Kunzwisisa Kwekupedzisira KurwisanaCHII John Paul II aireva here paakati "takatarisana nehondo yekupedzisira"? Aireva kuguma kwenyika here? Kuguma kwezera rino? Chii chaizvo "chekupedzisira"? Mhinduro yacho iri muchirevo che zvose kuti akati…

 

KUSANGANA KUKURU KWAKAITIKA

Isu tave zvino takamira takatarisana nesangano rakakura kwazvo revanhu rakapfuura. Ini handifunge kuti madenderedzwa akapamhama enharaunda yeAmerica kana yakatenderedza nharaunda dzevaKristu dzinozviziva izvi zvizere. Parizvino tatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvhangeri neanopesana-Evhangeri. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hwekupa kwaMwari. Ichi chiitiko chinofanira kutorwa neChechi yose. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), rakaprindwa munaNovember 9, 1978, chinyorwa cha Iyo Wall Street Journal kubva muna 1976 kutaura kuenda kumaAmerican Bishops

Takamira takatarisana nesangano rakakura kwazvo revanhu rakanangana naro apfuura. Chii icho chatakatarisana nacho?

Mubhuku rangu idzva, Kutarisana kwekupedzisira, Ini ndinopindura iwo mubvunzo nekuongorora kunyanya kuti "dhiragoni", Satani, "akaonekwa" nguva pfupi mushure mekuonekwa kwaMai vedu veGuadalupe muzana ramakore rechi16. Kwaive kuratidza kutanga kwekukonana kukuru.

… Zvipfeko zvake zvaipenya sezuva, sekunge zvaitumira masaisai echiedza, uye dombo, dombo raakamira pariri, raiita kunge riri kupa mwaranzi. —St. Juan Diego, Nican Mopohua, Don Antonio Valeriano (c. 1520-1605 AD,), n. 17-18

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. Ipapo chimwe chiratidzo chakabuda mudenga; yakanga iri dhiragoni tsvuku, iine misoro minomwe nenyanga gumi, uye mumisoro yayo makanga mune korona nomwe… (Zva. 12: 1-4)

Nguva iyi isati yasvika, Chechi yakanga yaderedzwa nekukamukana, kushandisa zvisizvo zvematongerwo enyika, uye dzidziso dzakatsauka. Chechi yekuEastern yakanga yabva paAmai Chechi kupinda mukutenda kwe "Orthodox". Uye kuMadokero, Martin Luther akagadzira dutu rekusagadzikana sezvo aibvunza pachena pachena simba raPapa neChechi yeKatorike, achingopokana achiti Bhaibheri chete ndiro raizarurira Mwari. Inotungamira muchidimbu kuChinjo yePurotesitendi uye kutanga kweAnglican - mugore rimwe chetero Mukadzi Wedu weGuadalupe akaonekwa.

Nekaturike yeKaturike / yeOrthodox, Mutumbi waKristu waive zvino wave kufema nepapu rimwe chete; uye nePurotesitendi ichidzinga Muviri wese, Chechi yakaratidza kushomeka, kuora, uye kusakwanisa kupa chiono kuvanhu. Zvino — mushure memazana emakore 1500 ekugadzirira zvine hungwaru — dhiragoni, Satani, akange agadzira pekugara pakukwevera nyika kwaari nekubva kuChechi. Kufanana neshato reKomodo rinowanikwa mune dzimwe nzvimbo dzeIndonesia, iye aizotanga aisa chepfu kumhuka yake, ndokumirira kuti ikunde asati aedza kuiparadza. Uturu hwake hwaive hunyengeri hwouzivi. Kuramwa kwake kwekutanga kune chepfu kwakauya kusvika kumagumo ezana ramakore rechi16 nefilosofi ye deism, inowanzo kurondwa kumufungi wechiChirungu, Edward Herbert:

… Deism… chaive chitendero chisina dzidziso, chisina makereke, uye chisina kuratidzwa pachena. Kutenda kwakachengeta rutendo muWemusorosoro, chakanaka nechakaipa, uye hupenyu hunotevera mushure mehupenyu nemubairo kana chirango… Maonero ekupedzisira ekudaira akaona Mwari [se] Iye Mukurusa akagadzira zvakasikwa uye ndokuzosiira kumitemo yazvo. —Fr. Frank Chacon naJim Burnham, Kutanga Apologetics 4, peji. 12

Yakanga iri uzivi iyo yakazove "chitendero cheiyo Kujekerwa" uye yakagadzika danho rekuti vanhu vatange kutora tsika nehunhu kuzviona ivo pachavo vasina Mwari. Dhiragoni yaizomirira mazana mashanu emakore kuti chepfu ishande nzira yayo kuburikidza nepfungwa uye tsika dzebudiriro kusvikira yaguma nyika tsika yekufa. Nekudaro, John Paul II - achitarisa kuuraya kwakazotevera mumashure meuzivi hwakatevera hunyengeri (semuenzaniso. Kudisa zvinhu, kushanduka kwezvinhu, Marxism, kusatenda kuti kuna Mwari) akadanidzira achiti:

Tave zvino takamira takatarisana nesangano rakakura kwazvo revanhu rakapfuura…

 

KUPEDZISIRA KWOKUPEDZISIRA

Uye nekudaro, tasvika pamusuwo we "kusangana kwekupedzisira." Kuchengeta mupfungwa kuti "mukadzi" weZvakazarurwa mucherechedzo weChechi, iko kusangana pakati kwete kwete chete nyoka neMukadzi-Maria, asi dhiragoni neMukadzi-Chechi. Ndiko kurwisana "kwekupedzisira", kwete nekuti ndiko kupera kwenyika, asi kuguma kwezera refu-zera rine zvivakwa zvepanyika pane dzimwe nguva. kwakatadzisa chinangwa cheChechi; kupera kwezera rezvematongerwo enyika uye hupfumi, izvo zvakagara zvabva pane chiono cherusununguko rwevanhu uye zvakajairika seyakavanzika raison d'etre; nguva iyo sainzi yakaramba chikonzero kubva pakutenda. Ndiwo magumo ekuvapo kwegore raSatani 2000 pasi pano asati asungwa kwenguva (Zvak. 20: 2-3; 7). Ndiko kumagumo kwehondo refu yeChechi iri kutamburira kuunza Evhangeri kumagumo enyika, nekuti Kristu pachaKe akati Haazodzoki kusvika “Vhangeri rakanga raparidzwa pasirese sechapupu kumarudzi ose, uye ipapo mugumo uchasvika”(Mat. 24:14). Munguva iri kuuya, Vhangeri pakupedzisira richapinda munyika kusvika kumagumo aro chaiko. Sezvo a Kusimbiswa kweUchenjeriKuda kwaMwari kwaBaba “Ngazviitwe panyika sezvazviri kudenga. ” Uye kuchave neChechi imwe, boka rimwe, Rutendo rimwe chete richararama rudo muchokwadi.

"Uye vachanzwa inzwi rangu, uye pachava neboka rimwe uye nomufudzi mumwe." Mwari Mwari ... munguva pfupi ngavazadzise chiporofita chake chekushandura ichi chinonakidza chenguva yemberi chiitiko chazvino ... Ibasa raMwari kuunza iyi nguva inofadza uye nekuizivisa kune vese ... Kana ichinge yasvika, ichaitika kune uve awa yakatarwa, imwe hombe ine migumisiro kwete chete mukudzoserwa kweHumambo hwaKristu, asi nekuda kwekugadziriswa kwe… nyika. Tinonamata zvakanyanya nemoyo wose, uye tinokumbira vamwewo saizvozvo kuti vanyengeterere runyararo rwatinoshuvira kwazvo munharaunda. —POPI PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro poRugare rwaKristu muUmambo hwake", Zvita 23, 1922

 

MHARIDZO YENYIKA ITSVA

St John anotsanangura zvimiro zvemuviri zveKutarisana Kwekupedzisira. Iko kupedzisira kugamuchidzwa kwesimba redhiragoni kune "chikara" (Rev 13). Kureva, "misoro minomwe nenyanga gumi" zviripo, kusvika panguva iyoyo, pfungwa kushanda kumashure, zvishoma nezvishoma kuumba zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvesainzi, uye zvemagariro zvimiro. Zvino, kana nyika yaibva nehuturu hwake, dhiragoni inopa simba repasi rose "simba rayo uye chigaro choumambo, pamwechete nesimba guru"(13: 2). Zvino, nyanga gumi dzakapfekedzwa “korona gumi” —ndiko kuti, vatongi chaivo. Ivo vanoita simba repasi-pfupi rinoramba mitemo yaMwari uye zvakasikwa, Evhangeri uye Chechi inotakura meseji yayo-mukutsigira dzidziso yezvevanhu, iyo yakavezwa kwemazana emakore uye yakazvara tsika rufu. Hutongi hwehudzvanyiriri hunopihwa muromo chaiwo - muromo unomhura Mwari; izvo zvinoti zvakaipa zvakanaka, uye zvakanaka zvakaipa; zvinotora rima panzvimbo yechiedza, nechiedza panzvimbo yerima. Uyu muromo ndiwo uyo St. Paul anodana "mwanakomana wekuparadzwa" uye uyo St. John anodana "Anopesana naKristu." Ndiye mugumo wevazhinji vanopesana naKristu mukati me "kusangana kukuru kwazvo munhoroondo." Anosanganisira sophistries uye nhema dzedhiragoni, uye nekudaro, kufa kwake kwekupedzisira kunoratidza kupera kwehusiku hurefu, uye kutanga kweZuva idzva-iro zuva raIshe—Zuva reruramisiro nokuripira.

Kukundwa uku kwakaratidzirwa muchiporofita muGuadalupe, uko Mhandara Yakaropafadzwa Maria, kuburikidza nemashiripiti ake ekudenga, pakupedzisira kupwanyika tsika yekufa yakapararira pakati pevaAztec. Her mupenyu mufananidzo, wakasiyiwa patilma yeSt.Juan kusvikira nhasi, unoramba uri chiyeuchidzo chezuva nezuva kuti kuoneka kwake kwaisave chiitiko che "ipapo" chete, asi i "ikozvino" uye "munguva pfupi ichave" imwe futi. (Ona Chitsauko Sitanhatu mu Kutarisana kwekupedzisira kwandinoongorora zvishamiso uye "zvipenyu" zvemufananidzo pane iyo tilma). Iye uye anoramba aripo Nyeredzi Yemangwanani kusheedzera mu Kuedza kweRuramisiro.

 

KUCHIVA

Yekupedzisira Kurwisana, saka, zvakare Kushuva kweChechi. Nekuti sekungoberekwa kweChechi kubva padivi rakaboorwa raKristu makore zviuru zviviri zvakapfuura, iye zvino anozvishandira kuti abereke Muviri Mumwe: MuJudha uye muHedheni. Kubatana uku kuchabuda kubva kudivi rake-ndiko kuti, kubva kunaiye Kushuvira, achitevera tsoka dzaKristu Musoro wake. Chokwadi, Mutsvene Johane anotaura nezve "kumuka" uko kunopa korona kukunda kwaKristu pamusoro peChikara, uye kuvhura "nguva yekuzorodzwa," Era rerunyararo (Zva 20: 1-6).

Kuuya kwaMesia kune mbiri kwakamiswa panguva dzese dzezvakaitika kudzamara azivikanwa ne "Israeri wese", nekuti "kuomarara kwakauya pamusoro pevaIsraeri" mukusatenda kwavo kuna Jesu. St. Peter anoti kuvaJuda veJerusarema mushure mePendekosti: "Tendeukai, mutendeuke, kuti zvivi zvenyu zvidzimwe, kuti nguva dzekuzorodzwa dziuye kubva pamberi paIshe, uye kuti atumire Kristu akasarudzirwa iwe, Jesu, uyo anofanirwa kugamuchirwa nedenga kusvikira nguva yekumisikidza zvese zvakataurwa naMwari nemiromo yevaporofita vake vatsvene kubva kare ”… Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uchazunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza neiyi Paseka yekupedzisira, paachatevera Ishe wake murufu rwake uye Rumuko.   --CCC, nhamba 674, 672, 677

Kurwisana kwekupedzisira, iyi Paseka yekupedzisira yezera rino, inotanga kukwira kweMwenga kuenda kuKereke yeKusingaperi.

 

HASI MAGUMO

Chechi inodzidzisa kuti iyo nguva yese kubva pakumuka kwaJesu kusvika kumagumo ekupedzisira enguva "inguva yekupedzisira." Mupfungwa iyi, kubvira pakutanga kweChechi, takatarisana ne "kusangana kwekupedzisira" pakati peEvhangeri neanopesana neEvhangeri, pakati paKristu naiye anopesana naKristu. Kana tichipinda mukutambudzwa naAntikristu iye, tinenge tiri mukukonana kwekupedzisira, danho rekupedzisira rekukonana kunoguma mushure menguva yeRunyararo muhondo yakaitwa naGogi naMagogi kurwisa "musasa wevatsvene."

Uye saka hama nehanzvadzi, John Paul II anga asiri kutaura nezvekuguma kwezvinhu zvese, asi magumo ezvinhu sekuziva kwatakaita. kupera kwehurongwa hwekare, uye kutanga kweiyo nyowani iyo kufanotaura umambo husingaperi. Zvirokwazvo, iko kuguma kwe chaipoipo kusangana neakaipa, uyo paanenge akasungwa necheni, haazokwanise kuyedza vanhu kudzamara asunungurwa pamberi pekuguma chaiko.

Kunyangwe huso hwevanhu hwachinja pamusoro pemakore zviuru zviviri, kusangana kwacho munzira dzakawanda kwakagara kwakafanana: kurwa pakati pezvokwadi nenhema, chiedza nerima, zvinowanzooneswa mu hurongwa hwenyika izvo zvakakundikana pakusanganisira kwete chete meseji yeruponeso, asi chiremerera chemunhu. Izvi zvichachinja munguva nyowani. Kunyangwe hazvo kuzvisarudzira uye kugona kwevanhu kuita zvivi kuchizoramba kuripo kusvika kumagumo enguva, nguva itsva iyi iri kuuya — vanodaro Madzibaba eKereke nevamwe vanapapa vazhinji — uko vanakomana vevanhu vachayambuka chikumbaridzo chetariro kuenda kunzvimbo yerubatsiro rwechokwadi .

 

"Achavhuna misoro yevavengi vake," kuti vese vazive "kuti Mwari ndiye mambo wenyika yose," "kuti maJentairi azive kuti ivo varume." Zvese izvi, Vehama Vanokudzwa, Tinotenda uye tinotarisira nekutenda kusingazununguki… O! kana muguta roga roga nemusha murau waIshe unocherechedzwa zvakavimbika, kana kuremekedzwa kwezvinhu zvinoyera, kana maSakaramende achiitwa, uye zvisungo zveupenyu hwechiKristu zvichizadzikiswa, panenge pasisina chikonzero chekuti tishande mberi ona zvinhu zvese zvadzoreredzwa muna Kristu ... —PAPI PIUS X, E Supremini, Encyclical “Pakadzorerwa Zvinhu Zvose”,n. 6-7, 14

Isu tinobvuma kuti humambo hwakavimbiswa kwatiri pasi, kunyangwe pamberi pekudenga, mune imwe mamiriro ekuvapo; pamusoro peizvo zvichaita mushure mekumuka kwemakore ane chiuru muguta rejerusarema rakavakwa naMwari ... Isu tinoti guta iri rakapihwa naMwari kuti rigashire vatsvene pakumutswa kwavo, uye nekuvazorodza nehuwandu hwezvikomborero zvese zvekunamata. , semubhadharo kune uyo watakashora kana kurasikirwa… —Tertullian (155-240 AD), Baba veChechi yeNicene; Adversus Marcion, Madzibaba Ante-Nicene, Henrickson Vaparidzi, 1995, Vol. 3, mapeji 342-343)

Ini nemumwe muKristu wese wechokwadi tinonzwa chokwadi kuti kuchave nekumuka kwenyama kuchiteverwa nemakore churu muguta reJerusarema rakavakwazve, rakashongedzwa, uye rakawedzerwa, sezvakaziviswa neVaporofita Ezekieri, Isaia nevamwe ... Mumwe murume pakati pedu anonzi Johane, mumwe weVaapositori vaKristu, akagashira uye akafanotaura kuti vateveri vaKristu vaizogara muJerusarema kwemakore chiuru, uye kuti mushure mezvese uye, muchidimbu, kumuka nekusingaperi nekutongwa kwaizoitika. —St. Justin Martyr (100-165 AD), Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

 

 

 

 

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

NEWS:

Shanduro yechiPolish ye Kutarisana kwekupedzisira iri kuda kutanga kuburikidza nekutsikisa imba Fides et Traditio. 

 

 

 

 

Shumiro iyi inoenderana zvachose nerutsigiro rwako:

 

Ndatenda!

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.