Ko Kana…?

Chii chakakomberedza bend?

 

IN kuvhura tsamba kuna Papa, [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Ndakarondedzera kuUtsvene Hwake dzidziso dzedzidzo ye "nguva yerunyararo" zvinopesana nehunyengeri hwe chiuru chemakore. [2]cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676 Chokwadi, Padre Martino Penasa akabvunza iwo mubvunzo pane hwaro hwemagwaro hwenhoroondo uye yepasirose nguva yerunyararo ne chiuru chemakore kuUngano yeDzidziso Yekutenda:Imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Nguva itsva yehupenyu hwechiKristu yave pedyo here? "). Mutungamiriri panguva iyoyo, Cardinal Joseph Ratzinger vakapindura, "La kutakaione è ancora aperta alla libera negotiione, giacchè la Santa Sede non si è ancoraataataata mu modo ufafanuzi":

Mubvunzo uchiri wakazaruka kurukurirano yemahara, seizvo Holy See isina kuita chero chirevo mune izvi. —Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, peji. 10, Ott. 1990

Nekudaro zvinokwanisika kuti Chechi, panguva ipi neipi mune ramangwana, inogona zvakare kutaura zvakajeka kuti "nguva yerunyararo" zvakare zvinopesana kuKutenda. Kusvikira chirevo chakadai chaitwa, kana zviripo, munhu anogona zvakare kubvunza, "Ko kana - ko kana" nguva yerunyararo "iri kwete chikamu che "nguva dzekupedzisira"?

MIPANGO INOPARADZANA

Chokwadi ndechekuti, kune vamwe vanyori vemazuva ano vari kutora chimiro ichi, vachiratidza kuti Kuuya kweChipiri kwa Kristu uye kuguma kwenyika kuri pedyo. Tinofanira kutaura kuti naivowo vari mukati mekodzero dzavo kuti vataure izvi sezvo Chechi isina kuita chirevo chakajeka neimwe nzira kana imwe. Zvakadaro, Pope Benedict XVI, vachitaura pamusoro pemashoko aSt Faustina, ayo anoti akapihwa kugadzirira nyika "kuuya kwekupedzisira" kwaJesu, akati: [3]cf. Faustina, uye Zuva raIshe

Kana munhu akatora chirevo ichi nenzira yekuverenga nguva, semutemo wekugadzirira, sezvazviri, nekukurumidza Kuuya kweChipiri, zvinenge zvisiri. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 180-181

Chokwadi, mubvunzurudzo imwecheteyo, Papa Benedict akasimbisa tarisiro "yekukunda kweMoyo Musina Kuchena," iyo Mukadzi Wedu weFatima akavimbisa kuti ichaunza "nguva yerunyararo" pasi rose. Nekudaro, iye anoona zvakajeka "kukunda" sechiitiko chenguva pfupi pamberi pezviitiko zvekupedzisira zvinounza kumagumo enyika. Akanyengetera, ipapo, kuti Mwari "akurumidze kuzadzikiswa kwechiporofita chekukunda kweMweya Musina Kuchena waMaria." [4]Homily, Fatima, Portugal, Chivabvu 13, 2010

Ehe, chishamiso chakavimbiswa kuFatima, chishamiso chikuru munhoroondo yepasi, chechipiri kune Kumuka chete. Uye chishamiso ichocho chichava nguva yerunyararo iyo isina kumbobvira yapihwa nyika. --Cardinal Mario Luigi Ciappi, mudzidzi wezvechitendero waJohn Paul II pamwe naPius XII, John XXIII, Paul VI, naJohn Paul I, Gumiguru 9, 1994, Katekisimu Yemhuri, p. 35

Kunyanya kukosha, Benedict akataura nezvemunamato wake wekukurumidza kweKukunda:

Izvi zvakaenzana zvichireva kunyengeterera kwedu kuuya kweUmambo hwaMwari. —Chiedza cheNyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 166

Ehe, kuzadzikiswa kweiyo Baba vedu apo umambo Hwake huchauya uye “Zvichaitwa panyika sezvazviri kudenga.” Sezvinobvumwa, apa ndipo apo vazhinji eschatologists nhasi vatora isiri iyo kutendeuka. Ivo vanoenzanisa "kuuya kwehumambo" pamwe ne parousia pakupera kwenyika. Zvisinei, kunyangwe Jesu akataura makore 2000 apfuura izvozvo “Ushe hwekumatenga hwaswedera.” [5]Matt 3: 2 Ndiko kuti, Humambo hwaMwari hwasvika, huri kuuya, uye huchauya. Uku ndiko "kuuya kwepakati" kwehumambo hwaKristu uko Mukadzi Wedu uye mazhinji emakore ekupedzisira mashura anga achitaura nezvazvo apo Mwenga waKristu achaunzwa kufanana nehutsvene hwaMaria, uye riini…

...simba rehuipi rinodzivirirwa kasingaperi, kuti uyezve uyezve simba raMwari iye amene rinoratidzwa musimba raAmai uye nekurichengeta riri benyu. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald

… Mukuuya pakati uku, Ndiye zororo nenyaradzo.…. Mukuuya Kwake kwekutanga Ishe Wedu akauya munyama yedu uye muutera hwedu; mukati kuuya uku Anouya mumweya nesimba; mukuuya kwekupedzisira achaonekwa mukubwinya uye nehumambo… —St. Bernard, Yokunamata pakati Hours, Vol I, peji. 169

Saka, akadaro Pope St. John XXIII, nguva ino iripo…

...takagadzirira, sezvazvaive, uye inosimbisa iyo nzira inoenda kune iyo kubatana kwevanhu iyo inodikanwa senheyo inodiwa, kuitira kuti guta repasi riunzwe rakafanana neguta rekudenga rinotonga chokwadi, rudo mutemo, uye hukuru hwayo ndiko kusaguma. —PAPA JOHN XXIII, Kero pakuvhurwa kweChipiri Vatican Council, Gumiguru 11, 1962; www.papalencncical.com

Sekureva kwaIshe, nguva iripoyi inguva yeMweya neyekupupura, asi zvakare inguva ichiri kuratidzwa ne "kushushikana" uye kuyedzwa kwehuipi izvo zvisingaregerere Chechi uye inopinza mukurwira kwemazuva ekupedzisira. Inguva yekumirira nekutarisa. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 672

ASI CHII KANA VAKAKanganisa?

So chii kana nguva yerunyararo yaive kwete chikamu chenguva dzekupedzisira, apo sekureva kwemuporofita Isaya, nyika dzese dzichamhanyira kuimba yaIshe munguva yerunyararo? [6]cf. Isaya 2: 2-4 Nokuti Jesu haana here kuti vhangeri rinofanira kuparidzwa “kumarudzi ose” kuguma kusati kwaitika (Mat 24:14) —chimwe chinhu icho St John Paul II naPapa Benedict vakati richiri basa guru riri kuitwa?

Basa raKristu Mununuri, iro rakapihwa kuChechi, richiri kure nekupedzisa. Sezvo chiuru chemakore chechipiri mushure mekuuya kwaKristu chinosvika kumagumo, maonero akazara erudzi rwevanhu anoratidza kuti basa iri richiri kutanga uye kuti tinofanira kuzvipira nemoyo wese kubasa rayo. -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mishoni, N. 1

Kune matunhu epasi akamirira kutanga kuparidzira. vamwe vakazvigamuchira, asi vanoda kupindirwa kwakadzika; asi mamwe mairi Evhangeri yakadzika midzi kare, ichipa tsika yechokwadi yechiKristu asi iyo, mumazana emakore achangopfuura - nemasimba akaomarara - maitiro ekunyengera akaburitsa dambudziko rakakomba rezvinoreva kutenda kwechiKristu uye nezve veChechi. -PAPA BENEDICT XVI, Wokutanga Vespereri weSolemnity yaSt. Peter naPaul, Chikumi 28, 2010

Izvo zviri pamusoro zvinotarisirwa zviri, chokwadika, chikamu chedu Tsika Tsika uye zvinoita sekunge havasati vasvika pakuzadzikiswa kwavo kwekupedzisira.

Uku kuuya kwekupedzisira kunogona kuzadzikiswa chero nguva, kunyangwe kana zvese uye nemuedzo wekupedzisira unotangira izvi "wakanonoka". - Katekisimo weSangano reKatorike, n. 673

St. Peter anoenderera mberi achivhenekera izvo zvinofanirwa kuuya "kusvikira nguva yekumisikidza zvese zvakataurwa naMwari" zvazadzikiswa.

Kuuya kwaMesia kune mbiri kwakamiswa panguva dzese dzezvakaitika kudzamara azivikanwa ne "Israeri wese", nekuti "kuomarara kwakauya pamusoro pevaIsraeri" mukusatenda kwavo kuna Jesu. St. Peter anoti kuvaJuda veJerusarema mushure mePendekosti: “Tendeukai, mudzokere, kuti zvivi zvenyu zvidzimwe, nguva dzekuzorodza anogona kuuya kubva pamberi paIshe, uye kuti atumire Kristu akagadzirirwa iwe, Jesu, uyo anofanirwa kugamuchirwa nedenga kusvikira nguva yacho yekusimbisa zvese zvakataurwa naMwari nemuromo wevaporofita vake vatsvene kubva kare. ”  -CCC, n. 674

Saka, idzi "nguva dzekuzorodza" dzinofanirwa kunzwisiswa seDenga — kana kuti zviri kureva nguva yerunyararo? Pasina mwenje wekupedzisira uyo "nguva yerunyararo" inounza, zvakaoma kunzwisisa kuti chaizvo pachave sei "nenguva dzekuzorodzwa" dzinosanganisira vanhu vechiJuda. Zvakare, Evhangeri ichaparidzwa sei kusvika kumagumo epasi ichigadzira boka rimwe chete, pasi paMufudzi mumwe, [7]cf. Johani 10:16 kunze kwekunge paine imwe "Pentekosti nyowani" inogonesa Humambo hwaMwari kusvika kumahombekombe… zvichipiwa kuti nyika yave kuita zvechihedheni zvakare?

Hatigone kudzikama takadzikama zvakasara zvevanhu zvichidzokera zvakare muchihedheni. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Ihwo Evhangeri Idzva, Kuvaka Huchengetedzo rweRudo; Kero kune maKatekisiti uye Vadzidzisi vechitendero, Zvita 12, 2000

"Iyo nguva yerunyararo," sekutsanangurwa kwazvo nevatsvene uye zvakavanzika zvezana rino rapfuura, zvirokwazvo inopa chiedza chitsva uye kunzwisisa mune izvi. Zvisinei, chii kana vari kukanganisa?

Mukadzi wedu weFatima akavimbisa kuti, "pakupedzisira" iye “Immaculate Moyo uchakunda uye nyika ichapihwa nguva yerunyararo. ” Mumwe munyori anoti "pakupedzisira" zvinoreva "kuguma kwenyika." Zvisinei, izvi hazvina musoro sezvo Mai Vedu vaitaura zvakajeka kuti, mushure mekunge zvese zvavakakumbira zvazadzikiswa, ndokuti, "pakupedzisira", nyika ichapihwa "nguva" yerunyararo. Kusingagumi haisi nguva. Ndiko kusaguma.

Vamwewo vakataura kuti "nguva yerunyararo" yakatoitika nekudonha kweSoviet Union uye kupera kwe "Cold Hondo. ” Nekudaro, aya ndiwo maonero ekare kubvira, zvichitevera kudonha kwemadziro eBerlin kwakave kuurayiwa kwevanhu muRwanda, yaimbova Yugoslavia, neSudan; ipapo kune denda rekuona zvinonyadzisira uye pasina-mhosva kurambana kwakaparadza mhuri; izvi zvakateverwa nekukwira kwemhosva dzechisimba uye kuwedzera kunoshamisa mukuzviuraya kwevechidiki uye maSTD; uyezve, irwo rudzii runyararo rwakavepo mudumbu sezvo pari zvino bhiriyoni rimwe chete vacheche vakauraiwa noutsinye imomo kuburikidza nekubvisa nhumbu? [8]cf. LifeSiteNews Zvinotaridza kuti "nguva yerunyararo" ichiri kuuya. Kuti uve nechokwadi, isu tine kwete yakateerera zvikumbiro zvaMai vedu, izvo zvinosvika pakutendeuka kudzokera kuna Mwari.

Mumwe munyori anosimbisa kuti zvirevo zvakataurwa nevapapa vezana ramakore rapfuura nezve "nguva yerunyararo neruramisiro" zvinoreva chete Kuuya kweChipiri kwaKristu pakupera kwenguva nekugadzwa kwehumambo husingaperi hwaMwari muDenga Idzva uye Nyika Itsva. Ndichiri kuratidza mune yangu tsamba kuna Baba Vatsvene matauriro anoita vanapapa achienderana neTsika Tsvene kubva kunguva dzeMadzibaba eChechi yekutanga nezve "nguva yerunyararo" chaiyo mukati miganhu yenguva, chii kana vanapapa vaireva Kudenga?

Zvino, ini ndaizofanira kuti, mutauro wakasarudzwa nemapapa unoshamisa, kana usinga pikisane, kutaura zvishoma. Semuenzaniso, apo Papa Benedict XVI paakadaidza vechidiki kuti vave "vaporofita vezera idzva iri" riri kuuya, akati kwavari:

Kusimbiswa neMweya, uye kukwevera pane chakapfuma chiratidzo chekuona, chizvarwa chitsva chevaKristu chiri kushevedzwa batsira kuvaka nyika inogamuchirwa nechipo chaMwari chehupenyu, inoremekedzwa nekuchengetwa… Vadiwa vadikani shamwari, Tenzi arikukumbira kuti muve vaporofita vezera idzva iri ... -PAPA BENEDICT XVI, Homily, World Youth Day, Sydney, Australia, Chikunguru 20th, 2008

Kana izvi zvichitaura nezveDenga, sekutaura kwevamwe, zvinogona kuuya sechishamiso kune vamwe kuti Denga richiri kuvakwa; kuti isu tichafanirwa "kubatsira kuvaka nyika inogamuchirwa chipo cheupenyu chaMwari." Ini ndaive pasi pekufunga kuti, Kudenga, chipo chehupenyu chakatotambirwa. Nekudaro, chirevo ichi chinonzwisisika kana chikanzwisiswa senguva yekukunda yechiKristu munyika iyo inozobuda mushure meiyi tsika yazvino yerufu yakadzvanywa pasi pechitsitsinho chaMai Vedu - "kukunda kweMweya Wakachena."

Muna 1957 mune rake Urbi uye Orbi Kero yeIsita, Pope Pius XII akati:

Asi kunyangwe husiku huno munyika hunoratidza zviratidzo zvakajeka zvechaedza zvichauya, zvezuva idzva rinogamuchira kutsvoda kweye nyowani uye inopenya. zuva… Kumutswa patsva kwaJesu kunokosha: kumutswa kwechokwadi, kusingabvumiri humwe umambo hwerufu… Muvanhu, Kristu anofanira kuparadza husiku hwechivi chekufa nemambakwedza enyasha. Mumhuri, husiku hwekusava nehanya uye kutonhorera zvinofanirwa kupa nzira kuzuva rerudo. Mumafekitori, mumaguta, mumarudzi, munyika dzekusanzwisisana neruvengo husiku hunofanira kupenya sezuva, nox sicut die Illuminabitur, uye kukakavara kunopera uye kuchava nerunyararo. -Urbi uye Orbi kero, Kurume 2nd, 1957; v Vatican.va

So chii kana hapafaniri kuva ne "nguva yorugare" uye izvi zvinoreva mamiriro ekudenga, sekutaura kunoita mumwe munyori? Ipapo maKatorike angazoona zvichishamisa kuti kuchave ne "mafekitori" nekusingaperi. Zvisinei, dzidziso yezvouMwari ye “nguva yorugare” inoenderana zvakakwana nemashoko aPius XII ekuti, mumashure mekufa kwaAntikristu, pachave neicho chinonzi St. John chinonzi "rumuko rwekutanga" umo vatsvene vachatonga naKristu munguva yorugare, “makore ane chiuru.” [9]cf. Zvak. 20: 1-6

Zvino ... tinonzwisisa kuti nguva yemakore chiuru inoratidzwa mumutauro wekufananidzira. —St. Justin Martyr, Kukurukurirana naTrypho, Ch. 81, Vanababa veChechi, Nhaka yeChristian

Sekutsanangura kwandakaita mutsamba yangu kuna Baba Vatsvene, zvakavanzika zvakagamuchirwa zvezana ramakore rechimakumi maviri zvakataura nezvekuparadzwa kwe "husiku hwechivi chekufa" apo "mambakwedza enyasha" akawanikwazve. Izvo zvinowaniswazve "chipo" chekugara muKuda kwaMwari uko kwakafarirwa naAdamu naEvha, pamwe naMaria, iye Nyowani Mutsva, sekureva kweMuranda waMwari Luisia Picarretta. [10]cf. Mapapa, Chiporofita, uye Picarretta Aya ndiwo mamiriro ekushamwaridzana kwakavanzika naMwari uko kunozogadzirira Kereke kuti Jesu…

… Angazvimiririre kereke iri mukubwinya, isina gwapa kana kuunyana kana chero chinhu chakadai, kuti ive tsvene isina gwapa… (Eph 5:25, 27)

Mubatanidzwa wehunhu hwakafanana neuyo wemubatanidzwa wedenga, kunze kwekuti muparadhiso chifukidziro chinovanza Humwari chinonyangarika… --Venerable Conchita, anotaurwa nezvake Korona uye Kupedzisa kweHuchena Hese, rakanyorwa naDaniel O'Connor, p. 11-12; nb. Ronda Chervin, Famba neni, Jesu

Chisungo chakakosha ndecheimwe chikamu chepakati icho vatsvene vakamuka vachiri pasi uye vasati vapinda chikamu chavo chekupedzisira, nekuti ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakavanzika zvemazuva ekupedzisira izvo zvichazoratidzwa.. --Cardinal Jean Daniélou, SJ, mudzidzi wezvechitendero, Nhoroondo yeKutanga kwechiKristu Dzidziso Pamberi peDare reNicea, 1964, p. 377

Chakavanzika ichi chingori icho Chakavanzika cherudo kutumbuka muChechi.

Kana mukachengeta mirairo yangu, muchagara murudo rwangu, seni ndakachengeta mirairo yaBaba vangu, ndikaramba ndiri murudo rwavo. (Johani 15:10)

Kuti urarame muKuda kwaMwari kwaMwari ihwohwo hukama hwepedyo hwekuti, kunyangwe hachisi icho kukwana kweDenga, inodhonzera Denga pasi mukati memweya zvekuti kunyangwe "zvikanganiso zvakavanzika" zvemunhu zvinopiswa mumoto werudo rwamwari - sechinhu chekudenga chinoswedera padyo nezuva chinopedzwa nekupisa kwaro chisina kumbobata pamusoro pezuva. .

Rudo runofukidza kuwanda kwezvivi. (1 Pet. 4: 8)

Uku kushaikwa kwekunzwisisa kwedzidziso yezvakavanzika ndiko kwakaita kuti vatauri vafungidzire kuti chero fungidziro yenhanho munhoroondo umo Chechi yakashongedzwa neMweya Mutsvene kuita mamiriro ekutanga akakwana saka "millenarianism." [11]cf. Millenarianism: Chii uye kwete

Zvisinei, Papa Benedict XVI akatsanangura zvakanaka kwazvo:

… Tinoziva kuti “kudenga” ndiko kunoitirwa kuda kwaMwari, uye kuti “pasi” rinova “denga” —eye, nzvimbo yekuvapo kwerudo, rwekunaka, rwechokwadi uye rwekunaka kwaMwari — kana chete pasi pano kuda kwaMwari kwaitwa. —PAPA BENEDICT XVI, Vateereri Vazhinji, Kukadzi 1, 2012, Vatican City

Zvakare, Jesu akati, “Ushe hwekumatenga hwaswedera.” Ichokwadi, mumwe anogona kutaura nenzira kwayo kuti "nguva yerunyararo" yatotanga mumoyo yevamwe vakatendeka, nekuti ndipo chaipo panowanikwa Humambo hwaMwari mukati me "mabwe mapenyu" eChechi.

Iyi "chipo chekugara mukuda kwaMwari" chakaporofitwa naLuisa [12]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari ichauya mu "nguva nyowani" (akawanda mamwe mashura anozivikanwa saVerable Conchita, Martha Robin, St. Hannibal, Maria Esperanza, nezvimwewo akataura zvakajeka nezve "nguva itsva" iyi) uye zvinogona kunge zvakatungamira Pius X kuchema :

Ah! kana mutaundi rimwe nerimwe nemumusha murau waIshe uri pachokwadi yakacherechedzwa, panoremekedzwa zvinhu zvinoyera, kana iyo Masakaramende zvinowanzoitika, uye zvisungo zvehupenyu hwechiKristu zvichizadzikiswa, zvichave zviripo hapasisina chikonzero chekuti tishande nesimba kuti tione zvinhu zvese zvadzoreredzwa munaKristu… Uye zvadaro? Zvino, pakupedzisira, zvinozove pachena kune vese kuti Chechi, senge yakatangwa naKristu, inofanirwa kunakidzwa nerusununguko rwakazara uye rusununguko kubva kuhutongi hwese hwekunze… Zvese izvi, Vehama Vanokudzwa, Tinotenda uye tinotarisira nekutenda kusingazununguki. —PAPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Pakudzorerwa kwezvinhu zvese", n. 14, 6-7

asi chii kana hapafaniri kunge kune yakadaro "yenguva yorugare"? Zvino mazwi aPius X anorota nyere (kunyange mazwi aya akanyorwa mutsamba yeEncyclical, inova dzidziso yemasangano yeChechi.) Nekuti anoreva nguva yerunyararo nerusununguko "kana maSakaramende achiwanzoitika." Hezvo zvaunoziva: maSakaramende ndeake nezvepanyama hurongwa, kwete Denga; dzichaguma nekusingaperi sezvo Jesu achazovapo panyama nekusingaperi uye akabatanidzwa kumuviri Wake Wenhema. Nekudaro, ino nguva yerunyararo yaari kureva haigone kureva Kudenga, asi kune yakakosha nguva mune ramangwana.

Kana yasvika, inozove iri nguva yakakomba, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete yekudzoserwa kweHumambo hwaKristu, asi kurunyararo kwe… nyika. Isu tinonamata zvine simba, uye tinokumbira vamwe saizvozvo kuti vanamatire ino inodiwa-nyaradzo yenzanga. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Asi zvakadaro, chii kana kwaifanira kunge kusisina “nguva yerunyararo”? Zvino kutaura kwaPius XI kune “nguva” yakakosha inzira isinganzwisisike yekutsanangura mamiriro ekusingaperi emufaro. Zvakare, hazvingave zvisina basa here kutaura kuti "awa" ichaunza "kugadzikana-kukuru kwevanhu" kana achireva Kudenga? "Pacification"? Icho chinoshamisira kudzikisira kana chichireva kune husingaperi Humambo.

Asizve, kana munhu aigona kushandisa dzidziso chaiyo ye “nguva yerunyararo” maringe nemaFata eChechi Ekutanga, saka mazwi aPius X naXI anonzwisisika. Ndidzo tariro dzechiporofita dzekuuya "Nguva yerunyararo" iyo inosimbisa "humambo hwaMwari" kumahombekombe egungwa, uye iyo "yatinotenda nekutarisira nekutenda kusingazununguki."

So, chikomborero chakafanotaurwa pasina mubvunzo chinoreva nguva yeHumambo Hwake... Avo vakaona Johwani, mudzidzi waIshe, [tiudze] kuti ivo vakanzwa kwaari kudzidzisa kwaIshe uye nekutaura nezvenguva idzi… —St. Irenaeus weLyons, Baba veChechi (140–202 AD); Adversus Haereses, Irenaeus weLyons, V.33.3.4, Vanababa veChechi, CIMA Kuburitsa

Pano, St. Irenaeus, achitipa rova humbowo hwekuvandudzwa kwakananga kweSt. John's Apocalypse, iri kutaura nezve iri kuuya "nguva" apo Humambo hwaMwari hunotonga pasi pano nenzira nyowani [13]cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwariNdiko kuti, kuda kwaMwari kunotonga "Pasi sezvakunoitwa kudenga." Akakomborerwa John Paul II akashandisawo temu terminology mune izvi:

Dai pakava nemambakwedza emunhu wese iyo nguva yerunyararo nerusununguko, iyo nguva yezvokwadi, yeruramisiro uye yetariro. —PAPA JOHN PAUL II, Meseji yeRadio, Vatican City, 1981

Zvakare, mutauro wakasarudzwa pano unoreva "nguva". Funga nezvemashoko aPaul VI:

Aya maafira kutenda eAfrica anozivisa kutanga kwezera idzva. Dai pfungwa dzemunhu dzingangonangidzirwa kwete pakutambudzwa nekupokana kwechitendero asi pakuzvarwa patsva kwechiKristu nekubudirira! -Liturgy yeiyo Maawa, Vol. III, peji. 1453, Chirangaridzo chaCharles Lwanga neCompanions

“Chikristu” uye “budiriro” ndiwo mazwi atinoshandisa kureva nezvese zvemweya nezvepanyama. Kudenga hakuzove kuberekwa patsva kwechiKristu asi iyo muchato yevaKristu vane Jesu Kristu, Muroori. Izwi rekuti chiKristu richazopera muKudenga sezvo iri rondedzero yatinoshandisa kuratidza Kereke kubva kuzvitendero zvakasiyana-siyana zviri muchimiro chenguva. Zvekare, kana Paul VI aireva Kudenga, saka iri kutambanudza duramazwi reeschatology sekuziva kwedu.

Nemoyo unovimbika zvakavhurika kuichi chiratidzo chetariro, ndinokumbira kunaIshe kuwanda kwezvipo zveMweya zveChechi yese, kuitira kuti "nguva yechirimo" yeChipiri Vatican Council iwane mumireniyumu itsva "nguva yechirimo," ndiko kureva kukura kwayo kuzere. -PAPA JOHN PAUL II, General Veruzhinji, Gunyana 23rd, 1998; v Vatican.va

Pano zvakare, pasina dzidziso yezvouMwari ye "nguva yerunyararo", kutaura kwaBaba Vatsvene kunoratidzika senzira isinganzwisisike yekureva "Denga." Asi, "nguva yezhizha" yeChipiri Vatican Council ndiyo chaiyo yekuzadzikiswa kweiyo chiKristu chekutanga kukwana uko John XXIII akadaidza kanzuru pakutanga:

Basa raPope John anozvininipisa ndere "kugadzirira Tenzi vanhu vakakwana," zvinova zvakafanana nebasa reBaptist, anova mubatsiri wake uye kwaari kwaanotora zita rake. Uye hazvigoneke kufungidzira kukwana kwakanyanya uye kwakakosha kudarika iko kwekukunda kwerunyararo rwechiKristu, irwo rugare pamoyo, rugare mumagariro, muhupenyu, mukugara zvakanaka, mukuremekedzana, uye muhukama yamarudzi. —PAPA JOHANI XXIII, Rugare rwechokwadi rwechiKristu, Zvita 23, 1959; www.kuspawne.org

Mukunyora kwangu, Faustina, uye Zuva raIshe, "nguva yezhizha" inotaurwa pano yaizowirirana ne "masikati" e "zuva raIshe." Pano zvakare, tinoona zvikoro zviviri zvakasiyana zvekufunga: chimwe, ndechekuti "zuva raIshe" izuva rekupedzisira makumi maviri nemana pasi pano. Asi sekureva kwaMadzibaba eChechi ekutanga, dzidziso yavo - inoenderana nechiono chapapa chenhambo nyowani - ndeyekuti "zuva raIshe" izuva Era yorugare uye kururamisira.

… Zuva rino redu, rakasungirirwa nekubuda uye nekuvira kwezuva, chiratidzo chezuva iro guru rinotenderera kumakore ane chiuru. -Lactantius, Vanababa veChechi: Dzidziso dzeVamwari, Bhuku VII, Chitsauko 14, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Uye zvekare,

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

KUZIVISISA TARIRO YEDU MUKUUYA KWAKE

Kunyange hazvo zvichibvumirwa kuti maKatorike abate chero chinzvimbo maererano nezvinoitika pa "zuva raIshe" sezvo Chechi isina kuita chirevo chekupedzisira, zvinoratidzika sezvisingabvumirwe kwandiri ndevaya vasingatenderi vamwe kuti vataure mukana wezvechitendero “Nguva yorugare.” Ivo vaviri Kadhinari Ratzinger iye pachake, ari mukuru weCDF, uye komisheni yezvouMwari muna 1952 iyo yakanyora Dzidziso yeChechi yeKaturike, ndakaburitsa nyaya dzematare [14]cf. Nekuda kwekuti iro rakataurwa rine zvidhindo zveChechi zvekubvumidzwa, kureva yeRoma uye nihil obstat, chiitiko cheMagisterium. Kana bhishopi mumwe nemumwe akapa mucherechedzo weChechi, uye kana Papa kana mutumbi wemabhishopi vasingapikise kupihwa chisimbiso ichi, chiitiko cheMagisterium. kunekuti "nguva yerunyararo" ichiri yakavhurika kwazvo kune iyo mukana wekugona, kuti pangave paine…

… Tariro mune kumwe kukunda kukuru kwaKristu pano panyika kuguma kwekupedzisira kwezvinhu zvose kusati kwasvika. Chiitiko chakadai hachina kubviswa, hachisi chinhu chinogoneka, hazvisi zvese zvine chokwadi chekuti hakuzove nenguva yakareba yechiKristu chinokunda mugumo usati wasvika. Kana pamberi pekupera kwekupedzisira paine nguva, yakawanda kana shoma, yehutsvene hwekukunda, mhedzisiro yakadaro ichaunzwa kwete nekuonekwa kwemunhu waKristu muhukuru asi nekushanda kwemasimba iwayo ehutsvene ayo ave kushanda, Mweya Mutsvene uye maSakaramende eChechi. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike, Iyo MacMillan Kambani, 1952, peji. 1140

Zvinondishamisa kuti sei zvisina kudaro maKaturike akatendeka akasarudza kufuratira zvirevo zvematare izvi.

Vamwe vanyori vanoshuvira kutsanangura iri kuuya "Pentekosti nyowani", "nguva yerunyararo" yakavimbiswa kuFatima, uye "nguva yechirimo" kana "nguva yezhizha" yechiKristu zvinowirirana nekuuya kwekupedzisira kwaJesu pakupera kwenguva. Ini pachangu ndinotenda nzvimbo idzi inzira isinganzwisisike yekungoti "Denga" uye hazvitsanangure mamiriro epanguva iyo mazwi echiporofita akaitwa. Zvakare, ivo vanoregeredza zvachose vanaFata veChechi vekutanga, dzidziso yekushandira pamwe nehunyanzvi, dzidziso dzakatenderwa dzaMaria, uye humbowo hwakasimba nedzidziso dzevakawanda vanobvumidzwa vezvakaitika panguva ino. [15]cf. Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here? Zvisineyi, sezvo mubvunzo uchiramba wakavhurika, chinhu chakakosha ndechekuchengetedza nharo dzakadai dzezvemweya mumweya werudo nekuremekedzana.

Chokwadi ndechekuti gadziriro dzeZuva raIshe ndidzo chete, kunyangwe iine nguva yekukunda yehutsvene kana kwete. Chikonzero ndechekuti, zuva rega rega, chero nguva, chero munhu wedu aigona kusangana nemeso neMusiki wedu. Vazhinji venyu muri kuverenga izvi zvingangopinda mukutonga kwenyu pamberi paMwari mukati memakore makumi mashanu kana mashoma. Uye nekudaro kudiwa kwekugara mu "mamiriro enyasha," munzvimbo yetsitsi nekuregerera kune vamwe, uye semuranda chero kwauri, kwakakosha. Izvi zvinogona kuwanikwa nenyasha dzaMwari kuburikidza nehupenyu hwekunamata, kutendeuka, kutora chikamu muSakaramende, uye pamusoro pezvose, kuvimba murudo rwaMwari netsitsi.

Nekuti pakupedzisira, izvo zvinouya zvichauya… uye zvichauya “Sembavha usiku.”

Kutanga kuburitswa May 1, 2013

 

www.markmallett.com

-------

Dzvanya pazasi kuti ushandure peji ino mune mumwe mutauro:

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 cf. Millenarianism: Chii uye kwete uye Katekisimo [CCC} n. 675-676
3 cf. Faustina, uye Zuva raIshe
4 Homily, Fatima, Portugal, Chivabvu 13, 2010
5 Matt 3: 2
6 cf. Isaya 2: 2-4
7 cf. Johani 10:16
8 cf. LifeSiteNews
9 cf. Zvak. 20: 1-6
10 cf. Mapapa, Chiporofita, uye Picarretta
11 cf. Millenarianism: Chii uye kwete
12 cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
13 cf. Kuuya kutsva uye hutsvene hwamwari
14 cf. Nekuda kwekuti iro rakataurwa rine zvidhindo zveChechi zvekubvumidzwa, kureva yeRoma uye nihil obstat, chiitiko cheMagisterium. Kana bhishopi mumwe nemumwe akapa mucherechedzo weChechi, uye kana Papa kana mutumbi wemabhishopi vasingapikise kupihwa chisimbiso ichi, chiitiko cheMagisterium.
15 cf. Jesu Ari Kuuya Chaizvoizvo Here?
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.