Sei Maria…?


Iyo Madonna yeRoses (1903), rakanyorwa naWilliam-Adolphe Bouguereau

 

Kuona kambasi yeCanada yetsika ichirasa tsono, nzvimbo yeruzhinji yeAmerica inorasikirwa nerunyararo, uye dzimwe nzvimbo dzepasi dzinorasikirwa nehukama sezvo mhepo yeDutu ichienderera ichimhanyisa… pfungwa yekutanga pamoyo wangu mangwanani ano se anokosha kusvika munguva idzi "Rozari. ” Asi izvo hazvireve chinhu kune mumwe munhu asina chaiyo, bhaibheri nzwisiso yeiyo 'mukadzi akapfeka zuva'. Mushure mekuverenga izvi, mudzimai wangu neni tinoda kupa chipo kune wese wevaverengi vedu…

 

IYO nyika inodzungunyika pasi pekuchinja kukuru mumamiriro ekunze ayo, kugadzikana kwehupfumi, uye shanduko dziri kukura, muedzo wevamwe uchave wekushaya tariro. Kunzwa sekunge nyika yave kunze kwekudzora. Mune dzimwe nzira zviripo, asi chete padanho rakabvumidzwa naMwari, padanho, kazhinji, rekukohwa chaizvo izvo zvatakadyara. Mwari vane zvavakaronga. Uye sekutaura kwaJohn Paul II paakataura kuti tiri "takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi nevanopesana neChechi ..." akawedzera:

Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976 [1]“Iye zvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana neEvhangeri. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Uyu muedzo kwete chete wenyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa kwemakore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yevaKristu, nezvose zvinokonzeresa kukudzwa kwevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 2,000, 13

Paakava Papa, akataura zvakare iyo rinoreva iyo iyo Chechi yaizokunda pamusoro pe "anti-Chechi":

Padanho repasirese iri, kana kukunda kukauya kunozounzwa naMaria. Kristu achakunda kubudikidza naye nekuti anoda kuti kukunda kweChechi ikozvino uye mune ramangwana kuve nekubatana naye… -POPE JOHN PAUL II, Kuyambuka Chikumbaridzo chetariro, p. 221

Chirevo ichi, uye akati wandei andaita pano, zvatumira vazhinji vevaverengi vangu vechiPurotesitendi mune muswe, tisingataure nezvevamwe maKaturike avo vakarererwa muhunhu hweEvangelical kana vasina kurairwa kwakakodzera. Iniwo ndakarerwa pakati pevaPentekosta vazhinji uye "patsva patsva." Nekudaro, vabereki vangu vakabatirirawo kudzidziso dzeKutenda kwedu. Nenyasha dzaMwari, ndakave nerombo rakanaka kuona simba rekurarama hwehukama hwepedyo naJesu, simba reIzwi raMwari, hupenyu hweMweya Mutsvene, uye panguva imwechete, hwaro husingachinjiki hwekutenda nehunhu sezvakapihwa. kuenderera kuburikidza neChechi inorarama Tsika (ona Bhuku reMupupuriro).

Ndakaonawo zvazvinoreva kuva naamai — Amai vaMwari — sevangu, uye kuti izvi zvakandiunza sei padhuze naJesu nekukurumidza uye zvinobudirira kupfuura kumwe kuzvipira kupi nokupi kwandinoziva kunze kweSakaramende.

Asi handiwo maonero anoita vamwe maKatorike. Kubva kumuverengi:

Ndinoona muChechi kuti izvo zvandinotenda kusimbisa zvakanyanya kunaMaria zvakadzora ukuru hwaKristu nekuti, kutaura chokwadi, vanhu havaverenge Bhaibheri uye vadzidze kuziva Kristu vomuita kuti azivikanwe - vanoita tsika yekuMaria uye vanoisa zvakawanda kutenda mukuoneka kana ku "shanyira" mukamuri ravo kubva kuna Mai vakaropafadzwa kupfuura Iye anotsanangurwa se "kuzara kwehuMwari muchimiro chemuviri" "mwenje wevaHedeni" "mufananidzo wakanangana waMwari" "Nzira iyo Chokwadi neHupenyu ”nezvimwe. Ndinoziva hazvisi izvo chinangwa - asi zvakaoma kuramba mhedzisiro yacho.

Kana Jesu akatsanangurira chero munhu-zvaive kuna Baba. Kana akanongedzera kune chimwe chiremera aive Magwaro. Kutendeutsira vamwe kunaJESU raive basa raJohane Mubapatidzi uye nerevaoni vese nevaporofita munyika. Johane Mubapatidzi akati, "Anofanira kukura, ini ndinofanira kuderera." Dai Maria aive pano nhasi aizotaurira vamwe vake vatendi munaKristu kuti vaverenge Shoko raMwari kuti vatungamirirwe uye ruzivo rwaKristu - kwete kwaari. Zvinonzwika sekuti Chechi yeKaturike inoti, "Tarisa maziso ako kuna Maria." Jesu pachake panhambo mbiri aifanira kuyeuchidza vateveri vake kuti avo “vakanzwa Shoko raMwari ndokurichengeta” vakanga vari munzira yakarurama.

Anofanirwa nekuremekedzwa uye kuremekedzwa, hongu. Parizvino, handioni basa rake semudzidzisi kana mutungamiri kunze kwemuenzaniso wake… “Mwari, Muponesi wangu” ndiyo nzira yaakataura nayo kuna Mwari achipindura kuropafadzo yake huru paainamata. Ndakagara ndichizvibvunza kuti sei mukadzi asina zvivi angadaidze Mwari Muponesi wake. Kunyanya paunofunga kuti zita rakaziviswa remwana wake raive Jesu - (iwe unofanira kumutumidza zita rekuti Jesu, nekuti Iye achaponesa vanhu vake kubva muzvivi zvavo.)

Kuzvipfupisa nhasi, ndichagovana chiitiko pane chimwe chikoro cheKaturike. Mudzidzisi akabvunza kana paine munhu panyika asina kumbotadza uye kana paive nemunhu, ndiani? Mhinduro yakasimba yakati “Maria!” Achinetsekana, mwanakomana wangu akasimudza ruoko rwake uye nemaziso ose paari akati, "Ko Jesu?" Mudzidzisi akapindura, "Ah, ndinofungidzira kuti Jesu aive asina zvivi zvakare."

Kutanga, rega nditaure kuti ndinobvumirana nemuverengi wangu, kuti Mary anoudza vaainamata navo kuti vatendeukire kuShoko raMwari. Ichi ndicho chimwe chezvikumbiro zvake zvikuru, pamwe nekudzidza kunamata zvichibva pamoyo muhukama hwehukama naMwari — chimwe chinhu chaakaramba achikumbira kunzvimbo ine mukurumbira yepasirose parizvino iri kuongorora kweChechi. [2]cf. PaMedjugorje Asi Maria aitiwo, asingazeze, kutendeukira kuna Vaapositori avo vakapomerwa mhosva kudzidzisa Magwaro [3]ona Dambudziko Rekutanga , uye nekudaro kuvapa dudziro chaiyo. Aizotiyeuchidza kuti Jesu akati kwavari:

Ani naani anokuteererai anonditeererawo. (Ruka 10:16)

Pasina izwi rine chiremera reVaapositori nevateveri vavo, kuverenga kunenge kuri pamusoro peBhaibheri kwaizoitika, uye Chechi yaKristu, iri kure nekushandirwa, yaizopatsanuka. Rega ndipindure zvimwe zvinonetsa zvemuverengi wangu, nekuti Mhandara Yakaropafadzwa ine basa rakakosha kutamba munguva dzinouya dzinokura zvakanyanya kunetsa nezuva…

 

KUBA KUNYANYA KWAKRISTU!

Zvichida kuramba kukuru maKatorike nevasiri maKatorike zvakafanana zvine chekuita naMaria ndechekuti kune kwakanyanya kutarisisa paari! Pasina mubvunzo, mifananidzo yezviuru zvevaPhilippines vakatakura zvifananidzo zve Mary nemumigwagwa… kana mhomho yevanhu ichidzika paMarian shrine… kana madzimai ane zviso zvakadzikama vanonamira zvigunwe zvavo pamberi peMisa… ndeimwe yemifananidzo yakawanda inopfuura nepfungwa dzeasina chokwadi. Uye mune dzimwe nguva, panogona kunge paine chokwadi kune izvi, kuti vamwe vakasimbisa Maria kusvika pakudzingwa kweMwanakomana wake. Ndinoyeuka ndichipa hurukuro yekudzoka kunaShe, ndichivimba netsitsi Dzake huru, mukadzi paakauya mushure maizvozvo akandiranga nekusareva chinhu nezvaMaria. Ndakaedza kufungidzira Amai Vakaropafadzwa vakamira ipapo vachitsamwa nekuti ndakanga ndataura nezveMuponesi pane ivo — uye handina kukwanisa. Ndine hurombo, ndizvozvo kwete Maria. Iye ari zvese nezvekuita kuti Mwanakomana wake azivikanwe, kwete iye. Mumashoko ake ega:

Mweya wangu unoparidza ukuru hwaIshe… (Ruka 1:46)

Kwete hukuru hwake! Kure nekuba mabhanan'ana aKristu, ndiye mheni Inovhenekera Nzira.

 

KUGADZANA SIMBA NESIMBA

Chokwadi ndechekuti, Jesu ndiye ane mhosva yekuita sekuderedza hukuru hwake. Muverengi wangu akatsamwa nekuti Chechi yeKaturike inodzidzisa kuti Mary ane basa chairo mukupwanya musoro wenyoka. "Jesu ndiye anokunda zvakaipa, kwete Maria!" kunouya kuratidzira. Asi handizvo zvinotaurwa neMagwaro.

Tarira, ndapa iwe simba 'rekutsika pamusoro penyoka' nezvinyavada uye nesimba rakazara remuvengi uye hapana chinokukuvadza. (Ruka 10:19)

Uye kumwe kunhu:

Kukunda kunokunda nyika ndiko kutenda kwedu. (1 Johani 5: 4)

Izvi zvinoreva kuti Jesu anokunda kuburikidza vatendi. Uye anga asiri Maria the chekutanga mutendi? Iyo chekutanga MuKristu? Iyo chekutanga Mudzidzi waIshe Wedu? Chokwadi, ndiye aive wekutanga kumutakura nekumuunza kuNyika. Haafanirewo here, ipapoka, kugoverana musimba nechiremera chiri chevatendi? Ehe saizvozvo. Uye muhurongwa hwenyasha, aizove iye chekutanga. Muchokwadi, kwaari uye hapana mumwe munhu zvisati zvaitika kana kubva zvanzi,

Rumbidzai, rizere nenyasha! Ishe anewe (Ruka 1:28)

Kana Ishe anavo, ndiani angapikisana naye? [4]VaRoma 8:31 Kana ari iye rizere nenyasha, uye inhengo yeMutumbi waKristu, haigovane nenzira yepamusoro musimba nemasimba aJesu here?

Nokuti maari kuzara kwouMwari kunogara maari pamuviri, uye ndimi munogovana naye paari, uyo ari musoro weutungamiriri hwose nesimba. (VaK. 2: 9-10)

Tinoziva kuti Maria ane nzvimbo yakatanhamara, kwete chete kubva kufundo yebhaibheri, asi kubva mukuziva kukuru kweChechi mukati memazana emakore. Papa John Paul akataura izvi mune imwe yetsamba dzake dzekupedzisira dzevaapositori:

Chechi yagara ichiti yakanyanya kushanda kumunamato uyu, kuisa kuRosari… matambudziko akaomesesa. Dzimwe nguva apo chiKristu pachacho chairatidzika kunge chiri panjodzi, kununurwa kwacho kwakanzi kune simba remunamato uyu, uye Mukadzi Wedu weRosary akagamuchirwa semunhu akarevererwa akaunza ruponeso. —Papa John Paul II, Rosarium Virginis Mariae, makore makumi mana

Ini ndichataura mune imwe nguva nei, mushure meKufungidzirwa Kudenga, iye achine basa rekutamba munhoroondo yevanhu. Asi isu tinofuratira sei mazwi aBaba Vatsvene? MuKristu angaregedza sei chirevo ichi asingatarise chokwadi chakanyorwa uye hwaro hwekutaura kwakadai? Uye zvakadaro maKristu mazhinji anoita nekuti ivo nzwa kuti kutaura kwakadaro "kunoderedza humambo hwaKristu." Asi zvino isu tinotii pamusoro pevatsvene vakuru vekare vakadzinga madhimoni, vakaita zvishamiso, uye vakavamba machechi mumarudzi echihedheni? Tinoti ivo vakaderedza hukuru hwaKristu? Kwete, kutaura zvazviri, ukuru uye simba raKristu zvave zviripo Kunyanya kukudzwa chaizvo nekuti Akashanda zvine simba kwazvo kuburikidza nezvisikwa zvevanhu. Uye Maria ndemumwe wavo.

Mukuru wekudzinga mweya weRoma, Fr. Gabriele Amorth, anorondedzera zvakaratidzwa nedhimoni pasi pekuteerera.

Rimwe zuva mumwe wangu wandinoshanda naye akanzwa dhiabhori achiti panguva yekudzinga mweya: "Rumbidzai Maria chakaita sekurohwa mumusoro mangu. Dai maKristu aiziva kuti Rosary ine simba zvakadii, ndiwo mugumo wangu. ” Chakavanzika chinoita kuti munamato uyu ubudirire ndechekuti Rosary ndeyekunamata nekufungisisa. Inonyorerwa kuna Baba, kuMhandara Yakaropafadzwa, uye kuUtatu Hutsvene, uye kufungisisa kwakanangana naKristu. -Echo yaMaria, Mambokadzi werunyararo, Kurume-Kubvumbi edition, 2003

Izvi chaizvo sei Maria agara ari uye anoramba ari mudziyo une simba waMwari muChechi. Her fiat, hongu kuna Mwari kwagara kuri "kwakavakirwa pana Kristu." Sezvaakataura pachake,

Ita chero chaanokuudza. (Johani 2: 5)

Uye izvi ndizvo chaizvo chinangwa cheRosary: ​​kufungisisa, naMaria, nezve hupenyu hweMwanakomana wake:

Rosary, kunyange iri pachena Marian muhunhu, iri pamoyo munyengetero weChristocentric… Musimboti wegiravhiti mu Rumbidzai Maria, hinji sezvayakaita iyo inobatanidza zvikamu zvayo zviviri, ndiyo zita raJesu. Dzimwe nguva, mukuverenga nekukurumidza, nzvimbo iyi yegiravhiti inogona kutariswa, uye pamwe nekubatana kune chakavanzika chaKristu chiri kufungidzirwa. Asi zvakadaro ndiko kusimbiswa kwakapihwa kuzita raJesu uye kune zvakavanzika zvake ndicho chiratidzo chekudzokorora kune chinangwa uye kune zvibereko kweRosari. —JOHANI PAURO II, Rosarium Virginis Mariae, n. 1, 33

 

ZVINOGONESESA

Vamwe "vanotenda Bhaibheri" maKristu vanopokana nepfungwa yekuti vatsvene vane chekuita nebasa revanhu kana vangove kudenga. Sezvineiwo, hapana hwaro hwemagwaro hwekuramba kwakadai. Ivo zvakare vanotenda kuti kuoneka kwaMaria pasi pano inyengeri dzemadhimoni (uye pasina mubvunzo, vamwe vacho ingirozi yakadonha ichioneka se "chiedza" kana kungofungidzira kwevanonzi vanoona).

Asi isu tinoona muMagwaro kuti, kunyangwe mushure mekufa, mweya vane akaonekwa panyika. Mateo anorangarira izvo zvakaitika parufu nekumuka kwaJesu:

Nyika yakazununguka, matombo akatsemuka, makuva akavhurwa, nemitumbi yevatsvene vazhinji vakange vadonha yakamutswa. Vakati vabuda pamakuva avo mushure mekumuka kwake, vakapinda muguta dzvene, vakaonekwa kuvazhinji. (Mat 27: 51-53)

Hazviite kuti ivo "vangouya." Zvingangoita kuti vatsvene ava vazivise Kumuka kwaJesu, vachiwedzera pakuvimbika kwechapupu chaMupostori. Zvisineyi, tinoona maonekero avatsvene pasi pano kurukura kunyangwe muhupenyu hwaIshe pachake.

Uye tarira, Mozisi naEria vakazviratidza kwavari, vachitaurirana naye. (Mat. 17: 3)

Pakafa Mosesi, Bhaibheri rinotiudza kuti vese Eria naEnoki havana kufa. Eria akaendeswa nengoro yemoto Enoki…

… Akashandurwa kuita paradhiso, kuti ape kutendeuka kumarudzi. (Muparidzi 44:16)

Rugwaro uye Tsika zvinotsigira kuti vangangodzokera pasi pano kumagumo enguva sezvapupu zviviri zvaZvakazarurwa 11: 3 [5]ona Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu VII:

Izvo zvapupu zviviri, zvino, zvichaparidza makore matatu nehafu; Antikristu acharwa nevatsvene mukati mesvondo rese, oparadza nyika… —Hippolytus, Baba veChechi, Iwo Akawanda Anoshanda uye Zvimedu zveHippolytus, n. 39

Uye zvechokwadi, Ishe Wedu Pachezvake akazviratidza muchiedza chakajeka kuna Sauro (St. Paul), achiunza kutendeuka kwake. Saka pane chokwadi chemuBhaibheri chinoratidza kuti vatsvene vanoramba vari “muviri mumwe” neChechi. Kuti nekuda kwekuti isu tinofa, hatina kupatsanurwa neMuviri waKristu, asi tinopinda zvizere mu "kuzara kwaiye iye ari pamusoro pehukuru hwese nemasimba." Vatsvene vari pachokwadi pedyo kwatiri kupfuura pavaifamba pasi pano nekuti izvozvi vabatana zvizere naMwari. Kana iwe uine Jesu mumoyo mako, hauitiwo here, kuburikidza nehupenyu hweMweya Mutsvene, zvakare kuva nekubatana kwakadzika saka neavo vaAri mumwe navo?

… Takakomberedzwa negore guru rezvapupu… (VaH. 12: 1)

Mukutaura "Akakomborerwa iye akatenda," saka tinogona nenzira kwayo kuwana rudzi rwe "kiyi" iyo inotizarurira kwatiri chokwadi chemukati chaMaria, uyo mutumwa akamurumbidza achiti "azere nenyasha." Kana se “azere nenyasha” ave aripo nekusingaperi muchakavanzika chaKristu, kuburikidza nerutendo akazova mugovani muchakavanzika ichocho mukuwedzera kwese kwerwendo rwake rwepanyika. Iye "akafambira mberi murwendo rwake rwekutenda" uye panguva imwechete, nenzira ine hungwaru asi yakanangana uye inoshanda, akaisa kuvanhu kuvanhu chakavanzika chaKristu. Uye achiri kuramba achidaro. Kubudikidza nechakavanzika chaKristu, iyewo aripo mukati mevanhu. Saka kuburikidza nechakavanzika cheMwanakomana chakavanzika chaAmai chinojekeswa zvakare. —PAPA JOHANI PAURO II, Redemptoris Mater, kwete. 2

Saka, nei Maria achioneka pasi pano sezvaakaita kwemazana emakore? Imwe mhinduro ndeyekuti Magwaro tiudze kuti Chechi yenguva dzekupedzisira ichaita ona uyu "mukadzi akapfeka zuva," anova Maria, mucherechedzo nechiratidzo cheChechi. Basa rake, muchokwadi, igirazi mufananidzo weChechi, uye imwe kiyi yekunzwisisa rake rakasarudzika uye rakakurumbira basa muzvirongwa zvekutonga kwaMwari.

Chiratidzo chikuru chakaonekwa mudenga, mukadzi akapfeka zuva, mwedzi uri pasi petsoka dzake, uye mumusoro wake korona yenyeredzi gumi nembiri. (Zvak. 12: 1)

 

KUNYANYA KUNYANYA?

Uye zvakadaro, muverengi wangu anonzwa kutarisisa kwakanyanya kunopihwa mukadzi uyu. Asi, teerera kuna St. Paul:

Ivai vatevedzeri vangu, seni ndiri waKristu. (1 VaK. 11: 1)

Anotaura izvi kakawanda. Wadii kungoti, “Tevedzera Kristu”? Nei uchikwevera kwaari? Pauro ari kuba mabhanan'ana aKristu here? Kwete, Pauro aidzidzisa, achitungamira, uye achitungamira, achipa muenzaniso, nzira nyowani yaida kuteverwa. Ndiani akatevera Jesu zvakakwana kupfuura Maria? Kana vamwe vese vatiza, Maria akamira pasi peMuchinjikwa mushure mekumutevera uye nekuMushandira kwemakore makumi matatu nematatu. Uye nekudaro Jesu akatendeukira kuna Johane akataura kuti aizova Mai vake, uye iye mwanakomana wake. Uyu ndiwo muenzaniso Jesu waaida kuti Kereke itevere - kuteerera kwakazara uye kwakazara mumweya wekudzikama, kuzvininipisa, nekutenda sekwemwana. NdiJesu uyo ​​neimwe nzira akati, "tarira maziso ako kuna Maria" mune ichi chiito chekupedzisira kubva paMuchinjikwa. Nekuti mukutendeukira kumuenzaniso wake nekureverera kwaamai nekupindira (senge kuMuchato kuKana), Jesu aiziva kuti taizomuwana zviri nyore; kuti agone kushandura zviri nyore mvura yeutera hwedu muwaini yenyasha dzake.

Uye kwaari akaita sekuti, tarisa maziso ako kuChechi Yangu, muviri Wangu izvozvi uri panyika uyo waunofanirawo kunge amai, nekuti ini handisi musoro chete, asi muviri wakazara. Isu tinoziva izvi nekuti, kubva muzana ramakore rekutanga, maKristu aibata Mai vaMwari mukuremekedza kukuru. Vanyori veEvhangeri (Mateo naRuka) vangangodaro vakamutsvaga kuti ataure nhoroondo dzekuzvarwa kwemhandara uye zvimwe zvehupenyu hweMwanakomana wake. Madziro emacathacs aive nemifananidzo uye mifananidzo yaAmai Vakaropafadzwa. Chechi yekutanga yainzwisisa kuti Mukadzi uyu aikosheswa naMwari, uye aive mai vavo chaivo.

Izvi zvinobvisa kuna Jesu here? Kwete, zvinoratidzira hukuru hwakawanda hwerunako rwake, rupo rwake kuzvisikwa zvake, uye nebasa rakakura reChechi muruponeso rwenyika. Iyo inomukudza Iye, nekuti Chechi yese yakasimudzirwa kune chiremerera chikuru kuburikidza nekuzvipira kwake:

Nekuti tiri vashandi vaMwari pamwe naye. (1 VaK. 3: 9)

Uye Maria aishanda naye "azere nenyasha." Kunyange Mutumwa Gabrieri akati, "Kwaziwai!" Saka patinonamata “Kwaziwai Maria, muzere nenyasha… ” isu maKaturike tiri kupa yakanyanya kutarisisa kuna Maria? Udza izvozvo kuna Gabriel. Uye tinoenderera mberi… “wakaropafadzwa iwe pakati pevakadzi… ” Zvinonakidza kuti maKristu mangani nhasi anofarira chiporofita — asi kwete ichocho. Nekuti Ruka anorondedzera zvakataurwa naMaria muMagnificat yake:

… Kubvira zvino mazera ese achanditi ndakaropafadzwa. (Ruka 1:48)

Mazuva ese, ndiri kuzadzisa chiporofita pandinotora Rosary uye kutanga kunamata naMaria kuna Jesu, ndichishandisa iwo chaiwo mazwi eMagwaro anozadzisa kutaura kwake kwechiporofita. Iwe unofunga kuti ndicho chimwe chikonzero chiri kurova musoro waSatani here? Kuti, nekuda kwemhandara iyi yechidiki, akakundwa? Nekuda kwekuteerera kwake, kusateerera kwaEvha kwakagadziriswa. Nekuda kwebasa rake rakaenderera munhoroondo yeruponeso seMukadzi akapfekedzwa muzuva, vana vake vachapwanya musoro wake? [6]Genesisi 3: 15

Hongu, ndicho chimwe chiporofita, kuti kuchave neruvengo rusingaperi pakati padhiyabhorosi nemukadzi munguva yemwana wake-munguva dzaKristu.

Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, nepakati pembeu yako nembeu yake… (Gen 3:15)

Pamuchato weKana, Jesu nemaune akashandisa zita risingazivikanwe rekuti "mukadzi" kutaura naAmai vake pavakaratidza kuti waini yapera:

mukadzi, kunetseka kwako kunondibata sei? Nguva yangu haisati yasvika. (Johani 2: 4)

Uye zvakare, Akamuteerera zvakadaro uye akaita chishamiso Chake chekutanga. Ehe, iye Mukadzi anobata nesimba neMwanakomana wake, saamai veMambokadzi muTestamente Yekare vaibata zvakanyanya pavanakomana vavo vehumambo. Kushandisa kwake zita rekuti "mukadzi" kwaive nemaune, kumuziva iye ne "mukadzi" wekuGenesisi naZvakazarurwa.

Kunyanya kutarisirwa? Kwete kana kucherechedzwa kwaMaria kuna Maria kunoreva kutarisisa nekudzika kuna Jesu…

 

NEMAERI AKE

Muverengi wangu anobvunza kuti sei mukadzi asina zvivi angade "Mwari Muponesi wangu." Mhinduro yacho ndeyekuti Maria haaigona kuve asina chitadzo pasina kukodzera kweshungu dzaKristu, kufa, uye nekumuka. Iyi ndiyo dzidziso yezvouMwari pakati pesangano rega rega revaKristu kuti zvakaitwa naKristu paMuchinjikwa chiito chekusingaperi chinowedzera munhoroondo yese uye neramangwana. Nekudaro, Abrahama, Mosesi, naNowa vese vari Kudenga kunyangwe hazvo kukunda kweCalvari kwakave mazana emakore apfuura. Kungofanana nezvakakodzera zveMuchinjikwa zvakaiswa kwavari avo vakafanotemerwa naMwari mumabasa avo munhoroondo yeruponeso, saizvozvowo zvakashandiswa kuna Maria Kristu asati azvarwa pachinzvimbo chake chebasa. Uye basa rake raive rekubvumira Mwari kuti atore nyama kubva munyama yake neropa kubva muropa rake. Kristu aigona sei kutora pekugara mumudziyo wakasvibiswa nechivi chekutanga? Angave sei iye Gwayana risina gwapa uye risina gwapa pasina Gwara Rakachena raMaria? Nekudaro, kubva pakutanga chaipo akaberekwa "azere nenyasha," isina kubva pane hunhu hwake, asi paMwanakomana wake.

… Ainyatso gara kuna Kristu, kwete nekuda kwenzvimbo yemuviri wake, asi nekuda kwenyasha dzake dzekutanga. —PAPA PIUX IX, Ineffabilis Deus, Bumbiro reMitemo revaApostora rinotsanangudza zvine mutsindo dzidziso yeiyo Isiri Nhumbu, Zvita 8, 1854

Akaponeswa naYe, asi nenzira ine simba uye yakasarudzika nekuti aifanira kuve Amai vaMwari, saAbrahama akaponeswa nenzira ine simba uye yakasarudzika kuburikidza kutenda mukadzi wake akura paakabata mimba, zvichimuita "baba vemarudzi ese". Soo, Maria ndiye ikozvino "Mukadzi weMarudzi Ose"  [7]zita rakabvumirwa Mukadzi Wedu muna 2002: ona kubatana uku.

 

MAZITA

Zita rake rekuremekedza ndiamai vaMwari. Uye izvi ndizvo chaizvo izvo hama yake Erizabheti yaakamudaidza:

Wakaropafadzwa iwe pakati pavakadzi, uye chakaropafadzwa chibereko chedumbu rako. Uye izvi zvinoitika sei kwandiri, izvo mai vaIshe wangu kuuya kwandiri? (Ruka 1: 42-43)

Ndiye "amai vaIshe wangu", anova Mwari. Uye zvakare, pasi peMuchinjikwa, akapihwa kuve Mai vevose. Izvi zvinodzokera kunaGenesisi apo Adhama akatumidza mukadzi wake:

Zvino munhu wakatumidza mukadzi wake kuti Evha; nekuti ndiye mai vevapenyu vose. (Gen 3:20)

St. Paul anodzidzisa kuti Kristu ndiye Adam mutsva. [8]1 VaK. 15:22, 45 Uye uyu Adhamu Mutsva anozivisa kubva paMuchinjikwa kuti Maria anozove Amai vatsva vevapenyu mukuzvarwa patsva pamweya kwezvisikwa.

Tarira mai vako. (Johani 19:27)

Mushure mezvose, kana Maria akabereka Jesu, musoro weChechi, haazvariwo muviri wake, Chechi here?

Mukadzi, tarira, mwanakomana wako. (Johani 19:26)

Kunyangwe Martin Luther akanzwisisa izvi zvakanyanya:

Maria ndiye Amai vaJesu uye Amai vedu tese kunyangwe aive Kristu ega akazorora pamabvi ake ... Kana ari wedu, isu tinofanirwa kunge tiri mumamiriro ake ezvinhu; uko kwaanenge ari, isu tinofanirwa kunge tichive uye zvese zvaanazvo zvinofanirwa kunge zviri zvedu, uye amai vake ndimai veduwo. —Martin Luther, Mharidzo, Krisimasi, 1529.

Saka zviri pachena kuti maEvangelical maKristu, pane imwe nzira munzira, vakarasikirwa naAmai vavo! Asi pamwe izvo zviri kuchinja:

… VaKatorike vagara vachimuremekedza, asi ikozvino maPurotesitendi ari kuwana zvikonzero zvavo zvekupemberera amai vaJesu. -Magazini YeNguva, “Kwaziwai Maria”, Kurume 21, 2005

Uye zvakadaro, sekutaura kwandamboita, chakavanzika chakadzika kupfuura ichi. Nekuti Maria anomiririra Kereke. Chechi zvakare "Amai" vedu.

Zivo yedzidziso yechokwadi yeKaturike maererano neMhandara Yakaropafadzwa Maria ichagara iri kiyi kunzwisisiso chaiyo yechakavanzika chaKristu necheChechi. -POPA PAUL VI, Hurukuro ya21 Mbudzi 1964: AAS 56 (1964) 1015.

Zvizhinji zvezvinyorwa pano panguva dzekupedzisira zvinoenderana neizvi key. Asi ndezve imwe nguva.

 

KUTEVERA JESU

Kumwe kuramba kwaMaria kwakawanda kunoratidzirwa navaPurotesitendi ndima dzinoverengeka dzeBhaibheri apo Jesu anoita seanoisa Amai Vake pasi, nokudaro zvinoita sekunge kuchabvisa pfungwa ipi neipi yebasa rinokosha kwaari. Mumwe munhu mumhomho akadanidzira achiti:

"Rakakomborerwa chibereko chakakubereka uye mazamu akakuyamwisa!" asi akati “Vakakomborerwa pane avo inzwa shoko raMwari uteerere. ” (Lk 11: 27-28) Mumwe munhu akati kwaari, “Amai venyu nevanin'ina venyu vamire panze, vari kuda kutaura nemi.” Asi wakapindura wakati kuna iye wakamuudza: Mai vangu ndiani? Ndianiko hama dzangu? ”Uye akatambanudzira ruoko rwake kuvadzidzi vake, akati," Hevano mai vangu navanun'una vangu. Nekuti ani nani unoita kuda kwaBaba vangu vekudenga, ndiye munin'ina wangu, nehanzvadzi, namai. (Mat. 12: 47-50)

Kunyange zvingaratidze kuti Jesu ari kudzikisira basa raamai vake (“Ndinotenda nekuda kwechibereko. Handidi iwe izvozvi…”), zvakapesana chaizvo. Nyatsoteerera kune zvaAkataura, “Blessed asi ndeavo vanonzwa shoko raMwari vachiriteerera. ” Ndiani akaropafadzwa pakati pevarume nevakadzi zvakafanana zvakananga nekuti akanzwa nekuteerera shoko raMwari, iro izwi remutumwa?

Ndiri murandakadzi waIshe. Ngazviitwe kwandiri maererano neshoko renyu. (Ruka 1:38)

Jesu anosimbisa kuti maropafadzo aMaria haabvi pahukama hwepanyama chete, asi pamusoro pezvose a zvokunamata imwe yakavakirwa pakuteerera nekutenda. Izvi zvinogona kutaurwa kuvaKaturike nhasi vanogamuchira Muviri neRopa raJesu. Kuyanana kwepanyama naIshe Wedu chipo chakakosha, asi iko kutenda uye kuteerera iyo inovhura moyo kuti ugamuchire kuropafadzwa kwechipo cheHupo hwaMwari. Zvikasadaro, moyo wakavharwa kana moyo une zvidhori unokanganisa nyasha dzekubatana panyama:

… Kana paine chero mumwe munhu mumoyo wakadai, handigoni kuzvitsungirira uye nekukurumidza ndosiya moyo iwoyo, ndichienda neni zvipo zvese nenyasha zvandakagadzirira mweya. Uye mweya haucherechedze kuenda Kwangu. Mushure menguva yakati rebei, kushaya remukati uye kusagutsikana kunozouya kune [mweya]. —Jesu kuna St. Faustina, Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, dhayari, n. 1638

Asi Maria akazvichengetera zvakakwana uye nguva dzose kuna Mwari. Saka Jesu paanoti, "Ani nani anoita kuda kwaBaba vangu vekudenga ndiye munun'una wangu, nehanzvadzi, uye namai," ndokuti, hapana mumwe pakati pako uyo akakodzera kuve Mai vangu kupfuura uyu Mukadzi.

 

Chipupuriro Chishoma

Ehe, pane zvimwe zvandingataura nezve uyu Mukadzi. Asi rega ndigumise nekugovana zvandinosangana nazvo. Pakati pedzidziso dzese dzekutenda kwechiKaturike, Mary ndiye akaomesesa kwandiri. Ndakanetseka, sezvinoita muverengi wangu, kuti sei mhandara iyi yakapihwa kutarisisa kwakanyanya. Ndakatya kuti pakunamata kwaari ndanga ndichityora rairo yekutanga. Asi pandakaverenga humbowo hwevatsvene vakaita saLouis de Montfort, Vakaropafadzwa Amai Teresa uye varanda vaMwari vakaita saJohn Paul II naCatherine de Hueck Doherty uye kuti Mary akavaswededza padyo sei naJesu, ndakafunga kuita zvavakaita. zvitsaurirei kwaari. Ndokureva kuti, zvakanaka Amai, ndinoda kushumira Jesu zvachose nekuve wako zvachose.

Chimwe chinhu chinoshamisa chakaitika. Nzara yangu yeShoko raMwari yakawedzera; chishuwo changu chekugovana rutendo chakasimbiswa; uye kuda kwangu Jesu kwakakura. Akanditora zvakadzika nekudzika muhukama hwehukama neMwanakomana wake zvakananga nekuti ane hukama hwakadzama naye. Zvakare, mukushamiswa kwangu, nhare dzechivi dzakanditonga kwemakore, kutambudzika kwandakaita senge handina simba rekukunda, kwakatanga kudzika nokukurumidza. Izvo zvaive zvisinganzwisisike kuti chitsitsinho cheMukadzi chaibatanidzwa.

Uku kutaura kuti nzira yakanakisa yekunzwisisa Maria ndeyekuziva iye. Nzira yakanakisa yekunzwisisa kuti nei ari Amai vako ndeyekutendera mai vake iwe. Izvi, pamusoro pezvose, zvave zvine simba kwandiri kupfuura chero kukumbira ruregerero kwandakaverenga. Ini ndinogona kukuudza izvi: dai kuzvipira kuna Maria neimwe nzira kwakatanga kundibvisa pana Jesu, kutsausa rudo rwangu kubva kwaari, ndingadai ndakamudonhedza nekukurumidza kupfuura mbatatisi inonyengera. Kutenda ngakuve kuna Mwari, zvisinei, ndinogona kushevedzera nemamirioni evaKristu uye naIshe Wedu Pachezvake: "Tarisai mai venyu." Ehe, wakaropafadzwa iwe, Mai vangu vanodikanwa, wakaropafadzwa iwe.

 

Kutanga Kuburitswa Kukadzi 22nd, 2011.

 

 

 

 

 
 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 “Iye zvino takatarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, weEvangeri maringe neanopesana neEvhangeri. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Uyu muedzo kwete chete wenyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa kwemakore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yevaKristu, nezvose zvinokonzeresa kukudzwa kwevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. ” —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 2,000, 13
2 cf. PaMedjugorje
3 ona Dambudziko Rekutanga
4 VaRoma 8:31
5 ona Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu VII
6 Genesisi 3: 15
7 zita rakabvumirwa Mukadzi Wedu muna 2002: ona kubatana uku.
8 1 VaK. 15:22, 45
Posted in HOME, MARIA uye tagged , , , , , , , , .

Comments dzakavharika.