Kana Chikominizimu Chidzoka

 

Communism, saka, iri kudzoka zvakare kuWestern world,
nekuti chimwe chinhu chakafa muWestern world - ndokuti, 
kutenda kwakasimba kwevanhu muna Mwari kwakavaita.
- Bhishopi mukuru ane simba Fulton Sheen, "Communism muAmerica", cf. youtube.com

 

WHEN Mai vedu vanonzi vakataura nevanoona kuGarabandal, Spain muma1960, akasiya chakatarwa chekuti zviitiko zvikuru zvichatanga kuzaruka munyika:

Communism painouya zvakare zvese zvichaitika. — Conchita Gonzalez, Garabandal - Der Zeigefinger Gottes (Garabandal - Munwe waMwari), Albrecht Weber, n. 2; yakatorwa kubva www.vaperempixer.com

Muhurukuro inoshamisa vhiki ino, Spanish Cardinal Antonio Canizares Llovera weValencia vakayambira kuti nyika yake yave padhuze nerumutsiriro rwechiKomonisiti. 

Communism yeMarxist, iyo yaiita senge yakaparadzwa nekudonha kweMadziro eBerlin, yakazvarwa patsva uye ine chokwadi chekutonga Spain. Pfungwa yedemokrasi inotsiviwa nekumisikidzwa kweimwe nzira yekufunga uye nehutongi uye hutongi husingaenderane nedemokrasi… Nokurwadziwa kukuru, ndinofanira kukuudza uye kukuyambira kuti ndaona kuyedza kuita kuti Spain imire kuve Spain. —January 17, 2020, nemisikXNUMXo.com

Oo, izvi zvinofanirwa sei kupa yambiro kushamwari dzangu dzekuAmerica (ini ndiri wekuCanada) uko vezvematongerwo enyika / vechiCommunist vari kutora traction, kunyanya pakati pevechidiki vari kudzidziswa kuzvidza nyika yavo-kuita kuti America irege kuva America. Uye kwete ipapo chete. Mune mamwe nyika dzekuMadokero, vechidiki vari kudzidziswa zvinobudirira kumatekiniki uye zvingaitwa zveCommunism, zvakavanzika pasi pezvinhu zvinoita sezvakanaka se "kuenzana," shiviriro ", uye" mamiriro ezvematongerwo enyika, "[1]cf. Kubatana Kwenhema izvo zvisipo pasina mafoshoro makuru epfungwa kupidigura hurongwa hwazvino. Vamwe baba vakandinyorera kuti nditaure kuti mumwe mudzidzi kwaanodzidzisa kusekondari akati, "ChiKomonisiti chinoratidzika zvakanaka!" Zviripachena, iyo propaganda iri kushanda. A nyowani nyowani dzenyika 28 dzakawana 56% yeavo vakaongororwa vakabvumirana kuti "capitalism, sezvazviri nhasi, inokuvadza zvakanyanya kupfuura zvakanaka pasi."[2]Edelman Trust Barometer, Reuters.com 

Pfungwa apa haisi yekuti capitalism "sezvazviri nhasi" inopfuura kuzvidzwa - haina kudaro. Huwandu hwehondo dzakarwirwa pamusoro peoiri, mukaha uri kuwedzera pakati pevapfumi nevarombo, kukwira kwemitengo yehupenyu, kushandiswa zvisina kufanira kwepasi uye zviwanikwa, uye kuuya kwe "robhoti" basa apocalypse, pakati pezvimwe zvinhu, zvinongobvumidza papa vatatu vekupedzisira kutsoropodza kwakasimba kwebatsiro-pamusoro-pevanhu musika system. Mubvunzo ndewokuti vanhu vakagadzirira kutsiva capitalism ne, kunyanya seyekuMadokero kuramba chiKristu iri kuwedzera zvakanyanya? 

Sekureva kwaMai vedu, chichava chiKomonisiti chepasi rose… 

 

Inotevera yakatanga kuburitswa muna Chivabvu 15, 2018, iine zvimwe zvakagadziridzwa nhasi… 

 

PANO chikamu chisinganzwisisike muBhuku raZvakazarurwa apo St. John anofungidzira remangwana "chikara" icho chaizoraira kuteerera nekuremekedzwa kwepasi rese. Kune ichi chikara, Satani anopa simba rake, chigaro cheushe, uye chiremera chikuru. Asi mumwe we "misoro minomwe" yakakuvadzwa:

Ndakaona kuti mumwe wemisoro yacho waiita kunge wakuvara zvekufa, asi ronda iri rekufa rakapora. Kufara, nyika yese yakatevera chikara. (Zvak. 13: 3)

Kuti tipe maonero matsva pane "ronda" iri, tinofanira kutanga tanzwisisa kuti "chikara" ndiani. 

 

THE BEAST

Vanababa veKereke vekutanga vaiti chikara chaicho chaive Humambo hweRoma. Asi apo humambo ihwohwo sekuzivikanwa kwahwo yakadonha, haina kunyangarika zvachose: 

Ini ndinopa kuti seRoma, maererano nechiratidzo chemuporofita Danieri, rakabudirira kuGirisi, saka Anopesana naKristu anotsiva Roma, uye Muponesi wedu Kristu anotsiva Anopesana naKristu. Asi hazviite saka kutevera kuti Anopesana naKristu auya; nekuti ini handibvumire kuti humambo hweRoma hwaenda. Kure nazvo: humambo hweRoma hunoramba huripo nanhasi… Uye sezvo nyanga, kana hushe, zvichiripo, sezvazviri, nekudaro hatisati taona kupera kwehushe hweRoma. —St. John Henry Newman (1801-1890), Nguva dzaAntikristu, Mharidzo 1

Asi chakanyanya kukosha kupfuura kunzwisisa mamiriro enzvimbo yechikara kuziva chii basa inotamba. St John anotipa zano. 

Ndakaona mukadzi agere pachikara chitsvuku chakange chakafukidzwa nemazita ekumhura, chine misoro minomwe nenyanga gumi. Mukadzi uyu aive akapfeka zveruvara rwehute nezvitsvuku uye akashongedzwa negoridhe, mabwe anokosha, nemaparera… Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rinova rakavanzika, “Bhabhironi guru, mai vemahure nezvinhu zvinonyangadza zvepasi.” (Zvak. 17: 4-5)

Izwi rekuti "chakavanzika" pano rinobva muchiGiriki mustērion, zvinoreva kuti:

… Chakavanzika kana chakavanzika (kubudikidza nepfungwa yekunyarara kunoitwa nekutanga kuita zvechitendero.) —Duramazwi rechiGiriki reTestamente Itsva, ChiHebheru-chiGreek Chidzidzo cheBhaibheri, Spiros Zodhiates uye AMG Vaparidzi

Muzambiringa kutsanangudza pamashoko ebhaibheri kunowedzera:

Pakati pevaGiriki vekare, 'zvakavanzika' paive netsika dzechitendero nemhemberero dzaiitwa pakavanzika societies umo chero ani zvake aishuvira kugamuchirwa. Avo vakaunzwa mune zvakavanzika izvi vakava varidzi veimwe zivo, iyo isina kupihwa kune vasina kudzidza, uye vakadaidzwa kuti 'vakakwaniswa.' -Vines Yakazara Expository Duramazwi rekare uye Nyowani Testamente Mazwi WE Vine, Merrill F. Unger, William White, Jr., p. 424

Izvi zvinoreva kuti "Humambo hweRoma" hahuna kunyangarika asi hwave hudzorwa ne "masangano akavanzika", kunyanya "Freemasons" kuitira kuti vabudirire kumagumo avo: kutonga pasi rose. 

Panguva ino, zvakadaro, vabati vezvakaipa vanoita kunge vari kusangana pamwe, uye kuve vachirwira pamwe nekubatana vehemence, inotungamirwa kana kubatsirwa nesangano iro rakarongeka uye rakapararira rinodaidzwa kuti Freem times. Vasisiri kuita chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, vava kusimuka pakumukira Mwari pachavo ... icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira vanozvimanikidza kuti vatarise - iko kupidigura kwegwara iro rose rechitendero uye rezvematongerwo enyika iro dzidziso yeChristian ine. yakagadzirwa, uye kutsiva kwenyika nyowani yezvinhu zvinoenderana nepfungwa dzadzo, idzo nheyo nemitemo zvichabviswa kubva kuzvinhu zvakasikwa. —PAPA LEO XIII, Humanum Genus, Encyclical paFreemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Pa Freemasonry, kunyanya pamatanho epamusoro apo sungano dzaSatani dzinoitwa, munyori wechiKatorike Ted Flynn anonyora kuti:

… Vanhu vashoma vanoziva kudzika kwemidzi yeboka iri. Freemasonry ingangodaro isimba guru renyika rakarongeka pasi pano nhasi uye hondo dzakanangana nezvinhu zvaMwari zuva nezuva. Isimba rinodzora mupasi rose, rinoshanda kusingaonekwi mumabhengi nezvematongerwo enyika, uye rakanyatsopinda muzvitendero zvese. Masonry iboka repachivande repasi rose rinokanganisa simba reChechi yeKaturike ine ajenda yakavanzika pamatanho epamusoro ekuparadza upapa. —Ted Flynn, Tariro Yevakaipa: Iyo Master Tonga Kutonga Nyika, p. 154

Izvo zvichangobva kutaurwa zvinowanawo rutsigiro rwayo mune zvakazarurwa zvakapihwa kuna Fr. Stefano Gobbi, anotakura iyo Imprimatur. Mai vedu vanonzi vanopa tsananguro yakajeka yekuti chikara ichi ndiani: 

Misoro minomwe inoratidza akasiyana masonic dzimba dzekugara, dzinoshanda kwese kwese nenzira isinganzwisisike uye ine njodzi. Ichi Chikara Mutema chine nyanga gumi uye, panyanga, korona gumi, zvinova zviratidzo zvekutonga nehumambo. Masonry anotonga uye anotonga pasi rese kuburikidza nenyanga gumi. -Message kuna Fr. Stefano,Kumupirisita, Vanamai Vedu Vanodiwa Vanakomana, n. 405.de

Saka, izvi zvese zvinei nechekuita nemusoro wenyaya iyi paCommunism? 

 

RUSSIA… ZVIITIKO ZVASATANI

Muna 1917, Mukadzi Wedu weFatima akaonekwa achikumbira "kuzvitsaurira kweRussia" kune iye Immaculate Moyo. Iyi yaive yambiro yake.

Ndichauya kuzokumbira kutsaurwa kweRussia kuMoyo wangu Wakafa, uye neChirairo chekutsiurwa paMugovera Wokutanga. Kana zvikumbiro zvangu zvikateererwa, Russia ichashandurwa, uye pachava nerunyararo. Kana zvisiri, [Russia] ichaparadzira zvikanganiso zvayo pasi rose, ichikonzera hondo nekutambudzwa kweChechi. Vakanaka vanozofira; Baba Vatsvene vachatambura zvikuru; marudzi akasiyana-siyana achaparadzwa. -Kushandiswa kwaFatima, www.haav.va

Kwapera mwedzi, sezvakafanotaurwa, "shanduko yechiKomonisiti" yakatanga. Vladimir Lenin akatanga kushandisa zvimiro zve Marxism kurudzi rwuchakurumidza kuwira mukutya. Asi vashoma vanoziva kuti Lenin, Joseph Stalin, naKarl Marx, vakanyora iyo Manifesto yeCommunist, vaive pamubhadharo weiyo Illuminati, nzanga yakavanzika iyo yakabatana kubva kuFreemasonry.[3] cf. Iye Achapwanya Musoro Wako rakanyorwa naStephen Mahowald, p. 100; 123 Mumwe mudetembi wechiGerman, mutori wenhau uye shamwari yaMarx, Heinrich Heine, akanyora mugore ra1840 — makore makumi manomwe nemanomwe Lenin asati apinda muMoscow— 'Zvisikwa zvine mumvuri, zvikara zvisina zita izvo zvine ramangwana, Communism ndiro zita rakavanzika remuvengi mukuru uyu. '

Saka chiCommunism, icho chakatendwa nevazhinji kuve chigadzirwa chaMarx, chakange chanyatso kuvezwa mupfungwa dzevaVhenekeri nguva refu asati aiswa pamubhadharo. —Stephen Mahowald, Iye Achapwanya Musoro Wako, p. 101

Sekutaura kwakaita Pope Pius XI mune yake enhoroondo ine simba uye yechiporofita, Divine Redemptoris, Russia nevanhu vayo vaiva kubvutwa neavo…

… Vanyori nevemakororo vakatora nzvimbo yeRussia sisitimu yakanyatsogadzirirwa yekuyedza chirongwa chakatsanangurwa makumi emakore apfuura, uye ndiani kubva ipapo anoramba achichiparadzira kubva kune mumwe mugumo wenyika kuenda kune mumwe… Mashoko edu arikugamuchira kusimbiswa kunosuruvarisa kubva kuchiono chezvibereko zvinovava zvemifungo yekupandukira, yatakafanoona nekufanotaura, uye ayo ari kutonyanya kuwanda zvinotyisa munyika dzatorohwa, kana kutyisidzira nyika dzese dzenyika. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris,n. 24, 6

Sangano reMasangano Akavanzika raidikanwa kushandura dzidziso dzevazivi kuita kongiri uye inotyisa sisitimu yekuparadza budiriro.—Nesta Webster, Shanduko yeNyika, p. 4 (kusimbisa yangu)

Ehe, kuzvitsaurira uye kutsiva kwakakumbirwa neDenga kwaive kuitirwa kukanganisa hurongwa hwedhimoni hwe "dhiragoni" kutonga pasi rese. Asi hatina kuteerera. Semuoni waFatima, mushakabvu Sr. Lucia, akatsanangura:

Sezvo isu tisina kuteerera kuchema uku kweMharidzo, tinoona kuti yazadzikiswa, Russia yakapinda pasi rose nezvikanganiso zvayo. Uye kana isu tisati taona kuzadzikiswa kwakazara kwechikamu chekupedzisira cheichi chiporofita, tiri kuenda kwachiri zvishoma nezvishoma nematanho makuru.—Fatima muoni, Sr. Lucia, Mharidzo yaFatima, www.haav.va

Asi imbomira kweminiti. ChiKomonisiti hachina kudonha neMadziro eBerlin? 

 

CHEMAZHARACHI MUKUVANDA

Hapana mubvunzo kuti Pope St. John Paul II na Our Lady vaive neruoko mukusunungura mamirioni avanhu akaitwa nhapwa na Communism muEast Bloc nyika. Pakadzika Rusvingo rweBerlin, ndizvo zvakaitawo makumi emakore ekudzvinyirirwa, kutonga, uye hurombo. Zvisinei, chiKomonisiti hachina kutsakatika. Yakangozvivandudza yega.

Anatoliy Golitsyn, akasiya KGB kubva kuUSSR, akazivisa muna 1984 zviitiko zvaizotevera "kupunzika" muna 1989: shanduko kuCommunist Bloc, kubatanidzwazve kweGerman, nezvimwewo nechinangwa che "New World Social Order" iyo yaizodzorwa ne Rashiya uye China. Shanduko dzakataurwa naMichel Gorbachev, aimbova mutungamiriri weSoviet Union, se "perestroika", zvinoreva kuti "kugadzirisa patsva."

Golitsyn anopa humbowo husingarambiki hwekuti perestroika kana kugadzirisa patsva haisi 1985 Gorbachev yakagadzirwa, asi chikamu chekupedzisira chehurongwa chakaumbwa muna 1958-1960. - "Communism Iri Mupenyu uye Inotyisa, KGB Defector Claims", inotsanangurwa naCornelia R. Ferreira mubhuku raGolitsyn, Iyo Perestroika Kunyengedza

Chokwadi, Gorbachev iye ari pachinyorwa achitaura pamberi peSoviet Politburo (komiti inogadzira mutemo webato reCommunist) muna 1987 achiti:

Vanababa, shamwari, usanetseke nezvese zvaunonzwa nezveGlasnost nePerestroika nedemokrasi mumakore anotevera. Iwo anonyanya kuita ekunze kudyiwa. Hakuzove nekukosha kwemukati shanduko muSoviet Union, kunze kwekushongedza. Chinangwa chedu ndechekutorera zvombo maAmerican nekuvarega vakotsira. —Kubva Agenda: Kukuya pasi kweAmerica, zvinyorwa na Idaho Mutongi wedare Curtis Bowers; www.vimeo.com

Vaizo "shandisa zvombo zveAmerica" ​​nenzira mbiri. Yekutanga yaive nekugamuchira "Green" kufamba kwezvakatipoteredza kuitira kuti vatonge "capitalism", dhimoni munhu semuvengi wezvakasikwa, uye nekudzosa kufamba kweUnited Nations kunonoka kuenda kubvisa "zvivakwa zvemunhu" (ona Iyo Nyowani Paganism: Chikamu III uye IV). Yechipiri yaive yekupinda munharaunda yeWestern ne uori. Kana, sekutaura kwaJoseph Stalin achiti:

Iwo maCapitalist vachatitengesera tambo yatinovasungirira nayo.

Izvozvo zvinogona kunge zvichitenderera pamashoko akanyorwa naLenin pachake:

Ivo [vemabhizimusi] vachapa zvikwereti zvinozotishandira kutsigira bato reCommunist munyika dzavo uye, nekutipa zvekushandisa nemidziyo yehunyanzvi iyo yatisina, ichadzorera indasitiri yedu yemauto inodiwa pakurwisa kwedu kune vanotipa. -BNET, www., ruindia.com

Musi waMay 14, 2018, The Washington Post yakashuma kuti ngarava dzeChina dzakagadzirirwa kupfuura dzeAmerica na2030.[4]cf. wsj.com 

Asi "kuparadza zvombo" zvakanyanya kuAmerica kuri mukuparara kwenheyo dzayo dzetsika. Aimbova mumiriri weFBI, Cleon Skousen, akazivisa zvakadzama makumi mana neshanu zvinangwa zveCommunist kusvika pano mubhuku rake ra1958, Iye Akashama Communist. Ini ndakanyora akati wandei mu Kuwa Kwe Chakavanzika BhabhironiZvinoshamisa kuverenga. Mune ma1950, zvaizoita kunge zvisingaite, semuenzaniso, chinangwa # 28 kuti chizadzikiswe:

# 28 Bvisa munamato kana chero chikamu chekutaura kwechitendero muzvikoro nechikonzero chekuti chinotyora musimboti we "kupatsanurwa kwechechi nehurumende."

Kana zvibodzwa # 25 uye 26:

# 25 Putsa tsika dzehunhu nekusimudzira zvinonyadzisira nekunyadzisa mumabhuku, magazini, mafirimu, redhiyo, neTV.

# 26 Parizvino ungochani, kuora uye hupombwe se "zvakajairika, zvakasikwa, zvine hutano."

Asi Pope Pius XI akafanoona nekuyambira kuti kwaiuya:

Kana chinamato chadzingwa pachikoro, kubva kudzidzo uye kubva kuruzhinji hupenyu, apo vamiririri vechiKristu nemitambo yazvo mitsvene vanoitirwa kusekwa, hatisi kunyatsokurudzira hupfumi hwenyika inova ivhu rakaorera reCommunism? -Divinis Redemptoris, kwete. 78

 

KOMUNISITI painodzoka

Mukadzi Wedu haana kunyarara nezveCommunism kubvira yambiro yake yekutanga kuFatima. Muna 1961, anonzi akazviratidza kuvasikana vana muGarabandal, Spain mumashiripiti ayo Chechi, parizvino, inoramba isina kwavakarerekera. Mashura aya anonyanya kuzivikanwa nekuzivisa kuuya kuri kuuya “nyevero”Kuvanhu -"kuvhenekera hana,”Zvakataurwa nevamwe vavoni nevatsvene. Asi rini? Muoni, Conchita Gonzalez, akapindura mubvunzurudzo.

"Kana Communism yauya zvakare zvese zvichaitika."

Munyori akapindura: "Unorevei nekuuya zvakare?"

"Hongu, kana ichangouya zvakare," [Conchita] akapindura.

"Izvi zvinoreva here kuti Communism ichaenda zvisati zvaitika?"

"Handizivi," akati achipindura, “Mhandara Yakaropafadzwa akangoti 'apo Communism inouya zvakare'. " -Garabandal - Der Zeigefinger Gottes (Garabandal - Munwe waMwari), Albrecht Weber, n. 2; yakatorwa kubva www.vaperempixer.com

Ichi, chokwadika, kwaive kufungidzira kunoshamisa sezvo, panguva iyoyo muma1960, Communism yaitaridza chero chinhu asi padhuze nekudonha. 

Zvino, mune izvo zvingangove nzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzenguva yedu, Mukadzi Wedu akataura nezve iyo infiltration yeCommunism (uye Freemasonry) muhupirisita. Mune imwe yemashoko ake ekutanga, anonzi akati muna 1973:

Ava vapirisita-vanakomana vangu, vakatengesa Vhangeri kuti vatore chikanganiso chikuru chaSatani cheMarxism… Zvikurukuru nekuda kwavo chirango cheCommunism chichauya nekukurumidza uye chichatorera munhu wese zvese zvavanazvo. Nguva dzekutambudzika kukuru dzichaitika. Ipapo ndipo pavanenge vari vana vangu varombo ava vachatanga kutsauka kukuru. Rindai uye munyengetere, imi mose vapristi vakatendeka kwandiri.  -Kune Vapristi Vanamai Vedu Vanodiwa Vanakomana, n. 8; Imprimatur naBhishopi Donald W. Montrose weStockton (1998) naArchbishop Emeritus Francesco Cuccarese wePascara-Penne (2007); Yechisere Edition

Luz de Maria ndomumwe wevaoni vashoma, achiri kuendesa mameseji, uyo akapihwa chibvumirano chakajeka nabhishopi.[5]CIC, 824 §1: "Kunze kwekunge zvasimbiswa neimwe nzira, vanhuwo zvavo vemunharaunda vane mvumo kana mvumo yekutsikisa mabhuku vanofanirwa kutsvaga maererano nemitemo yezita iri ndeyemunharaunda chaiyo wemunyori kana munhuwo wepanobuditswa mabhuku."  Akapa iyo Imprimatur Kubvumbi 19, 2017 kune zvinyorwa zvake kubva muna 2009 zvichienda mberi…

… Tichisvika pamhedziso yekuti ivo kurudziro kuHumanity kuti iyo yekupedzisira idzokere kuNzira inotungamira kuHupenyu Husingaperi, aya maMessage ari tsananguro kubva Kudenga munguva dzino umo munhu anofanira kuramba akangwarira uye asingatsauke kubva paIzwi Tsvene. . -Bhishopi Juan Abelardo Mata Guevara; kubva a tsamba ine Imprimatur

Munguva pfupi yapfuura, Kristu anonzi akati kwaari:

Communism haina kusiya Hunhu, asi yakazvishandura kuti irambe ichirwisa Vanhu Vangu. - Kubvumbi 27, 2018

Communism haina kudzikira, inomuka pakati peiyi nyonganiso huru paNyika nekushushikana kukuru pamweya. - Kubvumbi 20, 2018

Uye munaKurume, Mukadzi Wedu akati:

Communism haisi kudzikira asi inowedzera uye inotora simba, usavhiringidzike paunoudzwa neimwe nzira. -March 2, 2018

Chokwadi, Communism "yakazvishandura" pachayo kunyanya mu China. Panguva yehupfumi capitalistic, kutonga kwehurumende pamusoro pehupenyu hwechiChinese kunoratidzwa mumitemo yakasimba yekudzivirira kuberekwa, kutyorwa kwekodzero dzevanhu, misasa ye "re-dzidzo", uye kuramba kuchikura kwechiKristu — nguva yose iyi vanhu vachirumurwa pakusatenda kuti kuna Mwari. Muchokwadi, Open Doors, sangano rinoteedzera kutambudzwa munyika, rakati munguva pfupi yapfuura:

China iri kugadzira 'bhurongwa rehurongwa hwekutambudza ramangwana' iro rinogona kutengeswa kutambudza vanhu pasirese. “Zvakafanana nepuzzle. Zvidimbu zviripo asi hazvisi kusvika iwe uzviise pamwe chete kuti uzviwone zvakajeka. Ukazviona zvakajeka, zvinotyisa. ” -David Curry, CEO Vhura Masuo; Ndira 17th, 2020; christianpost.com 

Kumadokero, "kusatenda kuti kuna Mwari kutsva" kuri kumedzawo vechidiki. "Democracy" iri kutora chimiro chehushushi se pfungwa dzevatongi, vadzidzisi vasingashiviriri, vezvematongerwo enyika vanogadzirisa zvematongerwo enyika uye makambani anowedzera akazvimirira anoramba achikanganisa rusununguko rwekutaura. Semuenzaniso, muCanada, chero bhizinesi kana chinzvimbo chisina kusaina "chipupuriro" kuti vanobvumirana nekubvisa nhumbu uye transgender "kodzero" havazogone kuwana rubatsiro kune vadzidzi vezhizha.[6]cf. Justin Akarurama Izvozvi, izvi zviri kutanga kuve nekuremadza mitezo kumasangano akati wandei. MuAmerica, CitizenGo inoshuma iyo Amazon haichazofananidza ruoko rwayo runopa rubatsiro nemapoka e "pro-mhuri" asingabvumirane nemaonero e mega-corporation "anofambira mberi". [7]http://www.citizengo.org Britain iri kukurudzira makore manomwe kutongerwa avo vano "shoropodza boka rechitendero paruzhinji kana pasocial media" - senge, zvechokwadi, Islam.[8]Chivabvu 11, 2018; Gellerreport.com

Cardinal Gerhard Müller, aimbova Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, anotsanangura zvinonzwisisika mamiriro ezvinhu azvino sezvo achireva pfungwa yekuti "kuvenga ngochani."

Homophobia haipo. Zviri pachena kugadzirwa uye chishandiso chekutonga kwakazara pamusoro pemifungo yevamwe. Iko-kufamba-kushomeka kushomeka kwesainzi, ndosaka kuchidaro yakagadzira ideology iyo inoda kutonga nekugadzira iyo chaiyo chaiyo. Iyo ndiyo Marxist pateni zvinoenderana nechokwadi chaicho hachigadziri kufunga, asi kufunga kunogadzira icho chaicho chokwadi. Iye uyo asingagamuchire ichi chakasikwa chokwadi anotorwa seanorwara. Zvinoita sekunge munhu anogona kufurira chirwere achibatsirwa nemapurisa kana nerubatsiro rwematare. MuSoviet Union, maKristu akaiswa mumakiriniki epfungwa. Idzi ndidzo nzira dzehutongi hwehudzvanyiriri, hweNational Socialism uye hweCommunism. Izvo zvinoitika kuNorth Korea kune avo vasingagamuchire iyo yekutonga nzira yekufunga. -Kurukurirano nemutori wenhau weItari, Costanza Miriano; cf. onepeterfive.com

 

CHIKomonizimu CHITSVA

Izvi zvinongova chidimbu chemienzaniso yekuti "Communism Nyowani" iri kubuda sei pasirese. Ini ndinoti "nyowani" nekuti chiKomonisiti chiri kungohwanda kumashure kwezvikanganiso zvayo zvekare zvekusatenda kuti kuna Mwari, kuda pfuma, uye hukama hwehukama, pamwe neSocialism, inosimudzira vakuru vakafanana. Iko kurongedza kwakasiyana, asi zvirimo zvakafanana.

Iwe unoziva zvirokwazvo, kuti icho chinangwa cheichi chakaipa kwazvo zano ndechekutyaira vanhu kupidigura hurongwa hwese hwevanhu uye kuvaswededza kune vakaipa dzidziso yeSocialism uye Communism… —Papa PIUS IX, Nostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DECEMBER 8, 1849

Zvinoshamisa, vechidiki vazhinji vatsigiri vakuru vezvematongerwo enyika pachena Senator Bernie Sanders, uyo akamhanyira chigaro chemutungamiri weAmerica muna 2016, uye arizve muna 2020. MuCanada, Prime Minister Justin Trudeau saizvozvo anofarira rutsigiro rwevechidiki vechidiki vanokiya hurongwa hwake hwezvematongerwo enyika sezvaanotungamira kutambudzwa chaiko pamusoro peChechi. Hazvizotora nguva refu izvi zvisati zvaitika zvizvarwa zvidiki zvichangodarika avo vanochengetedza.  

Nekudaro chinongedzo cheCommunist chinokunda mazhinji enhengo dzinofunga zviri nani munharaunda. Ivava vanozova vaapositori vechikwata pakati pevadiki vakangwara avo vachiri vadiki kuti vakwanise kuona mhosho dzechisimba dzehurongwa. —Papa PIUS XI, Divini Redemptoris, N. 15

Chekupedzisira, munhu haangakanganwe North Korea uko chiCommunism kune hutsinye uye husingaregi sezvazvaive muSoviet Union kana Mao's China. Sezvandinonyora izvi, "chibvumirano cherunyararo" chakarongwa neMutungamiri Donald Trump pakati peNorth neSouth Korea chiri kutanga kusununguka, [9]cf. CNN.com iyo inogona kunyatso kuve chikamu chekugadzirisa kweasina kusimba capitalistic zvimiro sekuziva kwatinoita. Sekureva kwemuoni weAmerica, Jennifer, ane mameseji akagamuchirwa kubva kumusoro kweVatican,[10]Mamessage ake akaendeswa kuna Cardinal Stanislaw Dziwisz, munyori wega weSt. John Paul II. Mumusangano wekutevera, Monsignor Pawel Ptasznik, shamwari yepedyo uye mushandirwi waPapa uye Secretariat yePoland yeParamende yeVatican, akati aifanira "kuparadzira meseji pasi rose nenzira yaungagone." Jesu anonzi akati:

Vanhu vasati vakwanisa kushandura karenda yenguva ino unenge waona kudonha kwemari. Ndevaya chete vanoteerera yambiro Yangu ndiyo ichagadzirirwa. Maodzanyemba acharwisa maSouth sezvo maKorea maviri achirwisana. Jerusarema richazungunuka, America ichadonha uye Russia ichabatana neChina kuva Vadzvanyiriri venyika itsva. Ndinokumbirira mukunyeverwa kwerudo nengoni nekuti ndiri Jesu uye ruoko rwekururamisira rwuchakurumidza kukunda. —Jesu anonzi akaenda kuna Jennifer, Chivabvu 22, 2012; namesfromjesus.com

Yambiro yaSt. Paul isingagumi inouya mupfungwa:

Nekuti imi pachenyu munoziva kwazvo kuti zuva raIshe richauya sembavha usiku. Kana vanhu vachiti, Rugare nekugarika, pakarepo njodzi inouya pamusoro pavo, separwadziwa nemukadzi ane mimba, uye havangapukunyuki. (1 VaTesaronika 2: 5-3)

Runyararo rwechokwadi hakusi kusavapo kwehondo, asi kumisikidzwa kweruramisiro yechokwadi. Saka, Iwo Mirayiridzo pane Rusununguko rwechiKristu uye Rusununguko yakasainwa, saka, Kadhinari Joseph Ratzinger, anotakura yambiro yakasimba kwatiri:

Nekudaro ndezvekuti zera redu rakaona kuzvarwa kwemautongi ehudzvanyiriri nemhando dzeudzvanyiriri izvo zvaisazogoneka munguva isati yasvika tekinoroji kuenda kumberi. Kune rimwe divi, hunyanzvi hwehunyanzvi hwashandiswa kuzviito zvekuuraya rudzi. Kune rimwe divi, vashoma vakasiyana vanoedza kubata nyika dzese nekuita zvehugandanga.

Nhasi kutonga kunogona kupinda mukati-kati mehupenyu hwevanhu, uye kunyangwe zvimiro zvekutsamira zvakagadzirwa nemaitiro ekuyambira-ekutanga zvinogona kumirira zvingangotyisidzira zveudzvanyiriri… Rusununguko rwenhema kubva kuzvinetso zveruzhinji runotsvakwa mukushandisa mishonga yatungamira vazhinji vanhu kubva pasi rese kusvika padanho rekuzviparadza uye vakaunza mhuri dzese kusuwa nekushungurudzika…. —N. 14; v Vatican.va

Kadhinari Ratzinger paakazova papa, akapa dudziro yeapocalyptic kune iro gwaro.

The Bhuku raZvakazarurwa inosanganisira pakati pezvivi zvikuru zveBabironi - mucherechedzo wemaguta epasirose anonamata - inyaya yekuti inotengesa nemiviri nemweya uye inoibata semidziyo. (cf. Zvak 18: 13). Muchirevo chechinyorwa ichi, dambudziko remishonga rinosimudza musoro waro, uye nesimba rinowedzera rinotambanudza matende ayo octopus kutenderera pasirese - kutaura kwakanyanyisa kweudzvinyiriri hwemammon hunokanganisa vanhu. Hapana mufaro unombokwana, uye kuwedzeredza kwekunyengedza kudhakwa kunova mhirizhonga inobvarura matunhu ese - uye izvi zvese muzita rekusanzwisisa kwakaipisisa kwerusununguko uko kunokanganisa rusununguko rwemunhu uye pakupedzisira kuruparadza. —PAPA BENEDICT XVI, Panguva yeKukwazisa yeKrisimasi, Zvita 20, 2010; http://www.vatican.va/

 

ANOPIKANA KRISTU ANOTEVERA…?

Zvinoenderana neMagwaro nevaporofita vazhinji, ndipo ipapo, apo hunhu hunoratidzika kunge pa padhuze nekuzviparadza pachayo, kuti "muponesi" anomuka. A venhema muponesi.[11]cf. Anopesana naKristu Mazuva Ano 

Tichitendeutsazve ku "ronda" irori rinotaurwa muna Zvakazarurwa, tinoona kuti "musoro" unofa, asi wozopora zvakare, uye nyika "inonakidzwa" Vamwe vakafunga kuti izvi zvinogona kureva ngano yakakurumbira yekuti mutambudzi wevaKristu vechiRoma, Nero, achazomuka kuupenyu otonga zvakare mushure mekufa kwake (kwakaitika muna AD 68 kubva pakakuvara kwakakuvara pahuro). Kana ichi chingave chinongedzo kuCommunism kana mafomu ayo apfuura ayo anoita kunge akadonha… asi akagadzirira kumukazve?

Zvinoshamisira zvakakwana, vanhu vazhinji uye vazhinji vanoda kusiya kodzero dzavo kuitira kuti "hurumende" ivachengetedze uye ivadzivirire; vanhu vazhinji uye vari kuwedzera hostile kana kunangana neChechi yeKaturike uye chero rudzi rwe tsika dzakanaka; uye chekupedzisira, pane kukura kumukira kupesana ne "hurongwa hwekare" hunotongwa nevezvematongerwo enyika vezvematongerwo enyika uye vakapfuma vakuru. Isu tiri chaizvo pakati pe shanduko yenyika… A Communist shanduko. 

Kumukira uku kana kudonha kunowanzo kunzwisiswa, neMadzibaba ekare, kwekumukira kubva kuhushe hweRoma, hwakatanga kuparadzwa, Antichrist asati auya. Zvinogona, pamwe, kunzwisiswa zvakare nezve kumukira kwenyika zhinji kubva kuChechi yeKaturike uko, muchidimbu, kwakaitika kare, nenzira yaMahomet, Luther, nezvimwe uye zvinogona kufungidzirwa, zvichave zvakawandisa mumazuva waAntikristu. — Mashoko ari pana 2 VaT. 2: 3, BDSC: Bhaibheri Dzvene MuChiShona Chanhasi, Baronius Press Limited, 2003; p. 235

Kana tazvikanda pasi uye tichivimba nedziviriro pariri, tikasiya kuzvimiririra kwedu nesimba redu, ipapo [Anopesana naKristu] anogona kuputika patiri akatsamwa sekubvumirwa kwaanoitwa naMwari. Ipapo kamwe kamwe Humambo hweRoma hunogona kupunzika, uye Antikristu anoonekwa semutambudzi, uye nyika dzine utsinye dzakapoterera. -Akakomborerwa John Henry Newman, Mharidzo IV: Kutambudzwa kwaAntikristu

Mukuvhara, hazvishamise, saka, kuti vaoni vambotaurwa vataura nezvekudzoka kweCommunism vane zvakare akataura anouya anopesana naKristu… 

Hupfumi hwepasi rose huchave hwemunhu anopesana naKristu, hutano huchave pasi pekuteerera kwaantikristu, munhu wese achange akasununguka kana achizvipira kuna antikristu, chikafu vachapihwa kana vakazvipira kuna antikristu… ICHI NDIVO RUSUNUNGUKO KWACHO CHizvarwa Ichi CHINOPERESA: KUSVIRA KUNE ANOPIKANA KRISTU. -Luz de Maria, Kurume 2, 2018

Mune chimwe chezviratidzo kuFatima, vana vakaona papa 'pamabvi ake patsoka dzeMuchinjikwa muhombe, akaurayiwa neboka remasoja akamupfura mabara nemiseve, uye nenzira imwecheteyo vakafa mumwe mushure meumwe vamwe maBhishopi, Vapristi, varume nevakadzi Vanonamata, uye akasiyana kuisa vanhu vezvikamu zvakasiyana uye zvinzvimbo.

… Zvinoratidzwa [muchiratidzo] pane kudikanwa kweKuda kweChechi, uko kunozviratidza pachako pahunhu hwaPapa, asi Papa ari muChechi uye nekudaro chinoziviswa kutambura kweChechi… -PAPA BENEDICT XVI, hurukuro nevatori venhau nezvekutizira kwake kuPortugal; rakashandurwa kubva kuItaly: "Le parole del papa:« Nonostante la famosa nuvola siamo qui… "" Corriere della Sera, Chivabvu 11, 2010

Kana antikristu auya kutonga iwe unozoedzwa. Vose avo vanotenda maNdiri zvechokwadi vachaunzwa padhuze neni kuburikidza nenguva dzino. Vose avo vanotenda zvechokwadi mune Zvangu vanofanira kutambura. Anopesana naKristu achakuedza nekuti anozokuvimbisa zvinhu zvinoita zvinoita kuti mugwagwa uve nyore. Musanyengerwa, vanhu vangu, nekuti uyu musungo kuti akuise pasi pake. —Jesu anonzi akaenda kuna Jennifer, 23 Chikumi, 2005; namesofromjesus.com

Nekuda kweichi chikonzero, ndinokupa iwe kudziviriro ine simba yeidzi ngirozi huru nengirozi dzako dzinokuchengeta, kuti utungamirirwe uye udzivirirwe mukurwa kuri kuitwa pakati pedenga nepasi, pakati peparadhiso negehena, pakati paSaint Michael Ngirozi huru naLucifer iye, uyo anozoonekwa nekukurumidza zvikuru nesimba rese raAntikristu. -Mai vedu vanonzi kunaFr. Gobbi, Gunyana 29, 1995

Ehezve, kunyangwe isu tisingakwanise kushandura zvese kuburikidza nemunamato panguva yekupedzisira, tinogona kunonoka kana kudzikisira zvimwe zvinhu kuburikidza nekutsanya nekunamatira nyika, uye nekuvandudza tariro yedu muZuva rinotevera husiku huno… 

… Tichitendeudzira maziso edu kuzveramangwana, tinomirira nechivimbo mambakwedza eZuva idzva… “Varindi, zvakadii zvehusiku?” (Is. 21:11), uye tinonzwa mhinduro: “Hora, varindi vako vanosimudza manzwi avo, pamwe chete vachiimba vachifara: nekuti ziso neziso vanoona kudzoka kwaIshe kuZioni ”…. "Sezvo mireniyamu yechitatu yeRudzikinuro inoswedera pedyo, Mwari ari kugadzirira nguva huru yechirimo yechiKristu, uye tava kutoona zviratidzo zvayo zvekutanga." Dai Maria, iyo Nyeredzi Yemangwanani, vatibatsire kutaura nekugara kutsva kwedu "hongu" kuchirongwa chaBaba cheruponeso kuti marudzi ese nendimi vaone kubwinya kwake. - PAPA JOHN PAUL II, Mharidzo yeWorld Mission Svondo, n. 9, Gumiguru 24, 1999; www.haav.va

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chakavanzika Bhabhironi

Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi

Capitalism uye Chikara

Shanduko Zvino!

Chikara Chisingagoni Kuenzaniswa

Of China

Tiye Nguva yechando yeMurango Wedu

Chikara Chitsva Chichikwira

 

 

Kana iwe uchida kutsigira zvinodiwa nemhuri yedu,
ingobaya bhatani pazasi uye sanganisira mazwi
"Zvemhuri" muchikamu chekutaura. 
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai!

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kubatana Kwenhema
2 Edelman Trust Barometer, Reuters.com
3 cf. Iye Achapwanya Musoro Wako rakanyorwa naStephen Mahowald, p. 100; 123
4 cf. wsj.com
5 CIC, 824 §1: "Kunze kwekunge zvasimbiswa neimwe nzira, vanhuwo zvavo vemunharaunda vane mvumo kana mvumo yekutsikisa mabhuku vanofanirwa kutsvaga maererano nemitemo yezita iri ndeyemunharaunda chaiyo wemunyori kana munhuwo wepanobuditswa mabhuku." 
6 cf. Justin Akarurama
7 http://www.citizengo.org
8 Chivabvu 11, 2018; Gellerreport.com
9 cf. CNN.com
10 Mamessage ake akaendeswa kuna Cardinal Stanislaw Dziwisz, munyori wega weSt. John Paul II. Mumusangano wekutevera, Monsignor Pawel Ptasznik, shamwari yepedyo uye mushandirwi waPapa uye Secretariat yePoland yeParamende yeVatican, akati aifanira "kuparadzira meseji pasi rose nenzira yaungagone."
11 cf. Anopesana naKristu Mazuva Ano
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.