Kana Nyeredzi Dzinodonha

 

PAPA FRANCIS uye mabhishopi kubva pasirese vakaungana svondo rino kuzotarisana nemuedzo wakakomba munhoroondo yeChechi yeKaturike. Haisi chete dambudziko rekushungurudzwa pabonde kweavo vakapiwa boka raKristu; chiri dambudziko rekutenda. Kune varume vakapiwa Vhangeri havafanirwe kungoriparidza chete, asi pamusoro pezvose kurarama it. Kana ivo — kana isu — vasingadaro, zvino tinowira munyasha senyeredzi kubva mudenga.

St. John Paul II, Benedict XVI, naSt. Paul VI vese vakafunga kuti parizvino tiri kurarama chitsauko chegumi nembiri cheZvakazarurwa sechimwe chizvarwa, uye ndinotumira nenzira inoshamisa…

 

MHARA YEMAITIRO

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. Aive nepamuviri uye achichema zvinonzwika mukurwadziwa sezvo aishanda kuti asununguke. Ipapo chimwe chiratidzo chakabuda mudenga; yakanga iri dhiragoni tsvuku huru… dhiragoni yakamira pamberi pomukadzi ave kuda kusununguka, kuti iparadze mwana wake kana achinge asununguka. (Zvak. 12: 1-5)

Pa World Youth Day muna 1993, John Paul II akati:

Nyika inoyevedza - inodiwa naBaba zvekuti vakatuma Mwanakomana wavo mumwechete kuti iponeswe (cf. Io 3,17) - ndiyo yemitambo yehondo isingaperi inogadzirirwa chiremera chedu uye kuzivikanwa sevanhu vakasununguka, vemweya. Kurwira uku kunofananidzwa nehondo yekupopokodzwa yakatsanangurwa muna [Zva 12]. Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yekufa" inotsvaga kuzvimanikidza pachido chedu chekurarama, nekurarama zvizere—PAPA ST. JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993; v Vatican.va

Unzenza hwepabonde uye "tsika yekufa" ndevaya vanovata, nekuti hupombwe, hupombwe uye upombwe izvo zvinopedzisira zvaita kuti kushandiswa kwekubata kubata, kubvisa nhumbu, uye bonde. Iyi mafashama okusachena, kubiridzira uye kufa, ichiwedzera kuiswa seyero chete inogamuchirwa mutsika yedu,[1]cf. Kwete Canada yangu, VaTrudeau ndizvo zvinobuditswa neshato kunyanya kutsvaira “mukadzi,”Anosimbiswa naPapa Benedict haasi mucherechedzo waMaria chete, asi we Chechi.[2]"Mukadzi uyu anomiririra Maria, Amai veMununuri, asi anomiririra panguva imwe chete Chechi yese, Vanhu vaMwari venguva dzose, Chechi iyo nguva dzose, ine kurwadziwa kukuru, inozvara Kristu." —PAPA BENEDICT XVI, Castel Gandolfo, Italy, AUG. 23, 2006; Zenit

Nyoka, zvakadaro, yakaburitsa rwizi rwemvura kubva mumuromo mayo mushure mekunge mukadzi amutsvaira nerino… (Zvakazarurwa 12:15)

St. Paul anotaura nezvaMwari vachisimudza restrainer zvemhando dzakasiyana nevarume, ndiani anofanira kuziva zvirinani (vafundisi?), tevera nyama yavo pachinzvimbo chaIshe wavo…

… Kunyangwe vaiziva Mwari havana kumupa rukudzo saMwari kana kumupa kuvonga… Naizvozvo, Mwari akavaisa kuzvinetswa kubudikidza nekuchiva kwemoyo yavo nekuda kwekudzikisira miviri yavo… Varume vaiita zvinonyadzisa nevarume. (VaR. 1:21, 24, 27; onawo 2 VaTesaronika 2: 7)Cherechedza: Zvinonakidza kuti kuverenga kweMisa kwekutanga kwanhasi kunotarisa pazvinoreva Mwari "murarabungu"…

Ndinofunga kuti [rwizi rwemvura] runodudzirwa zviri nyore. vanozvimanikidzira seye chete kufunga, senzira chete yekurarama. —PAPA BENEDICT XVI, Kufungisisa paSpecial Assembly yeMiddle East yeSynod yeMabhishopi, Gumiguru 11, 2010; v Vatican.va  

Aya masimba haasi ekunze chete; zvinosuwisa, vanobva mukati meChechi iye pachake: mapere akapfeka matehwe emakwai akanyeverwa naKristu naSt.[3]Mat. 7:15; Mabasa 20:29 Saka…

… Nhasi tinozviona nenzira inotyisa: kutambudzwa kukuru kweChechi hakubvi kune vavengi vekunze, asi kwakazvarwa na chivi mukati meChechi. -PAPA BENEDICT XVI, kubvunzurudzwa nendege kuenda kuLisbon, Portugal; HupenyuSiteNews, Chivabvu 12, 2010

Pane mumwe mumwe mutsara usinganzwisisike mundima iyi maererano nezvaitwa nedhiragoni izvo zvinogona, kuratidza, kuti kutambudzwa uku kunobva kunaani:

Muswe wayo wakakukura chetatu chenyeredzi dzedenga ndokudzikanda pasi. (Zvak. 12: 4)

Chii, kana ani nyeredzi here idzi?

 

ZVIROTO NEZVIRATIDZO

Ini handitonge hushumiri hwangu nehope asi neMagwaro uye Tsika Tsvene. Asi, Mwari anoita taura nguva nenguva muzviroto nezviratidzo, uye sekutaura kwaSt Peter, izvi zvinowanda mu "mazuva ekupedzisira." [4]cf. Mabasa 2:17

Pakutanga kwekunyora uku chipostora, ndaive nezviroto zvakawanda zvine simba izvo zvaizove nemusoro pava paya pandaidzidza dzidziso dzeChechi pane eschatology. Imwe kurota, kunyanya, yaizogara ichatanga nenyeredzi mudenga kutanga kutenderera nekutenderera. Pakarepo vaidonha. Mukurota kumwe, nyeredzi dzakashanduka kuita mabhora emoto. Pakava nokudengenyeka kwenyika kukuru. Pandakatanga kukandira pekuhwanda, ndinorangarira zvakajeka ndichipfuura kereke ine nheyo dzakakoromoka, mahwindo ayo akasviba-magirazi zvino akatsamira pasi (mwanakomana wangu akarota zvakafanana mavhiki mashoma apfuura). Uye izvi kubva mutsamba yandakagamuchira kutenderera nguva iyoyo:

Ndichangomuka mangwanani ano ndakanzwa izwi. Izvi zvaive zvisina kufanana nezwi randakanzwa makore kumashure richiti "Zvatanga.”Pane kudaro, izwi iri rakanga rakapfava, kwete sekuraira, asi raitaridzika kuva nerudo uye neruzivo uye rakanyarara nezwi. Ini ndaizotaura zvakawanda zvezwi rechikadzi pane rechirume. Zvandakanzwa mutongo mumwe chete… aya mazwi aive nesimba (kubvira mangwanani ano ndanga ndichiedza kusundidzira ivo kunze kwepfungwa dzangu uye havagone):

"Nyeredzi dzichawa."

Kunyangwe kunyora izvi izvozvi ndinogona kunzwa mazwi achiri kuenderera mundangariro dzangu uye chinhu chinosekesa, zvaiita senge nekukurumidza kupfuura gare gare, chero nekukurumidza chaizvo kuri.

Pfungwa yangu ndeyekuti kurota uku kune zvese zvinoreva pamweya uye chaizvo. Asi pano, ngatibatei nechinhu chemweya. 

 

NYOTA DZAKAWIRA

Mukutaura kwekuramba kutenda kuri kukura muChechi, St. Paul VI akataura nezvechitsauko chimwe chete ichocho muna Zvakazarurwa.

Muswe wadhiabhorosi uri kushanda mukuparara kwenyika yeKatorike. Rima raSatani rakapinda ndokupararira muChechi yeKaturike kunyangwe kusvika kumusangano waro. Kutsauka pakutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika pamatanho epamusoro mukati meChechi. -Kutarisana paMakumi Makumi Matanhatu Anniversary yeFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977; zvakataurwa mu Corriere della Sera, peji. 7, Gumiguru 14, 1977

Pano, Paul VI ari kufananidza kutsvaira kwenyeredzi ne "kuparara kwenyika yeKatorike." Kana zvirizvo, nyeredzi ndiani?

Muchitsauko chekutanga chaZvakazarurwa, Jesu anoraira tsamba nomwe kunaSt. Tsamba dzakanyorerwa kune "nyeredzi nomwe" dzinoonekwa muruoko rwaJesu pakutanga kwechiratidzo:

Uku ndiko kududzirwa kwakavanzika kwenyeredzi nomwe dzawaona muruoko rwangu rwerudyi, nepazvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama: nyeredzi nomwe ndivo vatumwa vemakereke manomwe, nezvigadziko zvemwenje zvinomwe ndiwo makereke manomwe. (Zvak. 1:20)

"Ngirozi" kana "nyeredzi" pano zvingangodaro zvinoreva iyo vafudzi yeChechi. Sezvo The Navarre Bhaibheri zvinyorwa zvemashoko:

Ngirozi dzekereke nomwe dzinogona kumiririra mabhishopi anovatarisira, kana zvisizvo vatumwa vanovachengeta… Chero zvazviri, chinhu chakanakisa ndechekuona vatumwa vemachechi, avo tsamba dzakanyorerwa, sekureva avo vanotonga nekuchengetedza kereke yega yega muzita raKristu. -Bhuku raZvakazarurwa, "The Navarre Bible", p. 36

The Bhaibheri Idzva reAmerica mashoko omuzasi anobvumirana kuti:

Vamwe vakaona mu "ngirozi" yeimwe neimwe yemachechi manomwe mufundisi wayo kana muenzaniso wemweya weungano. -Bhaibheri Idzva reAmerica, mashoko omuzasi aZva. 1:20

Heino pfungwa yepakati: Chiono chaSt. John chinoratidza kuti chikamu cheidzi "nyeredzi" dzichawa kana kukandwa mu "kutsauka" kunoonekwa. Izvi zvichaitika pamberi pekuonekwa kweuyo anonzi Tsika Anopesana naKristu, "munhu wekusateerera mutemo" kana "mwanakomana wekuparadzwa."

Ngakurege kuva nemunhu unokunyengerai neipi nzira; nekuti zuva iro harisvike, kunze kwekunge kumukira kwatanga, uye munhu wekusateerera mutemo akaratidzwa, mwanakomana wekuparadzwa. (2 VaTesaronika 2: 1-3)

Papa Francis vanotsanangura kupanduka uku (kutsauka pakutenda) sekudzika kwenyama, kupinda munyika:

… Nyika ndiwo mudzi wezvakaipa uye zvinogona kutitungamira kuti tisiye tsika dzedu uye titaure nezvekuvimbika kwedu kuna Mwari anogara akatendeka. Izvi… zvinonzi kutsauka pakutenda, kuno… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana nezvehunhu hwedu: kuvimbika kuna Ishe.. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

St. Gregory Mukuru anosimbisa dzidziso iyi:

Kudenga ndiyo Chechi iyo muusiku hwehupenyu hwazvino, ichine iyo mukati mayo hunhu husingaverengeke hwevatsvene, inopenya senyeredzi dzedenga dzinopenya asi muswe wedhiragoni unotsvaira nyeredzi pasi pasi… Nyeredzi dzinodonha kubva kudenga ndidzo dzakarasa tariro muzvinhu zvekudenga uye nekuchiva, pasi pekutungamira kwadhiyabhorosi, nzvimbo yekubwinya kwepasi. -Moralia, 32, 13

Izvi zvakare zvinogona kuitika pakati pevamiriri vezvematongerwo enyika pavanopinda mukunyora kana kuita basa rine nyota yekuzivikanwa, kuombera maoko, mibairo uye chinzvimbo. [5]Evangelii Gaudium, N. 277 Asi zvinosemesa zvakanyanya kana zvichisanganisira, kwete chete zvivi zvenyama, asi vafundisi vanoshandisa masupusiki kuti varegerere.[6]cf. Iyo Anti-Ngoni Panyaya iyi, mazwi aPapa Paul VI anotora kukosha kukuru apo patinotanga kuona chiporofita chaAkita chichiitika pamberi pedu.

Basa radhiyabhorosi richapinda mukati meChechi nenzira yekuti munhu aone makadhinari vachipikisana nemakadinali, mabhishopi vachirwisa mabhishopi. Vapirisita vanondinamata vachazvidzwa uye vachapikiswa nehukama hwavo…. machechi nearitari zvakapambwa; Chechi ichazara nevaya vanobvuma kutadza uye dhimoni richamanikidza vapirisita vazhinji nemweya yakatsaurwa kuti vasiye basa raIshe… Sezvandakuudza, kana vanhu vakasatendeuka nekuzvinatsa, Baba vacharanga zvakaipisisa vanhu vese. Chichava chirango chakakura kudarika mafashama, akadai seasati amboona. Moto uchadonha kubva kudenga uye uchapukuta chikamu chikuru chevanhu, vakanaka pamwe nevakaipa, vasingaregere vapristi kana vakatendeka.  -Message yakapihwa kuburikidza neshamhu kuna Sr. Agnes Sasagawa weAkita, Japan, Gumiguru 13, 1973 

St. John anopiwa zvimwe zviratidzo zvezvinhu zvekudenga zvinowira zvakaziviswa ne "hwamanda." Kutanga, kunowa kubva kudenga "chimvuramabwe nemoto zvakasangana neropa" kozoti "gomo rinopfuta" uyezve "nyeredzi ichipfuta semwenje." “Hwamanda” idzi dzinomiririra a chetatu revapristi, mabhishopi, uye makadhinari? Dhiragoni-iyo inoshanda kuburikidza nekubatana kwemasimba, zvose zvakavanzika uye zvakarongeka[7]kureva. “Mapoka akavanzika”; cf. Chakavanzika Bhabhironi- anotsvaira chetatu chenyeredzi - ndiko kuti, zvimwe, chetatu chevakuru veChechi mukutsauka pakutenda, pamwe neavo vanovatevera. 

 

NGUVA YAIKO?

Sekunyunyuta kwevafundisi mushure mekunyongana kuchienderera mberi kuoneka, tiri kutarisa munguva chaiyo sekuti "nyeredzi" dzinowira pasi "- dzimwe dzadzo, nyeredzi huru kwazvo, saiye aimbova Kadhinari. Theodore McCarrick, Fr. Marcial Maciel, nezvimwe .. Asi muchokwadi, kudonha kwakatanga kare kare. Izvozvi ndipo chete patiri kuona nyeredzi idzi dzichipinda mumhepo ye chokwadi uye kururamisira. 

