Nyevero muMhepo

Mukadzi Wedu Wehurombo, kupenda naTianna (Mallett) Williams

 

Mazuva matatu apfuura, mhepo pano yanga isingamiri uye yakasimba. Zuva rose zuro, taive pasi pe "Yambiro yeMhepo." Pandakatanga kuverengazve iyi posvo izvozvi, ndakaziva kuti ndaifanira kuibudisazve. Yambiro pano ndeye zvakakosha uye inoteererwa kune avo vari "kutamba muchivi." Kutevera kwekunyora uku "Gehena Rakabudiswa", Iyo inopa rairo inoshanda pakuvhara kutsemuka muhupenyu hwemweya kuitira kuti Satani asagone kuwana nhare. Zvinyorwa zviviri izvi inyevero yakakomba pamusoro pokutendeuka kubva kuzvivi… uye kuenda kureurura tichiri kugona. Kutanga kuburitswa muna 2012…

 

… Munoita mhepo nhume dzenyu… Mapisarema 104: 4

 

THE mhepo iri kuvhuvhuta nesimba nhasi, sezvazvinowanzoita pandinoona Amai Vedu Vakaropafadzwa vachindimanikidza kuti ndipe yambiro. Tinopanana misodzi, uye kana nguva yacho yakwana, ndinogara pasi kuti nditaure zvandinotenda kuti anga achitaura mumazuva mashoma apfuura, vhiki, nemwedzi mune izwi izvo zvave kuibva…

 

ZVINOBUDISIRA ZVAKAIPA

Jaya rinouraya vanhu vazhinji muchikoro chepuraimari… [1]http://connecticut.cbslocal.com/2012/12/16/ Mutyairi wendege anobuda kamwe kamwe mukamuri rake achituka zvisina tsarukano… [2]cf. http://news.nationalpost.com/ mukadzi anoputika nekutsvaira-kuzere tirade mukirasi yeyunivhesiti… [3]cf. http://www.huffingtonpost.com/ murume asina kupfeka anowanikwa achiruma kumeso kune mumwe murume padivi penzira… [4]http://www.nypost.com kusawirirana kunoshanduka kuita bongozozo muresitorendi… [5]cf. http://news.nationalpost.com// flash mhomho, dzakarongedzwa kuburikidza neinternet social media, kubira zvirinyore zvitoro… [6]cf. http://www.csmonitor.com/ … Vashandi veresitorendi nevatengi vanorwisanerana pasina chavanowana… [7]cf. http://www.wtsp.com/ mugadziri wefirimu anomhanya asina kupfeka mumugwagwa achipopota nemotokari ... [8]cf. http://www.skyvalleychronicle.com/ mukadzi nebhasikoro vanobonderana mumugwagwa hasha… [9]cf. http://www.thesun.co.uk/ mudzidzisi anotanga kukanda macheya nematafura mukirasi yake… [10]cf. http://articles.nydailynews.com mukadzi asina kupfeka anoparadza nzvimbo yekutengesa chikafu ... [11]cf. http://www.ktuu.com/ … Vateveri vazhinji vanourawa mumutambo wenhabvu… [12]cf. http://articles.cnn.com/ musoja weUS akauraya maAfghan gumi nematanhatu, kusanganisira vana… [13]cf. http://www.msnbc.msn.com/ vangangoita zana vanhu vanourawa nemabhomba kuTurkey pamusangano werunyararo. [14]http://www.telegraph.co.uk/ Iyi ingori mienzaniso yekushamisika kusinganzwisisike uye kwechisimba kuri kuwedzera pasi rese mumwedzi ichangopfuura-tisingataure nezvekuwedzera kuri kuramba kuchiitika kuchikoro uye muhofisi, kuzviuraya, uye zvisingaite, kuparadzwa kwevanhu Marian zvidhori. [15]cf. http://www.google.ca/ Kunze kwekunge uri kutora stock, vazhinji vacharasikirwa nekuwanda kwezviitiko zvezviitiko uye nekuzviona, zvakanyanya, se "imwe nhau nhau".

… Tinoona zviitiko zvezuva nezuva apo vanhu vanoita sevari kukura zvine hukasha uye kurwa… —PAPA BENEDICT XVI, Pentekosti Homily, Chivabvu 27, 2012

 

CHIMWE CHINOKOSHA… YAMBIRO YEKIBEHO

Asi pane chimwe chinhu chakadzika pano: izvi zvinoita kunge zvisina hukama zviitiko zviripo harbingers dzekubuda kwehuipi huchauya pamusoro penyika yese. Icho chikonzero chakanyanya kwazvo chemweya. souls vanofarira muchivi vari kupa masimba ehuipi nhare yekushanda nenzira isina kumboonekwa kare pasirese. Asi, isu vane ndakaona zvakaipa zvakadaro zvichiputika kumberi pa wedunhu scale: 1994 muRwanda. Ikoko, hwaro hwehuipi hwakaputika mune izvo zvingangorondedzerwa sekuratidzwa kwedhimoni remarudzi. Pane imwe nguva vavakidzani vane rugare vakaerekana vatarisana nemapanga nemapanga, uye zvisati zvapera, vanhu vanopfuura mazana masere vakaurayiwa mukati memwedzi mitatu chete mune imwe yenguva dzazvino kutyisa kukuru. [16]cf. http://news.bbc.co.uk/ Muchengeti werunyararo weCanada United Nations, General Romeo Dallaire, akatsanangura huipi ipapo sehunobatika, pane imwe nguva achiti ainzwa sekunge akabata ruoko chaiko "nadhiyabhori" mune kumwe kusangana kwake.

Kupararira kwakadai kwepasi rose kwechisimba kwakaporofitwa naSt. John mubhuku raZvakazarurwa (ona Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution):

Zvino wakati azarura mucherechedzo wechipiri, ndikanzwa chisikwa chipenyu chechipiri chichidanidzira, chichiti: Uya pano pamberi. Rimwe bhiza rakabuda, dzvuku. Mutasvi waro wakapiwa simba rekubvisa rugare panyika, kuti vanhu vaurayane. Uye akapihwa bakatwa hombe. (Zva 6: 3-4)

Ini ndinonzwa Denga richinyevera kuti mhirizhonga iri kuzoputika kamwe kamwe pamusoro penyika se mbavha usiku nekuti tiri kuenderera muchivi chakakomba, nokudaro tichirasikirwa nedziviriro yaMwari (ona Yenyika Dzepasi Pose). Mune izvozvi chiono chinotenderwa neChechi, vaoni vechidiki veKibeho, Rwanda vakaona zvakadzama-makore gumi nemaviri zvisati zvaitika-Kuuraya rudzi kwaizopedzisira kwaitika ipapo. Vakaendesa meseji yaMai vedu yekudanidzirwa kutendeuka kuti vadzivise njodzi… asi meseji yaive kwete kuteerera. Zvinotyisa, vaoni vakataura kuti chikumbiro chaMaria…

… Haina kunangidzirwa kumunhu mumwe chete uye hainei chete nenguva iripoyi; inotungamirwa kumunhu wese wepasi rose. -www.kibeho.org

Ndakataura nguva pfupi yadarika naFr. Scott McCaig, General Superior weVamwe Vemuchinjikwa muOttawa, Canada. Akashanyira Kibeho nguva pfupi yadarika ndokutaura naye Nathalie Mukadzimpaka, mumwe wevaoni vatatu kubva kwavari iyo Holy See yakavakira kutonga kwavo kwakanaka kwemashiripiti. Akachengeta Nathalie_MUKAMAZIMPAKA1achidzokorora kuna Fr. Scott panguva yekukurukurirana kwavo zvakakosha sei kuti "namatira Chechi. ” Akasimbisa, "Tichapfuura panguva dzakaomarara." Chokwadi, mune imwe meseji kuvaoni, Mukadzi Wedu weKibeho akayambira,

Nyika inomhanyira kunoparadza, ichawira mugomba rakadzika-dzika. Nyika inopandukira Mwari, inoita zvivi zvakawandisa, haina rudo kana rugare. Ukasatendeuka uye ukasatendeutsa moyo yako, unowira mugomba rakadzika. - kuna muoni Marie-Claire musi waMarch 27, 1982, www.mataote.com

Ivo vanotenda izvi kutya-mongering havanzwisise! Uyu haasi Mwari akatsamwa anorova pavanhu. Icho chibereko chenyika inogumbatira a tsika yekufa, [17]cf. Chiporofita chaJudhasi uye The Verdict uye zveChechi iyo inongomira nekumira nekunyarara [18]cf. Vanhu Vangu Vari Kuparara apo iyo inopesana nevhangeri inoumba pfungwa dzeramangwana uye ichizvisimbisa pachayo muhurongwa hwedu hwemagariro nevanhu pasina kana kupokana.

Uye ngatiregei kuti ndiMwari vari kutiranga nenzira iyi; pane zvinopesana vanhu pachavo vari kuzvigadzirira yavo kurangwa. Mune mutsa wake Mwari anotinyevera uye anotidaidza munzira kwayo, nepo tichiremekedza rusununguko rwaakatipa; saka vanhu vane basa. –Sr. Lucia, mumwe wevanoona Fatima, mutsamba kuna Baba Vatsvene, Chivabvu 12, 1982. 

Mwari anotidana sei kuti tidzokere kwaari asi kunyanya kuburikidza naKe vafudzi. Uye nekudaro, kukura kwekusateerera mutemo munguva yedu mhedzisiro yakanangana nekurwiswa kwehupirisita uye kugadziriswa kwetsika.

… Dhiabhori ave kuda kuita hondo yekupedzisira neMhandara Yakaropafadzwa, sezvo achiziva kuti chii chinogumbura Mwari zvakanyanya, uye icho munguva pfupi yenguva chichawana kwaari huwandu hukuru hwemweya. Nekudaro, dhiabhori anoita zvese kukunda mweya wakatsaurirwa kuna Mwari, nekuti neiyi nzira achabudirira mukusiya mweya yevakatendeka vasiiwa nevatungamiriri vavo, nokudaro anozoibata nyore. —Sr. Lucia tsamba kuna Fr. Fuentes, Sista Lucia, Mupostora weMoyo waMaria Wakajeka, Maka Fellows, p. 160 (kusimbisa yangu)

Jesu akati kwavari, “Husiku huno kutenda kwenyu kwandiri kuchazununguswa, nekuti kwakanyorwa kuchinzi: Ndicharova mufudzi, uye makwai eboka achapararira.” (Mat. 26:31) 

 

KUSIMBISA

Kupfuura nakare kose, tinofanirwa kurangarira iwo mazwi atinodzokorora pasika yega yega mumhiko dzedu dzerubhabhatidzo patinoramba "kunaka kwekuipa" Chivi kunyepa, kunyepa-kumeso kunyepa. Inovimbisa mafaro, asi haimbonunure, kana zvirinani, haina kuunza inogara uye inopa hupenyu hupenyu. Zvakadaro nekuti

Mubairo wechivi rufu. (VaR. 6:23)

Uyezve, iwo musungo, wadhiyabhorosi uyo…

… Aive mhondi kubva pakutanga… murevi wenhema nababa venhema. (Johani 8:44)

Chivi chinopa Satani nhare mumoyo, mhuri, nzanga, uye pakupedzisira nyika, kunyanya kana manyepo akasunganidzwa kuva mutemo. Izvi ndizvo chaizvo zvakaitika munguva yedu apo pari kukura ...

… Hudzvanyiriri hwehukama husingatarisi chinhu sehunhu, uye hunosiya sechiyero chekutanga pane hunhu nezvido zvako. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Ndiwo chaiwo muyero urikuitwa neDare Repamusorosoro kumanikidza hunzenza munyika. [19]cf. Shaya dzeDombo Dzvuku

Kuva nekutenda kwakajeka, zvinoenderana nechikumbiro cheChechi, kunowanzo kunzi ndiko kwechokwadi. Asi, kuzvidzora, ndiko kuti, kurega uchikandwa uye 'uchipeperetswa nemhepo ipi neipi yedzidziso', kunoratidzika kungori chimiro chega chinogamuchirwa kumipimo yanhasi. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) Ibid.

Njodzi huru nhasi, kunyangwe kumaKaturike akatendeka, ndeyekuti zvivi zvapararira, zvave kuwanikwa, uye zvinowedzeredzwa mukati medzidziso yedu, zvekuti zvingadai zvakavhundutsa vahedheni vezuro hazviite kuti tivheneke nhasi. Iyo itsumo chirevo chiri kufashaira mumvura.

Haiwa imi mapenzi eGaratia! (VaG. 3: 1)

Takapusa zvakadii kutenda kuti kugara kwedu tichizvidza vanhu, bonde rakamonyoroka, uye mhirizhonga inoonekwa se "varaidzo" haina kukuvadza. [20]cf. http://washingtonexaminer.com/

… Zvirimo muvaraidzo midhiya, uye kushambadzira kweavo ma media zvinobatana kugadzira "simba rekudzora kushushikana padanho repasi rose." … Nhepfenyuro yemazuva ano yevaraidzo venhau inogona kunyatsorondedzerwa seyakashanda zvine hungwaru mhirizhonga yekudzora kushushikana. Kunyangwe nzanga dzemazuva ano dzichida kuti izvi zvienderere mberi inyaya yeruzhinji mubvunzo, kwete yesainzi chete.  -Iowa State University kudzidza, Mhedzisiro yeVhidhiyo Mutambo Mhirizhonga paPhysical Desensitization kune Chaiyo-Hupenyu Mhirizhonga; Mhirizhonga, Anderson, uye Ferlazzo; chinyorwa kubva ISU Nhau Service; Chikunguru 24, 2006

Isu tiri mapenzi zvechokwadi nekuti isu hatingoite chete nezve izvi desensitization, asi tinopemberera nekuzvidzivirira. Isu tinonyepedzera kutya kune rimwe divi apo ropa rinoteurwa munharaunda medu, asi tinokudza izvo zvinhu chaizvo kuburikidza nekuratidzira kwakashata kweHalloween, mafirimu akashata, uye kuratidzwa kwakajeka kweterevhizheni. Izvo zvese zvinoratidza zve Rufu rweMafungiro. Tiri "sekurara" sekutaura kunoita Pope Benedict. [21]cf. Anodaidzira Isu Patinotsvedza 

Ndiko kuvata kwedu pamberi paMwari uko kunoita kuti tirege kunzwa kune zvakaipa: hatinzwe Mwari nekuti hatidi kukanganiswa, uye nekudaro tinoramba tisingakendenga nezvakaipa… —PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency, Vatican City, Kubvumbi 20, 2011, General Audience

Chokwadi, kunyangwe kuurawa kwekoreji kana vana vechikoro-hazvina kukwana kushandura nzira yehunhu nekuti isu tinoramba tichiramba tisina hanya ne "mudzi" wezvakaipa. Isu tinofunga kuti "kudzora pfuti" pane kutendeuka kwemoyo ndiyo mhinduro kune mhosva. Kana kuti kubata munhu wese kumeno pane kutendeuka ndiyo mhinduro kune kudzikama kwenzanga. 

Haiwa imi mapenzi eGaratia!

Handimbofi ndakakanganwa mazwi akataurwa naIshe mumoyo mangu makore mashoma apfuura pandakavaona vachiti ivo kunyangwe vana Vavo vakatendeka “hauzivi kuti vakwira sei. Mhinduro ipapo ndeyekumuka uye, sekutaura kwaPaul Paul,

Musazvifananidza nezera rino, asi mushandurwe nekuvandudzwa kwepfungwa dzenyu, kuti muzive chiri kuda kwaMwari, zvakanaka, zvinofadza uye zvakakwana. (VaR. 12: 2)

Nyatsoteerera, hama dzinodiwa nehanzvadzi: kushivirira kana "margin kukanganisa" uko Ishe vangave "vakatendera" munguva yakapfuura, sekutaura, kuri kutsakatika. Tiri kutarisana ne sarudzo yakajeka kutevedzera kuda kwaMwari, kana zvishuwo zvenyama. Hatisi kurarama munguva dzakajairika; iyo "nguva yengoni" yatiri kurarama mairi ine nguva yekupera. 

Uri benzi kudaro? Mushure mekutanga neMweya, wave kuguma nenyama here? (VaG. 3: 1-3)

Hakuchakwanise kuve kune chero vanogarira fenzi; hakuchakwanise kuve ne "rinodziya" boka. [22]cf. Zvak. 3:16 Nekuti ino nguva yekusateerera mutemo inogona kuzoguma pakuonekwa kweiye "asingateereri mutemo" uye nekunyengera kweavo vanoramba "kumuka" (ona Anopesana naKristu Mazuva Ano):

… Uyo kuuya kwake kunobva musimba raSatani muzviito zvese zvine simba uye nezviratidzo nezvishamiso zvinonyepa, nekunyengera kwese kwakaipa kune avo vari kuparara nekuti havana kugamuchira rudo rwechokwadi kuti vagoponeswa. Naizvozvo, Mwari ari kuvatumira simba rinonyengera kuitira kuti vatende nhema, kuti vese vasina kutenda chokwadi asi vakatendera zvakaipa vatongwe. (2 VaTesaronika 2: 9-12)

Hatigone here kuti, kune imwe nhanho nhasi, "zviratidzo nezvishamiso zvinonyepa" zvatove pano, zvirinani sepamberi? Indaneti yakanga iri fungidziro makore makumi maviri apfuura. Zvino, vanhu vanopedza maawa vachiona mavhidhiyo, vachiona zvinonyadzisira, kana kutamba mitambo isina musoro, zvese zvakaputirwa nerunako runopenya rwemavara akazara-edhiyo skrini.

… Kuyedza kwakaitwa kuburikidza nemazera kudzima mwenje waMwari, kuitsiva nekupenya kwekunyepedzera nekunyengera, kwakazivisa zviitiko zvechisimba zvinorwisa vanhu. Izvi zvinodaro nekuti kuyedza kubvisa zita raMwari kubva pamapeji enhoroondo kunoguma nekukanganisa, uko kunyangwe mazwi akanaka kwazvo uye akakwana anorasikirwa nerevo yawo yechokwadi. —PAPA BENEDICT XVI, Vatican City, Zvita 14, 2012, Vatican Information Service

St. Elizabeth Seton sezviri pachena aive nechiratidzo muma1800 maakawona "mumisha yega yega yeAmerica a bhokisi dema iyo Dhiabhorosi yaipinda nayo. ” Makumi emakore apfuura, vazhinji vakafunga kuti aireva terevhizheni. Asi kumashure ipapo, materevhizheni aive mabhokisi emapuranga ane grey skrini. Nhasi, imba yega yega, kana isiri imba yega yega, iine "bhokisi dema" rechokwadi - komputa iyo, zvinosuruvarisa kuti Satani akawana nzvimbo mumhuri. Papa Pius XII akayambira zvakajeka nezvengozi yaive kuuya:

Wese munhu anonyatsoziva kuti, kazhinji, vana vanokwanisa kudzivirira kurwisa kwechirwere kwechinguva chidiki kunze kwemusha wavo, asi havagone kuchinzvenga kana chikavanda mumba chaimo. Izvo hazvina kunaka kuunza njodzi mune chero nzira mune hutsvene hwemusha zvakapoteredzwa. —Papa PIUS XII, Miranda Prorsus, Encyclical Tsamba "pane Motion Mifananidzo, Radio neTerevhizheni"

Pano, Pope ari kuyambira pamusoro Nguva Yekutadza. Ukatamba nemuyedzo, dhiabhori anotsika zvigunwe zvako. Semuenzaniso, kana mumwe achinetseka nedoro, anogona kufunga kuti zvakanaka kugara kumashure kwebhawa uye kuodha kofi. Asi kunzvenga "pedyo nechivi" kunoreva kusatombofamba munzira iyo bar iri! (ona Vavhimi). 

Mune zvese izvi, Mwari ari kuwedzera kuvanhu vake kuchengetedzwa kubva pane zvakaipa zviripo uye zvinouya pamusoro penyika.

Nekuti iwe wakachengeta meseji yangu yekutsungirira, ini ndichakuchengetedza panguva yekuyedzwa iyo ichauya pasi rese kuyedza vanogara pasi. (Zvak. 3:10)

Iko kunoteedzera kunyorera kune ino kunodaidzwa Gehena RakabudiswaMariri, ndakadonongodza matanho anokosha ekongiri ayo mumwe nemumwe wedu anofanira kutora kuti arege kukundwa nemasimba erima akaburitswa mumazuva achangopfuura aya. Asi rega ndigume nepfungwa idzi…

 

IZVO ZVICHAITIKA KUSHANDA

Munguva pfupi yapfuura gore rakapera, ndakapihwa zvese kamwechete kunzwisiswa kwemukati kuti zviri kuuya pamusoro penyika hazvigoni kupikiswa nesimba revanhu kana njere. Izvo, muchokwadi, zvichave zvakadaro nyasha chete izvo zvinotsigira uye kuchengetedza vakatendeka vakasara vaMwari munguva dzinouya - chero tichimupa "fiat" yedu:

Mwari achakurwira parugombe rwomuteyi weshiri, kubva padenda rinoparadza; iye achakuvanda namapapiro amakunguva, akatambanudza mapapiro ako kuti utizire; Kutendeka kwaMwari inhovo inodzivirira. Hauzotyi zvinotyisa zvehusiku kana museve unobhururuka masikati… (Mapisarema 91: 3-5)

“Areka” iyo yatakaitirwa naMwari munguva dzino ndiAmai Vedu Vakaropafadzwa [23]ona Areka Ichavatungamira uyo akati kuFatima:

Mwoyo Wangu Asingazive ichave utiziro hwako nenzira inoenda kuna Mwari. - Kuonekwa kwechipiri, Chikumi 13, 1917, Zvakazarurwa zveMwoyo miviri munguva dzemazuva ano, www.ewtn.com

Zvandiri kuda kutaura, zvadaro, zviri nyore, asi zvine simba, zvekuti zvinonzvenga mweya mizhinji. Uye izvi ndeizvi: Kuzvitsaurira kuna Maria, akararama kuburikidza neRosary yemazuva ese, ichavaka masvingo e "areka" yakakukomberedza iwe nemhuri yako. [24]ona Chipo Chikuru Izvi zvinodaro nekuti Rozari munyengetero wakanangidzirwa pakufungisisa kwe Jesu Kristu, Ishe wedu naMwari. Kuburikidza naMaria, tinopinda Papa John Paul II anonamata rozari Gumiguru 7 paSanctuary yeMhandara Yakaropafadzwa Maria weRoyera Rosary pakati pePompeii, Italy. Pontiff akapedza gore rakatsaurirwa kurosari, achinamata zvakavanzika zvishanu zvechiedza zvaakawedzera kurosari muna Gumiguru 2002. (CNS foto kubva kuReuters) (Gumiguru 8, 2003) Ona PAPA-POMPEII Gumiguru 7, 2003.zvakadzama mune iyo Mutsvene Moyo waJesu, anova ndiye chiteshi chedu chengarava chakachengeteka mune ino Dutu uye irikuuya Dutu.

Rimwe zuva mumwe wangu wandinoshanda naye akanzwa dhiabhori achiti panguva yekudzinga mweya: "Rumbidzai Maria chakaita sekurohwa mumusoro mangu. Dai maKristu aiziva kuti Rosary ine simba zvakadii, ndiwo mugumo wangu. ” Chakavanzika chinoita kuti munamato uyu ubudirire ndechekuti Rosary ndeyekunamata nekufungisisa. Inonyorerwa kuna Baba, kuMhandara Yakaropafadzwa, uye kuUtatu Hutsvene, uye kufungisisa kwakanangana naKristu. --Chief Exorcist weRome, Fr. Gabriel Amorth, Echo yaMaria, Mambokadzi werunyararo, Kurume-Kubvumbi edition, 2003

Asi kuzvitsaurira kuna Jesu kuburikidza naMaria hakusi nyore mumwe munamato tinoti, kunyangwe uku kungave kuri kutanga. Icho chiri hupenyu hwakararama, uchitevedzera muenzaniso waAmai uye kutungamira. Tinorarama sezvaakaita achizvipa pachedu zvachose kuda kwaMwari. Uyu hausi mutoro-iko ndiko mufaro wedu! Kunyangwe zvichireva kuti kuzvifira pachako nekushandira vamwe pachinzvimbo chezvido zvedu, kurovererwa panyama kwedu kunotungamira kumufaro nerunyararo.inopfuura njere dzose. " [25]cf. VaF 4: 7 Kunyange chokwadi chiri kutisunungura ipapo, zvivi, kune rumwe rutivi, zvinotipinza muuranda.

Ameni, ameni, ndinoti kwamuri, wese anoita zvivi muranda wechivi. (Johani 8:34)

Uye heino zvakare yambiro: kuti huranda, muchidimbu, ndeye zvokunamata Poshi. Chivi chinotipa mukana wekupa mweya yemadhimoni a nhare muhupenyu hwedu, kune imwe nhanho kana imwe. Nekudaro, hatigone kuve vasina hanya mune dzino nguva. Asi, tinofanira:

Ivai vakadzikama uye vakasvinura. Anopikisana newe dhiabhori ari kufamba-famba seshumba inodzvova ichitsvaga wekumudya. (1 Pet. 5: 8)

Tinoda rubatsiro muhondo iyi, rubatsiro rwamwari, nezvombo zvamwari. [26]cf. 2 VaK. 10: 3-5 Chombo chimwe chine simba kurwisa rima riripo iri kutsanya. 

Nekuti kurwa kwedu hakusi kwenyama neropa asi nevakuru, nemasimba, nevatongi venyika verima rino, nemweya yakaipa iri kumatenga. Naizvozvo, pfeka nhumbi dzokurwa dzaMwari, kuti ugone kukwanisa kuramba pazuva rakaipa uye, kana waita zvese, kuti ubate nzvimbo yako. (VaEfeso 6: 11-12)

Dambudziko nderekuti vazhinji vedu takapfeka zvakanamatira zvakawanda pasire pasara nzvimbo yezvombo zvaMwari. Kana chiuno chako chakasungwa mukuzvinyengera; kana chipfuva chako chakafukidzwa muhombodo yechipfuva chechivi chisingapfidzi; kana tsoka dzako dzakapfekedzwa muputi uye kusaregerera; kana usingakwanise kubata kutenda senhovo nekuti maoko ako azere nekuzvimirira; kana musoro wako wakafukidzwa nenyadzi uye nebakatwa reMweya rakadonha nekuti haupedze nguva uchiverenga Shoko raMwari… wobva watanga kutsanya. Kutsanya ndiko kunopa kubatana nechivi; kutsanya kunobatsira moyo kurega nyika ino kuti igone kubata inotevera; kutsanya kunobatsira munhu kukodzera mune nhumbi dzokurwa dzaMwari; kutsanya ndiko kunodzinga dhimoni risingagone.

Zvino wakati apinda mumba, vadzidzi vakamubvunza vari vega vachiti: Sei isu takange tisingagoni kuubudisa? Akati kwavari: Rudzi urwu harungatongobudiswi nechinhu asi kunze kwekunyengetera nekutsanya. (Mako 9: 28-29)

Kutsanya uye munamato zvinoita kuti tikwanise kutarisisa maziso edu kuna Jesu uyo ​​ega anotiita vatsvene. Iko kudaidzwa kuhutsvene haisi sarudzo - iri chombo.

Shonga nhumbi dzokurwa dzaMwari kuitira kuti ugone kumira wakasimba uchipesana namano adhiabhori. (VaEf. 6:13)

 

AMAI VARI KUCHEMA

Nei Maria achichema? Nekuti kusuwa kunogona kuderedzwa; mweya inogona kuponeswa; Zvirango zvinogona kuderedzwa kana kuti zvimwe kudzoreredzwa (asi ini ndinotenda izvozvi zvave kunonoka kuita izvozvo), uye zvakadaro, vana vake havateerere kuteterera kwake. Nguva ichauya yekuti haachakwanise, uye ndinotenda Amai Vedu vanoona nguva iyoyo ichiuya nekukurumidza… yenguva idzo dzakafanoonekwa naSt. Paul.

Asi nzwisisa izvi: Kuchava nenguva dzinotyisa mumazuva ekupedzisira. Vanhu vachava vanozvida uye vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvitutumadza, vanoshusha, vasingateerere vabereki vavo, vasingaongi, vasinganamate, vasina tsitsi, vasingakendengi, vanochera vamwe, vasina hunhu, vane utsinye, vanovenga zvakanaka, vatengesi, vasina hanya, vanozvitutumadza, vanoda mafaro. pane kuda Mwari, sezvavanoita kunyepedzera zvechitendero asi vachiramba simba racho. Varambe. (2 Tim 3: 1-5)

Uye nokudaro, kunyangwe tisingadi, pfungwa inokwira mupfungwa kuti zvino mazuva iwayo aswedera ayo Ishe wedu akaporofita nezvawo: (Mat. 24:12). —Papa PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Encyclical pamusoro peKudzorera kuMwoyo Unoyera, n. 17 

Paive pamangwanani apo ndakanzwa Amai Vedu Vakaropafadzwa vachindimanikidza kunyora yambiro iri pamusoro yandakafunga kufonera Fr. Scott McCaig. Akataura kuti vazhinji vevapristi vechikwata chake vaiwana izwi rakafanana ku "chigare vakangwarira. ” Akasimbisawo kukosha kwekuzvipira kweRosari kuMarwadzo manomwe aAmai vaMwari, ayo Maria akakumbira kuvandudzwa muKibeho. [27]cf. www.kibeho.org

Ndine shamwari muno muCanada, Janet Klassen, anonyora nepeni-zita "Pelianito." [28]cf. http://pelianito.stblogs.com Kubudikidza nekuteerera kwekunamatira, anga achiendesa "mameseji" ane simba kuMutumbi waKristu uyo, sekutaura kwakaita vamwe, "maungira" ezvakanyorwa pano uye neimwe nzira. Aya aive meseji imwe chete, yakatumirwa mazuva mashoma pamberi pekuuraya kwechikoro muConnecticut muna Zvita wa2012

Zvivi zvezera zvakatenga kutambudzika kukuru pasirese. Tsika yerufu yakadyara rufu uye ichakohwa rufu. Vana vangu vakatendeka havafaniri kutya. Simudzirai misoro yenyu kumusoro, nekuti kurevererwa kwaIshe kwaswedera. Musoro wenyoka uchapwanywa nemhandara yakachena uye yakaderera yaIshe. Farai vana vangu! Ishe wako mupenyu uye kukunda kwake kuri pedyo! -See http://pelianito.stblogs.com/

Mushure mekunge ndataura naFr. McCaig, ndakagamuchira tsamba kubva shamwari muCalifornia uyo Amai Vedu Vakaropafadzwa vanotaura kwavari nenzira isina kujairika. Mary anowanzo taura nemurume uyu asinganzwisisike kuburikidza nemameseji emushakabvu Fr. Stefano Gobbi, iyo inotakura iyo Imprimatur, nekungopa mashoma meseji kubva ku "Bhuruu Bhuku". [29]Bhuku, "Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa, ”Ine mameseji makumi matanhatu nemana (maumbirwo emukati) ayo Fr. Gobbi anonzi akatambira kubva kuna Amai Vedu Vakaropafadzwa pakati pa604 na1973. Iwo mameseji agamuchira Imprimatur Iye anoona iyo nhamba ichioneka ichisimuka pamberi pemaziso ake kwemasekonzi mashoma isati yanyangarika. Anogara achinditumira iyo nhamba uye, zvinoshamisa, inowanzoenderana neizvo zvandiri kunyora nezvazvo. Izvi zvaive zvakadaro apo, mutsamba yake, paakanyora kuti akaona kupinda, nhamba 411, "Kurwadziwa Kwangu Kukuru":

Ndini Amai vako vane shungu. Moyo Wangu Wakachena uri kubayiwa neminzwa yakawanda uye inorwadza. Kutonga kweMuvengi wangu kuri kuramba kuchikura zuva nezuva, uye simba rake riri kuwedzera mumoyo nemweya. Rima gobvu zvino raburukira pamusoro penyika. Ndiro rima rekusindimara kuramba Mwari. Irima rerima rezvivi, rakazvipira, rakaruramiswa uye harichareururwa. Iri rima reruchiva nekusachena. Iri rima rekusazvidzora egoism uye neruvengo, rwekupatsanura nehondo. Iri rima rekurasikirwa nekutenda uye kwekutsauka pakutenda.

Mune mukombe weMoyo Wangu Wakachena, ndiri kuunganidza, zvakare nhasi, kurwadziwa kwese kweMwanakomana wangu Jesu, uyo anonzwisisika zvakare achirarama mumaawa eropa ekurwadziwa kwake. Getsemani idzva raJesu ndere kuona nhasi Kereke yake ichityorwa nekusiiwa, uko chikamu chikuru chevafundisi vayo chiri kurara mukusava nehanya uye nehunyoro, nepo vamwe vachidzokorora kuita kwaJudhasi vachizvitengesa kunze kwenyota yesimba nemari.

Dhiragoni iri kufara nekukunda kwekukunda kwake, nerubatsiro rweChikara Chikara uye chikara segwayana, mumazuva ako aya, apo dhiabhori azvisunungura pamusoro pako, achiziva kuti yasara nguva shoma. Neichi chikonzero, mazuva ekusuwa kwangu kukuru asvikawo.

Kurwadziwa kwangu kukuru pakuona Mwanakomana wangu Jesu achizvidzwa zvakare nekuzvamburwa mushoko rake, akarambwa nekuda kwekuzvikudza uye akaremerwa kuburikidza nemunhu uye rationalistic dudziro. Hukuru kusuruvara kwangu mukufunga Jesu, ndiripo chaizvo muEucharist, zvakanyanya kukanganikwa, kusiiwa, kugumburwa nekutsikwa. Shungu dzangu huru pakuona Kereke yangu yakakamurwa, kutengeswa, kufukurwa nguo nekurovererwa. Kurwadziwa kwangu kukuru kuona Mupapa wangu ari kukundwa pasi pehuremu hwemuchinjikwa unorema kwazvo, sezvo ari kukomberedzwa nekusava nehanya kwakazara kune avo mabhishopi, vapristi uye vakatendeka. Kurwadziwa kwangu kukuru kwehuwandu hwevana vangu varombo, vari kumhanya munzira yezvakaipa neyezvivi, zvehuipi uye zvekusachena, kuzvitutumadza neruvengo, nenjodzi huru yekurasikirwa nekusingaperi mugehena.

Uye saka ndiri kukubvunza iwe nhasi, vana vakazvitsaurira kuMweya Wangu Wakachena, izvo izvo, munzvimbo ino muna Chivabvu 1917, ndakabvunza kuvana vangu vatatu vadiki, Lucia, Jacinta naFrancisco, wandakazviratidza. Iwe unodawo kuzvipa iwe sevanyajambwa kunaIshe, paatari yeMoyo Wangu Wakachena, neruponeso rwevose varombo vana vangu vanotadza? Kana iwe uchibvuma ichi chikumbiro changu, iwe unofanirwa kuita izvo zvandiri kukumbira kwauri.

* Namata zvakanyanya uye zvakanyanya, kunyanya neiyo rozari dzvene.

* Gara uchiita maawa ekurumbidza uye ekubhadhara muYukaristiya.

* Gamuchira nerudo kutambudzika kwese kwaunotumirwa naShe.

* Paridza usingatyi iro shoko randiri kukupa, semuporofitakadzi wekudenga wenguva dzako dzekupedzisira idzi.

Dai iwe waingoziva chete chirango chakakumirira iwe kana iwe ukavhara zvakare musuwo wemoyo wako kuzwi rinotambudzika raAmai vako vekudenga! Nekuti Moyo wehumwari weMwanakomana wangu Jesu wakakumikidza kune wangu Isingaite Moyo, yekupedzisira uye yakanyanyisa kuyedza kukutungamirai mose kuruponeso. —Yakapihwa muFatima, Portugal, 15 Gunyana, 1989, Mutambo weMukadzi Wedu Wekusuwa; "Kune Vapristi: Vanamai Vedu Vanodiwa Vanakomana", N. 411

 

Ini ndakanyora rwiyo urwu muIreland mushure mekunzwa
Misodzi yaAmai vedu Mumhepo…

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Gehena Rakabudiswa

Kubvisa Anodzora

Awa Yokusateerera Mutemo

 

 

 

 


Iye zvino mune yayo Yechina Edition uye kudhinda!

www.neworleanscitypark.com

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .