Izita Rakanaka sei

Mufananidzo ne Edward Cisneros

 

NDAKAMUKA mangwanani ano ndine hope dzakanaka uye rwiyo mumoyo mangu - simba racho richiri kuyerera nemweya wangu senge rwizi rwehupenyu. Ndanga ndichiimba zita rekuti Jesu, achitungamira ungano murwiyo Izita Rakanaka Sei. Iwe unogona kuteerera kune ino mhenyu vhezheni yacho pazasi sezvaunoramba uchiverenga:

O, iro rinokosha uye rine simba zita raJesu! Waizviziva here kuti Katekisimu inodzidzisa…

Kunamata "Jesu" ndiko kumukumbira uye kumudaidza mukati medu. Zita rake ndiro chete iro ine huvepo zvinoratidza. -Catechism yeChechi yeKaturike (CCC), n. 2666

Kana iwe ukadana pazita rangu, iwe unonzwa pane zvakanakisa yako wega echo. Kana iwe ukadana zita raJesu mu kutenda, iwe uchadana kuvapo kwake chaiko uye nezvose zvirimo

… Iro zita rine zvinhu zvese ndere iro rakagamuchirwa neMwanakomana waMwari mumuviri wake: JESU… zita rekuti “Jesu” rine zvese: Mwari nemunhu uye nehupfumi hwese hwekusika neruponeso… izita raJesu iro rakazara inoratidza simba guru re "zita riri pamusoro pemazita ese." Midzimu yakaipa inotya zita rake; muzita rake vadzidzi vake vanoita zvishamiso, nekuti Baba vanopa zvese zvavanokumbira muzita iri. —CCn. 2666, 434

Kashoma sei patinonzwa zita raJesu richidiwa nekurumbidzwa nhasi; kazhinji sei isu tinorinzwa mukutuka (nekudaro kukumbira kuvepo kwezvakaipa)! Pasina kupokana: Satani anozvidza uye anotya zita raJesu, nekuti parinotaurwa musimba, parinomutswa mumunamato, kana richinamatwa pakunamata, parinodanwa mukutenda… Ruponeso runoswededzwa pedyo.

Zvino zvichava kuti ani nani unodana zita raIshe uchaponeswa. (Mabasa 2:21)

Zita raJesu rakafanana ne anokosha kumoyo waBaba. Iyo ndiyo nzvimbo yepakati yemunamato wechiKristu nekuti chete kuburikidza naKristu isu tinoponeswa. Zviri "muzita raJesu" kuti minamato yedu inonzwika sekunge iye Jesu pachaKe, iye Mufungidzi, ari kutinamatira.[1]cf. VaH 9:24 

Hapana imwe nzira yekunamata yechiKristu kunze kwaKristu. Kunyangwe munamato wedu uri wevanhu kana wega, wezwi kana wezve mukati, unokwanisa kusvika kuna Baba chete kana isu tikanamata "muzita" raJesu. —CCkwete. 2664

Yese minamato yechinamato inopera nemashoko ekuti "kuburikidza naIshe wedu Jesu Kristu". Iyo Rumbidzai Maria inosvika pakakwirira mumashoko ekuti "chakakomborerwa chibereko chedumbu rako, Jesu. "[2]CCC, 435

Uye hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapihwa kurudzi rwevanhu rwatinofanira kuponeswa narwo. (Mabasa 4:12)

Ichi ndicho chikonzero, pese pandinonzwa zita raJesu, pese pandinenge ndichinamata, chero pandinoyeuka kuridaidza… handigone kubatsira asi kunyemwerera sezvo zvisikwa pachazvo zvinoita sekunge zvinodaidzira zvichiti: “Ameni!”

 

ZITA RAKAPESA MAZITA OSE

Sezvo mangwanani angu akatanga mukumuka kwechiroto ichocho, ndakanzwa kukurudzira kuti ndinyore nezve zita raJesu. Asi zana zvinokanganisa zvakatanga, kwete kana zvidiki, zviitiko zvinotambudza zvepasirese zviri kuitika saiye Dutu Guru zvakatikomberedza zvinowedzera. Pakupedzisira masikati ano, mushure meiyo yandakanzwa sehondo huru yemweya, ndakwanisa kutora nguva ndiri ndoga kuti ndinamate. Ndakatendeukira kubhukumaki rangu kwandakasiira muzvinyorwa zveMuranda waMwari Luisa Piccarreta ndokuenderera mberi nekutora shaya yangu pasi mushure mekunge ndaverenga mazwi aya kubva kuna Mukadzi Wedu:

Chokwadi, vese avo vanoshuva vanogona kuwana muzita raJesu bharamu yekudzora kusuwa kwavo, kudzivirirwa kwavo pakatarisana nenjodzi, kukunda kwavo pamuedzo, ruoko rwekuvadzivirira kuti varege kuwira muchivi, uye kurapwa kune avo vese zvakaipa. Zita Dzvene raJesu rinoita kuti gehena ribvunde. ngirozi dzinozviremekedza uye inonzwika zvinotapira munzeve dzaBaba Vekudenga. Pamberi pezita iri, vese vanopfugama uye vanonamata, sezvo iine simba, dzvene uye rakakura, uye chero munhu anoidana nekutenda achasangana nezvakanaka. Ndihwo hunoshamisa hunoshamisa hwakavanzika hweZita rino Tsvenetsvene. -Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwariMashoko Okuwedzera, Kufungisisa 2 “Kudzingiswa kwaJesu” 

Kusimbiswa kwakadini! Sezvo zviitiko zvepasi rese zvinova zvinotyisa, miedzo yako pachako inowedzera, uye iwe ukaona kutenda kwako kuchidzikira pasi pehuremu hwemuchinjikwa, Mamma anoti:

Zvino, mwana wangu, ndinokukurudzira kuti ugare uchidudza zita "Jesu". Paunoona kuti kuda kwako kwemunhu kushaya simba uye kuchichinja, uye uchizeza kuita Kuda kwaMwari, zita raJesu richariita kuti rimutswe muHumwari Fiat. Kana wakamanikidzwa, daidza zita raJesu; kana uchishanda, daidza zita raJesu; kana ukarara, daidza zita raJesu; paunomuka, izwi rako rekutanga ngarive "Jesu." Mufonere nguva dzose, sezvo riri zita rine makungwa enyasha ayo Aanopa kune avo vanomudaidza uye vanomuda. —Ibid. 

Hareruya! Inguva yakadii Mukadzi Wedu akapa zita reMwanakomana wake!

 

KUNYENGETERA “JESU”

Pakupedzisira, Katekisimo inoti:

Kunamatwa kwezita dzvene raJesu ndiyo nzira yakapusa yekunamata nguva dzose. CCC, n. 2668

Ini ndinonzwa chaizvo kuti izvi ndizvo izvo Amai Vedu vanoda kutidzidzisa (zvakare) nhasi. Mumachechi ekuMabvazuva, izvi zvinozivikanwa se "Jesu Munamato." Inogona kutora mafomu mazhinji:

“Jesu”

"Jesu ndinovimba nemi."

“Ishe Jesu, ndinzwireiwo ngoni.”

“Ishe Jesu Kristu, ndinzwirei tsitsi ini mutadzi…”

Mune echinyakare zvemweya Nzira yePilgrim, munyori asingazivikanwe anonyora kuti:

Munamato usingagumi ndewekudaidza zita ra Mwari nguva dzose, kunyangwe munhu ari kutaura, kana kugara pasi, kana kufamba, kana kugadzira chimwe chinhu, kana kudya, chero chaangave achiita, munzvimbo dzese uye nguva dzose, anofanira kufona pazita raMwari. - rakashandurwa neRM French (Triangle, SPCK); p. 99

Zvino, dzimwe nguva, zvinoita sekunge isu hatigone kunamata zvakanaka kana kana zvachose. Kutambura panyama, kudzvinyirirwa kwepfungwa uye pamweya, kuita zvinhu zvinoda kukurumidza, nezvimwewo zvinogona kutidhonza kubva panzvimbo yekukwanisa kunamata nepfungwa. Zvisinei, kana Jesu akatidzidzisa “Kugara uchinamata usinganeti” [3]Ruka 18: 1 ipapo paizove nenzira, handiti? Uye iyo nzira ndiyo iyo nzira yerudo. Iko kutanga kuita kwese mukati rudo - kunyangwe iyo nguva inotevera yekutambura kwakanyanya - "muzita raJesu." Unogona kuti, “Ishe, handigoni kunamata izvozvi, asi ndinogona kukudai nemuchinjikwa uyu; Ini handigone kukurukura newe izvozvi, asi ndinogona kukuda neangu mashoma kuvepo; Handikwanisi kukutarisa nemaziso angu, asi ndinogona kukutarisa nemoyo wangu. ”

Chero chaunoita, mushoko kana muchiito, ita zvese muzita raIshe Jesu, uchipa kutenda kuna Mwari Baba kubudikidza naye. (VaKorose 3:17)

Saka, nyangwe pfungwa dzangu dzingave dzakabatikana nebasa riripo (sezvazvinofanira kuita), ndinogona "kunamata" nekubatanidza zvandinoita kuna Jesu, nekuzviita "muzita raJesu" nerudo nekuteerera. Uyu munamato. Kuita iyo basa renguva nekuda kwekuteerera kuda Mwari nemuvakidzani is munamato. Nenzira iyi, kuchinjanisa manapukeni, kusuka ndiro, kuisa mutero… izvi, zvakare, vanova munamato. 

Kupokana nehunhu hwedu uye husimbe, hondo yemunamato ndeyeyekuzvininipisa, kuvimba, uye kutsungirira rudo… Kunamata uye Hupenyu hwechiKristu ndivo isingaparadzanisiki, nekuti ivo vane chekuita nerudo rwakafanana uye kurambwa kumwe chete, zvichibva murudo… Iye "anonamata asingaregi" uyo anobatanidza munamato kumabasa uye mabasa akanaka kumunamato. Munzira iyi chete ndimo matinogona kuona seonzwisisika chirevo chekunamata tisingaregi. -CCC, n. 2742, 2745 

Katekisimo inoenderera mberi ichiti "Kunyangwe munamato uchitaurwa nemazwi kana nemasaini, ndiye munhu wese anonamata… Zvinoenderana neMagwaro, ndiyo mwoyo iyo inonyengetera. ”[4]CCC, n. 2562 Kana iwe uchinzwisisa izvi, kuti ndiwo "munamato wemoyo" uyo Mwari wavanotsvaga zvinopesana nemashoko akakwirira uye vanotaura monologues,[5]“Asi awa rinouya, uye ratova iro, apo vanamati vechokwadi vachanamata Baba mumweya nemuchokwadi; uye zvirokwazvo Baba vanotsvaka vakadaro kuti vamunamate. (John 4: 23) ipapo munamato usingaregi unozowanikwa kwauri, kunyangwe iri hondo.

Kudzokera kuMunamato waJesu, unova chaizvo, inzira yekunamata nemazwi kunyangwe isu tisingakwanise kufungisisa nepfungwa. Paunotanga kunamata ino nguva nenguva, uye awa neawa, uye zuva nezuva, mazwi anozotanga kupfuura kubva kumusoro kuenda pamoyo achiumba kuyerera kusingaperi kwerudo. Uku kukumbira kusingaperi kwezita Dzvene kunova sekunge kwaive murindi pamusoro pemoyo. "Nekuti hazvigoneke, zvachose," akadaro St. John Chrysostom, "nekuti munhu anonyengetera nemoyo wese uye anokumbira Mwari kuti agare achitadza."[6]De Anna 4,5: PG 54,666 Uye nekuti zita raJesu rine iro chairo raanoreva, uyu munamato uri haana isina zvibereko-kunyangwe ikataurwa asi kamwe nerudo.

Kana zita dzvene rikadzokororwa kazhinji nemoyo unozvininipisa unoteerera, munamato haurasikirwe nekuunganidza mitsara isina chinhu, asi unonamatira kushoko uye "unobereka chibereko nekutsungirira." Munamato uyu unogoneka "nguva dzose" nekuti harisi basa rimwe chete pakati pevamwe asi iro chete basa: iro rekuda Mwari, iro rinopa hupenyu nekushandura chiito chega muna Kristu Jesu. -CCC, n. 2668

Uye pakupedzisira, kune avo vari kutevera zvinyorwa zvangu pano pane nyowaniChipo chekugara muKuda kwaMwari”Iyo yakapihwa naMwari kwenguva dzino, iwo Munamato waJesu inzira yekusimudzira nekusanganisa kuda kwevanhu zvakare neKuda kwaMwari. Uye izvi zvinongonzwisisika. Nekuti, sekutaura kwakaita Mukadzi wedu kuna Luisa, "Jesu haana kuita basa chero ripi zvaro kana kutsungirira chero kusuwa kwakange kusine chinangwa chekugadzirisa mweya muKuda kwaMwari." [7]Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwariMashoko Okuwedzera, Kufungisisa 2 “Kudzingiswa kwaJesu”  Kuda kwaBaba, kuri mune Shoko rakaitwa nyama- Jesu - ndeyekuti tigare mukuda kwake. 

Sekureva kunoita rwiyo: “O, izita rakanaka sei… izita rakanaka sei… izita rine simba sei, Zita raJesu Kristu Mambo wangu. "

 

 

Rutsigiro rwako rwemari neminamato ndosaka
urikuverenga izvi nhasi.
 Ndikuropafadzei uye ndinokutendai. 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 
Zvinyorwa zvangu zviri kududzirwa mukati French! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français;

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaH 9:24
2 CCC, 435
3 Ruka 18: 1
4 CCC, n. 2562
5 “Asi awa rinouya, uye ratova iro, apo vanamati vechokwadi vachanamata Baba mumweya nemuchokwadi; uye zvirokwazvo Baba vanotsvaka vakadaro kuti vamunamate. (John 4: 23)
6 De Anna 4,5: PG 54,666
7 Mhandara Maria muHumambo hweKuda kwaMwariMashoko Okuwedzera, Kufungisisa 2 “Kudzingiswa kwaJesu”
Posted in HOME, KUDA KWAMWARI, KUNAMATA.