Nekuti ndiyo nguva yekuti kutonga kutange neimba yaMwari; kana ikatanga nesu, zvichaguma sei kune avo vanokundikana kuteerera evhangeri yaMwari? (1 Pet. 4:17)

Zvekare, hazvisi chete zvinonyadzisa zvepabonde muChechi. Ikozvino iko kubuda kwe Anti-Ngoni nemisangano yemabhishopi inokanganisa Magwaro kupa hana yavo kuzvimiririra pakudzidzisa kweChechi nguva dzose nezvewanano uye zvepabonde. Sekuchema kwakaita Kadhinari Müller:

...hazvina kunaka kuti mabhishopi mazhinji ari kuturikira Amoris Laetitia maererano nenzira yavo yekunzwisisa dzidziso dzaPope. Izvi hazvi chengetedze kumutsara wedzidziso yeKaturike ... Aya ndiwo masisitimu: Izwi raMwari rakajeka uye Chechi haibvume kudzidziswa kwekuroora. —Cardinal Müller, Katurike Herald, Kukadzi 1, 2017; Chirevo chenyika yeKaturikeKukadzi 1, 2017

Uye munguva pfupi yapfuura mu "Manifesto yekutenda," akayambira kuti:

Kunyarara pamusoro peizvi uye nezvimwe zvokwadi dzeKutenda uye kudzidzisa vanhu nenzira kwayo ndicho chinonyengera chikuru icho Katekisimu anonyevera zvine simba nazvo. Inomiririra kuyedzwa kwekupedzisira kweChechi uye inotungamira munhu mukunyengera kwechitendero, "mutengo wekutsauka kwavo" (CCC 675); ndiyo kubiridzira kwaAntikristu. “Achanyengera avo vakarasika nenzira dzose dzekusaruramisira; nokuti vakazvipfigira kurudo rwechokwadi urwo vanofanira kuponeswa narwo ” (2 VaT. 2: 10). -Rejista yeKaturike YenyikaKukadzi 8, 2019

Sirivheri yakarovera mune zvese izvi? Sekureva kwaSt. zvikamu zviviri kubva muzvitatu dzenyeredzi dzinoita kwete kudonha. Dai isu tikanamata nekutsanya zvakanyanya ipapo, kwete chete kune vedu vafudzi vakatendeka ivo ivo “Muve vasina chavangapomerwa uye musina mhosva, vana vaMwari vasina gwapa pakati pezera rakakombama uye rakatsauka, ramunopenya pakati pavo sezviedza munyika”...[8]Phil 2: 15 asiwo kune kutendeuka kweye nyeredzi dzakawa-uye kupodzwa kweavo vakakuvadzwa nekumukira kwavo.

Iwe unoona… nyeredzi idzi?… Nyeredzi idzi mweya yevaKristu vakatendeka… —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari Muneomweya Wangu, Dhayari, n. 424

Tiri kupi ikozvino mune eschatological pfungwa? Zviri kupokana kuti isu tiri pakati pekupandukira uye kuti iko kunyengera kwakasimba kwakauya pavanhu vazhinji, vazhinji. Uku ndiko kunyengera uye kupandukira zvinomiririra zvichaitika zvinotevera: Uye munhu asingateereri mutemo acharatidzwa. ” —Mk. Charles Pope, "Ndiwo Mabhandi Ekunze Ekutongwa Kunouya?", Mbudzi 11, 2014; blog

 

 

Ikozvino Shoko ishoko renguva yakazara iro
inoenderera nerutsigiro rwako.
Ndikuropafadzei, uye ndinokutendai. 

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kwete Canada yangu, VaTrudeau
2 "Mukadzi uyu anomiririra Maria, Amai veMununuri, asi anomiririra panguva imwe chete Chechi yese, Vanhu vaMwari venguva dzose, Chechi iyo nguva dzose, ine kurwadziwa kukuru, inozvara Kristu." —PAPA BENEDICT XVI, Castel Gandolfo, Italy, AUG. 23, 2006; Zenit
3 Mat. 7:15; Mabasa 20:29
4 cf. Mabasa 2:17
5 Evangelii Gaudium, N. 277
6 cf. Iyo Anti-Ngoni
7 kureva. “Mapoka akavanzika”; cf. Chakavanzika Bhabhironi
8 Phil 2: 15
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU.