Kana Chikamu Chichifanira Kuuya

Sora pakati pegorosi…

 

IS kupesana kunogara kwakaipa? 

Jesu akanyengeterera kuti tide “Ivai vamwe.”[1]cf. Johani 17:21 Saka zvinoita kunge pachiso chayo kuti kupatsanurana chinhu chinotyisa. Chokwadi, tinoona michero yenyika yakatsemuka yakatikomberedza sezvo hurukuro yevagari iri kukurumidza kuparara, rusaruraganda ruri kuonekazve, uye vanhu nemarudzi vari kuwedzera kupara pasi pekutyisidzirwa kwemhirizhonga. Iko kune mweya wechimurenga mumhepo, mweya we bongozozo. Inoita senge yakanaka, inoshivirira, uye yakangoita mweya, asi chaizvo, iko spirt ye kupesana naKristu nekuti inoramba chokwadi (uye Jesu akati, “Ndini chokwadi”). Iwo mweya wakanangana nekupidigura iro rese rezvematongerwo enyika nerechitendero. Izvi ndizvo chaizvo zvakayambirwa naPius XI kuti kwaiuya, uye izvozvi zvava kunyatsoonekwa isu tese - an…

… Chirongwa chakashata… kutyaira vanhu kupidigura hurongwa hwese hwevanhu nekuvaswededza kudzidziso dzakaipa dzeSocialism neKomonisiti iyi… —Papa PIUS IX, Nostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, Zvita 8, 1849

Semuenzaniso, vhiki rino rapfuura, mutambi wenhau Ann Hathaway akarwisa "ngano" yekuti takaitwa murume kana mukadzi, achiwedzera kuti:

Ndinoonga iyi [LGBT] nharaunda nekuti pamwe chete hatisi kuzongobvunza iyi ngano, tiri kuzoiparadza. Ngatibvarurei nyika iyi uye tivake iri nani. -Kutaura pamubhadharo weNational Equality Mubairo Kudya Kwemanheru Kodzero dzeVanhu, New York Post, Nyamavhuvhu 16th, 2018

Kana izvi zvichinzwika zvisingashiviriri uye zvichipesanisa, ndizvozvo nekuti ndizvo.

Kusashivirira kutsva kuri kupararira, izvo zviri pachena. … Chinamato chisina kunaka chiri kuitwa chinhanho cheudzvanyiriri icho munhu wese anofanira kutevedzera. Iyo ipapo inoita senge rusununguko-nekuda kwechikonzero chete kuti iko kusunungurwa kubva kumamiriro apfuura. —PAPA ANOBATSIRA, Chiedza cheNyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Ndeipi iyo "zvirinani" nyika Ann yaanoda kuvaka? Hazvina basa, nekuti kana chokwadi chichigona kutsanangurwa kubva pazuva rimwe kuenda kune rinotevera, nyika ingasarudzwa naAnn nhasi, inogona kuparadzwa nemumwe munhu mangwana, ane simba rakawanda, mari, kana simba. Izvo isu zvatiri kupupurira paawa ino ndizvo chaizvo iri nhangemutange pakati penyika nemafungiro ekupidigura hurongwa hwazvino uye kuutora iwo mufananidzo wemunhu. Uye nekudaro, isu tiri kuwedzera kuve kupatsanurwa, kutsemuka kutsemuka, akayambira Pope Benedict, nekuti ramangwana harichisiri kuvakwa pachibvumirano chetsika chakavakirwa pamhedziso.

Kuti urambe kuora kwemafungiro uku uye kuchengetedza simba rayo rekuona zvakakosha, zvekuona Mwari nevanhu, nekuona zvakanaka nezviri chokwadi, ndicho chinhu chinofarirwa chinofanira kubatanidza vanhu vese vechido chakanaka. Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

Avo vanopikisa Jesu Kristu vanoziva izvi. Ordo ab chaos: “Kurongeka kubva mumhirizhonga.” Ndicho chirevo cheboka rakavanzika reFreemason iro vanapapa vakayambira pamusoro payo kweanopfuura makore zana. 

Asi, kupatsanura hachisi chinhu chakashata zvakanyanya; kutaura zvazviri, dzimwe nguva zvinodikanwa. Sokutaura kwakaita St. Paul mukuverenga kwanhasi kwekutanga kweMisa:

Ndinonzwa kuti kana mukasangana seChechi pane kupesana pakati penyu, uye kusvika padanho ndinozvitenda; panofanira kuva nemapoka pakati penyu kuitira kuti naivo vanotenderwa pakati penyu vazivikanwe. 

Kubva papaapa Francis, a kuyedza kukuru yatanga kuburitsa pachena avo vari kutendeka kuna Kristu, nevasina kutendeka (cf. Kuedzwa). Achidzokorora tsamba dzakanyorerwa kumachechi manomwe muBhuku raZvakazarurwa, Pope Francis akaburitsa paSinodi yekupedzisira miedzo inosangana nevaKaturike "vanoteerera" uye "vakasununguka" nhasi (ona Iwo Mashanu Kururamisa). Saka nekudaro, tiri kuona kubuda kwemasora pakati pegorosi - avo vafudzi nevaya vari mapere akapfeka matehwe emakwai; avo vari kukurudzira mhando ye Anti-Ngoni nevaya vari kuparadzira Tsitsi dzechokwadi yaKristu… avo vari vadzidzi vaJesu, uye nevaya vanozvitevera.

Chokwadi, panguva yekunamata kuti isu tese tive `` vamwe, '' Jesu zvakare aiziva kuti murume wese, mukadzi nemwana vakapihwa chipo cherusununguko rwekusununguka. Uye isu tinofanirwa kusarudza kunyangwe isu tichifadza hupenyu hwechivi, kana kuve "mufananidzo waMwari" uyo akatisikwa naShe kuti tive. Saka nekudaro, Jesu anoita kubvuma kuno fungisisa:

Iwe unofunga kuti ini ndakauya kuzogadza rugare pasi pano here? Kwete, ndinoti kwamuri, asi kutozopesanisa. Kubva zvino imba yevashanu ichaparadzaniswa, vatatu vachipesana nevaviri uye vaviri vachipesana nevatatu. baba vachapesana vachipikisana nemwanakomana wavo, nemwanakomana achipikisana nababa vake, mai vachipesana nemwanasikana wavo, nemwanasikana achipikisana naamai vake, vamwene vachipikisana nemuroora wavo uye muroora achipesana naamai vake. -mukuwasha. (Ruka 12: 51-53)

Magwaro anotiudza kuti kuchauya nguva panyika iyo "goho" richava rakagadzirira. Kana Mwari vapepeta masora kubva mugorosi. Kana vanhu pamwechete vachitsvaga kupidigura chigaro chaKristu nekumisa masimba avo munzvimbo yaKe. St. Paul akayambira nezve iri kuuya "kutsauka" uye nguva yekusateerera mutemo:

Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai neipi nzira; nekuti [Zuva raIshe] haringauyi, kunze kwekunge kumukira kwatanga, uye munhu wekusateerera mutemo aratidzwa, mwanakomana wekuparadzwa, uyo anopikisana nekuzvikwidziridza kurwisa kwese kunonzi mwari kana chinhu chinonamatwa, zvekuti Anogara pachigaro chake mutemberi yaMwari achizviti ndiye Mwari. (2 VaTesaronika 2: 3-5)

Anopesana naKristu, sekutsanangurwa kwetsika "munhu wekusateerera mutemo," ndiye mudziyo wekupura pakupera kwenguva ino uyo anotenderwa naMwari kunyanya kune avo vanoramba chokwadi. Achave mudziyo we kupesana iyo Catechism inotaura ichaunza "hunyengeri hwechitendero hunopa vanhu mhinduro iri pachena kumatambudziko avo pamutengo wekuramba chokwadi." [2]Katekisimo yeCathlic Church, kwete. 675

Kuuya kweasina mutemo nemabasa aSatani kuchave nesimba rese uye nezviratidzo zvekunyepedzera nezvishamiso, uye nehunyengeri hwakaipa kune avo vari kuzoparara, nekuti vakaramba kuda chokwadi uye kuti vaponeswe. Naizvozvo Mwari anotumira pamusoro pavo kunyengera kwakasimba, kuvaita kuti vatende nhema, kuti vose varangwe vasina kutenda chokwadi asi vakafara mukusarurama. (2 VaTesaronika 2: 9-12)

Tiri kupi ikozvino mune eschatological pfungwa? Zviri kupokana kuti isu tiri pakati pe kupandukira uye kuti iko kunyengera kwakasimba kwakauya pavanhu vazhinji, vazhinji. Uku ndiko kunyengera uye kupandukira zvinomiririra zvichaitika zvinotevera: uye munhu asingateereri mutemo acharatidzwa. -Chinyorwa, Msgr. Charles Pope, "Ndidzo here Bhandi dzekunze dzeKutongwa kuri kuuya?", Mbudzi 11, 2014; Blog

Sezvo Dutu Guru ratiri kupinda richisimuka, saizvozvowo kupatsanuka. Izvo zvinodikanwa kuitira kuchenesa nyika kune iyo inotevera zera. “Rindai uye munamate”, hama nehanzvadzi, kuti muwanikwe kurudyi…

 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kana Sora Ratanga Kuenda

Shanduko Zvino!

Fakes Nhau, Yechokwadi Shanduko

 

KUUYA IYO BHUKU REKUPEDZISIRA:

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Johani 17:21
2 Katekisimo yeCathlic Church, kwete. 675
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.