Wake vs Mukai

 

WE vari kurarama mukuzadzika kunoshamisa kweMagwaro Matsvene, kunyanya mukuramba kwakawanda chokwadi.

…icho chiri mubvunzo kutenda… Dzimwe nguva ndinoverenga ndima yeEvhangeri yenguva yekupedzisira uye ndinopupura kuti, panguva ino, zvimwe zviratidzo zvekuguma uku zviri kubuda. —PAPA PAURO VI, Chakavanzika Paul VI, Jean Guitton, p. 152-153, Revhitiko (7), p. ix.

Chiratidzo chakakosha chenguva, akanyora Papa Leo XIII, ndiye kuramba chokwadi:

… Uyo anodzivisa chokwadi kuburikidza nehuipi uye otendeuka kubva pachiri, anotadza zvakanyanya kuMweya Mutsvene. Mumazuva edu chivi ichi chave kuwanda zvekuti nguva dzerima dzinoita sedzakauya dzakafanotaurwa naSt. Paul, umo vanhu, vakapofumadzwa nekutongwa kwakarurama kwaMwari, vanofanira kutora nhema pachokwadi, uye vanofanira kutenda mu "muchinda." wenyika ino, ”anoreva nhema uye baba vacho, semudzidzisi wezvokwadi:“ Mwari achavatuma kushanda kwekukanganisa, kuti vatende kunyepa (2 VaT. 2: 10). Nenguva dzokupedzisira vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera mweya yokurashika, nedzidziso dzamadhimoni.” ( 1 Tim. 4:1 ). -Divinum Illud Munus, N. 10

Uye kanenge mumvuri, mufananidzo chaiwo wenguva yekupedzisira uri kuuya pamusoro penyika. —St. John Henry Cardinal Newman (1801-1890 AD), mharidzo pakuvhurwa kweSt. Bernard's Seminary, Gumiguru 2, 1873, Kusavimbika kweRamangwana

Dzimwe shanduro dzinoti "kushanda kwekukanganisa" sekudaro:

…nokuti vakaramba kuda chokwadi kuti vaponeswe… Mwari anotumira pamusoro pavo a kunyengera kwakasimba, [1]cf. Iyo Yakasimba Delusion kuvaita kuti vatende nhema… (2 VaTesaronika 2:11)

Chimiro chisinganzvengeki che zvose zvezviri pamusoro ndezvekuti tapinda mukati menguva yekuuya kwe Anopesana naKristu, kana kuti “munhu asingateereri mutemo.” 

… Panogona kunge paine atove munyika "Mwanakomana wekuparadzwa" ari kutaurwa nezvake nemuApostora. —PAPA ST. PIUS X, E Supremi, Encyclical Pamusoro pekudzoreredzwa kwezvinhu zvese munaKristu, n. 3, 5; Gumiguru 4, 1903

Kusati kwazarurwa uyu "munhu wechivi" kwaizova izvo St. Paul akadana "kuramba kutenda", "kupandukira", kana "kumukira", zvichienderana neshanduro.[2]New American Bible, Revised Standard Version, Douay-Rheims, zvichiteerana Kurambwa kweChokwadi - apo chakanaka chichanzi chakaipa, uye chakaipa, chakanaka. Baba veChechi Yokutanga, Lactantius (c. 250 – c. 325), anopa tsananguro yenguva ino…

Ndiyo nguva ichadzingirwa kunze kururama, uye kusava nemhosva kuchavengwa; apo vakaipa vachatorera vakanaka sevavengi; kana mutemo, kana kurongeka, kana chirango chehondo [3]"MaAmerican Vari Kurasikirwa Kuvimba Nemauto", wsj.com ichachengetedzwa…  -Iwo Divine Divine Institutes, Bhuku VII, Ch. 17

Nekuchimbidza makore anenge 1700, uye Pope Benedict XVI anosimbisa chiporofita chaLactantius nekuenzanisa nguva yedu nekuparara kweHumambo hweRoma apo “misimboti mikuru yemitemo uye yehunhu hunokosha hwaidzitsigira zvakaparura madhamu ayo akanga adzivirira kusvika panguva iyoyo. kugarisana kune rugare pakati pemarudzi.” Anoenderera mberi achiyambira:

Muchokwadi, izvi zvinoita kuti chikonzero chipofumadze kune izvo zvakakosha. Kudzivisa uku kunyura kwechikonzero uye kuchengetedza kukwanisa kwayo kuona zvinokosha, nokuda kwokuona Mwari nomunhu, nokuda kwokuona zvakanaka nezviri chokwadi, ifariro yavose inofanira kubatanidza vanhu vose vane chido chakanaka. Iro ramangwana chairo repasi riri panjodzi. —PAPA BENEDICT XVI, Kero kune iyo Roman Curia, Nyamavhuvhu 20, 2010

Tiri kupi ikozvino mune eschatological pfungwa? Zviri kupokana kuti isu tiri pakati pekumukira [kutsauka] uye kuti iko kunyengera kwakasimba kwakauya pavanhu vazhinji, vazhinji. Uku ndiko kunyengera uye kupandukira zvinomiririra zvichaitika zvinotevera: uye munhu asingateereri mutemo acharatidzwa. —Msgr. Charles Pope, "Ndidzo here Bhandi dzekunze dzeKutongwa kuri kuuya?", Mbudzi 11, 2014; Blog

Mushoko, tiri kupfuura nepakati epochal "eclipse of reason" - chii chiri kugadzirwa se "Wokism"…

 

Wokism

Wokism yakatanga mumutauro weAfrica-America se "kuchenjerera kusarura kwemarudzi uye rusarura".[4]wikipedia.org Asi izvi zvapinda mukumbundirana ne "chitupa chezvematongerwo enyika", "ropafadzo chena",[5]cf. Dema nechena "Socialism/Marxism",[6]cf. Kufumura Uyu Mweya Wekushanduka LGBT ideology,[7]cf. Zvepabonde Zvevanhu uye Rusununguko "kodzero dzekubereka",[8]cf. Chibereko Munhu Here? kubatsira kuzviuraya,[9]cf. foxnews.com uye cbc.ca kurambidza "binary" mutauro,[10]eg. "Kumuka kwekumuka muzvikoro zvekurapa idambudziko kune varwere kwese kwese", americanmind.org; Whitmer wekuMichigan anoreva vakadzi se 'vanhu vane nguva', sezvakaita Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, cf. foxnews.comuye kunyange kuda kuti mumwe pasina mubvunzo bvuma "kuchinja kwemamiriro ekunze"[11]cf. The Second Act uye COVID[12]Tarisa: Kutevera Sainzie; cf. Vhura Tsamba kuMabhishopi eKatorike nhoroondo. Mushoko, Wokism inombundira chero chinoitika zvematongerwo enyika ndizvozvo uye kashoma kuvakirwa musainzi yakanaka kana uzivi asi, kazhinji, manzwiro. "Woke capitalism" inoreva makambani anodzosera nemari chero mafambiro kana dzidziso ndiyo maitiro ezvematongerwo enyika enguva yacho. Uye avo vanoramba kana kuramba Wokism vanoshorwa, kubviswa, uye kunyange kudzoserwa mari.[13]cf. The Purge Nekudaro, Wokism yave yechokwadi…

...udzvanyiriri hwerelativism izvo hazvicherechedze chinhu sechakasimba, uye chinosiya sechiyero chekupedzisira chete ego uye zvishuwo zvemunhu. Kuva nekutenda kwakajeka, maererano nekutenda kweChechi, kunowanzonyorwa sekukosha. Asi, pfungwa yokuzvirega, ndiko kuti, kuzvirega umene uye ‘kukurwa nemhepo yose yokudzidzisa’, inoratidzika kuva mafungire bedzi anogamuchirika kumipimo yanhasi. —Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Kubvumbi 18, 2005

Nepo zvinhu zveWokism zvingawana imwe echo mukati me“social Gospel” yeChechi yeKatorike, iri kuramba ichingogara morphing icon yesophistry: kumonyoroka kwechokwadi uye mutemo wechisikigo. 

…chinonyanya kunetsa ndiko kupararira kwedzidziso yenyika inodzikisira kana kutoramba chokwadi chinopfuura. —PAPA BENEDICT XVI, hurukuro kuChechi yaSt. Joseph, Kubvumbi 8, 2008, Yorkville, New York; Catholic News Agency

Wokism kazhinji kazhinji kupfuura kwete kusaruramisira kutsva yakafukidzwa se "social justice." Nokudaro, varume vakabereka vanobvumirwa kukwikwidza mumitambo yevakadzi kana kushandisa zvimba zvevasikana;[14]semuenzaniso. pano; maona Kufa Kwemukadzi kuzvidza “vachena” inzira inogamuchirika yokutsiva;[15]cf. Dema nechena mwana anobvamburwa mudumbu muzita rekodzero dzevakadzi;[16]cf. Chokwadi Chakaoma - Chikamu V transgender kana vasiri vachena vanopihwa ropafadzo dzakakosha uye zvipo, nezvimwe.[17]semuenzaniso. pano uye pano

Ndakanga ndine kurota kwakasimba uye kusingakanganwiki pamusoro peWokism anenge makore makumi matatu apfuura. Mumakore maviri apfuura chete ndipo pandakasvika pakuziva kuti chiroto ichi chakaita sei…

Ndakanga ndiri munzvimbo yokuvanda nevamwe vaKristu, vachinamata Ishe, apo kamwe kamwe boka repwere rakapindamo. Vakanga vava nemakore makumi maviri, varume nevakadzi, vose vakanaka kwazvo. Zvaiva pachena kwandiri kuti vaitora imba yekutandarira iyi chinyararire. Ndinoyeuka ndichifanira kuvapfuura nemukicheni. Vainyemwerera, asi maziso avo aitonhora. Paive nehuipi hwakavanzika pasi pezviso zvavo zvakanakisa, zvinobatika kupfuura zvinoonekwa.

Chinhu chinotevera chandinorangarira kubuda muchitokisi changu ndoga. Pakanga pasina vachengeti asi zvaiita sekuti ndaifanira kunge ndiripo uye, pakupedzisira, ndakaenda zvangu ndega. Ndakaendeswa mulaboratory yakaita sewhite room yakavheneka nechiedza chichena chaipenya. Ikoko, ndakawana mudzimai wangu nevana vachiratidzika kuva vakadhakwa, vaonda, vachibatwa zvisina kufanira munzira yakati.

Ndakamuka. Uye pandakadaro, ndakanzwa-uye handizive kuti sei - mweya wa "Anopesana naKristu" mumba mangu. Huipi hwaive hwakakura, hunotyisa, husinga fungidzike, zvekuti ndakatanga kuchema, “Ishe, hazvigone. Hazvigone kudaro! Kwete Ishe… ” Handisati ndamboona kana kuchena kubva ipapo kubva ipapo kana kubvira ipapo. Uye yaive pfungwa chaiyo yekuti huipi uhwu hwaivepo, kana kuuya pasi…

Mudzimai wangu akamuka, achinzwa kutambudzika kwangu, akatuka mweya, uye runyararo zvishoma nezvishoma rwakatanga kudzoka…

Ini ndinongotarisa pandima yekutanga (unogona kuverenga kumwe kududzirwa kwehope pano) Asi ini ndinoona zviso izvo mazuva ese panhau,[18]cf. Kwete Canada yangu, VaTrudeau muma social media, pawebhusaiti, nezvimwe. Ndivo zviso zveWokism. 

Uipi harisi rimwe simba risiri munhu, rinoita kuti rishande munyika. Muuyo worusununguko rwomunhu. Rusununguko, runosiyanisa vanhu kubva kune chimwe chisikwa chiri pasi pano, runogara rwuripo pakati pemutambo wezvakaipa. Uipi hunogara hune zita nechiso. zita uye chiso chevarume nevakadzi vanochisarudza vakasununguka. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Mharidzo yeZuva Rerugare reNyika, 2005

 

Chitendero Chitsva

St. Pauro anoita seakataura chiono chine simba chechiporofita chenguva dzedu mutsamba yake kuvaRoma apo anotsanangura nenzira yakarurama zvakawanda zveWokism nhasi:

Nokuti izvo zvinozivikanwa pamusoro paMwari zviri pachena kwavari, nokuti Mwari akazviratidza kwavari… Asi vakava vasina maturo mukurangarira kwavo, uye pfungwa dzavo dzisina njere dzakasvibiswa. Kunyange vachizviti vakachenjera, vakava mapenzi… (VaRoma 1:21-23)

Vanoti “vakamuka” asi vari mapofu pamweya—vakarara. St. Paul anobva aona uko Wokism inotungamira kana ikasiiwa isina kutariswa…

Naizvozvo, Mwari akavaisa kutsvina kubudikidza nokuchiva kwemwoyo yavo kuti vashatise miviri yavo. Vakatsinhanisa zvokwadi yaMwari nenhema, vakakudza uye vakanamata chisikwa panzvimbo pomusiki, iye anokudzwa nokusingaperi. Ameni. Naizvozvo Mwari akavaisa kukuchiva kunonyadzisa. Vanhukadzi vavo vakashandura zvavakasikirwa kuti vaite, uye vanhurume vakasiyawo zvavakasikirwa kuti vave vanhukadzi uye vakatsva nokuchiva kuno mumwe nomumwe wavo. (VaRoma 1:24-28)

Ehe, kunyangwe kutora Rugwaro irwo kutyora chitendero cheWokism - uye chitendero, ndizvo. 

…chinamato chisinganzwisisike chiri kuitwa chiyero chehudzvinyiriri icho munhu wese anofanira kutevedzera. Izvo zvino zvinoita kunge freedom - nokuda kwechikonzero chega kuti ndiko kusunungurwa kubva mumamiriro ezvinhu apfuura. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 52

Uye zvakadaro, iyi tsunami inoita seisingadzivisiki yetsika inowirirana inongori muchero unokarirwa weiyo yainzi “Kuvhenekerwa” nguva yakatangwa muzana remakore rechi16.

The Enlightenment yaiva sangano rakazara, rakanyatsorongeka, uye rakatungamirirwa nehuchenjeri kubvisa chiKristu kubva munharaunda yemazuva ano. Yakatanga naDeism sechitendero chayo chorudzidziso, asi pakupedzisira yakaramba mirangariro yose inopfuura mifungo yaMwari. Pakupedzisira rwakava rudzidziso rwe“fambiro mberi yomunhu” uye “Mwarikadzi Wokufunga.” -Fr. Frank Chacon naJim Burnham, Kutanga Apologetics Vhoriyamu 4: Mapinduriro aungaita Vasingatendi uye maAva Matsva, peji 16

Wokism ndiyo chaiyo sum uye kufambira mberi kwechisikigo kwezvimwe zvese isms yenguva iyoyo: rationalism, zvinhu zvenyama, Darwinism, inoshanda kusatenda Mwari, utilitarianism, Marxism, socialism, communism, psychologism, radical feminism, relativism, individualism, etc. Aya mazano anoti ishanduko yehungwaru uye kufunga, kunyanya kuburikidza nesayenzi.[19]cf. Mukadzi neDhiragoni uye Chitendero cheSainzi 

Uyezve, kunyange naivowo havafaniri kupembedzwa; nokuti dai vaive nesimba rekuziva zvakawanda zvekuti vagokwanisa kuongorora nyika, vakatadza sei kuwana nekukurumidza Ishe wezvinhu izvi? (Mazwi Akangwara 13:8-9)

Pfungwa dzavo hadzina kuvhenekerwa, asi dzakasvibiswa na“baba venhema.”[20]John 8: 44

 
Mukai!

Kunyanya kukosha, Wokism yave chitendero chinoshanduka che Zviuru zvemakore nevanin'ina vavo avo vari kuramba vachisiya chitendero chakarongwa[21]cf. cnbc.com; onawo Kubvisa Kwakakura Saka zvino, democracy.[22]cf. rezvisual.com Mukadzi Wedu weFatima haana kunyevera here kuti "zvikanganiso zveRussia" (kupi Communism yakaitwa) yaizopararira pasi rose kunze kwekunge tateerera kudana kwekutendeuka?

Zvinhu izvi muchokwadi zvinosiririsa zvekuti ungati zviitiko zvakadaro zvinofanofananidzira uye zvinoratidzira “kutanga kwemarwadzo,” kureva kune zvichaunzwa nemunhu wechivi, “uyo anosimudzirwa pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kana zvinonamatwa" ( 2 VaT. 2:4 ). —POPE ST. PIUS X, Miserentissimus RedemptorEncyclical Tsamba yeKutsiva kuMwoyo Unoyera, Chivabvu 8, 1928

Mushonga wacho chii zvino? Tinomira sei tichipokana neiyi mafashamo adhiabhorosi emanyepo anobuda mumuromo wenyoka (Zvakazarurwa 12:15-16)?[23]Muchiroto chengano chaSt. John Bosco cheMbiru Mviri dzeYukaristiya naMaria, anonyora, kuti: “Kune dutu rinovhuvhuta pamusoro pegungwa rine mhepo huru namafungu. Pope anoshingirira kutungamira ngarava yake pakati pembiru mbiri. Zvikepe zvevavengi zvinorwisa nezvese zvavanazvo: mabhomba, canons, pfuti uye kunyange mabhuku uye mapepa zvinokandwa pangarava yaPope. Dzimwe nguva, rinotsemurwa negondohwe rinotyisa rengarava yomuvengi. Asi mhepo inobva pambiru mbiri inovhuvhuta pamusoro peganda rakatyoka, richivhara pakakoromoka.”

Mhinduro ndeyokuti muka, haana kumuka.
Akatendeka, kwete fadhi.
akashinga, isina kukanganiswa:

Naizvozvo, hama dzangu, mirai nesimba, mubatisise tsika dzamakadzidziswa, neshoko romuromo kana netsamba yedu; nguva dzokusaziva Mwari wakarega hake kurangarira; akagadza zuva raachatonga naro nyika nokururamisira… Kana vanhu vachiti, “Rugare nokuchengeteka,” njodzi inongoerekana yawira pamusoro pavo, sokurwadziwa kwomukadzi ane pamuviri, uye havazopukunyuki. Asi imi, hama, hamusi murima, kuti zuva iro rikusvikirei sembavha. Nokuti imi mose muri vana vechiedza navanakomana vamasikati. Hatizi veusiku kana verima. Naizvozvo ngatirege kuvata sezvinoita vamwe, asi ngatisvinurei uye takasvinura. ( 2 VaTesaronika 2:15; Mabasa 17:30-31; 1 VaTesaronika 5:3-6 )

Nekuti ramangwana renyika riri munjodzi kunze kwekunge vakachenjera vari kuuya. —PAPA ST. JOHANI PAURO II, Familiaris Consortiumkwete. 8

Hungu, tinofanira kunyengeterera Uchenjeri. Nyika izere nezivo; munhu wese ane komputa neGoogle ava shasha. Asi kune varume nevakadzi vashoma vakachenjera. Uchenjeri chipo cheMweya Mutsvene uye chinouya kune avo vanoswedera nekuzvininipisa uye nekuteerera Ishe.[24]“Kuvamba kwouchenjeri kutya Jehovha, uye kuziva Mutsvene ndiko kunzwisisa.” ( Zvirevo 9:10 ) Uchenjeri, Uchenjeri hwaMwari, ndizvo zvinoita kuti mweya “umuke.”

Shoko romuchinjikwa upenzi kuna vari kuparara, asi kwatiri isu vanoponeswa isimba raMwari… Nokuti upenzi hwaMwari hwakachenjera kupfuura vanhu, uye utera hwaMwari hwakasimba kupfuura simba romunhu. ( 1 VaKorinte 1:18, 25 )

Chinodiwa ndechekuti mweya igare padyo neMwoyo waJesu kuburikidza nemunamato wemazuva ese nemasakaramende - uye rega Mai Vedu amai iwe.[25]cf. Chipo Chikuru Idzi ndidzo nzira dzekutanga dzekuti tirambe takasvinura uye takasvinura uye kwete kupenga sezvatinomanikidzwa kuona izvi "kushungurudza” kana kuti “massformation psychosis”[26]cf. Iyo Yakasimba Delusion kupararira pasi rose.

Vavengi vachaedza kudzima kubwinya kwechokwadi, asi Mwari achakunda. Kuvhiringidzika kuchava kukuru muImba yaMwari nokuda kwemhaka yeavo vakasiya dzidziso yechokwadi. ndinotambudzika nokuda kwezvichauya nokuda kwenyu. Usadzokera shure. Kukunda kwaMwari kuchauya kune vakarurama. Courage! Ida uye dzivirira chokwadi. Hapana kukunda pasina muchinjikwa. Kureurura, Eucharist, Rugwaro Dzvene uye Rosary Tsvene: izvi ndizvo zvombo zveHondo Huru. - Mukadzi wedu kuna Pedro Regis, November 19, 2022

 

“Rindai munyengetere”
(Mako 14: 38)

 

Zvakafanana Kuverenga

Kurongeka Kwematongerwo enyika uye Kutenda Kukuru

Mhomho Inokura

Vatorwa paGates

Kutambudzwa ... uye neTsika Tsunami

 

Kutenda neminamato yako nerutsigiro.

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 cf. Iyo Yakasimba Delusion
2 New American Bible, Revised Standard Version, Douay-Rheims, zvichiteerana
3 "MaAmerican Vari Kurasikirwa Kuvimba Nemauto", wsj.com
4 wikipedia.org
5 cf. Dema nechena
6 cf. Kufumura Uyu Mweya Wekushanduka
7 cf. Zvepabonde Zvevanhu uye Rusununguko
8 cf. Chibereko Munhu Here?
9 cf. foxnews.com uye cbc.ca
10 eg. "Kumuka kwekumuka muzvikoro zvekurapa idambudziko kune varwere kwese kwese", americanmind.org; Whitmer wekuMichigan anoreva vakadzi se 'vanhu vane nguva', sezvakaita Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, cf. foxnews.com
11 cf. The Second Act
12 Tarisa: Kutevera Sainzie; cf. Vhura Tsamba kuMabhishopi eKatorike
13 cf. The Purge
14 semuenzaniso. pano; maona Kufa Kwemukadzi
15 cf. Dema nechena
16 cf. Chokwadi Chakaoma - Chikamu V
17 semuenzaniso. pano uye pano
18 cf. Kwete Canada yangu, VaTrudeau
19 cf. Mukadzi neDhiragoni uye Chitendero cheSainzi
20 John 8: 44
21 cf. cnbc.com; onawo Kubvisa Kwakakura
22 cf. rezvisual.com
23 Muchiroto chengano chaSt. John Bosco cheMbiru Mviri dzeYukaristiya naMaria, anonyora, kuti: “Kune dutu rinovhuvhuta pamusoro pegungwa rine mhepo huru namafungu. Pope anoshingirira kutungamira ngarava yake pakati pembiru mbiri. Zvikepe zvevavengi zvinorwisa nezvese zvavanazvo: mabhomba, canons, pfuti uye kunyange mabhuku uye mapepa zvinokandwa pangarava yaPope. Dzimwe nguva, rinotsemurwa negondohwe rinotyisa rengarava yomuvengi. Asi mhepo inobva pambiru mbiri inovhuvhuta pamusoro peganda rakatyoka, richivhara pakakoromoka.”
24 “Kuvamba kwouchenjeri kutya Jehovha, uye kuziva Mutsvene ndiko kunzwisisa.” ( Zvirevo 9:10 )
25 cf. Chipo Chikuru
26 cf. Iyo Yakasimba Delusion
Posted in HOME, CHOKWADI CHAKAOMA uye tagged , , , , .