Iko Kudenga Kunobata Pasi

CHIKAMU VII

kuruka

 

IT yaizova Misa yedu yekupedzisira paMonastery ini nemwanasikana wangu tisati taenda nendege kudzokera kuCanada. Ndakavhura yangu missalette kusvika Nyamavhuvhu 29, Chirangaridzo che Kushushikana kwaSatani Johane Mubapatidzi. Pfungwa dzangu dzakadzokera kumashure makore akati wandei apfuura apo, apo ndainamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa mutemberi yangu yemutungamiri, ndakanzwa mumoyo mangu mazwi, “Ndiri kukupa hushumiri hwaJohani Mubhabhatidzi. ” (Zvichida ndokusaka ndakanzwa Mukadzi Wedu achindidaidza nezita remadunhurirwa rekuti “Juanito” panguva iyi yerwendo. Asi ngatirangarirei zvakaitika kuna Johane Mubhapatidzi pakupedzisira…)

"Saka chii chaunoda kundidzidzisa nhasi, Ishe?" Ndakabvunza. Mhinduro yangu yakauya chinguva gare gare pandakaverenga kufungisisa uku kupfupi kubva kuna Benedict XVI:

Basa rakaiswa pamberi peBaptist apo aive akarara mutirongo raifanira kuve rakakomborerwa nekugamuchirwa kusinganzwisisike kwechido chaMwari chisina kujeka; kusvika padanho rekusabvunza zvimwe zvekunze, zvinoonekwa, zvakajeka, asi panzvimbo pezvo, zvekuwana Mwari chaizvo murima renyika ino uye neupenyu hwake, zvobva zvazokomborerwa zvikuru. John, kunyangwe mutirongo rake rejeri, aifanira kupindura zvakare uye patsva pakudaidzira kwake metanoia… 'Anofanira kuwedzera; Ndinofanira kuderera ' (Joh 3:30). Tichaziva Mwari kusvika padanho ratakasunungurwa kubva pachedu. —PAPA BENEDICT XVI, Magnificat, Muvhuro, Nyamavhuvhu 29, 2016, p. 405

Hechino chidimbu chakadzama chemazuva gumi nemaviri apfuura, ezvaidzidziswa naMai vedu: unofanirwa kudururwa wega kuti uzadzwe naJesu-uyo ari kuuya. [1]cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Mukadzi Wedu aitaura kuti isu tinofanirwa kurarama zvakadzika uye nemaune izvo zvaari kudzidzisa: iyo nzira ye kuzviparadza—uye kusatya izvi.

Chokwadi, kubva pazuva iro, chimwe chinhu "chakachinja" muhupenyu hwangu. Ishe varikupa zvinowedzera uye zvakawandisa muchinjikwa kuti zviunze kuzviparadza uku. Akazviita sei? Nemikana yekuramba my "Kodzero", kuramba my nzira, my ropafadzo, my zvishuwo, my mukurumbira, kunyangwe chishuwo changu chekudiwa (sezvo ichi chishuwo chinowanzo shatiswa negoogle). Iko kuda kusanzwisiswa, kufungidzirwa zvisina kunaka, kukanganikwa, kuiswa padivi, uye kusazivikanwa. [2]Mumwe weminyengetero yangu wandinofarira ndeye Litany Yekuzvininipisa.  Uye izvi zvinogona kurwadza, kana kutyisa, nekuti zvirokwazvo kufa kwega. Asi heino kiyi yekuti nei ichi chisiri chinhu chinotyisa zvachose: kufa kweiye "wekare" kunoenderana nekuzvarwa kweiye "mutsva", mufananidzo waMwari watakasikwa maari. Sokutaura kwakaita Jesu:

Nekuti ani nani unoda kuponesa upenyu hwake, ucharasikirwa nahwo; asi ani nani unorasikirwa neupenyu hwake nekuda kwangu, iye uchahuponesa. (Ruka 9:24)

Asi, pane mamiriro asingatendeseki kune izvi zvese-izvo zvekuti takakomborerwa, uye takakomborerwa kuti tirarame panguva ino. Uye ndezvekuti Mukadzi Wedu ari kugadzirira vashoma vakasara (uye idiki chete nekuti vashoma vari kuteerera) kune yakasarudzika kuropafadza, chipo chakakosha icho, maererano neshoko rakatenderwa raElizabeth Kindelmann, hachina kumbopihwa seizvi "sezvo Shoko rakava Nyama.”Asi kuti tigamuchire chipo chitsva ichi, tinofanirwa kuve makopi wake.

Muranda waMwari Luis Maria Martinez, mushakabvu Bhishopi weMexico City, akazvitaura seizvi:

… Rudo rutsva, chinhu chitsva, chinoda kuzvipira kutsva, kupa zvakanyanya, kuvimba, kunyorova kupfuura nakare kose. Uye pakuzvipira kwakadaro kukanganwa kutsva kunokosha, kuzere uye kwakakwana. Kuzorora muMoyo waKristu kunyudza nekuzvirasira maAri. Kune izvi zvekudenga zvinowana mweya unofanirwa kunyangarika mugungwa rekukanganwa, mugungwa rerudo. - Kubva Jesu chete naSr. Mary St. Daniel; yakataurwa mukati Magnificat, Gunyana, 2016, p. 281

Teresa weCalcutta aitaura kuti kutambura ndiko "kutsvoda kwaKristu". Asi tinogona kuedzwa kuti, "Jesu, rega kunditsvoda!" Imhaka yekuti isu kusanzwisisa kuti izvi zvinorevei. Jesu haatenderi kutambura kuuya kwatiri nekuti kutambura, iko pachako, kwakanaka. Asi, kutambura, kana kukagamuchirwa, kunoparadza zvese zviri "ini" kuti ndiwane zvakawanda zve "Iye." Uye kana ndiine zvakawanda zvaJesu, ndinobva ndanyanya kufara. Ndicho chakavanzika chemuKristu pakutambura! Muchinjikwa, kana uchigamuchirwa, unotungamira kumufaro wakadzama nerunyararo-izvo zvinopesana nezvinofungwa nenyika. Ndizvozvo uchenjeri weMuchinjikwa.

Mharidzo yaMai Vedu mune ino "nguva yekupedzisira" inoshamisa kwazvo, inenge isinganzwisisike, zvekuti ngirozi dzinodedera uye dzinofara nazvo. Uye meseji ndeiyi: kuburikidza nekuzvitsaurira kwedu kuna Maria (zvinoreva kuti kuva makopi ake kuvimba, kuzvininipisa, uye kuteerera), Mwari vari kuzoita mweya yega yega yakatendeka "Guta raMwari" idzva.

Rakadaro shoko zvakare yekutanga kuverenga zuva iro:

Zvino shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, Chizvisunga chiuno chako; simuka uvaudze zvose zvandinokurayira. Usatswinyiwe pamberi pavo; nekuti ndini nhasi ndakakuita guta rakakomberedzwa… Vacharwa newe, asi havangakukundi. nekuti ndinewe, kuti ndikurwire ndizvo zvinotaura Ishe. (Jeremiah 1: 17-19)

Guta raMwari. Izvi ndizvo izvo mumwe nemumwe wedu anofanira kuve kuburikidza naMai vedu kukunda. Idanho rekupedzisira rerwendo rweKereke rwekunatsa kumuita iye Mwenga akachena uye asina gwapa kuti apinde munzvimbo yake chaiyo Kudenga. Mhandara Yakaropafadzwa Maria i "prototype", "girazi" uye "mufananidzo" weicho Chechi, uye chichava. Teerera nokungwarira kumashoko echiporofita aSt. Louis de Montfort, nekuti ini ndinotenda iwo ari kutanga kuzadzikiswa izvozvi pakati pedu:

Mweya Mutsvene, uchitsvaga murume / mukadzi wake waanoda aripo zvakare mumweya, achadzika pasi mavari nesimba guru. Iye anozovazadza nezvipo zvake, kunyanya huchenjeri, uhwo hwavachaburitsa nadzo zvishamiso zvetsitsi… iro zera raMaria, apo mweya mizhinji, yakasarudzwa naMaria uye ikamupa naMwari Wekumusoro-soro, inozohwanda zvizere mukudzika kwake. mweya, kuva mupenyu makopi ake, kuda nekukudza Jesu.

Tinopihwa chikonzero chekutenda kuti, kusvika kumagumo enguva uye pamwe nekukurumidza kupfuura zvatinotarisira, Mwari achasimudza vanhu vakazadzwa neMweya Mutsvene uye vakafemerwa nemweya waMaria. Kubudikidza navo Maria, Mambokadzi ane simba kwazvo, achaita zvishamiso zvikuru munyika, achiparadza zvivi nekumisa humambo hwaJesu Mwanakomana wake paMATONGO ehumambo hwakaora inova iri Bhabhironi guru repanyika. (Zvak. 18:20) —St. Louis de Montfort, Bata pamusoro peKuzvipira Kwechokwadi kuMhandara Yakaropafadzwa,n. 58-59, 217

Ichi ndicho chikonzero, panguva yangu ndiri kuimba yemamongi, iwo mazwi kubva kuVaEfeso ayo Mwari akatipa "maropafadzo ose epamweya kumatenga ”rakava benyu kwandiri. [3]cf. VaEfeso 1: 3-4 Iwo maungira emashoko akataurwa kuna Maria paAnnunciation: "Kwaziwai, uzere nenyasha. ”

Izwi rekuti “izere nenyasha” rinonongedzera kuzere kwekuropafadzwa kunotaurwa mutsamba yaPauro. Tsamba iyi inoreva zvakare kuti "Mwanakomana", zvachose uye, akatungamira mutambo wenhoroondo takananga kuropafadzo. Maria, saka, uyo akamubereka, zvechokwadi "azere nenyasha" -anova chiratidzo munhoroondo. Ngirozi yakakwazisa Maria uye kubva ipapo zvichienda mberi zviri pachena kuti chikomborero chakasimba kudarika chituko. Chiratidzo chemukadzi chave chiratidzo chetariro, chinotungamira nzira kutariro. —Cardinal Ratzinger (BENEDICT XVI) Maria: Hungu Hungu kuMunhu, p. 29-30

Hongu, chiratidzo cheMukadzi akapfekedzwa muzuva chave ari “Chiratidzo chenguva.” Uye nokudaro, sekudzidzisa kwaSt. John Paul II…

Maria saka anoramba ari pamberi paMwari, uye zvakare pamberi pevanhu vese, saiye isingachinjiki uye isingadzoreki chiratidzo chesarudzo yaMwari, yakataurwa nezvayo Mutsamba yaPaul: "Muna Kristu akatisarudza… nyika isati yavambwa ... Akatitemera… kuti tive vanakomana vake" (VaEf. 1:4,5). Iyi sarudzo ine simba kudarika chero chiitiko chekuipa uye chechi, kupfuura iyo "ruvengo" iyo inoratidza nhoroondo yemunhu. Mune ino nhoroondo Maria anoramba ari chiratidzo chetariro yechokwadi. -Redemptoris Mater, kwete. 12

… Ndokusaka akaramba achitikurudzira kuti “musatya! ”

 

RWENDO KUMUSHA… NEKUNYANYA

Nguva yangu kuimba yemamongi yaive chiitiko chinorarama chemashoko aKristu muEvhangeri yaJohani:

Ani naani anotenda kwandiri, sekutaura kunoita Rugwaro, 'Hova dzemvura mhenyu dzinoyerera dzichibva mukati make.' (Johani 7:38)

Ndakanwa kubva kumvura idzi pamatanho mazhinji, kubva kumweya yakasiyana uye zviitiko. Asi ikozvino, Jesu ari kutaura izvozvo iwe neni tinofanira kuzvigadzirira kuva matsime ehupenyu enyasha- kana kutsvairwa nemafashama aSatani ari kutsvaira nepasi redu, achikwevera mweya mizhinji mukuparadzwa. [4]cf. Tsunami Yemweya

Pasina nguva ndanga ndasiya imba yemamongi ndipo pandakatanga kunzwa kukomba kwenyama, kurema kwenyika matiri kugara. Asi zvaive chaizvo muchokwadi ichocho chandakaona, kwenguva yekupedzisira, mufananidzo wezvose zvandakadzidziswa…

Tichidzokera kunhandare yendege, takasvika pamuganhu weMexico / US mune mutsetse murefu wemota. Yakanga iri masikati inopisa, ine hunyoro muTijuana apo kunyangwe iyo yekugadzirisa mhepo yaitadza kutsemura nemhepo inotonhora. Kufamba padivi pemotokari dzedu yaive saiti yakajairika yevatengesi vachitengesa zvese kubva kumakuki kusvika zvipiyaniso. Asi nguva nenguva, mubati wepanji aipfuura nemumotokari achitarisira mari kana maviri.

Patakange tave kuda kupfuura nemuganhu, mumwe murume aive newiricheya akaoneka mota dzinoverengeka kumberi. Maoko ake nemaoko zvaive zvakaremara zvakanyanya zvekuda kuita kunge zvisina basa. Vakanga vakanamirwa padivi pemuviri wake semapapiro zvekuti nzira chete yaaigona kufambisa pakati pemotokari muwiricheya yake yaive nemakumbo ake. Ndakatarisa iye zvaaisanzwisisika achifamba achipfuura nepaseji inopisa pasi pezuva raipisa masikati. Pakupedzisira, hwindo rekombi rakavhurwa, uye isu takatarisa semunhu aiisa mari muruoko rwemurombo, akaisa orenji parutivi rwake ndokuzadza bhodhoro remvura muhomwe yehembe yake.

Pakarepo, mwanasikana wangu akasiya mota yedu akananga kumurume akaremara, uyo anga achine mota dzinoverengeka pamberi pedu. Akatambanudza ruoko rwake ndokumubata ruoko ndokutaura mazwi kwaari, ndokuzoisa chimwe chinhu muhomwe yake. Akadzokera kukombi yedu uko isu vamwe, tichiona zvese izvi zvichiitika, takagara takanyarara. Kufamba kwakaita mota, takazobata murume uya. Paakanga ari padivi pedu chaipo, musuwo wakavhurika zvakare, uye mwanasikana wangu akafamba achienda kwaari zvakare. Ndakafunga nechemumoyo, "Ari kuitei pasi pano?" Akapinza ruoko muhomwe yemurume uya, ndokutora chigubhu chemvura, ndokutanga kumupa kuti anwe.

Kekupedzisira muMexico, misodzi yaizadza maziso angu sekuru vachikwenya nzeve nzeve. Nekuti waimuda kusvika kudonha rekupedzisira, uye iye, kwekanguva, akawana hutiziro muGuta raMwari.

 

  

Ndinokutendai nekutsigira chipostori ichi.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

  

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya!
2 Mumwe weminyengetero yangu wandinofarira ndeye Litany Yekuzvininipisa.
3 cf. VaEfeso 1: 3-4
4 cf. Tsunami Yemweya
Posted in HOME, NGUVA YERUGARE, KUNO BATSIRA DENGA.