Pakachema Matombo

PAKUSHURE KWE ST. JOSEFA,
MUKADZI WEMAKADZI AKAKOMBORERWA MARIYA

 

Kutendeuka hakusi kungobvuma kuti ndakanganisa; ndiko kufuratira zvakaipa ndokutanga kuverengerwa vhangeri. Pane izvi zvinoratidzira ramangwana rechiKristu munyika nhasi. Nyika haitendi zvakadzidziswa naKristu nekuti isu hatizvitore.
-Muranda waMwari Catherine de Hueck Doherty, Kiss yaKristu

 

MWARI anotumira vanhu vake vaporofita, kwete nekuti Izwi Rakaitwa Nyama harina kukwana, asi nekuti chikonzero chedu, chakasvibiswa nechivi, uye kutenda kwedu, kwakakuvadzwa nekukahadzika, dzimwe nguva kunoda chiedza chakakosha icho Denga rinopa kuitira kutikurudzira "Tendeuka utende evhangeri." [1]Mako 1: 15 Sekutaura kwaBaroness, nyika haibvume nekuti maKristu anoita kunge haatendewo.

 

MABWE MUDUKU

Paive nenguva apo vaFarisei vaida kuti Jesu atsiure vadzidzi vake nekudaidzira kuti: "Akakomborerwa mambo anouya muzita raIshe" paakapinda muJerusarema. Asi Jesu akapindura achiti:

Ndinoti kwamuri, kana vakaramba vakanyarara, matombo achachema. (Ruka 19:40)

Saka chii chinoitika vadzidzi vake pavanoita kwete kudaidzira Evhangeri? Chii chinoitika apo VaApostora Vake, nekutya vane masimba, vanotiza Bindu reGetsemane kana kutengesa Zita Rake rakanaka nemasirivheri makumi matatu (kana ku kuchengetedza yavo yemhando yemutero)? [2]cf. Kuverenga Mutengo Mwari vanobva vasimudza matombo kuti vataure - semukuru wezana: “Chokwadi, uyu aive Mwanakomana waMwari! [3]cf. Mat. 27:54 kana Amai Vake, kupupura naye pasi petsoka dzeMuchinjikwa kuburikidza nekuvapo kwake. Chokwadi, mumazuva edu apo zvikamu zvakakura zvevafundisi nevanhuwo zvavo zvanyarara mukubuditsa pachena nekudzivirira Evhangeri nedzidziso dzaJesu, Ishe vakatumira vaporofita pachinzvimbo chavo: matombo madiki evoni vasina kujeka, vaoni, uye mashura-- mukuru pakati pavo, Amai vedu Vakaropafadzwa.

 

KUKUNDA MABWE

Zuva rakatevera kunyora Vhura Misoro, mune izvo zvinotsigirwa dzidziso yeChechi pane nzvimbo yekuzarurirwa kwega muhupenyu hwake, uye kurudziro dzavanapapa kuti vateerere zvakanyanya kuporofita munguva dzino dzekuvhiringidzika, meseji yakaziviswa kubva kumuoni weLatin America uye ane hutsinye, Luz de Maria Bonilla.

Vanyengeri vakuru vakapfuura neVanhu voMwanakomana wangu uye vanhu vazhinji vakavatevera nekuvatevera; vaporofita vakatumwa neImba yaBaba vanorambwa. Uye avo vakazvipira kuita basa reMwanakomana wangu vanoshandisa iro simba ravakapihwa kuti vaperekedze nekuraira vanhu vakatendeka, kuti vave vatambudzi vevana vakatendeka veChechi yeMwanakomana wangu.

Mariro anoita Moyo Wangu kune avo avo, vanozvidzivirira ne "kushingairira" Imba yaBaba, vanoda kunyaradza izwi rezviridzwa zvinotumirwa neImba yaBaba kuVanhu Vavo, kuti nemazwi azere neChokwadi, uye vachienda kubva kunzvimbo. kuisa, vanogona kuzadzikisa basa remwana wese wechokwadi weChechi yeMwanakomana wangu… -Mukadzi Wedu kuna Luz de Maria, Kurume 18th, 2017; rakashandurwa naPeter Bannister M.Th .; zvinyorwa zvake kubva muna 2009 zvichienda achangogamuchira iyo Imprimatur kubva kuna Bhishopi Juan Abelardo Mata Guevara weEsteli, Nicaragua

Uku kupomedzerwa kubva kunaMai Vedu kunouya mushure mekurwiswa kwevanhu munharaunda dzeKatorike uye neblogosphere pachiitiko cheMedjugorje (iyo iyo Vatican ine kwete akatonga mushure memakore makumi matatu, uye akatsunga kuramba akavhura, kunyangwe kubvisa masimba pazvinhu zvinofungidzirwa kubva kuna bhishopi wepanzvimbo), pamwe nevamwe mabhishopi vachidzosera zvisarudzo zvemabhishopi apfuura akabvumidzwa zvisikwa zveMukadzi Wedu, nokudaro zvichinyaradza meseji yeavo masosi ekuonekwa.

Nezve Medjugorje, ndarondedzera nyaya yemutori wenhau ane mukurumbira akaona ruoko rwekunyepa, rwakabhadharwa nabhirionea, kupokana neanofungidzirwa - manyepo anonzi nemutori wenhau, kusvika nhasi, ane "90% yeanopokana- Medjugorje zvinhu kunze uko ”(ona PaMedjugorje). Chokwadi, ini ndaona mazhinji emanyepo achipfuuridzirwa uye achidzokororwa ayo kazhinji anowanzoita kunge angori zvishoma kudiki uye makuhwa asina kutsigirwa. Kubva pamaonero angu sewaimbova mutori venhau muterevhizheni, havawanzo mira muyedzo wekusamira kuregera rudo rwechiKristu

 

HONDO YOMUDZIMU

Asi izvi hazvifaniri kutishamisa. Satani anonyatsoziva simba reIzwi raMwari, kunyangwe richiuya kuburikidza neRuzhinji Ratidzo rweChechi, kana "ziviso yega" inopihwa kuburikidza neaya matombo madiki anotirumbidza uye anotidana kuti tidzokere kwairi. Shoko raKristu rine simba reku chinja, rokuchinja, uye kuvandudza vatendi; kuvaunganidza seuto kuzokunda humambo hwaSatani; uye kuunza Kukundwa kweiyo Isina Moyo Moyo, iyo Amai Vakaropafadzwa vanomirira nemoyo wese kuburikidza nemeseji yavo, kunyanya kubvira Fatima, makore zana apfuura.

Avo vanoshuvira kutaura zvinhu zvisina kutendeseka munjere senge, "Ah, munamato uye hupenyu hwesakaramende hweMedjugorje hwakanaka, asi meseji dzevaoni inyengedzo dzemadhimoni," vanofanirwa kufunga zvakare. Ndakanzwa nyaya zhinji dzevanhu vachiuya pakutendeuka zvakananga kuburikidza nekuverenga meseji dzeMedjugorje idzo, kana dziri dzechokwadi, zvakare dzinoumba "izwi raMwari." [4]kusiyaniswa kubva ku "dhipoziti yekutenda" kana Ruzhinji Rakazarurwa reChechi.

Imwe yenyaya dzakadai ndeyeyaFr. Donald Calloway. Akanga ari mudiki anopandukira aive asinganzwisise chiKaturike. Zvino husiku humwe, akatora bhuku remamessage aMedjugorje. Paakaaverenga, chimwe chinhu chakatanga kumuchinja. Akanzwa Mukadzi Wedu kuvapo, akaporeswa panyama uye akashandurwa husiku kubva pamakore ekushandisa zvinodhaka, uye akaiswa nekunzwisisa kwekutanga kwechokwadi chechiKaturike. Kusvikira nhasi, kuparidza kwake kupostora uye kutendeka kuChechi yaKristu chipupuriro chinoshamisa kusimba reIzwi raMwari- zvese mutsika Tsvene uye mukuzarurirwa kwechiporofita. 

Semashoko omuzasi, Fr. Don-neni - tichateerera chero sarudzo yekupedzisira iyo Vatican inogona kutora maererano neMedjugorje.

 

SIMBA RECHIPROFITA

St Paul ainyatsoziva simba reyatinoti "yakazarurwa yega" - izvo chaizvo hazvisi "zvakavanzika" zvachose kana Mwari achizvidira iwo muviri waKristu kana wepasirese. Rwendo rwaPauro muchiKristu rwakatanga paakatanga kugamuchira zvakazarurwa "zvakavanzika," pakutanga mukutendeuka kwake, uyezve paakazvinzwa “Akakwidzwa kudenga rechitatu.” [5]2 Cor 12: 2 Nekudaro, iye akadzidzisa izvo panguva "Gungano"—Zvinofungidzirwa kuti Misa pachayo[6]cf. 1 VaK. 14:23, 26- chiporofita chinofanirwa kutambirwa, kuziviswa, uye kunzwikwa kuitira kuti kana…

… Asingatendi kana asina kudzidza anofanira kupinda, anozogutsikana nemunhu wese uye achatongwa nemunhu wese, uye zvakavanzika zvemwoyo wake zvichaburitswa, saka achawira pasi achinamata Mwari, achizivisa kuti, “Mwari ari pakati penyu zvechokwadi. . ” (1 VaK. 14: 24-25)

Ndauya kuzoudza nyika kuti Mwari variko. Iye ndiye kuzara kwehupenyu, uye kunakirwa uku kuzara uye rugare, unofanirwa kudzokera kuna Mwari. - meseji yekutanga inonzi yakabva Mukadzi Wedu weMedjugorje

Izwi raMwari harigone kunyarara. Tichasvika pakuziva munguva dzino, neimwe nzira kana imwe, kuti Iye aripo. Kune rimwe dombo diki rakapwanywa, rakasungwa muromo, kana kukandwa muGungwa reKusava uye Kwemazuva Ano, Mwari vanosimudza rimwe. Chokwadi, Magwaro anopupura kuti:

'Zvichaitika mumazuva ekupedzisira,' anodaro Mwari, 'kuti ndichadurura chikamu chemweya wangu pamusoro penyama yose. Vanakomana navanasikana venyu vachaprofita, majaya enyu achaona zviratidzo, vatana venyu vacharota hope. ' (Mabasa 2:17)

Mubhuku raZvakazarurwa (rinova iro zaruriro refu yechiporofita), nzira yekupedzisira yaMwari asati achenesa nyika harisi rimwe gwaro repapa, asi izwi uye chapupu vaporofita:

Ndichachaira zvapupu zvangu zviviri kuti zviporofite kwemazuva gumi nemaviri nemakumi matanhatu, zvakapfeka masaga. (Zvakazarurwa 11: 3)

Pakupedzisira, kunyangwe ropa ravo richadeurwa se “izwi rekupedzisira” kuchizvarwa chinopanduka icho, kuburikidza Iyo Yakanyanya Muchetura uye Kuvhiringidza Kukuru, vakaparadza zvisikwa zvaMwari.

Kana izwi risina kutendeuka, rinenge riri ropa rinotendeuka. —PAPA ST. JOHN PAUL II, kubva munhetembo Stanislav

Saka, St. Paul akakurudzira Chechi kwete kungoteerera chete izwi rechiporofita raMwari, asiwo kuti rimire rakasimba paShoko raMwari rakaziviswa muna Jesu Kristu, uye richipfuura Tsika. Chokwadi, mushure mekuyambira pamusoro pekunyengera kuri kuuya kwaAntikristu, St Paul anopa mushonga.

Naizvozvo, hama, mirai makasimba uye batisisai tsika dzamakadzidziswa, nemuromo wekutaura kana netsamba yedu. (2 VaTesaronika 2:15)

Uye nokudaro ndichaenderera mberi, sezvandakaita kubva pakutanga chaiko kwekunyora uku kupostora, kutora kubva patsime reShoko raMwari rinouya kwatiri, zvese kuburikidza neTsika Tsvene, uye nematombo madiki ari kuchema kwatiri munguva dzino….

Dai St Joseph, akatungamira nekuchengetedza Maria neMucheche Jesu kuburikidza nezvakazarurirwa zvemutumwa… tinyengetererei. 

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Chiporofita Chinyatsonzwisiswa

Kuvhura Mwenje

Pane Yega Chakavanzika

YeSeers uye Visionaries

Chiporofita, Mapapa, uye Piccarreta

Kutema nematombo Vaporofita

Matombo ekupokana

Maonero echiporofita - Chikamu I uye Part II

PaMedjugorje

Medjugorje: "Chokwadi Chaicho, Ma'am"

Mushonga

Iyo Huru Mushonga

 

Dzvanya chivharo chealbum kuti utore kurodha pasi
ye Tsitsi Dzvene Chaplet naFr. Don Calloway
uye mumhanzi naMark Mallett!

 

Joinha Maka iyi Lent! 

Kusimbisa & Kuporesa Musangano
Kurume 24 & 25, 2017
ne
Fr. Firipi Scott, FJH
Annie Karto
Maka Mallett

St. Elizabeth Ann Seton Chechi, Springfield, MO 
2200 W. Republic Road, Chitubu eri, MO 65807
Space yakaganhurwa yeichi chemahara chiitiko ... saka nyoresa munguva pfupi.
www.muzestroovo.com
kana kufonera Shelly (417) 838.2730 kana Margaret (417) 732.4621

 

Kusangana NaJesu
Kurume, 27, 7: 00pm

ne 
Maka Mallett & Fr. Maka Bozada
Chechi yeSt James Catholic Church, Catawissa, MO
1107 Summit Dhiraivha 63015 
636-451-4685

  
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai nekuda
zvipo zvako zvekupa rubatsiro kuno.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Mako 1: 15
2 cf. Kuverenga Mutengo
3 cf. Mat. 27:54
4 kusiyaniswa kubva ku "dhipoziti yekutenda" kana Ruzhinji Rakazarurwa reChechi.
5 2 Cor 12: 2
6 cf. 1 VaK. 14:23, 26
Posted in HOME, MARIA.

Comments dzakavharika.