Gamuchirai Mary

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
yaZvita 18th, 2013

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

WHEN Joseph akaziva kuti Maria "akawanikwa ane nhumbu", Evhangeri yanhasi inoti akatanga "kumuramba chinyararire."

Vangani nhasi nhasi chinyararire "vanozviramba" pachavo naAmai vaMwari! Vangani vanoti, "Ini ndinogona kuenda ndakananga kuna Jesu. Sei ndichimuda? ” Kana kuti vanoti, "Rosary rakareba uye rinofinha," kana, "Kuzvipira kunaMaria kwaive chinhu chakatangira-Vatican II chinhu chatisingachafanirwe kuita…", zvichingodaro. Iniwo ndakafungisisa mubvunzo waMary makore mazhinji apfuura. Nedikita pahuma yangu, ndakadurura pamusoro peMagwaro ndichibvunza "Sei isu maKaturike tichiita chikamu chikuru chaMaria?"

Mhinduro, ini ndakatanga kuona, ndeyekuti Jesu inoita chibvumirano chikuru chaMaria. Ndanyora kanoverengeka nezve iro basa raAmai Vakaropafadzwa, kwete panguva dzino chete, asi munguva dzese dzekukura kweChechi, kubva pakubata kwayo paMuchinjikwa, kusvika pakuzvarwa kwavo paPendekosti, kusvika mukukura kwayo kuva "chizere chakazara" mune izvi uye nguva dzinouya. Ini ndakawedzera zvimwe zvezvinyorwa pazasi muKuenderana Kuverenga kunetsa, kukurudzira, nekuisa zororo zvimwe zvekutya zvakapoteredza "Mukadzi" uyu. (Unogonawo kubaya iyo MARIA batanidza padivi rerutivi pano kuverenga akawanda ezvinyorwa zvangu zvine chekuita naye.)

Asi kuverenga kwese nekudzidza munyika muna Maria hakugone kutsiva kuita zvakaitwa naJoseph muEvhangeri yanhasi: “Akaenda nemukadzi wake kumba kwake.”Wakatambira Maria mumoyo mako here? Hongu, ndinoziva, izvi zvingangonzwika kunge zvinosetsa- kana kunyengera, sezvo isu tajairira mutauro weku "kukoka Jesu mumoyo mako." Asi Maria? Zvakanaka, iwe paunoita sezvakaitwa naJoseph, uchigamuchira Mhandara Tsvene kuyambuka pachikumbaridzo chehupenyu hwako, zviitwa zvako, munamato wako, michinjikwa yako ... unobva watogamuchira Kristu asati aberekwa mwana mukati mechibereko chake. Kukoka Maria mumoyo mako uye kumba ndiko kugamuchira Jesu, nekuti kwaari, ndiko kwaAri.

Unogona chete kuwana izvi nekuzviita! Tora icho kubva kune mumwe munhu aitya kuti anogona kunge achivhiringidza Mweya Mutsvene chero mhando yekutarisisa kuna Maria. Asi ini ndoda kutaura izvi kwauri mune zvese zvakakomba. Ini ndinotenda chaizvo ndiMai Vedu vari kundibatsira kunyora aya mazwi-ese, zvinyorwa zvinopfuura mazana masere pano. Pfungwa dzangu hadzina chinhu, zvirokwazvo yakaputsika, mudziyo wevhu. Uye ini ndinoti kwavari, "Amai, ndibatsireiwo kunyora mazwi aJesu, kwete rangu." Uyezve mazwi anouya nekukasira. Uye chii chaanacho ini kuti nditaure kwauri? Ida Jesu! Mude, umunamate, uvimbe naye, umupe zvese, usabate chinhu shure! Hazvisi izvo zvipfupiso zvezvose pano, kunyangwe zvichitaurwa mumanyoro akaomesesa anobata ne "zviratidzo zvenguva"?

Iwe unonyatsoda kunzwa ini ndichitaura zvakare, "Ndivo mai vako. Anongova nezvaJesu. ”? Ipapo rega nditaure zvakare: ndiye zvose nezvaJesu! Sezvazvinotaura mukuverenga kwekutanga nhasi, zvese nezve kumuita Iye "kutonga nekutonga zvine hungwaru" mumoyo mako. SaMambokadzi Amai, kushushikana kwavo kuita Jesu Mambo muhupenyu hwako.

Uye chii chakaitika Josefa paakamukoka iye nemwana Kristu mumba make? Vakapidigura nzvimbo yacho! Zvese Joseph akange achigara navo parwendo rurefu, rwekunyengera. Aifanira kutsamira chose chose paHupo hwaMwari pane kuvimba nehungwaru hwake. Akapinda munzvimbo yekufungidzira, yezviratidzo uye zviroto. Akatanga kuona dutu rekutambudzwa iro rinomukira "mukadzi akapfeka zuva, ave kuda kuzvara mwana." Aifanira kutiza, kuvimba, kugara muhutapwa, uye kuenda kunotsvaga nekutsvaga Mwanakomana paaiita kunge akarasika. Kunyanya pane zvese, St. Joseph akaona kuti chaizvo nekutambira Maria mumba make, akapihwa chipo che Kufungisisa kumeso kwaJesu.

Ehe hongu, izvi zvese zvichaitika muhupenyu hwako zvakare kana ukatambira Mai neMwana mumoyo mako. Mary haasi iye akanyorovesa statuette atamuita kuti ave pane dzimwe nguva. Iye mukadzi anopwanya musoro yenyoka! Ari kunze kunogadzira vasande, nekuti iye anoziva kuti vatsvene varume nevakadzi vega vanogona kuvandudza hunhu. [1]"Vose vakadaidzwa kuhutsvene, uye vanhu vatsvene voga ndivo vanogona kuvandudza vanhu." - AKAKOMBORERWA JOHN PAUL II, Mharidzo Yepasi Pose Yevechidiki ye2005, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004, Zenit.org Saka anouya, naJesu, uye pamwe chete, Amai neMwana shandura hupenyu hwako. Vanoratidzira kuputsika kwako kuti zvigone kurapwa; kutadza kuitira kuti zvikanganwirwe; kushaya simba saka inogona kusimbiswa; zvipo kuti vakwanise kupihwa; hunhu hwechokwadi, kuitira kuti iwe ugone kugara pamwe naKristu kumatenga uye kutonga naye. [2]cf. VaEf 2:6 Vanozviita sei izvi? Nekutungamira iwe munzira imwecheteyo yaJoseph… imwe yekusiiwa kwakazara uye kwakanyanya kuna Baba.

Kuzvipira kuna Maria haisi nyaya yekungobatirira pamunamato uyu kana kutaura kuti novena, kunyangwe ivo vachigona kukurudzira nekuchengetedza kuzvipira. Asi, kuzvipira kuna Maria kuri kumubata ruoko, kuvhura moyo wako ndokuti,

Jesu akakupa kwandiri pasi peMuchinjikwa saamai vangu. SaJohn ipapo, ndinoshuvira kukupinza mumba mangu. SaJoseph, ndinokugamuchira iwe naJesu mumoyo mangu. SaElizabeth, ndinokukoka kuti ugare neni. Asi semuchengeti weimba yekugara muBheterehema, ini ndinongova nehurombo nekuzvininipisa pekugara kuti iwe uzorore. Saka huyai, Amai Vakaropafadzwa, pindai mumoyo mangu naJesu, mugoita musha wechokwadi noutiziro. Huya urongezve iyo fanicha, ndiko kuti, tsika dzangu dzekare. Kanda marara ekare. Shingirira pamadziro emoyo wangu mifananidzo yekunaka kwako. Radzika pasi pamapuranga aya anotonhora ekuzvida-ivo makapeti ekuda kwaMwari kuti ini ndive nekufamba chete munzira dzaKe. Uyai Amai, mundirere pachipfuva chaNyasha, kuti ndiyamwe huchenjeri, kunzwisisa, uye kuraira kwakamwa naJesu paMakamubata mumaoko enyu. Uyai Amai, uye regai ndikuteverei. Rega ndikude. Rega ndidzidze kubva kwauri, kuti ndikwanise kuda nekutevera Jesu zvirinani. Uye pamusoro pezvose, ndibatsirei kuti ndimuone, kuti ndigofunga nezveChiso cheRudo anova hupenyu hwangu, mweya wangu, zvese zvangu.

Uye kana iwe uchitaura naye nenzira iyi, paunokupa (dzitsa) iwe kwaari seizvi, anounganidza nguvo dzake, ndokukwira mbongoro yekuzvininipisa kwake, uye ne Joseph anoita nzira yake muhupenyu hwako… kuitira kuti agobatsira Jesu kuti azvarwe patsva mauri. Saka, sezvazvinotaura muEvhangeri yanhasi, "Usatya kutora Maria… mumusha mako."

Nekuti iye acharwira mushaiwi kana achidanidzira, Nomurombo asina mubatsiri. Achanzwira tsitsi munhu akaderera nomurombo; Achaponesa mweya yavarombo. (Nhasi Mapisarema, 72)

--------

Ini ndanga ndakagara pamberi pechiumbwa cheMukadzi Wedu weFatima pakushanya ku
California. Ichi chifananidzo chakachema kakawanda, matama ake zvino akasviba
mafuta anonhuwirira. Pandakagara ipapo negitare rangu, rwiyo urwu rwakauya kwandiri…

 

 

Kuhodha "Amai Vakaropafadzwa Vakaropafadzwa"
tinya pabutiro rebhuku pazasi.

VULcvr1400x1400.jpg
 

RELATED KUVERENGA:

 
 


 

Kugamuchira The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

Chikafu cheMweya cheKufunga ndeye yakazara-nguva apostori.
Ndinotenda nekuda kwekusigira kwako!

Joinha Maka paFacebook ne Twitter!
FacebookGOTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 "Vose vakadaidzwa kuhutsvene, uye vanhu vatsvene voga ndivo vanogona kuvandudza vanhu." - AKAKOMBORERWA JOHN PAUL II, Mharidzo Yepasi Pose Yevechidiki ye2005, Vatican City, Nyamavhuvhu 27, 2004, Zenit.org
2 cf. VaEf 2:6
Posted in HOME, MASS KUVERENGA.