Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?

 

Nevazhinji vatsva vatsva vari kuuya mungarava vhiki yega yega, mibvunzo yekare iri kubuda seyiyi: Sei Papa vasiri kutaura nezvenguva dzekupedzisira? Mhinduro yacho ichashamisa vazhinji, kuvimbisa vamwe, uye kupokana vazhinji. Kutanga kuburitswa Nyamavhuvhu 21st, 2010, ini ndakagadzirisa izvi zvinyorwa kune izvozvi papa. 

 

I vanogamuchira tsamba nguva nenguva vachibvunza, "Kana tiri kurarama mu" nguva dzekupedzisira, "saka sei mapapa vanga vasingadanidzi izvi kubva pamusoro pematenga edzimba?" Mhinduro yangu ndeyekuti: "Kana varipo, pane arikuteerera here?"

Icho chokwadi ndechekuti, iyi yakazara blog, yangu bhuku, zvangu Webcast- izvo zvinoitirwa kugadzirira muverengi uye muoni wenguva dzino dziri kuuya nekuuya - dzinovakirwa pane izvo vanaFata Vatsvene vanga vachiparidza kweanopfuura makore zana. Uye vanga vachigara vachinyevera, pamwe nekuwanda uye kuwanda, kuti nzira yevanhu irikuenda ku “kuparadzwa” kunze kwekunge tagamuchire zvakare Mashoko Akanaka uye Iye Akanaka: Jesu Kristu.

Handisini, asi Paul VI uyo akati:

Pane kusagadzikana kukuru panguva ino munyika nemuChechi, uye icho chiri mubvunzo kutenda. Zvinoitika izvozvi kuti ini ndinodzokorora kwandiri chirevo chisina kujeka chaJesu muEvhangeri yaSt. Luke: 'Mwanakomana wemunhu paanodzoka, acharamba achiwana rutendo panyika here?'… Dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvangeri yekuguma times uye ini ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvemugumo izvi zviri kubuda. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Achidzokorora mazwi aSt. Paul ekuti 'kutsauka', kuwira kukuru pakutenda kwaizotangira kwaAntikristu kana "mwanakomana wekuparadzwa" (2 VaTesaronika 2), Paul VI akati:

Muswe wadhiyabhorosi unoshanda mukuparara kwenyika yeKatorike. Rima raSatani rakapinda ndokupararira muChechi yeKaturike kunyangwe kusvika kumusangano waro. Kutsauka pakutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika kumatunhu akakwirira mukati meChechi. —Nhepfenyuro pamusoro peKupemberera Kwemakore Makumi Matanhatu kweFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977; yakashuma mubepa reItaly Corriere della Sera paPeji 7, October 14, 1977; CHERECHEDZA: kunyangwe izvi zvakatorwa nevanyori vakati wandei vemazuva ano, kusanganisira vafundisi vanoziva patrisititics, handina kukwanisa kudzoreredza kwakabva chirevo ichi, chingave chiri muchiItalian kana chiLatin. Archives of Corrieree della Sera usaratidze ndima iyi. 

Kutsauka uku kwave kutanga kwemazana emakore. Asi zvave zviri kunyanya muzana ramakore rapfuura kana kuti Baba Vatsvene vakatanga kuzvizivisa zvakaringana se "kutsauka" kwe nguva dzekupedzisira. Pakutanga kwezana ramakore rechi19, Pope Leo XIII akataura mune yake encyclopical paMweya Mutsvene:

… Uyo anodzivisa chokwadi kuburikidza nehuipi uye otendeuka kubva pachiri, anotadza zvakanyanya kuMweya Mutsvene. Mumazuva edu chivi ichi chave kuwanda zvekuti nguva dzerima dzinoita sedzakauya dzakafanotaurwa naSt. Paul, umo vanhu, vakapofumadzwa nekutongwa kwakarurama kwaMwari, vanofanira kutora nhema pachokwadi, uye vanofanira kutenda mu "muchinda." wenyika ino, ”anoreva nhema uye baba vacho, semudzidzisi wezvokwadi:“ Mwari achavatuma kushanda kwekukanganisa, kuti vatende kunyepa (2 VaTesaronika ii., 10). Munguva dzekupedzisira vamwe vachatsauka kubva pakutenda, vachiteerera mweya yekukanganisa nedzidziso dzemadhimoni ” (1 Tim. Iv., 1). -Divinum Illud Munus, N. 10

Papa Francis vanotsanangura kutsauka se "kutaurirana" ne "mweya wenyika":

… Nyika ndiwo mudzi wezvakaipa uye zvinogona kutitungamira kuti tisiye tsika dzedu uye titaure nezvekuvimbika kwedu kuna Mwari anogara akatendeka. Izvi… zvinonzi kutsauka pakutenda, kuno… chimiro che "hupombwe" chinoitika patinotaurirana nezvehunhu hwedu: kuvimbika kuna Ishe.. —PAPA FRANCIS anobva mumhuri, Vatican Radio, Mbudzi 18, 2013

Francis anga, muchokwadi, anga asinganyari kutaura kanenge kaviri ikozvino bhuku rakanyorwa anopfuura zana ramakore rakadanwa Ishe weNyika. Iri ibhuku rinonyatsozivikanwa nezvekusimuka kwaAntikristu izvo zvinowirirana nenguva yedu. Ndicho icho chingangodaro chakafuridzira Francis pane dzinoverengeka kuyambira nenzira kwayo nezve "husingaonekwe humambo" [1]cf. Kutaura kuEuropean Paramende, Strasbourg, France, Mbudzi 25, 2014, Zenit  vari kumanikidza nekumanikidza nyika kuita imwe paradigm. 

Haisi iyo yekudyidzana kwepasi rose kwekubatana kweMarudzi ese, imwe neimwe iine yavo tsika, asi ndiko kudyidzana kwepasi rose kwehumwe hunyanzvi, ndiyo pfungwa imwe chete. Uye ichi chete kufunga chibereko chekunyika. —POPA FRANCIS, Homily, Mbudzi 18, 2013; Zenit

Vanatenzi vehana… Kunyangwe munyika yanhasi, kune vakawanda kwazvo. --Homily at Casa Santa Martha, May 2, 2014; Zenit.org

Izvi zvakauya pachena paakayambira nezve kwakapararira kudzidziswa kwevana:

Zvinotyisa zvekumanikidza kwedzidzo zvatakasangana nazvo muhudzvanyiriri hukuru hwezana ramakumi maviri haana kunyangarika; vakachengetedza kukosha kwazvino pasi pezvimiro zvakasiyana nezvikumbiro uye, nekunyepedzera kwechizvino-zvino, kusunda vana nevechidiki kuti vafambe munzira yeudzvanyiriri ye "imwe chete nzira yekufunga". -PAPA FRANCIS, meseji kunhengo dzeBICE (International Catholic Child Bureau); Vatican Radio, Kubvumbi 11, 2014

Kutaura nezvaAntikristu, mamiriro ekubuda kwake haazi ezvinhu emanovhosi chete. Aive Pius X uyo akataura kuti uyu asingateereri mutemo anogona kunge ari panyika kunyange ikozvino:

Ndiani anogona kutadza kuona kuti nzanga iripo panguva ino, zvakanyanya kupfuura chero nguva yadarika, ichirwara nechirwere chakadzika uye chakadzika midzi, ichikura zuva rega rega uye ichidya mukati mayo, Munonzwisisa, hama dzinoratidzwa, kuti chirwere ichi chii - kuramba kutenda kuna Mwari… Kana izvi zvese zvichinge zvatariswa pane chikonzero chakanaka chekutya kuti kutadza kukuru kungangoita sekufungidzira, uye pamwe kutanga kwehuipi hwakagadzirirwa izvo. mazuva ekupedzisira; uye kuti panogona kunge paine munyika “Mwanakomana weKutadza” anotaurwa nezvake nemuApostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Achifunga nezvekumukira kwevanhu, mutsivi wake, Benedict XV, akanyora muEncyclical Letter, Ad Beatissimi Apostolorum:

Zvirokwazvo mazuva iwayo aizoita kunge akauya pamusoro pedu akafanotaurwa naIshe wedu kuti: “Muchanzwa zvehondo nerunyerekupe rwehondo, nekuti rudzi ruchamukira rudzi, neushe huchamukira ushe" (Mat. 24: 6-7). —November 1, 1914; www.vatican.va

Pius XI akashandisawo ndima yenguva yekupedzisira yaMateu 24 kunguva dzedu:

Uye nokudaro, kunyangwe tisingadi, pfungwa inokwira mupfungwa kuti zvino mazuva iwayo aswedera izvo zvakaporofitwa naIshe Wedu: “Uye nekuda kwekuti huipi hwawanda, rudo rwevazhinji ruchatonhora” (Mat. 24:12). —Papa PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Encyclical pamusoro peKudzorera kuMwoyo Unoyera, n. 17 

SaPius X, iyewo akafanoona, kunyanya mukupararira kweCommunism, zvinofananidzira kuuya kwaAntikristu.

Izvi zvinhu muchokwadi zvinosuwisa zvekuti ungati zviitiko zvakadaro zvinofananidzira uye zvinoratidza "kutanga kwekusuwa," kureva izvo zvichaunzwa nemunhu wechivi, "uyo anosimudzirwa pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa" (2 Thes 2: 4). -Miserentissimus Redemptor, Encyclical Tsamba yekudzosera kune iyo Tsvene Moyo, Chivabvu 8, 1928; www.vatican.va

Aive John Paul II uyo, akamira mu Divine Mercy Basilica muPoland, akanokora dhayari raSt. Faustina:

Kubva pano [Poland] inofanira kubuda 'spark iyo icha gadzirira nyika kuuya [kwaJesu] kwekupedzisira(ona Diary, 1732). Iyi spark inoda kuvhenekerwa nenyasha dzaMwari. Uyu moto wetsitsi unoda kupfuudzwa kune nyika. —PAPA JOHN PAUL II, panguva yekugadzwa kweVamwari Tsitsi Basilica muCracow, Poland, 2002.

