Kunzwisisa Muchinjikwa

 

NDANGARIRO YEDU YEDU YENYAYA YEMAHARA

 

"ONA kwirira. ” Ndiyo mhinduro yakajairika yechiKaturike yatinopa kune vamwe vari kutambura. Iko kune chokwadi uye chikonzero chekuti nei tichizvitaura, asi isu tinodaro kwazvo unzwisise zvatinoreva? Isu tinonyatsoziva here simba rekutambudzika in Kristu? Tinonyatso “tora” Muchinjikwa here?

Vazhinji vedu tiri Kutya Kufonakutya Kupinda Mukudzika nekuti isu tinonzwa kuti Chikirisitu pakupedzisira ndechekuona kwemweya uko kwatinoenda kumberi kwekunakidzwa kwehupenyu, uye zvakapusa, kutambura. Asi chokwadi ndechekuti, kunyangwe uri muKristu kana kuti kwete, uchatambura muhupenyu huno. Kurwara, nhamo, kuora mwoyo, kufa… zvinouya kune wese munhu. Asi izvo chaizvo zvinoita Jesu, kuburikidza neMuchinjikwa, kushandura izvi zvese kuita kukunda kune mbiri. 

Mumuchinjikwa mune kukunda kwaRudo… Mariri, pakupedzisira, panoreva chokwadi chizere pamusoro pemunhu, chimiro chechokwadi chemunhu, kusuwa kwake uye hukuru hwake, kukosha kwake uye mutengo waakaripirwa. —Cardinal Karol Wojtyla (ST. JOHN PAUL II) kubva Chiratidzo Chekupokana, 1979 p. ?

Nditendere, saka, kuti ndiputse mutongo iwoyo kuti netariro tinzwisise kukosha uye nesimba rechokwadi mukugamuchira kutambura kwedu. 

 

CHOKWADI CHETE PAMUSORO PEMUNHU

I. "chimiro chaicho chemunhu… kukosha kwake"

Ichokwadi uye chakakosha chokwadi cheMuchinjikwa ndechekuti unodiwa. Mumwe munhu akafira kukuda iwe, pachezvako. 

Zvazviri nekufungisisa ropa rakakosha raKristu, chiratidzo cherudo rwake rwekuzvipa (cf. Joh. 13:1), mutendi anodzidza kucherechedza nekukoshesa hunhu hunenge hwamwari hwevanhu vese uye anogona kushevedzera nekushamisika uye nekushamisika kwekushamisika: 'Munhu anokosha sei mumaziso oMusiki, kana akawana Mudzikinuri mukuru' uye kana Mwari 'akapa Mwanakomana wake mumwe oga' kuti munhu iyeye 'arege kufa asi ave noupenyu husingaperi'! ” —ST. PAPA JOHN PAUR II, Evangelium Vitaekwete. 25

Kukosha kwedu kuri muchokwadi chekuti takagadzirwa nemufananidzo waMwari. Mumwe nemumwe wedu, muviri, mweya, nemweya, chiratidzo cheMusiki Pachezvake. Uku "kukudzwa kwehumwari" ndiko hakuna kungomutsa godo raSatani neruvengo kurudzi rwevanhu, asi zvakazopedzisira zvaita kuti Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene varonge kuita chiito chikuru cherudo kuvanhu vatadza. Sekutaura kwakaita Jesu kuna St Faustina, 

Kana kufa Kwangu kusina kugutsikana nezverudo Rwangu, chii chichaita?  —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 580

 

II. “Nhamo… uye muripo waakabhadharwa”

Muchinjikwa unoratidza kwete kukosha kwemunhu chete, asi kukura kwekusuwa kwake, ndiko kuti kuora mwoyo yezvivi. Chivi chakave nemhedzisiro mbiri. Chekutanga ndechekuti chakaparadza kuchena kwemweya yedu zvekuti chakabva changotyora mukana wekuyanana pamweya naMwari, anova mutsvene-zvese. Chechipiri, zvivi — kunova kukanganisa kwehurongwa nemitemo inotonga mweya nezvose zvakasvitsa rufu nemhirizhonga mukusika. Ndiudze: ndeupi murume kana mukadzi, kusvikira nhasi uno, anogona kudzoreredza mamiriro ehutsvene hwemweya wake wega? Zvakare, ndiani anogona kumisa kufora kwerufu uye kuora uko kwakazviburitsa pamusoro pake uye nezvese? Nyasha chete ndidzo dzinogona kuita izvi, chete simba raMwari. 

Nekuti nenyasha makaponeswa nerutendo, uye izvi hazvibvi kwamuri; chipo chaMwari… (VaE 2: 8)

Nekudaro, kana tichitarisa paMuchinjikwa, kwete chete isu tinoona rudo rwaMwari kwatiri, asi iyo mutengo yekumukira kwedu. Mutengo wacho uri chaizvo nekuti, kana isu takagadzirwa ne "chiremera cheumwari", saka chete iyo naMwari inogona kudzorera icho chiremerera chakadonha. 

Nekuti kana nekudarika kweumwe vakafa vazhinji, zvikuru sei nyasha dzaMwari nechipo chenyasha chemunhu mumwe, Jesu Kristu, zvakawandira vazhinji. (VaR. 5:15)

 

III. “Ukuru hwake”

Uye zvino tasvika pachinhu chinoshamisa kwazvo chechibairo chaKristu paMuchinjikwa: chaive chisiri chipo chete kutiponesa, asi kukokwa kwekutora chikamu muruponeso rwevamwe. Uku ndiko kukura kwevanakomana nevanasikana vaMwari. 

Chokwadi ndechekuti muchakavanzika cheShoko riri mumuviri ndipo chete chakavanzika chemunhu chinoburitsa chiedza… Kristu… anonyatsoratidza munhu kumunhu uye anoita kuti kuda kwake kukuru kuve pachena. -Gaudium et SpesVatican II, n. 22

Apa ndipo pane kunzwisisa kwe "Katurike" kwekutambudzika: Jesu haana kuzvibvisa kuburikidza neMuchinjikwa, asi akataridza kuti munhu kutambura kunova nzira yehupenyu husingaperi uye iko kwekupedzisira kuratidzwa kwerudo. Kunyange zvakadaro, 

Kristu akasvitsa Ruregerero zvachose uye kusvikira kumiganhu asi panguva imwechete haana kuzouyisa kumagumo…. zvinoita kunge chikamu cheicho chaihwo chekutambudzika kwaKristu kwekudzikinura uko kutambura uku kunoda kuve kusingagumi kupera. —ST. PAPA JOHN PAUR II, Salvifici Doloros, n. 3, v Vatican.va

Asi zvinogona kupedziswa sei kana Akatokwira Kudenga? St. Paul anopindura:

Ndiri kufara mukutambudzika kwangu nekuda kwako, uye munyama yangu ndiri kuzadza izvo zvinoshaikwa mumatambudziko aKristu panzvimbo yemuviri wake, inova kereke… (Col 1:24)

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike. —St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Chii Jesu oga anogona kuita is makodzero kune vanhu vese nyasha uye ruregerero izvo zvaizoita kuti tikwanise hupenyu husingaperi. Asi chakapihwa kunaKe muviri wakavanzika kutanga, gamuchira izvi zvakanaka kuburikidza nekutenda, uyezve, kugovera idzi nyasha kuna nyika, nokudaro ichiva "sakaramende" pachayo. Izvi zvinofanirwa kushandukira kwatiri zvinoreva "Chechi".

Muviri waKristu hausi kungounganidzwa kwevaKristu. Chishandiso chipenyu cherudzikinuro - kuwedzerwa kwaJesu Kristu munguva yese nenzvimbo. Anoenderera mberi nebasa Rake rekuponesa kuburikidza nenhengo yega yega yemuviri wake. Kana munhu achinzwisisa izvi, anoona kuti pfungwa yekuti "kuzvipa" haisi mhinduro yezvouMwari kumubvunzo wekutambudzika kwevanhu, asi kudaidzwa kwekutora chikamu muruponeso rwenyika. -Jason Evert, munyori, Musande John Paul Mukuru, Vake Vashanu Vanoda; p. 177

Sesakaramende, Chechi mudziyo waKristu. "Anotorwa naiye zvakare sechishandiso cheruponeso rwevose," "sakaramendi renyika yose reruponeso," iro Kristu raari "kuratidza pakarepo nekuita zvakavanzika zverudo rwaMwari kuvanhu." -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 776

Saka iwe unoona, ichi ndicho chikonzero Satani anotityisidzira isu mukutiza kubva muBindu reGetsemane uye kunyangwe mumvuri weChipiyaniso… kubva mukutambura. Nekuti iye anoziva "chokwadi chizere pamusoro pemunhu": kuti isu (zvingangoita) kwete kwete kungo cherekedza iyo Passion, asi vatori vechikamu chaivo, kusvika patinogamuchira nekubatanidza kutambudzika kwedu kuna Jesu Kristu se nhengo dzemutumbi Wake unoshamisa. Nekudaro, Satani anotya murume kana mukadzi anonzwisisa, obva ararama chokwadi ichi! For…

… Kushaya simba kwekutambudzika kwevanhu kunokwanisa kuiswa nesimba rimwechete raMwari rinoratidzwa muMuchinjikwa waKristu… kuitira kuti marudzi ese ekutambudzika, akapihwa hupenyu hutsva nesimba repamuchinjikwa uyu, asazove kushaya simba kwemunhu asi simba raMwari. —ST. JOHANI PAURO II, Salvifici Doloros,n. 23, 26

Tinotambudzika munzira dzese… tichitakura mumuviri kufa kwaJesu, kuti hupenyu hwaJesu huratidzwe mumuviri wedu. (2 VaK. 4: 8, 10)

 

MUNONDE WEMAHARA MAVIRI

Kutambura, saka, kune mativi maviri. Imwe ndeye kutora kukodzera kweKushushikana kwaKristu, Rufu, uye Rumuko muhupenyu hwedu pachedu kuburikidza nekusiya kune kuda kwaMwari, uye chechipiri, kutora izvo zvinokodzera pane vamwe. Kune rimwe divi, kutsvenesa mweya yedu, uye chechipiri, kutora nyasha dzekuponeswa kwevamwe. 

Iri kutambura, kupfuura chero chinhu chipi zvacho, chinojekesa nzira yenyasha inoshandura mweya yevanhu. —ST. JOHANI PAURO II, Salvifici Doloros, N. 27

If “Nenyasha makaponeswa nokutenda,” [1]Eph 2: 8 ipapo kutenda mukuita kuri kukumbundira michinjikwa yako yemazuva ese (iyo inonzi "kuda Mwari nemuvakidzani"). Izvi zuva nezuva michinjikwa inoumba nzira iyo iyo "munhu wekare" akaurayiwa nebakatwa-pamupendero wekuramba kuitira kuti "iye mutsva", iye mufananidzo wechokwadi waMwari watakasikwa maari, adzorerwe. Sezvakataurwa naPetro, "Akaurayiwa panyama, akamutswa muhupenyu mumweya." (1 Pet. 3:18) Ndiwo maitiro, saka, kwatiri isu. 

Urayai, saka, mativi enyu epanyika: hupombwe, kusachena, kushuva, chishuwo chakaipa, uye makaro ekunamata zvifananidzo… Regai kunyeperana, sezvo makabvisa munhu wekare nemabasa ake uye makaisa pahunhu hutsva, huri kuvandudzwa, kuti uwane zivo, mumufananidzo wemusiki wayo. (VaK. 3: 5-10)

Naizvozvo Kristu zvaakatambura panyama, zvishongedzei nemafungiro akafanana… (1 Pet. 3: 1)

Rumwe rutivi rwemunondo nderwekuti, kana isu tikasarudza nzira yerudo pane kuita hondo nevamwe, iyo nzira yehunhu panzvimbo yehuipi, kubvumidzwa kurwara uye nhamo pane kupokana nekuda kwaMwari kwekuregerera… tinokwanisa "kupa" kana kumbundira vamwe iyo Chibayiro uye kurwadziwa kunounzwa nematambudziko aya. Nekudaro, kubvuma kurwara, kushandisa moyo murefu, kuramba kutandara, kuramba muyedzo, kutsungirira kuoma, kubata rurimi, kubvuma kushaya simba, kukumbira ruregerero, kukumbirwa kunyadziswa, uye pamusoro pezvose, kushandira vamwe pamberi pako ... ndiyo mitanda yemazuva ese inoshumirwa “Zadzisa zvinoshaikwa mukutambura kwaKristu.” Nenzira iyi, kwete chete tsanga yegorosi — iyo “ini” —inofa, kuti ubereke chibereko chehutsvene, asi “unogona kuwana zvakawanda kubva kuna Jesu Kristu kune avo vangangoda rubatsiro rwepanyama, asi avo kazhinji ndiri kuda kubatsirwa pakunamata. ” [2]Kadhinari Karol Wojtyla, sezvakataurwa mu Mutsvene John Paul Mukuru, Vake Vashanu Vanoda naJason Evert; p. 177

Kutambura "kwakapihwa" kunobatsirawo avo vangangodaro vasina kutsvaga nyasha. 

 

MUFARO WOMuchinjikwa

Chekupedzisira, nhaurwa yeMuchinjikwa yaizokundikana zvachose kana ikasasanganisira chokwadi icho chainotungamira kwachiri Kumuka kuvakafa, ndiko kuti, kune mufaro. Ndicho chirevo cheMuchinjikwa. 

Nekuda kwemufaro wakaiswa pamberi pake akatsungirira muchinjikwa, achizvidza kunyadziswa kwawo, akagara pachigaro chekurudyi chechigaro chaMwari… Panguva iyoyo, kurangwa kwese kunoratidzika senge kusiri kwekufara asi kwekurwadziwa, zvakadaro gare gare inounza chibereko cherunyararo chekururama kune avo vakadzidziswa nacho. (VaH 12: 2, 11)

Ichi ndicho "chakavanzika" chehupenyu hwechiKristu hunoda kuvanzwa naSatani kana kuvharidzira vateveri vaKristu. Iyo inhema yekuti kutambura kusarongeka kunongotungamira mukubvisirwa mufaro. Asi, kutambura kunombundirwa kune simba rekuchenesa moyo uye kuzviita gona wekugamuchira mufaro. Saka, apo Jesu anoti "Nditevere", Iye pakupedzisira anoreva kuteerera mirairo Yake, iyo inosanganisira kufa chaiko iwe pachako kuti umutevere iye nekuno nekuCalvari, kuitira kuti wako “Mufaro ungave wakakwana.” [3]cf. Johani 15:11

Kuchengetwa kwemirairo…. zvinoreva kukunda chitadzo, kuita zvakaipa muzvimiro zvakasiyana. Uye izvi zvinotungamira mukunatswa zvishoma nezvishoma ... Nekufamba kwenguva, kana tikashingirira kutevera Kristu Mudzidzisi wedu, tinonzwa zvishoma uye nekuremerwa nehondo yekurwisa zvivi, uye tinonakidzwa nekuwedzera uye nekuwedzera mwenje wedenga unowanda muzvisikwa zvese. —ST. JOHANI PAURO II, Kuyeuka uye Kuzivikanwa, pp. 28-29

"Iyo nzira" kune mufaro wehupenyu husingaperi, iyo inotanga kunyangwe pano pasi, ndiyo nzira yeMuchinjikwa. 

Muchandiratidza nzira yeupenyu, mufaro wakawanda pamberi penyu… (Mapisarema 16:11)

PaChirangaridzo cheMukadzi Wedu Wenhamo, ngatitendeukire kwaari uyo ari "mufananidzo weChechi iri kuuya." [4]PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi,n. 50 Yaive ipapo, mumumvuri weMuchinjikwa, apo pfumo rakabaya moyo wake. Uye zvichibva pamwoyo iwoyo “uzere Nyasha ”iyo yakabatanidza nokuzvidira kutambura kwayo kune kweMwanakomana wayo, yakava mavari muyananisi wenyasha. [5]cf. “Uku kuva amai kwaMaria muchimiro chenyasha kunoenderera pasina kunetsekana kubva pamvumo yaakapa nekuvimbika paAnnunciation uye yaakatsigira asina kuzununguka pasi pemuchinjikwa, kusvikira kuzadzikiswa kusingaperi kwevose vakasarudzwa. Akatorwa kuenda kudenga haana kuisa parutivi hofisi iyi yekuponesa asi nekureverera kwake kwakawanda kunoramba kuchitiunzira zvipo zveruponeso rusingaperi. . . . Naizvozvo Mhandara Yakaropafadzwa inoshevedzwa muChechi pasi pezita reGweta, Mubatsiri, Mubatsiri, uye Mediatrix. ” (CCC, n. 969 n)   Akave, nekuraira kwaKristu, Amai vevanhu vese. Zvino isu nerubhabhatidzo rwedu, isu takapihwa “Zvikomborero zvose zvokudenga,” [6]Eph 1: 3 tinodaidzwa kuti tibvumire pfumo rekutambudzika kuti ribaye mumwoyo yedu kuitira kuti, saAmai Maria, isu tigovewo vatori vechikamu mukuregererwa kwevanhu naKristu Tenzi wedu. For…

Uku ndiko kutambura kunopisa nekupedza zvakaipa naiye murazvo werudo uye inokwevera kunyangwe kubva muchivi maruva makuru ezvakanaka. Kutambura kwese kwevanhu, kurwadziwa kwese, kusasimba kwese kune mukati mazvo chivimbiso cheruponeso, chivimbiso chemufaro: "Ndiri kufara mukutambura kwangu nekuda kwako," anonyora St. Paul (VaK. 1:24).—ST. JOHANI PAURO II, Kuyeuka uye Kuzivikanwa, pp. 167-168

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Nei Kutenda?

Chakavanzika Mufaro

 

Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
kutsigira shumiro iyi.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Eph 2: 8
2 Kadhinari Karol Wojtyla, sezvakataurwa mu Mutsvene John Paul Mukuru, Vake Vashanu Vanoda naJason Evert; p. 177
3 cf. Johani 15:11
4 PAPA BENEDICT XVI, Taura Salvi,n. 50
5 cf. “Uku kuva amai kwaMaria muchimiro chenyasha kunoenderera pasina kunetsekana kubva pamvumo yaakapa nekuvimbika paAnnunciation uye yaakatsigira asina kuzununguka pasi pemuchinjikwa, kusvikira kuzadzikiswa kusingaperi kwevose vakasarudzwa. Akatorwa kuenda kudenga haana kuisa parutivi hofisi iyi yekuponesa asi nekureverera kwake kwakawanda kunoramba kuchitiunzira zvipo zveruponeso rusingaperi. . . . Naizvozvo Mhandara Yakaropafadzwa inoshevedzwa muChechi pasi pezita reGweta, Mubatsiri, Mubatsiri, uye Mediatrix. ” (CCC, n. 969 n)
6 Eph 1: 3
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA.