Paanodzikamisa Dutu

 

IN mazera echando apfuura, mhedzisiro yekutonhora kwepasirese kwaiparadza kumatunhu mazhinji. Nguva pfupi yekukura yakatungamira kukundikana kwezvirimwa, nzara uye nzara, uye semhedzisiro, chirwere, hurombo, kusagadzikana kwevanhu, chimurenga, uye kunyange hondo. Sezvo iwe zvawakaverenga mukati Iyo Chando Chokurangwa Kweduvese masayendisiti naIshe Wedu vari kufanotaura izvo zvinoita sekutanga kweimwe "nguva diki yechando." Kana zvirizvo, zvinogona kuvhenekera mwenje mutsva pamusoro pekuti nei Jesu akataura nezvezvimwe zviratidzo pakupera kwezera (uye idzo pfupiso Zvisimbiso Zvinomwe zveChimurenga zvakare yakataurwa naSt. John):

Rudzi ruchamukira rudzi, uye umambo huchamukira umambo. Kuchava nokudengenyeka kwenyika kune simba, nzara nehosha kunzvimbo nenzvimbo; uye zvinotyisa kuona nezviratidzo zvikuru zvichauya kubva kudenga… Zvese izvi kutanga kwekurwadziwa kwekusununguka. (Ruka 21: 10-11, Mat 24: 7-8)

Zvisinei, chimwe chinhu chakanaka ndechekutevera apo Jesu anonyaradza Dutu riripo-kwete kuguma kwenyika, asi iyo kusimbiswa yeEvhangeri:

… Uyo anotsungirira kusvika kumagumo achaponeswa. Uye vhangeri iri roumambo richaparidzwa pasirese sechapupu kumarudzi ose, uye zvadaro kuguma kuchasvika. (Mat. 24: 13-14)

Chokwadi, mu Misa yokutanga yanhasi achiverenga, muporofita Isaya anofanoona nguva yeramangwana apo "Mwari achaunza nguva yeZioni paacharegerera mhosva dzose nekuporesa kurwara kwese"[1]Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1502 uye kuti Mesiya achanyaradza marudzi ese sezvavanomhanyira vakananga ku "Jerusarema." Iko kutanga kwe "nguva yerunyararo" yakatungamirwa ne "kutonga”Yemarudzi. MuTestamente Itsva, Ziyoni mucherechedzo weChechi, "Jerusarema Idzva."

Mumazuva anouya, gomo reimba yaJehovha richasimbiswa segomo refu-refu uye richasimudzwa pamusoro pezvikomo. Marudzi ose achamhanyira kwariri… Nokuti Ziyoni richabuda kuraira, neshoko raJehovha richibva Jerusaremu. Iye achatonga pakati pamarudzi, uye agotemera vanhu vazhinji tsika. Vachapfura minondo yavo vachiiita mapadza, namapfumo avo vachiaita mapanga okuchekerera miti; rumwe rudzi rusingazosimudziri mumwe munondo, uye havangazodzidzisi hondo zvakare. (Isaya 2: 1-5)

Zviripachena, chikamu chekupedzisira cheichi chiporofita hachisati chichifanira kuzadzikiswa. 

Nekuti zvakavanzika zvaJesu hazvisati zvanyatsoitwa uye kuzadzikiswa. Ivo vakakwana, zvirokwazvo, mumunhu waJesu, asi kwete matiri, avo vari mitezo yake, kana muChechi, unova muviri wake usinganzwisisike. —St. John Elies, bata "Paushe hwaJesu", Yokunamata pakati Hours, Vol IV, peji 559

Pane "kukunda" kuchiri kuuya uko kuchave nemhedzisiro kune nyika yese. Iko kuuya "hutsva uye hutsvene hwamwari”Iyo Mwari achapfekedza nayo korona Kereke kuitira kuti vareverere shoko Rake se“ chapupu kumarudzi ose ”uye kugadzirira Mwenga wake kuuya kwekupedzisira kwaJesu mukubwinya. Ichi, pachokwadi, ndicho chakange chiri chinangwa chekukumbira kweChipiri Vatican Council:

Basa raPapa John rekuzvininipisa ndere “kugadzirira Ishe vanhu vakakwana,” iro rakafanana chaizvo nebasa reBaptist, muteveri wake uye waanotora zita rake. Uye hazvigoneke kufungidzira kukwana kwakakwirira uye kwakakosha kudarika iko kwekukunda kwerunyararo rwechiKristu, rwuri rugare pamoyo, rugare murunyararo, muhupenyu, mukugara zvakanaka, mukuremekedzana, uye muukama hwemarudzi. . —PAPA ST. JOHN XXIII, Rugare rwechokwadi rwechiKristu, Zvita 23, 1959; www.kuspawne.org 

Iko kuzadzikiswa kwechiono chaIsaya cheNguva yeRunyararo, maererano neMagisterium:

… Tariro mune kumwe kukunda kukuru kwaKristu pano panyika kuguma kwekupedzisira kwezvinhu zvose kusati kwasvika. Chiitiko chakadai hachina kubviswa, hachisi chinhu chinogoneka, hazvisi zvese zvine chokwadi chekuti hakuzove nenguva yakareba yechiKristu chinokunda mugumo usati wasvika. -Kudzidzisa kweChechi yeKaturike: Chidimbu cheChechi yeKaturike, London Inopisa Oates & Washbourne, p. 1140

Chechi yeKatorike, inova Kristu Kristu pasi pano, [inotarisirwa] kuparadzirwa pakati pevanhu vese uye marudzi ese… —Papa PIUS XI, Quas Primas, Advice, n. 12, Zvita 11, 1925; cf. Mat 24:14 

Isaya anoona marudzi achidirana achienda kune "imba" imwe, ndiko kuti, Chechi imwe kwadzichatora kubva kuIzwi rakasanganiswa raMwari rakachengetedzwa Mutsika Tsvene.

"Uye vachanzwa inzwi rangu, uye pachava neboka rimwe uye nomufudzi mumwe." Dai Mwari ... munguva pfupi apedzisa kuzadzisa chiporofita chake chekushandura ichi chinonyaradza chiratidzo cheramangwana kuti chiitike zvazvazvino ... Iri ibasa raMwari kuunza ino nguva inofadza uye kuti vazivise kune vese ... Kana yasvika, ichave iri awa yakatarwa, imwe hombe ine mhedzisiro kwete chete mukudzorerwazve Humambo hwaKristu, asi kuiswa kwe… nyika. Tinonamata zvakanyanya nemoyo wose, uye tinokumbira vamwewo saizvozvo kuti vanyengeterere runyararo rwatinoshuvira kwazvo munharaunda. —Papa PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Pamusoro paRugare rwaKristu muushe hwake", December 23, 1922

Tichifunga zvese zvakataurwa nedenga nepasi muzana rapfuura, tinoratidzika kunge tiri kupinda mu Kutongwa kweVapenyu inotaurwa nezvayo munaIsaya neBhuku raZvakazarurwa uye, munguva yedu, na St. Faustina. Izvi zvinoitika pamberi peNguva yeRunyararo (inovaZuva raIshe"). Uye saka, hama nehanzvadzi, ngatiitei kuti chiono chinonyaradza chiri pamberi pedu - icho chiri chidiki pane kutarisira kwekuuya kweHumambo hwaMwari mune hutsva hutsva.

Ndati "kukunda" kuchaswedera… Izvi zvakaenzana zvichireva kunyengeterera kwedu kuuya kweUmambo hwaMwari. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza cheNyika, p. 166, Kukurukurirana naPeter Seewald (Ignatius Press)

Kukundwa zvakare kweMarian sezvo zvakavanzika izvi zvaive zvatoitwa mukati uye kuburikidza neMhandara Maria uyo anonzi neChechi "Mwanasikana weZioni." 

Zviri kwaari saAmai neModelion kuti Chechi inofanira kutarisa kuti inzwisise zvizere zvainoreva basa rayo.  -POPE JOHN PAUL II, Redemptoris Mater, kwete. 37

Kukunda kwe "Mukadzi akapfekedzwa muzuva" kunotanga izvozvi apo patinomugamuchira nekuvhura moyo yedu kuti tigamuchire Jesu, uyo waanodaidza kuti "murazvo" weMoyo wake Wakachena. Chokwadi, iwo murazvo hauna "zera rechando," hapana Dutu, hapana hondo kana runyerekupe rwehondo dzinogona kudzima. Nekuti ndiko kuuya kweHumambo hwaMwari mukati…

Ini ndichagara ndiri padivi pako muDutu iro rava kubika. Ndini mai vako. Ini ndinogona kukubatsira uye ini ndoda! Uchaona kwese kwese mwenje weRimi Rangu rerudo uchimera kunge kupenya kwemheni ichivhenekera Denga nepasi, uye kwandinozopisa nemweya wakasviba uye wakaneta.... Uyu Murazvo uzere nemaropafadzo anotubuka kubva muImwoyo Wangu Wakachena, uye iwo wandiri kukupa, unofanirwa kuenda kubva pamoyo kuenda pamoyo. Chichava Chishamiso chikuru chechiedza chinopofumadza Satani… Mafashama ane mafashama emaropafadzo ave kuda kuzungunusa nyika anofanira kutanga nenhamba shoma yemweya inozvininipisa. Wese munhu ari kuwana iyi meseji anofanira kuigamuchira sekukoka uye hapana munhu anofanira kugumbuka kana kuifuratira… -Akatambirwa mameseji kubva kuna Akaropafadzwa Mhandara Maria kuna Elizabeth Kindelmann; maona www.nemutem.com.br

Zuva raIshe rinoswedera. Zvese zvinofanirwa kugadzirirwa. Gadzirira iwe mumuviri, pfungwa, uye mweya. Zvinatsei. —St. Raphael kunaBarbara Rose Centilli, Kukadzi 16, 1998

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Kurevererwa kweUchenjeri

Kutonga Kwekupedzisira

Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Kuongororazve iyo Nguva Yokupedzisira

Kiyi kuMukadzi

Iyo Marian Dimension yeDutu

Magnificat eMukadzi

Iko Kutendeuka uye Kukomborera

Zvizhinji paMurazvo weRudo

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 1502
Posted in HOME, MARIA, NGUVA YERUGARE.