Nei Kutenda?

Artist Asingazivikanwe

 

Nekuti makaponeswa nenyasha
nokutenda… (VaE. 2: 8)

 

ITA wakambozvibvunza kuti nei tiri kuburikidza "nekutenda" kuti isu tinoponeswa? Sei Jesu asiri kungoonekwa pasi achizivisa kuti atiyananisa naBaba, uye otidaidza kuti titendeuke? Sei achiwanzoita kunge ari kure, asingabatike, asingabatiki, zvekuti dzimwe nguva tinotofanira kusahadzika nekukahadzika? Sei asingafambe pakati pedu zvakare, achigadzira zvishamiso zvakawanda uye achititendera kuti titarise mumaziso Ake erudo?  

Mhinduro ndeyekuti isu taizomuroverera pamuchinjikwa zvakare.

 

ZVINOKOSHA KUKANGANWIKA

Hachisi chokwadi here? Vangani vedu takaverenga nezve zvishamiso kana kuzvionera pachedu: kuporesa panyama, kupindira kusingatsanangurike, zviitiko zvisinganzwisisike, kushanyirwa nengirozi kana mweya mitsvene, mashura, zviitiko zveupenyu-mushure mekufa, zvishamiso zveEucharist, kana miviri isingaori yevasande? Mwari akatomutsa vakafa muchizvarwa chedu! Izvi zvinhu zvinowoneswa zviri nyore uye zvinoonekwa mune ino nguva yeruzivo. Asi mushure mekupupura kana kunzwa nezve mashura aya, takarega kutadza? (Nekuti ndosaka Jesu akauya, kuzogumisa simba rezvivi pamusoro pedu, kuzotisunungura kuti tikwanise kuva vanhu zvakare zvakare kuburikidza nekudyidzana neUtatu Hutsvene. Neimwe nzira, kunyangwe ichi chiratidzo chinobatika chaMwari, tinodzokera munzira dzedu dzekare kana kuti tinowira mumiedzo mitsva. Isu tinowana humbowo hwatinotsvaga, tobva takanganwa izvozvo.

 

DAMBUDZIKO RAKAKWANA

Izvo zvine chekuita nehunhu hwedu hwakaipa, nehunhu chaihwo hwechivi pachacho. Chivi nemhedzisiro yacho zvakaoma, zvakaomarara, zvinosvika kunyange munzvimbo dzekusafa nenzira iyo gomarara rinosvika nemamirioni-akafanana nekukura mukati maro. Haisi chinhu chidiki kuti munhu, akasikwa nemufananidzo waMwari, akabva atadza. Nekuti zvivi, nemasikirwo azvo, zvinounza rufu mumweya.

Mubairo wechivi rufu. (VaRoma 6:23)

Kana isu tichifunga kuti "mushonga" wechivi ishoma, tinofanirwa kungotarisa pamuchinjikwa uye tione mutengo wakabhadharwa kutiyananiswa naMwari. Zvimwechetezvo, kukanganisa kwakaita chivi pahunhu hwedu hwevanhu kwakazungunusa zvinhu zvese. Izvo zvakashatisa uye zvinoramba zvichishatisa munhu kusvika padanho rekuti kunyangwe dai akatarisa pachiso chaMwari, munhu achiri kukwanisa kuomesa moyo wake nekuramba Musiki wake. Zvinoshamisa! Vasande, vakaita saFaustina Kowalski, vakaona mweya iyo, kunyangwe yakamira pamberi paMwari mushure mekufa kwavo, vakamutuka nekumutuka.

Kusavimba nekunaka kwangu kunondirwadza zvakanyanya. Kana kufa Kwangu kusina kugutsikana nezverudo Rwangu, chii chichaita? … Kune mweya inozvidza Nyasha dzangu pamwe nehumboo hwerudo Rwangu. Ivo havadi kunzwa kudaidzwa Kwangu, asi enderera mugomba rakadzika regehena. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Dhayari, n. 580

 

SIMPLE SOLUTION

Jesu akatora uku kurova kukuru kuvanhu paari, nekutora hunhu hwedu hwevanhu uye "kutora" rufu pacharwo. Iye akabva anunura hunhu hwedu nekumuka kubva kuvakafa. Mukutsinhana neichi Chibayiro, Anopa mhinduro yakapusa kuoma kwechivi nehunhu hwakadonha:

Ani naani asingagamuchire humambo hwaMwari semucheche haazopindi mahuri. (Mako 10:15)

Pane zvakawanda kune chirevo ichi kupfuura zvinosangana neziso. Jesu ari kutitaurira chaizvo kuti Humambo hwaMwari hachisi chinhu chakavanzika, chinopihwa pachena, icho chinogona kungogamuchirwa neuyo anochigamuchira nemwana. kuvimba. Ndokunge, kutenda. Chikonzero chikuru chakaita kuti Baba vatume Mwanakomana Wavo kuti atore nzvimbo yedu paMuchinjikwa chaive chekuti dzorera hukama hwedu naye. Uye kungomuona kazhinji hakuna kukwana kudzorera hushamwari! Jesu, anova iye Rudo pacharo, akafamba pakati pedu kwemakore makumi matatu nematatu, matatu acho makore eruzhinji akazara nezviratidzo zvinokatyamadza, asi zvakadaro akarambwa. Mumwe munhu angati, "Zvakanaka nei Mwari vasinga zarure kubwinya kwavo? Zvadaro tinotenda! ” Asi Lucifer nevateveri vake vengirozi havana kutarisa Mwari mukubwinya kwavo here? Asi kunyangwe ivo vakamuramba nekuzvikudza! VaFarisi vakaona zvishamiso zvake zvakawanda uye vakamunzwa achidzidzisa, asi ivowo vakamuramba uye vakaunza rufu rwake.

 

KUTENDA

Chivi chaAdamu chaEvha chaive mukutadza kwachiri kutadza kuvimba. Havana kutenda Mwari paakavarambidza kudya muchero wemuti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Ronda riya rinoramba riri muhunhu hwevanhu, mu nyama, uye tichadaro kusvikira tagamuchira miviri mitsva pakumuka kuvakafa. Inozviratidza se kugutsikana chinova chishuwo chekutsvaga zvishuwo zvepanyama pane kutsvaka hupenyu hwepamusoro hwaMwari. Iko kuyedza kugutsa zvishuwo zvedu zvemukati nemuchero wakarambidzwa kwete nerudo uye nemagadzirirwo aMwari.

Mushonga weronda iri uchine simba rekutikwezva kuti tibve kuna Mwari ndizvo kutenda. Hakusi kungotenda kwepfungwa maAri (nekuti kunyangwe dhiabhori anotenda muna Mwari, zvakadaro, akarasa hupenyu husingaperi) asi kubvuma kuna Mwari, kurongeka kwaKe, kunzira yaKe yerudo. Iko kuvimba pakutanga kwezvose kuti Anondida. Chechipiri, kutenda kuti mugore ra33 AD, Jesu Kirisito akafira zvivi zvangu, akamuka kubva kuvakafa-umboo zverudo irworwo. Chechitatu, kupfekedza kutenda kwedu nemabasa erudo, zviito zvinoratidza izvo zvatiri chaizvo: vana vakagadzirwa nemufananidzo waMwari anova rudo. Nenzira iyi-iyi nzira yekutenda- tinodzorerwa kuhukama neTiriniti (nekuti hatichisiri kupokana nezano raKe, "hurongwa hwerudo"), uyezve, takasimudzwa pamwe naKristu kumatenga kuti titore hupenyu Hwake Hutsvene nekusingaperi .

Nekuti isu tiri basa rake remaoko, rakagadzirwa muna Kristu Jesu kuitira mabasa akanaka akagadzirirwa naMwari pamberi, kuti tigare maari. (VaEf. 2: 8. 10)

Dai Jesu aizofamba pakati pedu muchizvarwa chino, taimuroverera pamuchinjikwa zvakare. Kunongova nekutenda chete kuti tinoponeswa, kunatswa kubva kumatadzo edu, uye nekuitwa vatsva… tinoponeswa nehukama hwerudo uye kuvimba.

Uyezve… tichamuona takatarisana.

 

  

Ungatsigire basa rangu gore rino?
Ndikuropafadzei uye ndinokutendai.

 

Kufamba naMark mu The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvinoWord Banner

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUNAMATA.