Hondo neRunyerekupe rweHondo


 

THE kuputika kwekuparadzaniswa, kurambana, uye mhirizhonga gore rapfuura iri kurova. 

Tsamba dzandakagamuchira dzemichato yechiKristu dzichiparara, vana vachisiya hunhu hwavo, nhengo dzemhuri dzichidonha kubva pakutenda, vakaroora uye hama nevanin'ina vakabatwa vakapindwa muropa, uye kuputika kunoshamisa kwehasha nekuparadzanisa pakati pehama kunoshungurudza.

Asi kana muchinzwa zvehondo, nerunyerekupe rwehondo, musavhunduka; izvi zvinofanira kuitika, asi kuguma kuchigere. (Mako 13: 7)

Dzinotangira kupi hondo uye kupesana, asi mumoyo wemunhu? Uye vanogarepi, asi mumhuri (kana Mwari asipo)? Uye ivo vanozopedzisira varatidze kupi, asi munharaunda? Vazhinji vanoshamisika kuti nyika yasvika sei kunzvimbo inotyisa uye yakasurukirwa. Uye ndinoti, tarisa kumashure kwesuwo ratapinda naro.

Remangwana renyika rinopfuura kuburikidza nemhuri.  —Papa John Paul II, Familiaris Consortium

Hatina kuzodza gedhi nemunamato. Hatina kuichinjisa nerudo. Uye isu takatadza kuipenda nerunako. Ndeipi nyaya hombe pamarudzi edu nhasi? Hurumende dzedu dzakanyengedzwa kuti dzitende kuti ihwo hutano hwepasi rose, bhajeti rakaringana, uye zvakabhadharwa zvirongwa zvemagariro. Asi ivo vari kukanganisa. Iyo ramangwana renharaunda medu ndere kuchengetedzwa pahutano hwemhuri. Kana mhuri ikosora, nzanga inobata dzihwa. Kana mhuri dzoparara….

Nekudaro, nguva pfupi asati afa, achitarisa nzvimbo huru dzevanhu uye nekwaakananga, Pope John Paul II akanyora tsamba kuChechi… aiwa, akakanda rwonzi kuChechi nekuda kwenyika - rwonzi yakagadzirwa neketani nemabheji:  Rozari.

Zvinetso zvakakomba zviri kusangana nenyika pakutanga kweMireniyumu nyowani zvinotitungamira kuti tifunge kuti kupindira chete kubva kumusoro, kunokwanisa kutungamira moyo yeavo vanogara mumamiriro ekukakavadzana neavo vanotonga magumo enyika, kunogona kupa chikonzero chetariro ramangwana rakajeka.

Nhasi ndinoisa nemoyo wese pasimba remunamato uyu… chikonzero cherunyararo munyika uye nechikonzero chemhuri.  —Papa John Paul II, Rosarium Virginis Mariae, makore makumi mana

Nemoyo wangu wese ndinochema kwamuri: namatirai Rosary nhasi yemhuri yenyu! Namata iyo Rosary kune wako akapindwa muropa nemurume! Namata iyo Rosary yeako vakawira kure vana! Iwe unoona here kubatana kwaBaba Vatsvene pakati runyararo uye mhuri, inova pakupedzisira, iri rugare rwepasi?

Ino haisi nguva yezvikonzero. Pane nguva shomana yekuzvipembedza. Ino inguva yekufambisa makomo nekutenda kwedu kwakaenzana nemasitadhi. Teerera kuuchapupu hwaBaba Vatsvene:

Chechi yagara ichifunga kuti unoshanda pamunamato uyu, ichiisa kuRosari… matambudziko akanyanya kuoma. Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akagamuchirwa semunhu ane minyengetero yakaunza ruponeso.  -Ibid. 39

Kana usati watenda kuti Mukadzi uyu-Mhandara Maria Akaropafadzwa—ane kugona kununura mhuri yako kubva kune zvisungo zvezvakaipa, rega Magwaro Matsvene akunyengetedze:

Ndichaisa ruvengo pakati pako (Satani) nemukadzi, nembeu yako nembeu yake: iye achakupwanya musoro, uye iwe uchavandira chitsitsinho chake. (Mavambo 3:15; Douay-Rheims)

Kubva pakutanga chaipo, Mwari akaronga kuti Evha - naMaria ndiEva Mutsva - vaizoita basa rekutswanya musoro wemuvengi, kutsika nyoka iyo inotsvedza kuburikidza nemhuri uye nehukama hwedu - kana tikamukoka.

Ari kupi Jesu mune izvi? Rosary munamato uyo anofungisisa Kristu panguva imwe chete iyoyo ichikumbira Amai vedu kuti vatireverere. Izwi raMwari uye Womb raMwari rinonamata, kubatana, kudzivirira, uye kutikomborera isu tese kamwechete. Simba rakapihwa uyu Mukadzi rinouya chaizvo kubva paMuchinjikwa iyo Satani akakundwa nayo. Rozari ndiyo Muchinjikwa wakashandiswa. Nekuti uyu munamato hachisi chimwe chinhu kunze kwe "kuunganidzwa kweEvhangeri", rinova Shoko raMwari, anova Jesu Kristu. Ndiye moyo chaiwo wemunamato uyu! Hareruya!

Rozari, a "munamato wekufungisisa uye waChristocentric, usingapatsanurwe kubva mukufungisisa kweMagwaro matsvene," is "munamato wemuKristu anoenderera mberi nerwendo rwekutenda, mukutevera Jesu, akatungamirwa naMaria." —PAPA BENEDICT XVI, Castel Gandolfo, Italy, Gumiguru 1, 2006; ZENITH

Namata iyo Rosary-uye rega chitsitsinho chaAmai chiwe.

Dai chikumbiro changu ichi chisaenda kusanzwika!  —Ibid. 43 

Asi nzwisisa izvi: Kuchava nenguva dzinotyisa mumazuva ekupedzisira. Vanhu vachava vanozvida uye vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvitutumadza, vanoshusha, vasingateerere vabereki vavo, vasingaongi, vasinganamate, vasina tsitsi, vasingakendengi, vanochera vamwe, vasina hunhu, vane utsinye, vanovenga zvakanaka, vatengesi, vasina hanya, vanozvitutumadza, vanoda mafaro. pane kuda Mwari… (2 Tim 3: 1-4)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, MARIA, ZVIKWERE ZVEMHURI.