu kuna Zakeo, kuti titarise muvengi wedu muziso uye toti, “buruka nekukurumidza, nekuti nhasi ndinofanira kugara mumba mako. " [7]cf. Buruka Zacchaeus, Ruka 19: 5 Uyu ndiwo mharidzo yaPapa Francis. Uye chii chatinoona chichiitika? Francis ari kukwezva vakadonha achizungunusa nzvimbo ... kungofanana naJesu paakazunza vachengeti venguva Yake apo achikwevera vateresi nemahure kwaari.

Papa Francis havasi kufambisa Chechi kubva kumitsara yehondo yetsika. Asi, iye zvino ari kutisheedza kuti titore zvombo zvakasiyana: izvo zvombo zvine mwero, hurombo, kureruka, chokwadi. Nenzira idzi, kuendesa Jesu kupasi nechiso chechokwadi cherudo, kupora uye kuyanana vane mukana wekutanga. Nyika inogona kutigamuchira kana kusatigamuchira. Pamwe, vachatirovera pamuchinjikwa…, asi panguva iyoyo Jesu paakafema kekupedzisira ndipo pakazotendwa mukuru wezana.

Chekupedzisira, maKaturike anofanirwa kusimbisa kuvimba kwavo muna Admiral wechikepe ichi, Kristu Iye pachake. Jesu, kwete papa, ndiye anovaka Chechi Yake, [8]cf. Mat. 16:18 inotungamira, uye inoitungamira muzana rega rega. Teerera kuna papa; teerera mashoko ake; munamatire iye. Ndiye mumiriri waKristu nemufudzi, akapihwa kutipa chikafu nekutitungamira munguva dzino. Icho, shure kwezvose, chaive chivimbiso chaKristu. [9]cf. Johani 21: 15-19

Ndiwe Peter, uye paruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye magedhi enyika yepasi haangaikunde. (Mat. 16:18)

Zana ramakore iri rine huchokwadi hwechokwadi… Nyika inotarisira kubva kwatiri kupfava kwehupenyu, mweya wekunamata, kuteerera, kuzvininipisa, mushandi uye kuzvipira. —PAPA PAURO VI, Uevhangeri muNyika Yemazuva Ano, 22, 76

 

 

 

Isu tinoramba tichikwira takananga kuchinangwa chevanhu chiuru vanopa $ 1000 / mwedzi uye vari panenge makumi matanhatu muzana yenzira yekuenda ikoko.
Kutenda nerutsigiro rwako rwehushumiri hwenguva yakazara.

  

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. americamagazine.org
2 cf. Mako 2: 27
3 cf. Mhepo Nyowani
4 ona chikamu chebvunzurudzo pasi pe "Chechi seMunda Chipatara" apo Pope Francis anokurukura vanoreurura, achinyatso kuona kuti vamwe vanoreurura vanoita chikanganiso chekurerutsa zvivi.
5 cf. cbc.ca
6 cf. Nguva yeWashingtons
7 cf. Buruka Zacchaeus, Ruka 19: 5
8 cf. Mat. 16:18
9 cf. Johani 21: 15-19
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.