Makore maviri asati atora hupapa, akarondedzera miganho yeiyi epic kurwa pamberi pedu:

Parizvino tatarisana nekukonana kwekupedzisira pakati peChechi neanopesana nekereke, pakati peEvhangeri neanopesana nevhangeri, pakati paKristu naantikristu. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Iko kuyedzwa kwete chete nyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa makore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yechiKristu, nezvose zvazvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA kumhemberero dzemakore maviri ekusainwa kweDeclaration of Independence; Mamwe mazwi endima iyi anosanganisira mazwi "Kristu naantikristu" sezviri pamusoro. Mudhikoni Keith Fournier, uyo aripo, anozvitaura sezviri pamusoro; cf. Catholic Online; Nyamavhuvhu 13, 1976

“Anopesana neChechi” uye “anopesana neEvhangeri” anogona kunge achingova 'kodhi mazwi e "anti-Kristu,"' - saka, sezviri pachena, akadaro mufundisi weKaturike ane mukurumbira, Dr. Peter Kreeft, muhurukuro yakapinda vaverengi vangu. . Muchokwadi, John Paul II akasvika pakuda kutaura chete zvakaita “nguva dzekupedzisira”: Hondo pakati pe "tsika yehupenyu" uye "tsika yekufa":

Kurwira uku kunofananidzwa nehondo yekukanganisa yakatsanangurwa muna [Zva 11: 19-12: 1-6, 10 pahondo pakati "pemukadzi akapfeka zuva" ne "dhiragoni". Rufu rwunorwa neHupenyu: "tsika yekufa" inotsvaga kuzvimanikidza pachido chedu chekurarama, nekurarama zvizere… Zvikamu zvakakura zvevanhu zvakavhiringidzika pamusoro pezvakanaka nezvakaipa, uye vari munyasha dzeavo vane simba reku "gadzira" maonero uye kumanikidza kune vamwe.  -PAPA JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, 1993

Gore rakatevera, akaburitsa uyu mufananidzo wemuBhaibheri zvakare:

… Mufananidzo, uyo unechirevo chawo kunyangwe munguva yedu, kunyanya Mugore reMhuri. Kana zvirizvo mukadzi asati aunganidza zvese kutyisidzirwa kuhupenyu kuti chichaunza munyika, tinofanira kuenda kumukadzi akapfeka zuva [Amai Vakaropafadzwa]… -Regina Coeli, Kubvumbi 24h, 1994; vatican.ca

Akazodaidza Chechi kuti irangarire munamato kuna St Michael Mutumwa mukuru, yakanyorwa muna 1884 naLeo XIII, uyo anonzi akanzwa hurukuro inoshamisa apo Satani akakumbira kwezana remakore kuti vaedze Chechi. [2]cf. Aleteia

Kunyangwe nhasi uno munamato uyu usisiri kudzokororwa pakupera kwemhemberero yeYukaristia, ndinokoka munhu wese kuti arege kuikanganwa, asi kuti aidzokorore kuti agamuchire rubatsiro muhondo yekurwisana nemasimba erima uye nemweya wenyika ino. —Ibid. 

Ndinobvunza zvakare, pane arikuteerera here? Pane chero munhu ane hanya nezviri kutaurwa naPeter? Nekuti ndiye mufudzi Kristu akagadzwa pamusoro pemakwai ake pasi (Jn 21:17). Kristu aizotaura kuburikidza naye kana ainyatsoda kutaura. Uye kana papa akataura munzvimbo yake semufudzi nemudzidzisi, Jesu aizoti zvakare:

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. Uyo unokuramba iwe unondiramba ini; (Ruka 10:16)

Muhurukuro nevafambi vekuGerman, Pope John Paul vakapa yambiro yakanyanya uye yakanangana nepapa maererano nedambudziko riri kuuya:

Tinofanira kunge takagadzirira kusangana nemiedzo mikuru mune isiri-kure-ramangwana ramangwana; miedzo inozoda kuti isu tigare takagadzirira kupa kunyange hupenyu hwedu, uye chipo chakazara chedu kuna Kristu naKristu. Kuburikidza neminamato yako neyangu, zvinokwanisika kudzikamisa dambudziko iri, asi hazvichakwanise kuridzorera, nekuti zvinongova nenzira iyi kuti Chechi igone kuvandudzwa zvinobudirira. Kangani kangani, zvirokwazvo, kuvandudzwa kweChechi kwakaitwa muropa? Ino nguva, zvakare, hazvizove neimwe nzira. Tinofanira kuva vakasimba, tinofanira kuzvigadzirira, tinofanira kuzvipa kuna Kristu naAmai vake, uye tinofanirwa kunyatsoteerera, kunyatsoteerera, kumunamato weRosari. —PAPA JOHN PAUL II, akabvunzurudzwa nevaKaturike kuFulda, Germany, Mbudzi 1980; www.ewtn.com

 

HOSVA YEMAHARA YEMAHARA

Ridzai hwamanda paZioni, uye ridzai hwamanda pagomo rangu dzvene. Vose vagere munyika ngavadedere nekuti zuva raJehovha rinouya. (Joere 2: 1)

Zvinoenderana nekutsanangurwa kwebhaibheri, Ziyoni mucherechedzo kana mhando yeChechi. Papa Benedict anga achingoenderana uye nenzwi guru kuridza hwamanda kubva kumusangano wayo kwenguva yakati, senge panguva yekuenda kwake kuBritain:

Hakuna munhu anotarisisa pasi redu nhasi anogona kufunga kuti maKristu anokwanisa kuenda mberi nebhizinesi senguva dzose, achiregeredza dambudziko rakakura rekutenda iro rakapfuura nzanga yedu, kana kungovimba kuti hutongi hwehunhu hwakapihwa nemazana emakore echiKristu hucha ramba uchikurudzira uye kuumba ramangwana renharaunda yedu. —PAPA BENEDICT XVI, London, England, Gunyana 18, 2010; Zenit

Zvino, handina chokwadi nezvinoitika kana muvhareji weKaturike achiverenga chirevo chakadai. Isu tinotendeuka iro peji uye nekuenderera tichimwa kofi yedu, kana isu tinombomira kwekanguva kuti tifunge nezve zvakadzama uye pachedu daidza mazwi aya anomutsa? Kana kuti moyo yedu yashatiswa nemweya wenguva, kunyadziswa nekururamisa kwezvematongerwo enyika, kana kuti zvimwe kuomeswa nechivi, hupfumi, uye kunyaradzwa kwezuva redu zvekuti yambiro yakasimba yakadaro inotarisa mweya yedu semuseve wabva pasimbi?

Akaenderera achiti:

… Hunhu hwehunhu nehunhu hunotyisidzira kukanganisa hwaro hwenzanga yedu. —PAPA BENEDICT XVI, Ibid.

Hatisi kutaura pano wedambudziko reBritish kana nyaya yeAmerica kana yePoland, asi ye zvepasi rose nheyo. “Imuedzo uyo ose Chechi inofanirwa kutora, "akadaro John Paul II,"… kuyedzwa kwemakore zviuru zviviri zvetsika nemagariro echiKristu… uye kodzero dze marudzi. "

Kunyangwe Papa Benedict vakaita kunge vaitaura nezve mukana wekuti mudzvanyiriri wepasirese paakataura kuti kune munhu ari kukura…

… Hudzvanyiriri hwehukama husingatarisi chinhu sechakasarudzika, uye hunosiya senzira yekuzvidzora uye zvido zvako. Kuva nekutenda kwakajeka, zvinoenderana nechikumbiro cheChechi, kunowanzo kunzi ndiko kwechokwadi. Asi, kuzvidzora, ndiko kuti, kurega uchikandwa uye 'uchipeperetswa nemhepo ipi neipi yedzidziso', kunoratidzika kungori chimiro chega chinogamuchirwa kumipimo yanhasi. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Zvinoenderana neizvi, Pope Benedict anofananidza zvakananga Zvakazarurwa Ch. 12 kurwisa chokwadi munguva yedu:

Kurwa uku kwatinozviwana… [tichipesana] nemasimba anoparadza nyika, kunotaurwa nezvako muchitsauko 12 chaZvakazarurwa… Zvinonzi dhiragoni inotungamidza rwizi rukuru rwemvura kurwisa mukadzi anotiza, kuti ndimutsvaire… ndinofunga kuti zviri nyore kuturikira zvinomirirwa nerwizi: idzi ndidzo dzinotonga munhu wese, uye dzichida kubvisa rutendo rweChechi, rwunoratidzika kunge rusina kwekumira pamberi pesimba remasaisai anozviisa sega nzira yekufunga, iyo chete nzira yehupenyu. —PAPA BENEDICT XVI, musangano wekutanga wesangano rinokosha kuMiddle East, Gumiguru 10, 2010

Jesu akayambira kuti vazhinji “VanaMesiya venhema nevaporofita venhema vachamuka, uye vacharatidza zviratidzo nezvishamiso zvikuru zvekuti vanganyengere, dai zvaigoneka, kunyange nevasanangurwa."(Mat. 24: 24). Kugamuchirwa kwehungwaru nehunhu kunobva kupi asi vaporofita venhema — mapurofesa avo veyunivhesiti, vezvematongerwo enyika, vanyori, vasingatendi kuvapo kwaMwari, vagadziri veHollywood, uye hongu, kunyange vatungamiriri vemakereke vakawa vasingacherechedze mitemo isingachinjiki yechisikwa naMwari? Uye ndivanaani ivo vanamesia venhema kunze kweavo vanozvidza zvirevo zveMuponesi uye vova muponesi wavo, mutemo kwavari?

Achitaura nezve mamiriro ari kutekeshera pasirese, Pope Benedict akanyora tsamba yakajeka uye isina mubvunzo kuna maBhishopi epasi:

Mumazuva edu, kana munzvimbo dzakakura dzepanyika kutenda kuri munjodzi yekufa senge murazvo usingachashandise huni, chinonyanya kukosha ndechekuita kuti Mwari avepo munyika ino uye kuratidza varume nevakadzi nzira kuna Mwari… Dambudziko chairo panguva ino yenhoroondo yedu nderekuti Mwari ari kutsakatika kubva kumusoro kwevanhu, uye, nekudzikisira kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nekutakura kwavo, pamwe nemhedzisiro inowedzera inooneka yekuparadza. -Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; Katorike Online

Mhedzisiro yacho, sekubvisa nhumbu, euthanasia, uye kutsanangurwa kwewanano, akadaro uyo akamutangira, anodaidzwa kunzi pamupeti izvo zvavari: humhondi, kusaruramisira, uye kunyanyisa.

Tichifunga nezve mamiriro ezvinhu akakomba kudaro, isu tinoda zvino kupfuura nakare kose kuva neushingi hwekutarisa chokwadi muziso uye kudaidza zvinhu nemazita avo chaiwo, tisingabvumidzwe nekukanganiswa kana muyedzo wekuzvinyengera Panyaya iyi, kuzvidzwa kweMuporofita kwakanyatsojeka: "Vane nhamo avo vanoti zvakaipa zvakanaka uye zvakanaka kuti zvakaipa, vanoisa rima panzvimbo yechiedza uye chiedza panzvimbo yerima" (Isa 5:20). -POPE JOHN PAUL II, Evangelium Vitae “Evhangeri yeHupenyu”, N. 58

Benedict akataura kuti "nhamo" nguva pfupi apedza kuva papa:

Kutyisidzirwa kwekutongwa kunotinetsawo isu, Chechi muEurope, Europe neWest West… Ishe vari kuchemawo kunzeve dzedu… “Kana ukasatendeuka ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemarambi panzvimbo yacho.” Chiedza chinogona zvakare kubviswa kubva kwatiri uye tinoita zvakanaka kurega yambiro iyi ichirira nekukomba kwayo kuzere mumoyo medu, uku tichichema kuna Ishe: "Tibatsirei kuti titendeuke!" —Papa Benedict XVI, Kuvhura Homily, Sinodi yeMabhishopi, Gumiguru 2, 2005, Roma.

Kutonga uku ndekwei? Mabhanan'ana anobva kudenga here? Kwete, "zvinokuvadza" ndizvo zvichaunzwa pasi nenyika nekuregeredza hana dzedu, kusateerera shoko raMwari, nekugadzira nyika nyowani pajecha rinochinja-chinja rekuda zvinhu uye kugutsikana semuchero we tsika yekufa-Zvibereko vashoma vakatarisira.

Nhasi tarisiro yekuti nyika inogona kudzikiswa kuita madota negungwa remoto haicharatidzike seyekufungidzira kwechokwadi: munhu iyeye, nezvaakagadzira, akagadzira munondo unopfuta [yengirozi yekutonga yakaonekwa muFatima]. —Cardinal Joseph Ratzinger, (PAPA BENEDICT XVI), Mharidzo yeFatima, kubva ku Webhusaiti yeVatican

Benedict zeros mukati zvigadzirwa, kubvira pakubereka uye kuyedza tekinoroji kusvika kumauto uye ecological:

Kana hunyanzvi hwekufambira mberi husingaenzaniswi nehunofambidzana mberi mukuumbwa kwemunhu, mukukura kwemukati memunhu (cf. vaEf. 3:16; 2 VaK.4: 16), saka haisi kufambira mberi zvachose, asi kutyisidzira munhu nepasi. -Papa BENEDICT XVI, Encyclical Tsamba, Taura Salvi, N. 22

Chero ani anoda kubvisa rudo ari kugadzirira kubvisa murume akadaro. -Papa BENEDICT XVI, Encyclical Tsamba, Deus Caritas Est (Mwari Rudo), n. 28b

Idzi inyevero dzakajeka dzinowana nzvimbo yavo muchiitiko che "kudyidzana kwenyika" uye izvo zvakazivikanwa naBenedict "simba repasirese" riri kutyisidzira rusununguko. 

… Pasina nhungamiro yerudo muzvokwadi, iri simba repasirese rinogona kukonzera kukuvara kusati kwamboitika uye nekugadzira kupesana kutsva mukati memhuri yevanhu…… vanhu vanomhanyisa njodzi dzehuranda nekushandiswa.  —PAPA BENEDICT XVI, Caritas muVeritate, kwete. 33

Kubatana kuna Zvakazarurwa 13 kuri pachena. Nekuti chikara chinomuka chinotsvagawo kutonga nekutapa pasi rose. Panyaya iyi, Pope Benedict aingodzokorora kutya kwevatangiri vake avo vakanyatso tsanangura avo vaiita kunge vari kuendesa chikara ichi kumberi:

Panguva ino, zvakadaro, vabati vezvakaipa vanoita kunge vari kusangana pamwe, uye kuve vachirwira pamwe nekubatana vehemence, inotungamirwa kana kubatsirwa nesangano iro rakarongeka uye rakapararira rinodaidzwa kuti Freem times. Vasisiri kuita chero chakavanzika chezvinangwa zvavo, vava kusimuka pakumukira Mwari pachavo ... icho chiri chinangwa chavo chekupedzisira vanozvimanikidza kuti vatarise - iko kupidigura kwegwara iro rose rechitendero uye rezvematongerwo enyika iro dzidziso yeChristian ine. yakagadzirwa, uye kutsiva kwenyika nyowani yezvinhu zvinoenderana nepfungwa dzadzo, idzo nheyo nemitemo zvichabviswa kubva kuzvinhu zvakasikwa. —PAPA LEO XIII, Humanum GenusEncyclical paFreemasonry, n. 10, Kubvumbi 20, 1884

Achiratidza kuti uku 'kupidigurwa' kwemarudzi kwaive mberi zvakanyanya, Pope Benedict akafananidza nguva dzedu nekuparara kwehushe hweRoma achiona kukura kwakaita huipi asingadzorwi kana hwaro hwetsika hwakakoromoka — zvinova ndizvo chaizvo chinangwa chekutanga cheizvi zvambotaurwa mapato akavanzika. 

Kuparara kwemitemo yakakosha yemitemo uye nehunhu hwetsika hunovatsigira hwakavhura madhamu ayo kusvika panguva iyoyo akange achidzivirira kugarisana murunyararo pakati pevanhu. Zuva rakanga rovira pamusoro penyika yese. Njodzi dzinowanzoitika kazhinji dzakawedzera pfungwa iyi yekusagadzikana. Pakanga pasina simba rekuona raigona kumisa kudzika uku. Kunyanya kusimbisisa, ipapo, kwaive kukumbira kwesimba raMwari: kuteterera kuti auye adzivirire vanhu vake kubva kumatyisidziro aya. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kuRoman Curia, Zvita 20, 2010

Ehezve, aingodzokorora zvaakange ataura achiri Kadinari, kuti hunhu hwehukama hwaityisidzira iro ramangwana renyika risingakwanise kushanda nekusaremekedza mhedzisiro yemutemo wetsika.

Chete kana paine kubvumirana kwakadaro pazvinhu zvakakosha ndipo panogona kuita bumbiro nemashandiro emutemo. Kubvumirana kwakakosha uku kwakatorwa kubva kunhaka yechiKristu kuri panjodzi… Muchokwadi, izvi zvinoita kuti chikonzero chisaone izvo zvakakosha. Kuti urambe kuora kwemafungiro uku uye kuchengetedza simba rayo rekuona zvakakosha, zvekuona Mwari nevanhu, nekuona zvakanaka nezviri chokwadi, ndicho chinhu chinofarirwa chinofanira kubatanidza vanhu vese vechido chakanaka. Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi. —Ibid. 

Achidzokera zvakare kunaPapa Francis, atora danho iri achidana masimba ekunyengedza hupfumi, nyika, uye vanhu mwari mutsva. 

Udzvinyiriri hutsva hunobva hwazvarwa, husingaonekwe uye hunowanzoonekwa, hunomisidzana uye husingaregi kuisa mitemo nemitemo yazvo… Muchirongwa chino, chinowanzo paradza chese chinhu chinomira munzira yekuwedzera purofiti, chero chisingaputsike, senge nharaunda, hachina dziviriro pamberi pezvido zve a deified musika, unova iwo wega mutemo. —PAPA FRANCIS, Evangelii Gaudium, kwete. 56 

Chokwadi, kuna Zvakazarurwa 13 tinoverenga kuti chikara chinomuka, simba repasi rose rezvehupfumi nezvematongerwo enyika, rinomanikidza munhu wese kuti arinamate uye "kuita kuti avo vasinganamate mufananidzo wechikara vaurawe." [3]cf. Zvak. 13:15 Nzira dzekudzora "mucherechedzo" uyo munhu wese anofanirwa kuve nawo kuti atore chikamu mune ino nyowani hurongwa. Saka zvakakosha kuti uzive, zvataurwa naPapa Benedict saCardinal:

Apocalypse inotaura nezve anopikisana naMwari, chikara. Mhuka iyi haina zita, asi nhamba. Mune [kutyisa kwemisasa yevasungwa], vanodzima kumeso uye nhoroondo, vachishandura munhu kuita nhamba, vachimuderedza kusvika kune cog mumushini wakakura. Munhu haasi chinhu chinopfuura basa. Mumazuva edu, hatifanire kukanganwa kuti vakafanofananidzira remangwana renyika iro rine njodzi yekutora chimiro chimwechete chemisasa yevasungwa, kana mutemo wepasirese wemuchina uchigamuchirwa. Iyo michina yakavakwa inoisa mutemo mumwe chete. Zvinoenderana nepfungwa iyi, munhu anofanira kududzirwa ne kombiyuta uye izvi zvinogoneka chete kana zvichishandurwa kuva nhamba. Chikara ichi chiverengero uye chinoshandurwa kuita manhamba. Mwari, zvisinei, ane zita uye anoshevedza nemazita. Iye munhu uye anotsvaga munhu wacho. —Cardinal Ratzinger, (PAPA BENEDICT XVI) Palermo, Kurume 15, 2000 (tatsveyamisa mabhii)

Senge ari kudzoka kufunga uku, Pope Benedict akati:

Isu tinofunga nezvemasimba makuru ezuva ranhasi, ezvisingazivikanwe zvemari zvido zvinoshandura varume kuita nhapwa, izvo zvisisiri zvinhu zvevanhu, asi isimba risingazivikanwe iro varume vanoshumirwa, naro vanhu vanotambudzwa uye kutourayiwa. Ivo isimba rinoparadza, simba rinotyisidzira nyika. -BENEDICT XVI, Kufungisisa mushure mekuverengwa kwehofisi yeChitatu Hora, Vatican City, Gumiguru 11,
2010

 

LANGUAGE

Kubviswa kwerudo… kwemunhu… kwaMwari. Tinogona sei kutadza kunzwa kuti idzi haisi nguva dzakajairika? Zvichida nyaya iri pano ndeimwe yemutauro. VaKaturike vave vasingafarire kutaura nezve "nguva dzekupedzisira" nekutya kusekwa zvekuti takasiya hurukuro iri zvachose kumasekete anokanganisa anozivisa kuguma kwenyika kwave pedyo, kuHollywood nemitambo yavo yekuwedzeredza yekushaya tariro, kana vamwe avo, pasina mwenje weTsika Tsvene, vanopa tsananguro dzinopokana dzeMagwaro dzinosanganisira zviitiko zvakadai se “kubvutwa.

Kusarudzika kwakapararira kuri kwevazhinji vanofunga vechiKatorike kuti vaongorore zvakadzama zvezvinhu zvehupenyu hwezvino, ndinotenda, chikamu chechinetso chaicho chavanotsvaga kudzivirira. Kana kufunga kwekusavimbika kuchisara zvakanyanya kune avo vakaverengerwa kana kuti ivo vakapinda munyatwa yekunyengedzwa kwe cosmic, ipapo munharaunda yevaKristu, zvirokwazvo nharaunda yese yevanhu, iri kurasikirwa zvakanyanya. Uye izvo zvinogona kuyerwa maererano nemweya yemunhu akarasika. -Author, Michael D. O'Brien, Tiri Kurarama MuApocalyptic Nguva?

Muchokwadi, vanapapa vane ndanga ndichitaura-kwete, vachidanidzira- dzese nguva dzatiri, kunyangwe, takakombwa dzimwe nguva nemazwi akasiyana (kunyangwe kushandiswa kwemazwi ekuti 'kutsauka', 'mwanakomana wekuparadzwa,' uye 'zviratidzo zvekuguma' hazvina kujeka zvachose.) maKristu evhangeri anowanzoshandisa izwi rekuti "nguva dzekupedzisira" anowanzoitirwa "kuponeswa" pamberi pe "kubvutwa." Asi ivo Vababa Vatsvene, vachidhonza pane iyo yose dhipoziti yekutenda, nepo vachidana mweya kuti ive hukama hwepedyo naJesu, anga achivavarira akananga pazasi-pezvematongerwo enyika-mafirosofi anokanganisa kukosha uye chiremerera chemunhu, huMwari hwaKristu, uye kuvapo chaiko kweMusiki. Vachiri kudaidza mweya wega wega kuti usangane naKristu, ivo vakasimudzawo izwi ravo kune zvakanaka zvakajairika vachiziva kuti mweya yega yega pamwe neboka rakazara rasvika padanho rine njodzi. Uye sezvo isu tisingazive "zuva kana awa," ivo Vatsvene Madzibaba vakangwara zvikuru kudzivisa kuzivisa kuti ichi kana icho chizvarwa ndicho chinosangana nemazuva ekupedzisira ezera rino.

Tava pedyo nekuguma here? Izvi hatife takazviziva. Tinofanira kugara takazvibata takagadzirira, asi zvese zvinogona kugara kwenguva yakareba zvakadaro. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

 

MHINDURO YEDU

Hapasisina nguva yekutapa kune avo vanofunga kuti kuongororwa kwenguva yedu tichifunga izvo zvataurwa, kana zviratidzo zvemuMagwaro zvinotsanangura kuguma kwezera, kutya-kutya, kuita zvisina hutano pre-kugara, kana zvinotyisa zvakare. Kufuratira ava vanapapa uye kupfuudza yambiro dzakadzama kudaro kushaya hanya uye zvine njodzi pamweya. Mweya iri panjodzi pano. Mweya iri panjodzi! Mhinduro yedu haifanire kunge iri yekuzvichengetedza, asi tsitsi. Chokwadi chiri kudzimwa munyika, chokwadi chinosunungura mweya. Iri kunyaradzwa, kumonyaniswa, nekushandurwa. Mari yeiyi iri mweya.

Asi ndiri kuti chii? Kunyangwe kutaura nezve "Gehena" nhasi kunokonzera kudzungudza musoro pakati pevamwe vezvematongerwo enyika vakarurama. Uye saka ndinobvunza, tiri kuitei? Sei isu tichinetseka nekutsvaga chokwadi, kuenda kuMisa kwedu kwevhiki, uye kurera vana vedu sevaKaturike? Kana munhu wese achigumira Kudenga, nei tiri kunetsekana kuita zvishuwo zvedu, kupingudza nyama yedu, uye mafaro ari pakati nepakati? Nei vanapapa vari kuyambuka nyika, vachidenha hurumende, nekunyevera vakatendeka nemutauro wakasimba kudai? [4]cf. Gehena nderechokwadi

Mhinduro ndeyo mweya. Kuti sezvandinonyora, vamwe vari kupinda mumoto usingaperi uye unoshungurudza kuti vaparadzaniswe naMwari, kubva parudo, chiedza, rugare, uye tariro, nekusingaperi. Kana izvi zvikasativhiringidza, kana zvikasatiparira kuita chiito chekunzwira tsitsi ndoda kutizungunusa kubva kuchivi chedu pachedu, saka sevaKristu, kambasi yedu yemukati yaenda nenzira yakaipa kwazvo. Ndinonzwa zvakare nesimba guru mazwi aJesu: [5]cf. Kutanga Rudo Kwakarasika

… Warasa rudo rwawaive narwo pakutanga. Ziva kuti wakadonha zvakadii. Tendeuka, uite mabasa awakatanga kuita. Zvikasadaro, ndichauya kwauri ndobvisa chigadziko chako chemwenje kubva panzvimbo yacho, kunze kwekunge watendeuka. (Zvak. 2: 2-5)

Pakati pevaKaturike avo ndivo uchiziva nezvenguva yatiri, kune hurukuro dzakawanda dzema refuge, chikafu chekudya, uye kurarama nekurarama. Iva anoshanda, asi ita mweya basa rako, itai mweya ive mhere yenyu yehondo!

Ani naani anotsvaka kuchengetedza upenyu hwake acharasikirwa nahwo, uye ani naani anorasikirwa noupenyu hwake nokuda kwangu achahuwana. (Ruka 17:33, Mat. 10:39)

Tinofanira kuisa zvinhu zvekutanga panzvimbo yazvo: kuda Ishe Mwari wedu nemoyo wedu wese, mweya, nesimba uye nemuvakidzani wedu sezvaunozviita. Izvo zvinofungidzira kwakadzika uye kunotungamira kunetseka kweruponeso rwemuvakidzani wedu.

[Chechi] iripo kuitira kuti uvhange ... —PAPA PAURO VI, Evangelii Nuntiandi, N. 24

Uye kupupurira Jesu kumuvakidzani wedu, kutaura chokwadi nhasi kuchabhadharira mutengo, sekuyeuchidzwa kwatakaitwa naBenedict zvakare kuBritain:

Munguva yedu, mutengo unobhadharwa kutendeka kuEvhangeri hausisiri kuturikwa, kudhonzwa uye kuganhurwa asi zvinowanzo sanganisira kudzingwa paruoko, kusekwa kana kuomeswa. Uye zvakadaro, Chechi haigoni kubva pabasa rekuzivisa Kristu neEvhangeri yake sechokwadi chinoponesa, tsime rerufaro rwedu rwekupedzisira sevanhu uye senheyo yeruzhinji rwakarurama uye rune hunhu. —PAPA BENEDICT XVI, London, England, Gunyana 18, 2010; Zenit

Vanapapa vari kushevedzera kumakona mana epasi kuti nheyo dziri kudedera uye zvivakwa zvekare zvave kuda kupunzika; kuti isu tiri pachikumbaridzo chemagumo ezera redu-uye kutanga kweiyo nyowani nguva, nguva nyowani. [6]cf. Mapapa, uye Dhora Rekutanga Mhinduro yedu pachedu haifanire kunge iri pfupi pane izvo zvinokumbirwa naIshe wedu pachavo: kutora muchinjikwa wedu, kusiya zvinhu zvedu, nekumutevera. Pasi harisi musha wedu; humambo hwatinotsvaga hausi hwedu asi ndehwaKe. Kuunza mweya mizhinji pamwe nesu mairi sezvatinogona ishumiro yedu, nenyasha Dzake, maererano nezano Rake, kuzarura ikozvino pamberi pedu chaipo mune izvi, nguva yekupedzisira.

Gadzirira kuisa hupenyu hwako pamutsetse kuti ujekese nyika nechokwadi chaKristu; kupindura nerudo kuvenga uye kusaremekedza hupenyu; kuzivisa tariro yaKristu akamuka kumakona ese epasi. —PAPA BENEDICT XVI, Mharidzo kune Vechidiki veiyo World, Zuva reVechidiki reNyika, 2008

 

Thanks nerutsigiro rwako
yeiri basa renguva yakazara!

Kuti unyore, tinya pano.

 

Shandisa maminetsi mashanu pazuva naMark, uchifungisisa nezvezuva nezuva Zvino Shoko mukuverenga kweMisa
kwemazuva awa makumi mana eLent.


Chibayiro chinofudza mweya wako!

NZIRAI pano.

Iye zvinoWord Banner

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Kutaura kuEuropean Paramende, Strasbourg, France, Mbudzi 25, 2014, Zenit 
2 cf. Aleteia
3 cf. Zvak. 13:15
4 cf. Gehena nderechokwadi
5 cf. Kutanga Rudo Kwakarasika
6 cf. Mapapa, uye Dhora Rekutanga
Posted in HOME, KUEDZA KUKURU uye tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , .