Kunzwisisa "Kurumidza" Yedu Nguva


Areka yaNoa, Artist Asingazivikanwe

 

PANO ndiko kukurumidza kwezviitiko mune zvakasikwa, asi zvakare kuwedzera kuvengana kwevanhu vachipesana neChechi. Asi, Jesu akataura nezvemarwadzo ekubereka ayo aizova “mavambo” chete. Kana zvirizvo, nei paizove nekunzwa kwekurumidziro uko vanhu vazhinji vanonzwisisa nezvemazuva atiri kurarama, sekunge "chimwe chinhu" chave pedyo?

 

 

NOAH NEA ARKA ITSVA

Mwari akaraira Noa kuvaka areka, basa rakakura kwazvo rekuvaka rakatora makumi emakore. Areka iyi yaionekwa kune wese munhu aifamba, uye ingadai yakafungidzirwa kusanzwisisika zvakanyanya nekuti vaigara munzvimbo isina mvura kure negungwa. Mhuka padzakasvika mugore reguruva, zvakare yaizogadzira chiitiko chikuru. Pakupedzisira, Noa akarairwa kuti apinde muareka nemhuri yake mazuva manomwe mafashama asati auya (Mavambo 7: 4).

Mwari anga asiri kuita chiitiko chakanakira makumi emakore zvino pamusoro pechimiro chenyika chazvino chekutadza kusati kwamboitika? Akaita saizvozvo.kuratidza zviratidzo zvenguva- nekupa areka itsva, "Areka yesungano itsva": the Vakakomborerwa Mhandara Maria (anonzi “Areka yesungano itsva” kubvira, sezvo areka yesungano yekare yakatakura Mitemo Gumi, Maria akatakura Shoko raMwari mudumbu rake. (ona Ekisodho 25: 8.) Maria anozivikanwawo mu typology sechiratidzo cheChechi, kungofanana neareka yaNoa iri mucherechedzo weChechi. Maria akatakura "sungano itsva" mukati make, chivimbiso che "matenga matsva nepasi idzva," sekutakura kwakaita areka yaNoa chivimbiso chenyika itsva.)

Kuratidzwa kwemazuva ano kwebasa rake seAreka nyowani kwakatanga zvikuru nekuonekwa kwake muFatima, Portugal, apo paakatidaidza mu "utiziro hweMoyo Wake Wakachena," uye wakawedzera mumarudzi akasiyana siyana pasirese. 

Ipapo temberi yaMwari kudenga yakavhurwa, uye areka yesungano yake yakaonekwa mutemberi. Kwakava nemheni, kutinhira, uye kutinhira kukuru, kudengenyeka kwenyika, nechimvuramabwe chine simba. Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri… (Rev 11: 19-12: 1)

Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mushure mekuonekwa kwe "areka yesungano yake… mukadzi akapfeka zuva," chinotevera chiratidzo mu "mudenga" icho che "hombe tsvuku dhiragoni":

Muswe wayo wakakukura chetatu chenyeredzi dzedenga ndokudzikanda pasi. (Zvak. 12: 4)

Nyeredzi dzakadudzirwa nevamwe se "machinda eChechi", kana vafundisi vakawira mukutsauka (Steven Paul; Apocalypse-Tsamba neTsamba; iUniverse, 2006). Kuonekwa kwezana rino ramakore kunoratidzika kuva mucherechedzo wekuramba kutenda kukuru kana kupanduka… uye a kuuya kunatswa.

 

MARIYA, ARKI NENZIMA

Yasvika nguva yekuti isu tirege kunyanya kunetsekana nekusahadzika kweMarian kwevasiri maKatorike. Saizvozvowo hatifanirwe kuzvinetsa pamusoro peavo maKaturike azvino anoona kuzvipira kunaMaria sechinyakare, chisingachashandi, uye kunyange "dzidziso yakaipa." Basa rake ndere yakasimbiswa MuChechi Tsika, uye isu takapihwa zvinoshamisa uye zvinoshamisa masimusi ekuvapo kwake amai muna edu nguva.

Ehe, Maria ari kuunganidza makwayana ake madiki muchipfuva chake dutu risati rasvika.

