Kugadzirira Kwemuchato

NGUVA INOUYA YERUGARE - CHIKAMU II

 

 

jerusarema3a1

 

SEI? Nei Kune Nguva Yorugare? Sei Jesu asiri kungogumisa zvakaipa odzoka zvachose mushure mekuparadza iye "asina mutemo?" [1]Munoona, Nguva Inouya Yerugare

 

GADZIRIRO YEMuchato

Rugwaro runotitaurira kuti Mwari arikugadzirira "mabiko emuchato" anozoitika pa kuguma kwenguva. Kristu ndiye Chikomba, uye Chechi Yake, Mwenga. Asi Jesu haazodzoki kusvikira Mwenga auya wakagadzirira.

Kristu akada kereke uye akazvipa nekuda kwake… kuti aise pamberi pake kereke inobwinya, isina gwapa kana kuwunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive tsvene isina gwapa… (Eph 5:25, 27)

Kukwana kwakakwana kwemuviri, mweya, nemweya hakuzouyi kuChechi kusvika nguva yekudenga yapera nemiviri yedu yakamutswa. Nekudaro, hutsvene hunorehwa pano ndeimwe yemweya iyo mairi musina kusvibiswa kwechivi. Vazhinji vasina ruzivo rwezvitendero zvakavanzika vachati ropa raJesu rinotibvisira mhosva yedu uye rinotiita mwenga uyo asina gwapa. Hongu, ichokwadi, pakubhabhatidza kwedu tinoitwa vasina gwapa (uyezve kuburikidza nekugamuchirwa kweEucharist neSakaramende rekuyananisa) - asi vazhinji vedu tinopedzisira tasungwa nemusungo wenyama, tichiwana zvakaipa, miitiro, uye zvishuwo zvinoshorwa ku kurongeka kwerudo. Uye kana Mwari rudo, haakwanise kubatanidza kwaAri chimwe chinhu chakakanganiswa. Pane zvakawanda zvinofanirwa kunatswa!

Chibayiro chaJesu chinobvisa zvivi zvedu uye chichivhura masuo ehupenyu husingaperi, asi kuchine maitiro e kutsveneswa, Iko kumisikidza mumufananidzo watakagadzirwa. Anodaro St. Paul kune vakabhabhatidzirwa MaKristu muGaratia,

Ndiri kushanda zvakare kusvikira Kristu aumbwa mamuri. (VaG. 4:19)

Uye zvekare,

Ndine chivimbo neizvi, kuti uyo akatanga basa rakanaka mamuri acharamba achipedzisa kusvikira pazuva raKristu Jesu. ” (VaF. 1: 6)

Zuva raKristu Jesu, kana Zuva raIshe, rinoguma paanodzoka mukubwinya "kuzotonga vapenyu nevakafa." Izvo zvisati zvaitika, zvakadaro, basa rekutsvenesa mumweya mumwe nemumwe rinofanira kupedziswa- kungave pasi pano, kana kuburikidza nemoto wekuchenesa wepurigatori.

… Kuti muve vakachena uye vasina chavanopomerwa pazuva raKristu. (1: 9-10)

 

RIMA RASIKU KEREKE

Ndinoda kubata muchidimbu pamusoro penzwisiso inoshamisa yakawanikwa yenguva yedu nevanamati nevatsvene vakatitangira. Ivo vanotaura nezve zvakajairika maitiro (zvakajairwa sekumunhu anomurasa iye kwaari kwaari) neiko isu tinonatswa uye kupedzeredzwa. Inowanzoitika mumatanho asiri iwo akakwana mutsara.  purgation, kuvhenekerwa, uye kubatana. Chaizvoizvo, munhu anotungamirwa naIshe kuburikidza nehurongwa hwekusunungura mweya kubva pazvisungo zvidiki, achivhenekera moyo wake nepfungwa kurudo nezvakavanzika zvaMwari, uye "achigovanisa" masimba ayo kuti abatanidze mweya zvakanyanya Iye.

Mumwe munhu anogona neimwe nzira kuenzanisa kutambudzika kuri pamberi peChechi nehurongwa hwehukama hwepurigatori - "husiku husiku hwemweya." Munguva iyi, Mwari vanogona kupa “kuvhenekera hana”Maari tinoona nekuziva Ishe vedu nenzira yakadzama. Uyu futi uchave "wekupedzisira mukana" wekutendeuka kune nyika. Asi zveChechi, zvirinani avo vakagadzirira panguva ino yenyasha, ichave iri nyasha inonatsa yekuwedzera kugadzirira mweya wekubatana. Maitiro ekunatsa aizoenderera kuburikidza nezviitiko zvakafanotaurwa murugwaro, kunyanya Kutambudzwa. Chikamu chekuchenurwa kweChechi kunenge kuri kurasikirwa kwete chete kwekubatanidzwa kwaro kwekunze: machechi, zvidhori, zvidhori, mabhuku nezvimwe - - asi zvinhu zvake zvemukati zvakare: kubviswa kweSakaramende, munamato weveruzhinji, uye kutungamira izwi rehunhu ( kana vafundisi naBaba Vatsvene vari "muutapwa"). Izvi zvaizoshandira kuchenesa Muviri waKristu, zvichimukonzera kuda uye kuvimba naMwari murima rerutendo, kumugadzirira kumubatanidzwa wakavanzika Era rerunyararo (chitsamba: zvakare, nhanho dzakasiyana dzekutsvenesa hadzina kuenzana chaizvo.)

Nekukundwa kwaAntikristu anotungamira "chiuru chamakore", nguva nyowani yaizopinzwa mukati nekubatanidzwa kweMweya Mutsvene. Izvi zvinounza kubatana kweMuviri waKristu kubudikidza neMweya mumwe chete, uye nekufambisira Chechi mberi mukuva Mwenga usina ruvara.

Kana kupera kwekupedzisira kusati kwave nenguva, yekuwedzera, kana kushoma, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuonekwa kweMunhu waKristu muhukuru, asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo dzave kushanda, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi.  -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike, Burns Oates, uye Washbourne

  

VEMAHARA

Pakati pevhiki rese pamberi pemuchato wechiJudha wechivanhu, mwenga nemuroori ("Kallah" na "Chosan") havaonane. Asi, mhuri uye shamwari dzemwenga nemwenga dzinovaitira mhemberero dzakakosha munzvimbo dzakasiyana. Pa sabata zuva remuchato risati rasvika, Chosan (chikomba) anoshevedzwa kuTora kuratidza kukosha kwekutungamirirwa nayo sevanhu vakaroorana. Anobva averenga "zvirevo gumi zvekusika." Ungano inodiridza iyo Chosan nemazambiringa akaomeswa uye nzungu, zvinomiririra zvishuwo zvavo zvemuchato unotapira uye unobereka zvibereko. Muchokwadi, Kallah naCosan vanoonekwa semadzimambo muvhiki ino, uye nekudaro havafi vakaonekwa pane veruzhinji vasina kuperekedzwa.

Mutsika dzakanaka idzi, tinoona mufananidzo weNguva yeRunyararo. Nekuti kana Mwenga waKristu haazoone Muroori wake achimuperekedza (kunze kweEucharist) kudzamara Iye adzoka pamakore nevatumwa, vachipinda muDenga Nyowani neNyika Itsva mushure meZuva reKutongwa. Pa “sabata”, ndiye “makore ane chiuru anotonga,” Mukomba achamisa Shoko rake semutungamiri wenyika dzose. Iye achataura izwi kudzorera hupenyu hutsva pamusoro pezvisikwa; ichave iri nguva yekudyara kukuru kune vanhu nepasi rakavandudzwa, nekusikwa kuchigadzira nekupa kune vakasara Mwenga. Uye chekupedzisira, ichave "svondo" yehumambo hwechokwadi sezvo humambo hwenyika hwaMwari huchagadzwa kusvika kumagumo epasi kuburikidza neChechi Yake. Anoperekedza ndiye achave kubwinya kwehutsvene nekudyidzana kwakadzama nevatsvene.

Nguva yeRunyararo haisi gomba-kumira. Icho chikamu che mumwe kufamba kukuru kwakanangana nekudzoka kwaJesu. Matanho emarble apo Mwenga anomukwidza kukwira muKereke yeKusingaperi.

Ini ndinonzwa godo raMwari pamusoro pako, nekuti ndakakunyenga kuna Kristu kuti ndikuratidze semwenga wakachena kumurume mumwe chete. (2 VaK. 11: 2)

Nekudaro, maropafadzo akafanotaurwa pasina mubvunzo anoreva nguva yeHumambo Hwake, apo akarurama achatonga pakumuka kubva kuvakafa; apo kusikwa, kuzvarwa patsva uye kusunungurwa kubva muhusungwa, kuchazopa chikafu chakawandisa chemarudzi ese kubva padova rekudenga uye nekubereka kwepasi, sekurangarira kwevakuru [presbyters]. Avo vakaona Johane, mudzidzi waIshe, [tiudze] kuti vakanzwa kubva kwaari kuti Ishe vaidzidzisa nekutaura sei nenguva dzino…  —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140-202 AD), Adversus Haereses

Ipapo ndichabvisa pamuromo wake mazita avanaBhaari, kuti varege kuzoshevedzwa. Nezuva iro ndichavaitira sungano nemhuka dzesango, neshiri dzedenga, nezvinokambaira pasi. Ndichaparadza uta nemunondo nehondo kubva panyika, uye ndichavazorodza vakachengeteka.

Ndichakutsigira iwe nokusingaperi: Ndichakutsigira iwe mukururama uye mukutonga, murudo uye netsitsi. (Hosiya 2: 19-22)

 

 
REFERENCES:

 

Dzvanya pano kuti Usabvisa or Subscribe kune ino Nhoroondo. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Munoona, Nguva Inouya Yerugare
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.