Nei Kune Nguva Yorugare?

IZVOZVO SHOKO PASI PASI PAKUVERENGA
kweMugovera weChishanu Svondo reLent, Kurume 28, 2015

Zvinyorwa zvemitambo pano

 

POSHI yemibvunzo yakajairika yandinonzwa nezve mukana wekuti "nguva yerunyararo" iri kuuya ndeye sei? Sei Ishe vasingadi kungodzoka, kupedza hondo nekutambura, nekuunza Denga Nyowani neNyika Itsva? Mhinduro pfupi ndeyekuti Mwari angadai akatadza zvachose, uye Satani akakunda.

St. Louis de Montfort yakazviisa neiyi nzira:

Mirairo yenyu yeumwari yakaputswa, Vhangeri renyu rakarasirwa parutivi, hova dzezvakaipa dzinozadza pasi rese rinotakura kunyangwe vashandi venyu ... Ko zvinhu zvese zvichapera seSodhoma neGomora here? Hausati uchizomboputsa kunyarara kwako here? Iwe uchashivirira izvi zvese nekusingaperi here? Hachisi chokwadi here kuti kuda kwako ngakuitwe pasi pano sezvakunoitwa kudenga? Hachisi chokwadi here kuti umambo hwako hunofanira kuuya? Hauna here kupa kune vamwe mweya, vadikanwa kwauri, chiratidzo chekuvandudzwa kwemberi kweChechi? —Munyengetero weMamishinari, n. 5; www.ewtn.com

Uyezve, Mwari haana kuvimbisa here kuti vanyoro vachagara nhaka yenyika? Haana kuvimbisa here kuti maJuda vaizodzokera ku "nyika" yavo kuti vagare murunyararo? Hakuna here chivimbiso cheSabata zororo reVanhu vaMwari? Uyezve, kuchema kwevarombo kunofanira kusateererwa here? Satani anofanira here kuva neyekupedzisira kutaura, kuti Mwari haakwanise kuunza runyararo nekutonga pasi sekuzivisa kwakaita Ngirozi kuvaFudzi? Kubatana kunonamatirwa naKristu uye kwakafanotaurwa nevaporofita hakuzomboitika? Vhangeri rinofanira kutadza kusvika kumarudzi ose here, vatsvene havana kumbobvira vatonga, uye kubwinya kwaMwari kunotadza kusvika kumagumo enyika? Sekunyora kwakaita Isaya, uyo akaporofita nezve "nguva yerunyararo" iri kuuya, akanyora kuti:

Ini ndingaunza amai here kusvika pakuzvarwa, asi vasingaregi mwana wavo kuti azvarwe? Ndizvo zvinotaura Jehovha; kana ini ndinomutendera kuti ave nemimba, asi ndichivhara chibereko chake? (Isaya 66: 9)

Vamwe vanoshuva kutaura kuti zviporofita izvi ndezvekufananidzira uye zvinozadziswa murufu nekumuka kwaKristu. Sekuporofita kwakaita mupristi mukuru Kayafasi nekusaziva:

… Zviri nani kwauri kuti iwe munhu mumwe chete afe pachinzvimbo chevanhu, kuti nyika yose isaparara. (Evhangeri yanhasi)

Zvirokwazvo, Rumuko runoratidzira iyo kutanga yehupenyu hutsva.

Muna Kristu akamuka, zvisikwa zvese zvinomukira kuhupenyu hutsva. —PAPA JOHANI PAURO II, Urbi uye Orbi Mharidzo, Svondo yeIsita, Kubvumbi 15, 2001

Asi zvisikwa hazvina kudaro akadzorerwa. "Kugomera", akadaro St. Paul, akamirira kuratidzwa kwevana vaMwari. [1]cf. VaR. 8: 19-23 Uye "kuomesa kwakauya kuna Israeri muchidimbu, kudzamara huwandu hwakazara hwevaHedeni hwapinda, saka Israeri yese ichaponeswa." [2]Rom 11: 25

Ndichatora vana veIsrael kubva kumarudzi avakaenda, ndigovaunganidza kubva kumativi ese kuti ndivadzoserezve kunyika yavo… Havachazove zvakare marudzi maviri, uye havazopatsanurwizve humambo huviri… (Kutanga kuverenga)

Uye zvakare, Jesu akanamata kuti kuve neboka rimwe mu “Ziyoni,” [3]cf. Johani 17: 20-23 izvo zvinomiririra Chechi.

Iye akaparadzira Israeri, zvino avaunganidza pamwechete, anovachengeta semufudzi boka rake. Vachashevedzera, vachakwira nzvimbo dzakakwirira dzeZiyoni, vachauya vachimhanyira kumakomborero aJEHOVHA… kuchave nemufudzi mumwechete wavo vese. iva navo; Ndichava Mwari wavo, naivo vachava vanhu vangu. (Nhasi Mapisarema uye kuverenga kwekutanga)

Nguva yeRunyararo - "zuva raIshe" - saka haisi iyo chete iyo Kusimbiswa kweUchenjeri, asi gadziriro dzekupedzisira dzeMwenga waKristu kune iro zuva risingaperi apo "Achapukuta misodzi yose pamaziso avo, uye hapachazovizve nerufu kana kuchema, kana kurira kana kurwadziwa, [nekuti] hurongwa hwekare hwapfuura." [4]Rev 21: 4

 

RUDZIDZISO YOKUFUNDA

Maitiro Erai Akarasika

Mapapa, uye Dhora Rekutanga

Faustina, uye Zuva raIshe

Mamwe Mazuva maviri

 

 

 

Kutenda neminamato yako nerutsigiro.

 

DZIDZISO DZINONYANYA Katorike!

Gara munguva dzepakati, Muti musanganiswa unoshamisa wemutambo, wekunakidzwa, wekunamata, uye vatambi vanozoyeuka kwenguva yakareba mushure mekunge peji rekupedzisira ratendeuka…

 

TREE3bkstk3D-1

MUTI

by
Denise Mallett

 

Kudana Denise Mallett munyori anoshamisa ane chipo chinhu chisiri pasi! Muti inokwezva uye yakanyorwa zvakanaka. Ndinoramba ndichizvibvunza kuti, "Mumwe munhu angagona sei kunyora chimwe chinhu chakadai?" Asingatauri.
—Ken Yasinski, Mutauri weKaturike, munyori & muvambi weFacetoFace Ministries

Kubva pazwi rekutanga kusvika kune rekupedzisira ndakatorwa moyo, ndakamiswa pakati pekutya uye kushamisika. Sei mumwe mudiki kudaro kunyora mitsara yakaoma kunzwisisa, mavara akaomarara, kutaurirana kwakamanikidza? Wechidiki aigona sei kugona hunyanzvi hwekunyora, kwete nehunyanzvi chete, asi nekudzika kwekunzwa? Aigona sei kubata madingindira akadzika zvine hungwaru pasina kana kadiki kekuparidza? Ndichiri kutya. Zviripachena ruoko rwaMwari rwuri mune ichi chipo.
-Janet Klasson, munyori we Iyo Pelianito Chinyorwa Blog

 

Raira KOPI YAKO NZUVA!

Bhuku reMiti

 

Joinha Mako kwevhiki rekupedzisira reLent, 
kufungisisa zuva nezuva
Zvino Shoko
mukuverenga kweMisa.

Chibayiro chinofudza mweya wako!

NZIRAI pano.

Iye zvinoWord Banner

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. VaR. 8: 19-23
2 Rom 11: 25
3 cf. Johani 17: 20-23
4 Rev 21: 4
Posted in HOME, MASS KUVERENGA, NGUVA YERUGARE.

Comments dzakavharika.