Musatadzira nyika kana gungwa kana miti kusvikira taisa chisimbiso pahuma pevaranda vaMwari wedu. (Zvak. 7: 3)

Iye anotikumbira kuti tishande pamwe naye nenzira iyo Noa akakumbirwa kushanda pamwe naMwari. Ishe vangadai vakaunganidza mhuka muareka pachavo, asi vakakumbira Noa nemhuri yake kuti vabatsire. Uye saka, Amai vedu vanoshuvira kuti isu tirege kungopinda muutiziro hweMoyo wavo Wakachena, asi tiunze mweya nesu, "vaviri vaviri, murume nemukadzi." Isu tinofanirwa kuunza goho remweya kuburikidza neuchapupu hwedu, kutambura, uye minamato.

Idzo dzakapinda dzaive mukono nehadzi, uye kubva kumarudzi ese ezvisikwa vakauya, sekuraira kwaMwari kuna Nowa. (Gen 7:16) 

Kune zita rakanyorwa pauta yeAreka huru iyi.tsitsi. ” Mwari ari kutitevera nesu zvinoshamisa moyo murefu kupa mukana wese wekutendeuka. Mharidzo ye Ngoni dzaMwari yaSt. Faustina ndizvo, mumwe anogona kuti, nzira inopinda muAreka.

Ndiri kuvapa tariro yekupedzisira yeruponeso; Kureva, Mutambo weNgoni Dzangu. Kana vakasanamata tsitsi dzangu, vanozoparara nekusingaperi… vaudze mweya pamusoro peiyi tsitsi dzangu huru, nekuti zuva rinotyisa, iro zuva rekutongwa Kwangu, rave pedyo -Dhayari retsitsi dzaMwari, St. Faustina, n. 965 (ona Tariro Yokupedzisira Yeruponeso – Chikamu II)

 

KUKURUMIDZA

Kukurumidzira muzuva redu ndeichi: mukova weAreka uchakavhurika, pachine nguva yekupinda mukati, asi mukana wacho ungave ichipinda mukati maro. (Ishe vano "vhenekera" ramp yeAreka zvine simba uye zvisati zvamboitika, zvichipa vanhu mukana wekupedzisira wekutendeuka nekutsvaga chiso Chake… "nyevero"Kana kuti"kuvhenekera hana, ”Zvinoenderana nezvimwe zvakavanzika zveVatendi neChechi. Maona Hwamanda Dzenyevero — Chikamu V.)

Ipapo Jehovha akapfigira Noa mukati. ( Gen. 7:16 )

Kamwe mukova weareka yaNoa pawakavharwa, yakanga yanyanyisa. Saizvozvowo muzuva redu, Maria akataura nezve iyi nguva munhoroondo se "nguva yenyasha." Ipapo musuwo unenge “wakavharwa.” Dutu makore, ayo makore ekunyengera ayo atove akazadza matenga edu, achaunganidza uye kuita mukobvu kuti as vhara mwenje weChokwadi zvachose, kana chete kwenguva pfupi. Kutambudzwa kweChechi kunosvika pakakwirira, asi avo vakapinda muAreka vachachengetedzwa neDenga, pasi pejasi reUchenjeri rinovasimbisa kubva "pakusiya ngarava". Vachave nenyasha yekunzwisisa nhema uye vasazoburitswa muAreka nekupenya kunoshamisa kwemheni kumativi avo, kuti chiedza chenhema iyo inonyengera mweya yakaramba Jesu, Chiedza cheNyika.

Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vose varangwe vasina kutenda chokwadi asi vakafadzwa nekusarurama.  (2 VaT. 2: 7-12)

Avo vari muAreka vachave vashoma, varipo mukati nharaunda dzakafanana, tichivimba chose chose negadziriro yaMwari.

Mwari vakamira nemoyo murefu mumazuva aNoa panguva yekuvakwa kweareka, mune vanhu vashoma, vasere pamwe chete, vakaponeswa nemvura. (1 Pet. 3:20)

Mumazuva iwayo mafashama asati auya, vaidya vachinwa, vachiroora nekuroora, kusvikira pazuva rakapinda Noa muareka. Havana kuziva kusvikira mafashama auya akavatakura vese. Zvichavawo saizvozvo (pakuuya) kweMwanakomana weMunhu. (Mat. 24; 38-39)

 

MAFASHAMO 

Kana iwo “mazuva manomwe” ekutambudzika apera Chechi, ndipo panotanga kunatswa kwenyika.

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Pet. 4:17)

Rugwaro runotaura nezvekuuya kunatswa ne bakatwa—“Mutongo mudiki.” Ichakurumidza uye isingatarisirwi. Zvinoenderana neMagwaro anotangira ari Era Yerunyararo, uye inoguma nekuparadzwa kwe Anopesana naKristu: "Chikara nemuporofita wenhema."

Iye anotonga uye anorwa hondo mukururama. Mumuromo mayo makabuda munondo unopinza kuti urove marudzi… Chikara chakabatwa, pamwe nemuporofita wenhema, wakaita pamberi payo zviratidzo zvaakatsausa nazvo ivo vakagamuchira mucherechedzo wechikara, nevakanamata. mufananidzo wacho. Vaviri vakakandwa vari vapenyu mudziva remoto raipfuta nesarufa. Vamwe vese vakaurayiwa nebakatwa raibuda mumuromo weiye akatasva bhiza, uye shiri dzese dzakazvikwiza panyama yavo… Ipapo ndakaona mutumwa achiburuka kubva kudenga… Akabata shato, iyo nyoka yekare, anova ndiye Dhiabhorosi kana Satani, ndokuisunga kwamakore ane chiuru… (Zva 19:11, 15, 20-21, 20: 1-2) 

Nokuti Jehovha ane mhosva nendudzi, achatonga vanhu vose; Vasingadi Mwari vachawiswa kumunondo, ndizvo zvinotaura Jehovha… Dutu guru remhepo rinosunungurwa kubva kumigumo yenyika. (Jer 25: 31-32)

Saka, tinofanira kunzwisisa kukurumidzira kwenguva yedu… uye nekudzokera kuna Mwari nemoyo yedu yese. Kunamata uye kutendeuka kunogona kuchinja zvinhu.

Zvisinei zvinotora nguva yakareba kuti hurongwa Hwake huratidzike, ikozvino inguva yeku pinda muAreka.

Tarirai, zvino inguva inogamuchirwa; tarirai, zvino izuva roruponeso. (2 VaK. 6: 2)

Maria, mune iyo Ishe iye achangobva kuita pekugara, ndiye mwanasikana weZiyoni ari munhu, areka yesungano, nzvimbo panogara kubwinya kwaIshe. Ndiye “ugaro hwaMwari. . . nevarume. ” Akazara nenyasha, Maria akapihwa chose kuna iye akauya kuzogara maari uye waari kuda kupa kunyika. -Catechism yeChechi yeKaturike, 2676; cf. Ekisodho 25: 8

 

 

DANIRA KUA ARK
(Nhetembo iyi yakatumirwa kwandiri apo ini ndainyora kufungisisa uku…)

 

Huyai vese vana vangu vandinodisisa

 

nekuti nguva yekutongwa yasvika,

 

muareka mandidzivirire

 

Ndichabvisa kutya kose.

 

SaNoa kare kare

 

akaponesa avo vaizoteerera,

 

ndikasiya mapofu nematsi

 

rizere nezvivi zvepanyika nemakaro.

 

Kutonga kwechivi nekukanganisa

 

iri kuwedzera, kukurumidza kuzara,

 

nekuda kwekuramba kweMwanakomana Mwanakomana wangu

 

uye neropa Rake rinodzikinura.

 

Pasi rakaiswa munjodzi

 

vana vese pamucheto,

 

pfungwa nemoyo zvakanyonganiswa

 

vanobatwa naSatani.

 

Areka yangu ichava nzvimbo

 

Ndichadzivirira uye ndichaponesa,

 

avo vanouya ndokuvanda

 

Ini ndichakubatsira iwe kushinga.

 

Amai vangu-rudo ruchazadza iwe

 

Ndichavhenekera nzira yako nekutungamira,

 

kuburikidza nenguva dzekutya nerima

 

Ndichagara ndinewe.

 

-Margaret Rose Larrivee, Chikunguru 11, 1994

 

DZIMWEWO KUVERENGA:

 

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MARIA, NGUVA YENYASHA.