Ndiwe Ani Kuti Utonge?

Sarudza. CHIRANGARIDZO
VATENDEI VEKUTANGA VEKEREKE YEROMANYI TSVENE

 

"WHO iwe unotonga here?

Zvinonzwika zvakanaka, handizvo here? Asi kana mazwi aya achishandiswa kudzora kubva pakutora mutsika, kugeza maoko emunhu kune vamwe, kuramba usina kuzvibata mukutarisana nekusaruramisira… saka humbwende. Hunhu hwetsika hunogumbuka. Uye nhasi, takazara mbwende-uye mhedzisiro yacho haisi chinhu chidiki. Papa Benedict anoidaidza…

...chiratidzo chinotyisa kwazvo chenguva… hapana chinhu chakadai sekuipa pachako kana chakanaka mazviri. Kune chete "zvirinani" uye "zvakaipa kupfuura". Hapana chakanaka kana chakaipa pachako. Zvese zvinoenderana nemamiriro uye kumagumo mukutarisa. -PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

Zvinotyisa nekuti, mumamiriro ekunze akadaro, chikamu chakasimba chevanhu icho chinozova icho chekusarudza izvo zvakanaka, zvakaipa, ndiani akakosha, uye ndiani asina - zvichibva pamatanho avo ekuchinja. Ivo havachatevedzere kune hunhu mhedzisiro kana mutemo wepanyama. Asi, ivo vanoona izvo "zvakanaka" zvinoenderana nemanomano maitiro uye vanozvigovera se "kurudyi," vozozvimanikidza kune isina kusimba chikamu. Uye ndizvo zvinotanga…

… Hudzvanyiriri hwehukama husingatarisi chinhu sechakasarudzika, uye hunosiya senzira yekuzvidzora uye zvido zvako. Kuva nekutenda kwakajeka, zvinoenderana nechikumbiro cheChechi, kunowanzo kunzi ndiko kwechokwadi. Asi, kuzvidzora, ndiko kuti, kurega uchikandwa uye 'uchipeperetswa nemhepo ipi neipi yedzidziso', kunoratidzika kungori chimiro chega chinogamuchirwa kumipimo yanhasi. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Saka nekudaro, ivo vachiramba chitendero uye chiremera chevabereki pasi pekutaura kuti hatifanire "kutonga" chero munhu uye kuva "anoshivirira" kune vese, ivo vanoenderera mberi nekugadzira yavo yega tsika tsika iyo isinganetsi kana kushivirira. Saka…

… Chinamato chisina tsarukano, chisina kunaka chiri kuitwa chishuwo cheudzvanyiriri icho munhu wese anofanira kutevedzera… Muzita rekushivirira, kushivirira kuri kubviswa. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52-53

Sezvo Ndakanyora Ushingi… Kusvika kumagumo, takatarisana nehutsinye uhu hutsva, tinogona kuyedzwa kuti tibve uye tivande… kuti tidzidzire uye tive mbwende. Saka, isu tinofanirwa kupa mhinduro kumubvunzo uyu "Ndiwe ani kuti utonge?"

 

JESU PAKUTONGA

Jesu paanoti, “Rega kutonga hauzotongwa. Rega kupa mhosva uye newe haungazopiwi mhosva, ” Anorevei?[1]Ruka 6: 37 Tinogona chete kunzwisisa aya mazwi mune yakazara mamiriro ehupenyu Hwake uye kudzidzisa zvinopesana nekuisa wega chirevo chimwe. Nokuti Iye akatiwo, “Sei musingazvitongere pachenyu izvo zvakarurama?” [2]Ruka 12: 57 Uye zvekare, "Rega kutonga nezvinoonekwa, asi tonga wakarurama." [3]John 7: 24 Tinofanira kutonga sei zvakarurama? Mhinduro yacho iri mukutumwa kwaakapa Chechi:

Endai naizvozvo muite vadzidzi vemarudzi ose… muchivadzidzisa kuchengeta zvese zvandakakurairai. (Mateo 28: 19-20)

Zviripachena, Jesu ari kutiudza kuti tisatonge moyo (chitarisiko) chevamwe, asi panguva imwecheteyo, Ari kupa Chechi simba rehumwari rekudaidza vanhu muKuda kwaMwari, kunoratidzwa mumitemo yetsika nemutemo wepanyama.

Ndinokuraira pamberi paMwari naKristu Jesu, iye achatonga vapenyu nevakafa, uye nekuonekwa kwake uye nesimba rake rehumambo: paridza shoko; ramba uchiomerera zvisinei nekuti zviri nyore here kana kuti hazvifadzi; kugutsa, tsiura, kurudzira kuburikidza nemwoyo murefu wese uye nekudzidzisa. (2 Tim 4: 1-2)

Zvinoita schizophrenic, ipapo, kunzwa maKristu avo vakawira mumusungo wehunhu hwekuzvibata vachiti, "Ini ndini ani anotonga?" apo Jesu atiraira zvakajeka kudana vese kuti vatendeuke uye vararame neShoko rake.

Rudo, kutaura zvazviri, runoita kuti vateveri vaKristu vazivise kuvanhu vese chokwadi chinoponesa. Asi isu tinofanirwa kusiyanisa pakati pechikanganiso (icho chinofanira kugara chakarambwa) nemunhu ari mukukanganisa, uyo asingamborasikirwe nechiremerera chake semunhu kunyangwe achikwenya pakati pedzidziso dzenhema kana dzisina kukwana dzechitendero. Mwari oga ndiye mutongi uye anotsvaga mwoyo; anotirambidza kupa kutonga pamusoro pemhosva dzemukati dzevamwe. —Vatican II, Gaudium et spes, makumi maviri nemasere

 

KUTONGA KWAKARURAMA

Kana mupurisa achidhonza mumwe munhu kuti amhanye, haasi kuita mutongo wemunhu ari mukati motokari. Ari kugadzira Chinangwa kutonga kwezviito zvemunhu: ivo vaimhanya. Hazvina kusvika aenda pahwindo remutyairi ndipo paanozoona kuti mukadzi ari kumashure kwevhiri ane nhumbu uye ari mukusununguka uye achimhanyisa… kana kuti akadhakwa, kana kungova asina hanya. Ipapo chete ndipo paanonyora tikiti-kana kwete.

Saizvozvowo, sevagari nevaKristu, isu tine mvumo nebasa rekutaura kuti ichi kana chiito icho chakanangana nezvakanaka kana zvakaipa kuitira kuti kurongeka kwerunyararo nekutongwa kurambe kuripo munzanga yemhuri kana dhorobha. Seizvo mupurisa anonongedzera radar yake pamotokari uye opedzisa kuti iri kutyora mutemo, saizvozvowo, tinogona uye tinofanirwa kutarisa zvimwe zviito uye titaure kuti vane hunhu chaihwo, kana zvirizvo, kuitira zvakanaka. Asi zvinongova chete kana munhu akadongorera mu "hwindo remwoyo" kuti kumwe kutonga kwekupara kwemunhu kunogona kuitwa… chimwe chinhu, chaizvo, Mwari chete anogona — kana munhu iyeye anogona kuburitsa.

Kunyangwe isu tichigona kutonga kuti chiito pachacho imhosva huru, tinofanira kuisa kutongwa kwevanhu kururamisiro netsitsi dzaMwari. - Katekisimo yeChechi yeKaturike, 1033

Asi chinangwa cheChechi hachina kuderedzwa.

Kuchechi ndekodzero nguva dzose uye kwese kwese kuzivisa tsika dzakanaka, kusanganisira dziya dzine chekuita nemagariro, uye kutonga pazvinhu zvevanhu kusvika padanho ravanoda nekodzero dzakakosha dzemunhu kana ruponeso rwemweya. . -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 2246

Pfungwa ye "kupatsanurwa kweChechi neHurumende" zvichireva kuti Chechi haina chekutaura munzvimbo inoungana vanhu, inhema dzinotyisa. Kwete, basa reChechi harisi rekugadzira migwagwa, kumhanya muchiuto, kana kudzika mutemo, asi kutungamira nekuvhenekera mapato ezvematongerwo enyika nevanhu vane Zaruriro yeVamwari nesimba rakapihwa kwaari, uye kuzviita vachitevedzera Ishe wavo.

Chokwadi, dai mapurisa akamira kuteedzera mitemo yemumigwagwa kuti isarwadzisa manzwiro emunhu, migwagwa yaizove nengozi. Saizvozvowo, kana Chechi ikasasimudza izwi rayo nechokwadi, mweya yevazhinji ichave iri munjodzi. Asi iye zvakare anofanira kutaura achitevedzera Ishe wake, achisvika kumweya wega wega nekuremekedza kwakafanana uye nekunakidzwa kwakaratidzwa naIshe Wedu, kunyanya kugadza vatadzi. Akavada nekuti aiziva kuti, chero munhu akatadza, aive muranda wechivi [4]Joh 8:34; kuti vakarasika kusvika pamwero wakati,[5]Mat. 15:24, LK 15: 4 uye vachida kurapwa.[6]Mk 2:17 Izvi hazvisi zvedu tese here?

Asi izvi hazvina kumbodzikisira chokwadi kana kudzima bhii rimwe remutemo.

[Chivi] chinoramba chiri chakaipa, kupererwa, kusagadzikana. Mumwe anofanirwa saka kushandira kugadzirisa kukanganisa kwehana yetsika. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, 1793

 

Usanyaradzwa!

Ndiwe ani kuti utonge? Semukristu uye semugari, une kodzero uye nebasa rekutonga chinangwa chakanaka kana chakaipa.

Rega kutonga nezvinoonekwa, asi tonga wakarurama. (Johani 7:24)

Asi mune uku hudzvanyiriri huri kukura hwehukama, iwe chido sangana nematambudziko. Iwe chido kutambudzwa. Asi pano ndipo paunofanirwa kuzviyeuchidza iwe kuti ino nyika haisi yako imba. Kuti isu tiri vaeni nevatorwa munzira yedu yekuHomeland. Kuti isu takadaidzwa kuve vaporofita chero kwatinenge tiri, tichitaura "izvozvi shoko" kuchizvarwa chinoda kunzwa Evhangeri zvakare - kunyangwe vachichiziva kana kwete. Hazvisati zvamboitika kuti kudiwa kwevaporofita vechokwadi hakuna kumbonyanya kukosha ...

Avo vanopokana neichi chihedheni chitsva vanotarisana nesarudzo yakaoma. Chero ivo vanoenderana neiyi uzivi kana ivo vakatarisana netarisiro yekufira. —Muranda waMwari Fr. John Hardon (1914-2000), Ungave Sei Akavimbika Katurike Nhasi? Nekuve Akavimbika kuna Bhishopi weRoma; http://www.therealpresence.org/eucharst/intro/loyalty.htm

Makaropafadzwa imi kana vachikutukai, vachikutambudzai uye vachikupomerai zvakaipa zvese vachinyepa nekuda kwangu. Farai mupembere, nekuti mubairo wenyu uchava mukuru kudenga. Saizvozvo vakatambudza vaporofita vakakutangirai. (Mat. 5: 11-12)

Asi kana dziri mbwende, vasina kutendeka, vakaora, mhondi, zvifeve, varoyi, vanonamata zvifananidzo, uye vanyengeri vemarudzi ese, mugove wavo uri mudziva rinopfuta remoto nesurferi, unova rufu rwechipiri. (Zvakazarurwa 21: 8)

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Pamusoro paPope Francis 'chirevo: ani Ndiri kutonga here?

Vanokomborera Vagadziri

Muedzo wekuti uve wakajairika

Awa yaJudhasi

Chikoro cheKubvumirana

Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru

Iyo Anti-Ngoni

 

  
Unodiwa.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 Ruka 6: 37
2 Ruka 12: 57
3 John 7: 24
4 Joh 8:34
5 Mat. 15:24, LK 15: 4
6 Mk 2:17
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA, ALL.