Mashoko neYambiro

 

Vaverengi vazhinji vatsva vauya mungarava mumwedzi mishoma yapfuura. Zviri pamoyo wangu kudhindazve izvi nhasi. Sezvandinoenda kumashure uye kuverenga izvi, ndinoramba ndichivhunduka uye ndichitobatika pandinoona kuti mazhinji eaya "mazwi" - kazhinji anogamuchirwa nemisodzi uye kusahadzika kwakawanda - ari kuitika pamberi pedu ...

 

IT anga ari pamoyo wangu kwemwedzi yakati wandei kuti apfupikire vaverengi vangu "mazwi" uye "yambiro" ndinonzwa kuti Ishe vakataurirana kwandiri mumakore gumi apfuura, uye izvo zvakaumba nekukurudzira zvinyorwa izvi. Mazuva ese, kune vanoverengeka vatsva vanyoreri vari kuuya mungarava vasina nhoroondo nezvakanyorwa chiuru chimwe pano. Ndisati ndapfupikisa “kurudziro” idzi, zvinobatsira kudzokorora zvinotaurwa neChechi nezve "zvakavanzika" zaruro.

Mumazera ese, kwave kune zvinonzi zvakazarurwa “zvakavanzika”, zvimwe zvacho zvakagamuchirwa nemvumo yeChechi. Izvo hazvisi zvavo, zvakadaro, kune dhipoziti yekutenda. Haisi yavo basa kunatsiridza kana kupedzisa chaiko Kuratidzwa kwaKristu, asi kubatsira kurarama zvizere zvizere nazvo mune imwe nhambo yenhoroondo. Inotungamirwa neMagisterium yeChechi, iyo sensus fidelium inoziva maitiro ekuziva nekutambira mune izvi zaruriro chero chinomiririra chokwadi chaKristu kana vatsvene vake kuChechi. -Catechism yeChechi yeKaturike, N. 67

Zvinogona zvakare kubatsira kuti unzwisise sei aya mazwi neyambiro zvauya kwandiri. Handisati ndambonzwika kana kuona Ishe Wedu naMadzimai mune izvo zvinonzi neChechi zviwanikwa kana mashura. Naizvozvo, ndine nguva yakaoma kutsanangura izvi pachangu uye pane dzimwe nguva kutaurirana kwakadzama mumweya mangu uko kunowanzo kuve kwakajeka uye kwakasiyana, asi kuchionekwa pasina pfungwa dzepanyama. Ini handizvidaidze kuti muoni, muporofita, kana muoni- kungori muKaturike akabhabhatidzwa anonamata uye anoedza kuteerera. Izvo zvakati, ino nguva yehupenyu hwangu hana yekushandisa yangu (uye yako) yekubhabhatidza kugoverana muhupirisita, hwechiporofita, uye humambo hofisi yaKristu nekusimbisa kwakanyanya pane iyo chiporofita. [1]ona Catechism yeChechi yeKaturike, 897

Handikumbire ruregerero nekuda kweizvi. Ndinoziva kuti kune mabhishopi mashoma (asiri angu) vangade kuti ndirambe chinhu ichi chekubhabhatidzwa kwangu. [2]cf. Pane Hushumiri Hwangu Asi ini ndoda kuve akatendeka, kutanga kuna Kristu, uye zvakare kune Vicar waKristu. Nekureva uku ndinoreva kuti St. John Paul II uyo pachake akataura nesu vechidiki muToronto paWorld Youth Day muna 2003. Vakati,

Vadikani vechidiki, zviri kwauri kuti vave varindi vemangwanani vanozivisa kuuya kwezuva uyo ari iye Kumutswa kwevakafa! -POPE JOHN PAUL II, Mharidzo yaBaba Vatsvene kune Vechidiki weNyika, XVII Nyika Yevechidiki Zuva, n. 3; (cf.Is. 21: 11-12)

Gore rakapfuura, aive akanyanya kutaura. Akange achitikumbira kuti tive…

… Varindi vanoparidzira nyika nyowani nyowani yetariro, hama uye rugare. -POPE JOHN PAUL II, Kero kune iyo Guanelli Vechidiki Movement, Kubvumbi 20, 2002, www.haav.va

Iwe unoona dingindira rakajairika richibuda? John Paul II akaona kuti ino nguva iripo ari kusvika kumagumo anorwadza, inoteverwa ne "mambakwedza matsva" ane mbiri. Papa Benedict haana kuzeza kuenderera mberi nemusoro uyu mupapa wake wega:

Vadiwa vadikani shamwari, Ishe varikukukumbirai kuti muve vaporofita vezera rino idzva… —POPE BENEDICT XVI, Imba, Zuva Renyika Revechidiki, Sydney, Australia, Chikunguru 20, 2008

Uye iyi ndiyo pfungwa yakakosha yandinoda kutaura ndisati ndagovana nemwi mazwi nekuyambira: Ishe vandiraira kunyatso kusefa zvese zvandinonzwa, kuona, nekunyora kuburikidza Netsika Tsvene.

Muchokwadi, John Paul II, achiziva kuti basa iri raizotora marii uye nemiyedzo ini nevamwe "varindi" vaizotarisana nazvo, akatinongedzera kure kure nekuwanda kwehumwe kuenda kuBarque yaPeter.

Vechidiki vakazviratidza kuva ve Roma uye kuChechi chipo chakakosha cheMweya waMwari… handina kuzeza kuvakumbira kuti vasarudze zvine mutsindo zvekutenda neupenyu uye ndivape basa rakakura: kuva "varindiri vemangwanani" pakutanga kwemireniyumu nyowani. . -POPE JOHN PAUL II, Novo Millenio Inuente, n. 9

Nekudaro, chimiro cherunyorwa urwu rwechipostori chinofanira kunge chatova pachena kwauri: kutarisa kuChechi Tsika - Magwaro, Madzibaba Kereke, Katekisimo, neMagisterium- uye tsanangura nekugadzirira muverengi kune izvo zvinodaidzwa naPope Francis "shanduko munhoroondo" uye "shanduko huru." [3]cf. Evangelii Gaudium, kwete. 52 Sekutaura kwaPapa Benedict,

Kuziviswa kwakavanzika kunobatsira pakutenda uku, uye kunoratidza kutendeseka kwayo chaizvo nekundidzosera kuchakazarurwa chaicho cheruzhinji. —Cardinal Joseph Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Dzidziso yezvouMwari pamusoro peMharidzo yaFatima

Panyaya iyi, "mwenje" yakavanzika yandakapihwa naShe yakabatsira kundizivisa uye kunditungamira kusvika izvozvi, kunyangwe ndichidzokorora zvinotaurwa naSt.

Parizvino tinoona zvisina kujeka, kunge mugirazi, asi ipapo takatarisana. Parizvino ndinoziva zvishoma; ipapo ndichaziva zvizere, sekuzivikanwa kwangu zvizere. (1 VaK. 13:12)

Ini ndichaedza nepandinogona napo kupfupisa pfupisa mazwi aya neyambiro. Ini ndichataura kana kutsikisa zvinyorwa zvekutanga, izvo zvinokura uye zvinopa zvimwe zvirevo nekudzidzisa kana uchizoda kuongorora zvakadzama. Chekupedzisira, aya mazwi nenyevero zvinogamuchirwa netariro nenzira kwayo:

Usadzima Mweya. Usashore kutaura kwechiporofita. Edza zvese; chengetedza zvakanaka. (1 VaTesaronika 5: 19-22)

 

KUGADZIRA STAGE

Kutaura chokwadi, pandinotanga kurangarira kurudziro yangu pachedu, ndinobayiwa moyo. Nekuti pane zvinhu zvakataurwa naIshe uye zvaitwa naIshe izvozvi chete, mukutarisa, tora zvinoreva zvitsva nekudzika.

Makore angangoita makumi maviri apfuura ndanga ndichirwisana nekutenda kwechiKaturike - maparishi edu akafa, mimhanzi isingafadzi, uye kazhinji empty homilies. Pandakavaraidza muedzo wemukadzi wangu uye neni tichisiya parishi yedu kunopinda kuungano ine hupenyu, yechidiki yeBaptist, husiku ihwohwo Ishe vakandipa izwi rakajeka uye risingakanganwike: [4]cf. Bhuku reMupupuriro

Gara, uye uve wakajeka kuhama dzako.

Izvo zvakateverwa pasina nguva mushure meimwe izwi:

Mumhanzi musuwo weevhangeri.

Uye neizvozvo, hushumiri hwangu hwakazvarwa.

 

KUROTA KWEMWE MUTEMO

Pakanga pari pakutanga chaipo poushumiri hwangu pandakanga ndine simba uye fri
kurota kurota kwandinotenda isu tiri kurarama mairi chaiyo-nguva.

Ndakanga ndiri munzvimbo yekudzoka nevamwe vaKristu apo kamwe kamwe boka revechidiki rakapinda. Vakanga vava nemakore makumi maviri, varume nevakadzi, vese vaiyevedza. Zvaive pachena kwandiri kuti ivo chinyararire vaitora imba ino yekudzokera. Ndinoyeuka ndichifanirwa kuisa faira pamberi pavo. Vakanga vachinyemwerera, asi maziso avo aitonhora. Paive nechakaipa chakavanzika pasi pezviso zvavo zvakanaka, zvinobatika kupfuura zvinoonekwa.

Pane zvakawanda kurota, iwe kwaunogona kuverenga pano. Asi zvakaguma nezvandinogona kungotsanangura sekuvapo kwe "mweya waantikristu" mumba mangu. Icho chaive chakaipa chaicho, uye ndakaramba ndichichemera kuna Ishe kuti zvisave zvakadaro-kuti rudzi urwu rwekuipa harugone kuuya. Mukadzi wangu paakamuka, akatsiura mweya uye rugare rwakadzoka.

Mukufunga kumashure, ndinotenda kuti imba yekudzokera inomiririra Chechi. Izvo zviso "zvinokwezva" aya iwo mafirosofi uye pfungwa dzinosanganisira hunhu hunobvumirana, uhwo hwave izvozvi yakapinda munzvimbo zhinji dzeChechi. Chikamu chekupedzisira chechiitiko ichi - kuperekedzwa kubuda mumba yekudzokera (uye ini, zvirokwazvo, ndakaendeswa muchitokisi chega) - zvinomiririra kuti kutambudzwa kwevatendi kuri sei uye kuchauya sei mukati. Kuti baba vachamukira sei mwanakomana; amai vachipesana nemwanasikana; hanzvadzi inopesana nehama sevaya vanobatisisa dzidziso dzeChechi vachaparadzaniswa kubva kuruzhinji rwevanhu uye vanofungidzirwa sevanhu vane hukasha, vanovenga ngochani, vasingashiviriri, vanosarura, uye magandanga erunyararo.

 

YAKADANWA KUTARIRA

Ipo Pope John Paul II vachidaidza vechidiki iyi kushongwe, yaive makore gumi apfuura Ishe paakatanga kundidaidza pachako kune uku kupostori kuburikidza nenhevedzano yemazwi echiporofita.

Ini ndaive parwendo rwemakonzati kuburikidza nekumaodzanyemba kweUnited States nemhuri yangu (takanga tine vatanhatu pavana vedu vasere panguva iyoyo), izvo zvakatiunza kuLouisiana. Ndakakokwa kune imwe parishi padyo neGulf Coast nemufundisi wechidiki, Fr. Kyle Dave. Yakanga iri imwe yenguva shoma muhupenyu hwangu apo zvigaro zvainge zvakazara nenzvimbo yekumira chete. Husiku ihwohwo, izwi rakasimba rakauya pamoyo wangu kuti riudze vanhu kuti a tsunami yemweya, masaisai makuru aizo pfuura nepachurch yavo nepasirese, uye kuti vaifanira kuzvigadzirira kumukira kukuru uku.


Vhiki mbiri gare gare, patakapedza rwendo rwedu muNew York, dutu guru Katrina rakarova uye madziro emvura makumi matatu nemashanu akapfuura nemuchechi yeLouisiana. Fr. Kyle akandiudza marangaririrwo akaitwa vanhu usiku ihwohwo, uye kuti dutu iri raitaridza sei kuti rinosimbisa Dutu riri kuuya randataura nezvaro.

 

ZVIDZIDZO ZVECHIPOROFITA

Ini ndakaramba ndichigara ndichionana naFr. Kyle sezvatakadzokera kumba kuCanada. Imba yake nezvinhu zvake zvakaparadzwa zvachose. Akanga ari chaizvo mukati kutapwa. Saka ndakamukoka kuti auye kuCanada, zvakabvumirwa nabhishopi wake.

Fr. Ini naKyle takasarudza kuenda kunodzokera kuRocky Mountains, kunonamata nekuona apo isu tese tichiona kukurumidza pamoyo pedu patakaongorora "zviratidzo zvenguva." Paive ipapo, pamusoro pemazuva mana akatevera, apo kuverenga kweMisa, iyo Yokunamata pakati Hours, uye mamwe "mazwi" akabatana pamwechete sekuenderana kwepuraneti. Mwari vakavashandisa kunyatsoisa hwaro hwezvese zvimwe zvandaizonyora. Zvakaita sekunge Mwari vatora "budhu" rekukurumidzira mumoyo medu, uye ndokutanga kuripamhidzira mukati mazwi echiporofita. Ini ndinodaidza iro ruzivo rwekutanga "Iwo maPeturu mana":

I. Wokutanga “petal” Fr. Ini naKyle takanga tichinzwa kuti yaive nguva yeku “Gadzirira!”

II. Iyo yechipiri petal yaive yekugadzirira iyo Kutambudzwa! Uku kungave kupera kwe yetsika tsunami izvo zvakatanga nekuchinja kwepabonde.

III. Peji yechitatu raive izwi nezve Muchato Unouya pakati pevaKristu vakakamurwa.

IV. Chikamu chechina raive izwi iro Ishe raive ratotanga kutaura mumoyo mangu maererano naAntikristu. Raive shoko raisimudzwa naMwari “Mudzvinyiriri”, icho chinodzivisa kuuya tsunami yemweya uye chitarisiko che “asingateereri mutemo.” [5]cf. Anodzora uye Kubvisa Anodzora Sezvo isu tichiona maDare Ekumusoro achienderera nekutsanangudza patsva tsika dzemireniyamu, zviri pachena kuti tapinda mu Awa Yokusateerera Mutemo. Chitarisiko chinobvira cheanopesana naKristu chiri pedyo zvakadii? Chinhu chakakosha ndechekuti “titarise nekunamata” sekuudzwa kwatakaitwa naIshe wedu… [6]ona Anopesana naKristu Mazuva Ano

 

MHURI DZEPARURE

Munguva iyoyo naFr. Kyle, takashanyira nzanga yeKaturike pamusoro pegomo. Ikoko, pamberi peSakaramende Rakaropafadzwa, ndakave nemuono une simba wemukati, "infusion" yekunzwisisa kwenzvimbo dzinouya "dzakafanana."

Ndakaona kuti, pakati pekupunzika chaiko kwenzanga nekuda kwezviitiko zvine njodzi, "mutungamiri wenyika" aizoisa mhinduro isina mutsindo kunyonganiso dzeupfumi. Iyi mhinduro ingaite senge inorapa panguva imwechete matambudziko ehupfumi, pamwe neakadzika magariro enzanga, ndiko kuti, kuda kwenzanga. Mukukosha, ndakaona izvo zvingave "zvinowirirana nharaunda" kunharaunda dzevaKristu. Iyo Nharaunda dzevaKristu dzaitove dzakatosimbiswa kuburikidza ne "kuvhenekerwa" kana "yambiro" kana pamwe nekukurumidza. Iyo "nharaunda dzakafanana," kune rimwe divi, yaizoratidza hwakawanda hwehunhu hwevaKristu nharaunda - kugovana zvakafanira zviwanikwa, chimiro chemweya uye munamato, kufanana-kufunga, uye kudyidzana kwenzvimbo kunoitwa kugoneka (kana kumanikidzwa kuve) kuchenesa kwakapfuura, uko kwaigona kumanikidza vanhu kuti vadhonze pamwechete. Musiyano unenge uri uyu: nharaunda dzakafanana dzinenge dzakavakirwa pachimiro chitsva chechitendero, chakavakirwa pamakwara ehunhu hwehukama uye hwakarongedzwa neNew Age nemaGnostic mafilosofi. Uye, nharaunda idzi dzaizowanawo chikafu uye nzira dzekurarama zvakanaka…

Unogona kuverenga zvakawanda nezve izvi mu Unyengeri hwakafanana. [7]onawo Kuuya kweVapoteri uye Kugara

 

WAKAPIWA KUTARIRA

Mushure mekunge Ishe vapa izvi "zvakazarurwa" kuna Fr. Ini naKyle izvo, zvinobvumwa, zvakatisiya tichishamisika, tichinetseka, uye tichichinja zvachose, Ishe vakandishevedza mwedzi yakati kuti paparishi remuno. Akanga ave kuda kundikoka kuti ndiite chinzvimbo pa "wachi."

MunaAugust wa2006, ini ndakanga ndakagara piyano ndichiimba vhezheni yeMisa
chikamu “Sanctus, ”Yandakanga ndanyora kuti: “Mutsvene, Mutsvene, Mutsvene…” Pakarepo, ndakanzwa chishuwo chakasimba chekuenda kunonamata pamberi peSakaramende Rakakomborerwa. 

Ikoko, pamberi paKe, mazwi akadururwa mandiri airatidzika kunge aibva kunzvimbo yakadzika mukati memweya wangu. Sekunyora kwakaita St Paul,

… Mweya pachawo unopindira nekugomera kusinganzwisisiki. (VaR. 8:26)

Ndakapa kunaIshe hupenyu hwangu hwese, kunditumira "kumarudzi", kukanda mambure angu kure uye kure. Mushure menguva yekunyarara, ndakavhura munamato wangu weMangwanani mu Dzidziso Yemaawa-uye ipapo, mune nhema nechena, ndiyo hurukuro yandakanga ndangoita naBaba kutanga namashoko aIsaya: "" Ndichatuma ani? Ndiani achatiendera? ” Isaya akapindura akati. Ndiri pano, nditumei. ” Kuverengwa kwakaenderera mberi kuchitaura kuti Isaya achatumirwa kune vanhu avo listen asi usinganzwisise, vanotarisa asi hapana chavanoona. Rugwaro rwakaita kunge rwunoreva kuti vanhu vachaporeswa kamwe vanoteerera uye vanotarisa. Asi riini, kana "kusvika papi?" akabvunza Isaya. Jehovha akapindura, "Kusvikira maguta ava matongo, musina vanogaramo, dzimba, musina munhu, uye pasi rava dongo." Ndokunge, apo vanhu vakaninipiswa uye vakaunzwa kumabvi. Unogona kuverenga zvakatevera pano.

Mushure megore, ndakanga ndichinamata pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa mutembere yangu yemukuru wemweya apo pakarepo ndakanzwa mukati memashoko acho "Ndiri kukupai shumiro yaJohani Mubhabhatidzi." Izvo zvakateverwa nesimba rine simba rinomhanya nemuviri wangu kwemaminetsi gumi, sekunge ndakavharirwa mune yekubuditsa magetsi. Mangwanani akatevera, mumwe murume akwegura akauya kumuzinda wevafundisi ndokundibvunza. "Pano," akadaro, achitambanudza ruoko rwake, "ndinonzwa kuti Ishe vanoda kuti ndikupe izvi." Yaive yekutanga-kirasi relic yaSt John Mubhabhatidzi. Kubva ipapo, ndinonzwa kuti basa rangu rave rekubatsira vamwe “kugadzirira nzira yaIshe” [8]cf. Mat. 3:3 nekuvanongedzera ku "Gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika," nekuvabatsira kukumbundira Tsitsi Dzamwari.

Muchokwadi, asati ashaya, mumwe we "madzibaba eNyasha dzaMwari" aibatanidzwa mukududzirwa nekuturikira dhayari raSt. Faustina, Fr. George Kosicki, akandikoka ku "poustinia" yake [9]cf. kabhini kana hermitage kuchamhembe kweMichigan. Ikoko, akandipa zvese zvaakange anyora pane zvakazarurwa zvaSt Faustina. Akandikomborera neiyi relic uye akati "aipfuudza tochi" yeiri basa kwandiri. Chokwadi, Tsitsi dzamwari dzakadaro Central kune zvese zviri kuitika munyika panguva ino…

 

Dutu Rinouya

Pasina nguva mushure mezviitiko izvi, ndakave nechido chekutyaira kupinda munyika. Gore guru redutu rakanga richiumba chinhambwe. Izvo panguva iyoyo pandakanzwa Ishe vachiti a "Dutu guru" rakanga richiuya panyika, sedutu.

Zvino, zvakaratidzika kwandiri, zvichipiwa zviratidzo zvenguva, kuti isu taive tichipinda munguva inoshamisa munhoroondo yevanhu. Pakave nekuputika kwemaitiro eMarian kutenderera pasirese, kukura kwekusateerera mutemo nehuwori mupasirese, uye nekuwedzera kutaura kwekusaziva kwevaPope (ona Sei Vasiri Mapapa Kushevedzera?). Mashoko aAkaropafadzwa John Henry Cardinal Newman akarira zvechokwadi mumweya mangu:

Ndinoziva kuti nguva dzese dzine njodzi, uye kuti nguva dzese dzakakomba uye dzakashushikana pfungwa, dziri kurarama kukudzwa kwaMwari nezvido zvemunhu, zvinokodzera kufunga kuti hapana nguva dzine njodzi sedzadzo .... zvakadaro ndinofunga… yedu ine rima zvakasiyana nemhando kubva pane chero yakambovepo. Njodzi yakakosha yenguva iri pamberi pedu kupararira kwedambudziko rekusatendeka, iro Vaapositori naIshe wedu Pachezvine vakafanotaura sedambudziko rakaipisisa renguva dzekupedzisira dzeChechi. Uye kanenge mumvuri, mufananidzo chaiwo wenguva dzekupedzisira uri kuuya pamusoro penyika —Akaropafadzwa John Henry Cardinal Newman (1801-1890 AD), mharidzo pakuvhurwa kweSt. Bernard Seminari, Gumiguru 2, 1873, Kusatendeka kweRamangwana

Pakarepo, mukuru wangu wezvemweya akandinongedzera kubasa rakakomba redzidziso raMufundisi Joseph Iannuzzi. Mumwe mufundisi wechidiki weGregorian Pontifical University muRome, Fr. Iannuzzi akaburitsa mabhuku maviri anotsanangura kududzira kwaBaba veChechi veBhuku raZvakazarurwa uye "mamireniyumu" anouya kana "nguva yerunyararo" inotsanangurwa munaZvakazarurwa. sezvakavimbiswa naMukadzi Wedu weFatima), mabasa ake akabatsira vazhinji kudzorera kumashure "chifukidziro" panguva dzino. Mushure mezvose, izwi rekuti "apocalypse" rinoreva "kuvhura".

Dhanyeri, vhara mashoko, unamire bhuku; kusvikira nguva yekupedzisira. Vazhinji vachamhanya-mhanya, uye ruzivo rwuchawanda. (Dhan 12: 4)

Kiyi yekunzwisisa Dutu Huru iro rava pamusoro pedu iri mukuziva kuti "Zuva raIshe", iro rinotungamira Kuuya Kwekupedzisira kwaJesu mukubwinya, haisi nguva yamaawa makumi maviri nemana, asi chaizvo "makore ane chiuru" kusvika kunaZvakazarurwa 24. Sekunyora kwakaita mumwe weChechi yekutanga Baba.

Tarira, zuva raIshe richava makore chiuru. —Chinzvimbo chaBhanabhasi, Vanababa veChechi, Ch. 15

Akanga achitsigira St. Peter uyo akanyora kuti "na tiye Ishe rimwe zuva rakaita kunge chiuru chemakore uye chiuru chemakore chakaita sezuva rimwe chete. ” [10]cf. 2 Petro 3:8 Saka, Jesu paakataura kunaSt Faustina kuti meseji kwaari "gadzirira nyika nekuuya Kwangu kwekupedzisira", Yakaratidza nguva yatiri kupinda, asi kwete kuguma kwenyika. Sekutsanangura kwakaita Pope Benedict,

Kana munhu akatora chirevo ichi muchinyorwa, sechisungo chekugadzirira, sekunge, iko kweKuuya kweChipiri, kungave kuri kwenhema. —PAPA BENEDICT XVI, Chiedza chenyika, Kukurukurirana naPeter Seewald, p. 180-181

Uye saka, kundibatsira kuti ndinzwisise zvaiuya, Ishe vakashandisa uyu mufananidzo wedutu. Sezvandanyora munguva pfupi yapfuura mu Kubwinya kwaMwari, kuri kuuya pamusoro penyika nguva ye "kuvhenekera" - yambiro, sekunge, kuti vanhu vasvika pamugumo wekuparadzwa kwakazara vachida kupindira kweTsitsi dzaMwari. [11]cf. Faustina, uye Zuva raIshe Pakutanga, ndakaona izvi se "Ziso reDutu. ” Asi chii chaizoitika pamberi pazvo?

Ndichiri kuita poindi yekunzvenga kuverenga Bhuku raZvakazarurwa kuitira kuti "ndizvizive", rimwe zuva ndakanzwa Mweya Mutsvene uchinditungamira kuverenga Zvakazarurwa, Ch. 6. Ndakanzwa Ishe vachitaura kuti iyi yaive hafu yekutanga yeDutu Guru rakanga richiuya. Inotaura kuti "kumanurwa kwezvisimbiso" kunounza sei Hondo yepasi rose, kuparara kwehupfumi. nzara, matambudziko, uye kutambudzwa kudiki pasi rese. Pandaiverenga izvi, ndakaramba ndichinetseka, ko neziso reDutu? Ndipo pandakaverenga chisimbiso chechitanhatu nechinomwe. Maona Zvisimbiso zvinomwe zveRevolution. Izvi zvisati zvaitika, ndakanga ndagamuchira izwi iri mumunamato.

Pamberi peChiedza, pachave nekudzika mumhirizhonga. Zvinhu zvese zviri munzvimbo, mhirizhonga yatotanga (mhirizhonga yezvokudya nemafuta zvatangisa; hupfumi hwuri kudonha, zvisikwa zviri kukonzera nyonganiso, uye dzimwe nyika dzirikurongedza kurova panguva yakatarwa. Chiedza chinomuka, uye kwechinguva, iyo nyonganiso ichapfaviswa neNyasha dzaMwari. Sarudzo ichaunzwa: kusarudza mwenje waKristu, kana rima renyika rakavhenekerwa nechiedza chenhema uye zvipikirwa zvisina maturo. Vaudze kuti vasavhunduke, vatye, kana kuvhunduka. Ndagara ndakuudzai zvinhu izvi, kuitira kuti pazvinoitika mugoziva kuti ndinemi. (ona Nguva dzeHwamanda - Chikamu IV)

Vanababa veChechi vekutanga vaidzidzisa kuti, pamberi peNguva yeRunyararo, pasi raizonatswa kune vakaipa. Izvi zvakare zviri muMagwaro, munaZvakazarurwa 19, apo "chikara nemuporofita wenhema" vakakandwa mugungwa remoto zvichiteverwa ne "chiuru chemakore." Saka "yambiro" iri kuuya inoita senge "kusefa kwekupedzisira" pakati pevateveri vaKristu uye vateveri vaAntikristu vanomisa hafu yekupedzisira weDutu. Izvi zvakandibatsira kunzwisisa kusangana kwakajeka kwandakaita ne "mweya waantikristu" makore apfuura; kuti tinzwisise kuti isu taive ikozvino, zvakaonekwa, tichipinda mu "kupokana kwekupedzisira" kwenguva ino…

 

KUPEDZISIRA KWOKUPEDZISIRA

Asati asarudzwa Pope John Paul II, Cardinal Karol Wojtyla akauya kuAmerica, uye achitaura nemabhishopi nenzira yechiporofita akazivisa kuti:

Tave kutarisana nemusangano wekupedzisira pakati peChechi neanopesana neChechi, yaGospel maringe neanti-Evhangeri. Uku kusangana kuri mukati mehurongwa hweKutonga kwaMwari; imuedzo uyo Chechi yose, uye Chechi yePoland kunyanya, inofanira kutora. Iko kuyedzwa kwete chete nyika yedu neChechi, asi neimwe nzira kuyedzwa makore zviuru zviviri zvetsika uye budiriro yechiKristu, nezvose zvazvinokanganisa chiremerera chevanhu, kodzero dzevanhu, kodzero dzevanhu uye kodzero dzenyika. —Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kuEucharistic Congress, Philadelphia, PA; Nyamavhuvhu 13, 1976

Ndakanzwa kuti Ishe vaida kuti ndinyore pamusoro peDutu Guru mubhuku, saka ndakasarudza mazwi aJohn Paul II, "Kutarisana kwekupedzisira", Sezita remusoro wenyaya. Pasina nguva, ndakanga ndave nemapeji anodarika chiuru akanyorwa uye ndanga ndave kugadzirira kuaburitsa.

Kana saka ndakafunga.

Ini ndaityaira nemumakomo eVermont kwandakanga ndichipa kudzoka. Ndanga ndichifunga nezvebhuku rangu apo pandakanzwa mumoyo mangu mazwi, “Tanga zvakare.”Ndakaoma mate mukanwa. Ini ndaiziva "izwi" iri zvino. Saka ndakabva ndafonera director wangu wemweya ndikamuudza zvakaitika. Iye ndokuti, "Zvakanaka, unonzwa here kuti ndiIshe ari kutaura?" Ndakamira, ndokupindura, "Hongu." Iye ndokuti, "Saka tanga patsva."

Saka ndakadaro. Pakarepo, ndakanga ndisisiri "kunyora" bhuku, asi zvakaita sekunge ndiri kutora zvinyorwa kubva Kudenga. Ndakaona amai vedu vachinditungamira. Ndakatanga kunzwa mazwi mumoyo mangu akadai se "chimurenga" uye "Kujekerwa." Kutaura chokwadi, ini ndaisakwanisa kurangarira kuti Chiedza chii.

Ndakanzwa kutungamirirwa kuti ndiverenge Zvakazarurwa 12. Ipapo, iyo kurwisana pakati pe "mukadzi" uye "dhiragoni" inoitika. "Mukadzi", akanyora Pope Benedict, mucherechedzo weVanhu vaMwari vese pamwe naMaria. Dhiragoni, zvirokwazvo, ndiSatani uyo Jesu akati "murevi wenhema uye Baba venhema." Ndakatungamirwa kuti ndiverenge kuti Kuvhenekerwa kwakatanga sei ne "kutsoropodza chiKristu" uye uzivi hwe deism. Izvi zvakatungamira mukubuda kweanowedzera uye "isms" kana nhema (kudisa zvinhu, Darwinism, Marxism, kusatenda kuti kuna Mwari, chiKomonisiti, nezvimwewo), kusvikira nhasi uno uye kusvika kweanonyengera uye anoparadza isms: kuzvimiririra. pano, chikonzero chega chechokwadi ndecheizvo zvinoda munhu uye anotenda kuti ndizvo, zvinobudirira kuzviita iye munhu kuita "mwari" mudiki. Zvaive pachena kuti dhiragoni yakanga "yaonekwa" kuitira kuti isvibise vanhu nema sophisties.

Asi zvakadiniko ne "mukadzi akapfeka zuva"? Chiedza chakave chakazvarwa muzana ramakore rechi16. Zvinoitika kuti nguva pfupi yapfuura deism yakanga yakaberekwa, Mukadzi Wedu akaonekwa mune izvo nhasi, Mekisiko. St. Juan Diego akamutsanangura nenzira iyi:

… Zvipfeko zvake zvaipenya sezuva, sekunge zvaitumira masaisai echiedza, uye dombo, dombo raakamira pariri, raiita kunge riri kupa mwaranzi. -Nican Mopohua, Don Antonio Valeriano (c. 1520-1605 AD,), n. 17-18

Iyo chiratidzo nekuda kwezvikonzero zviviri. Akaonekwa mu "tsika yekufa" kwaive kuchibairwa vanhu. Kuburikidza nemaonero ake, mamirioni eAztec akatendeukira kuchiKristu, uye chibayiro chevanhu chakapera. Yaive microcosm yetsika yekufa iyo yatekeshera parudzi rwevanhu. Kukosha kwechipiri ndechekuti mufananidzo waMai vedu, uyo wakaonekwa nenzira inoshamisa pajasi reSt.Juan, unoramba uripo nanhasi muBasilica iri muMexico City - chiratidzo chinogara chiripo chekuti "mukadzi akapfeka zuva" anesu kusvikira dhiragoni yakapwanywa kamwe zvakare.

Zvakandishamisa, seimwe yeaya mafungiro isms yakabuda, saizvozvowo, kuoneka kukuru kwakaitika nguva zhinji mukati megore rimwe chete. Uye izvo zvinosanganisira iyo yekupedzisira sophistry yekuzvimirira, yakaratidzirwa nekubuda kwe "wega komputa" muna 1981. Ndeupi mashura akaitika ipapo? Mukadzi wedu weKibeho akaonekwa nenyevero dzakaomarara kwete kuRwanda chete, asi nepasirese (ona Nyevero muMhepo). Panguva imwecheteyo, muBaltics, pamutambo waJohani Mubhabhatidzi, izvo zvinofungidzirwa kuti zvipenga zveMukadzi Wedu weMedjugorje zvakatangawo pasi pezita rekuti "Mambokadzi Werunyararo", sekunge sekuzivisa nguva iri kuuya yerunyararo. Ndichiri kuongororwa neVictoria, meseji dzeMedjugorje nenzvimbo yekumuka chaiko yakakohwa zvimwe zvekukohwa kukuru kwekutendeuka nekutendeuka kubva paMabasa eVaApostora (ona PaMedjugorje).

Zvakadaro, iri Dutu Guru richaguma riini? Vazhinji vakaora moyo, kunyangwe kushora, sezvo zvipuka zvinoita kunge "zvichisundira mberi" uye kufungidzira kubva kune vanofarira vaFr. Stephano Gobbi nevamwe vakaita kunge vasina kuzadzika, kana kunonoka.

Kwandiri, zvirinani, imwe yemhinduro yakauya muna 2007…

 

KUSIMBUKA

Yakanga iri mushure meKisimusi muna 2007 paEvha yeGore Idzva, mutambo waMaria Mutsvene, Amai vaMwari, pandakanzwa mazwi aya mumoyo mangu:

Iri ndiro gore ra
Kubuda pachena.

Handina kuziva kuti zvairevei. Asi muna Kubvumbi wa2008, rimwe izwi rakauya kwandiri:

Kurumidza kwazvo izvozvi.

Ndakaona kuti zviitiko zvakatenderedza pasirese zvaizoitika nekukurumidza zvino. Ini "ndaona" matatu "mairairo" achidonha rimwe pamusoro peimwe semasimba:

Hupfumi, tevere hwemagariro, tevere vezvematongerwo enyika kanaanodaro.

Chokwadi chakakwana, mukudonha kwa2008, bubble yezvehupfumi yakaputika uye hupfumi hwepasi rose hwakatanga kusununguka (uye hunowedzera nanhasi). Dambudziko irori, vanodaro nyanzvi mune zveupfumi, harisi chinhu kana richienzaniswa nebhuru rinotevera rave kuda kuputika chero nguva 2014 uye Chikara Chinokwira). Isu tinoona zviratidzo zvekuyambira kuGreek, Italy, Spain, nezvimwewo tisingataure kuti America, yaimbove hupfumi hwenyika, haigare yakamira nekuzadza chirevo cheupenyu bhachi nemari yakadhindwa.

Kubva musi weEvha Idzva Idzva, ndakanzwa Ishe vachitaura vadzokororazve kuti “nguva ipfupi". Ndakamubvunza kamwechete kuti airevei neizvi. Mhinduro yacho yakakurumidza uye yakajeka: "Ipfupi, sezvauri iwe kufunga zvishoma."Mukuru wangu wezvemweya akandibvumidza kugovana newe iwe" zvakavanzika "mazwi akataurwa naIshe nezvekupfupika kwenguva mukunyora uku: Saka Nguva Yakareba Yasara.

 

RUTSIKO!

Muna 2009, izwi rakawira mumoyo mangu sekutinhira: "Chimurenga!"

Panguva iyoyo, ndisati ndadzidza nezveChiedza, handina kuziva kuti nguva iyoyo yenhoroondo yakaguma sei muChimurenga cheFrance. Asi mushure mekudzidza kwangu, ndakatanga kuona idzi hondo, kumukira, uye nguva dzekupesana muchiedza chemuBhaibheri:

Muchanzwa nezvehondo, neguhu rehondo; usavhunduka, nekuti izvo zvinhu zvinofanira kuitika; asi unenge usati uri mugumo. Rudzi ruchamukira rudzi, uye umambo huchamukira umambo; Kuchava nenzara nokudengenyeka kwenyika kubva munzvimbo nenzvimbo. Kwose uku kutanga kwemarwadzo okusununguka. (Mat. 24: 6-8)

Izvo zvakazotevera zvaive mazwi Global Revolution!. Ndokunge, ese aya "madutu madiki" marwadzo ekubereka anotungamira kune basa rakaoma—Dutu Guru. Chokwadi, "mukadzi akapfeka zuva" muna Zvakazarurwa ari kushanda kuti asununguke. “Mwanakomana” waanozvara, achimiririra Kristu, anomiririrawo Vanhu vaMwari-Muviri wake unoshamisa-izvo zvichatonga pamwe chete Naye muRunyararo.

… Vachave vapirisita vaMwari navaKristu, uye vachatonga pamwe chete naye [chiuru chemakore. (Zvak. 20: 6)

 

KUSHANDA KAKAOMA

Ishe vandipawo zviono nekuyambira nezvekurwadziwa uku kwekusununguka. Izvi zvave zvisiri nyore, kutaura chokwadi, uye zvakauya nemutengo mukuzvinyora. Asi munamato, maSakaramende, director director wangu, tsamba dzako dzekurudziro, uye shamwari yangu inodiwa Lea, mudzimai wangu, anga ari manyuko enyasha nesimba rekutakura izvo zviri kuitika pasi pano munguva chaidzo.

Pasina kurongeka, izvi ndizvo nyevero izvo zvandainzwa ndichimanikidzwa kupa, pasi pekutungamirirwa pamweya.

• Kuchavepo nhapwa—vanhu vazhinji vevanhu vakasiya misha munzvimbo dzakasiyana siyana. Maona Hwamanda dzeYambiro - Chikamu IV.

Munguva yerumwe rwendo rwemakonzati kuburikidza neUnited States mushure meEngururu Katrina, Ishe vakatanga kundiratidza kuti huori hwakapinda sei muhwaro hwenzanga, kubva kuhupfumi, kusvika pakudya, kune zvematongerwo enyika, sainzi nemishonga. Ishe vakaritsanangura se "gomarara" risingakwanise kurapwa nemushonga, asi rinofanirwa "kutemwa" mune izvo zvakaenzana ne Kuvhiya kweCosmic.

Kana nheyo dzikaparadzwa, chii icho chaicho chingaite? (Pis 11: 3)

Ndaka "ona" muziso repfungwa dzangu, kazhinji zvisingatarisirwi, kudonha kwakazara kwezvivakwa kuburikidza nedzimwe njodzi kana dzinoverengeka.

Imwe yambiro dzinoshamisa uye dzesimba ini kugamuchirwa kwakauya kwandiri parwendo irworwo rwemakonzati mushure mekunge tisingatarisiri kushanyira nzvimbo nhatu dzakakura dzenjodzi muUnited States: Galveston, TX, New Orleans, LA, uye saiti ye911 muNew York City. Yakanga iri yambiro kuCanada sezvo takapedzisa rwendo nekutyaira kuenda kuguta rayo, Ottawa, Ont. Verenga 3 Maguta neYambiro kuCanada. Nekubvumidzwa nguva pfupi yadarika kwepiritsi rekubvisa pamuviri piritsi neHutano Canada, yambiro iyi iri kukurumidza kupfuura nakare kose.

Makore mashoma apfuura, Ishe vakasimudza chifukidziro pakunzwisisa kwakadzama kweAmerica nebasa rayo mu "nguva dzekupedzisira". Apo pandakafamba nendege pamusoro peSan Francisco makore matatu apfuura, Ishe vakatanga kunditora nerwendo rwusingatarisirwe munhoroondo yeUnited States, Freemasonry, naZvakazarurwa 17-18. Kuzivikanwa kwe Chakavanzika Bhabhironi anoramba achinongedzera ku America. Iyo inoenderera nzira yekusarudzika inoratidza Kuwa Kwe Chakavanzika Bhabhironi.

• Sekutsanangura kwandakaita pamusoro, Ishe vakatanga kuburitsa chimiro chehafu yekutanga yeGutu Dutu muzvisimbiso zvinomwe zvaZvakazarurwa Ch. 6. Chisimbiso chechipiri chinofananidzirwa nemutasvi webhiza dzvuku.

Mutasvi waro wakapiwa simba rekubvisa rugare panyika, kuti vanhu vaurayane. Uye akapihwa bakatwa hombe. (Zvak. 6: 4)

Chii ichi bakatwa? Izvo zviitiko zve911? Ndiwo munondo weIslam wakabudikira pasirese here? Iko kuuya kwehugandanga uko ivo kana vamwe vangashandisa? [12]cf. Gehena Rakabudiswa Ndichiri kuCalifornia makore maviri apfuura panguva yemunamato wakasimba paIsita Vigil, ndakanzwa Ishe vachiti,

Kwasara nguva shoma zvino kuputika kusati kwaitika.

Izvo zvaive surreal kuverenga mazuva mashoma gare gare munhau:

North Korea yakanyanyisa kuwedzera kutaura kwayo kunge kwehondo… yambiro yekuti yakanga yabvumidza hurongwa hwekutema nyukireya pazvinangwa muUnited States. "Nguva yekuputika iri kuswedera nekukurumidza," mauto eNorth Korea akadaro, achiyambira kuti hondo inogona kutanga "nhasi kana mangwana". —April 3, 2013, AFP

Pfungwa yangu ndeyekuti 911 yaive yambiro uye yekutanga danho kune "chiitiko chikuru". Ndakave nehope dzinoverengeka pamusoro peizvi, izvo panguva ino, director wangu wezvemweya akandikumbira kuti ndisataure nezvazvo.

B
ini ndinoda kutaura kuti ndinonzwa kukurumidza kukuru kupfuura nakare kose kudzokorora zvandanyora mune iyo yekutanga petal, Gadzirira! Uye izvo ndezvekuti mweya inofanirwa kunge iri mune inogara "mamiriro enyasha". Nekuti tiri kurarama munguva apo huwandu hwakawanda hwevanhu hunogona kunzi kumba nekubwaira kweziso… (ona Ngoni Mumisangano).

Mushure mekusiya basa kwaPapa Benedict, mheni yakarova Vatican uye yambiro yakajeka uye yenguva dzose yakanzwikwa mumweya wangu sekutinhira. Uri kupinda munguva dzine njodzi. Pfungwa yaive yekuti nyonganiso huru yaizoburukira pamusoro pemutumbi waKristu, zvakataurwa naSr.Lucia weFatima nenzira dzechiporofita kwakati wandei se "kushushikana kwadhiyabhorosi." Chokwadi, iro rapfuura gore nehafu vatotanga "kuzunza kukuru" kuri kuuya pasirese. Verenga Fatima, uye Kubvunda Kwakanyanya.

Kune mamwe mazwi neyambiro izvo Ishe zvavakapa pamusoro pemakore, zvakawandisa kuti vataure pano (kunyangwe zvichionekwa muzvinyorwa zvakawanda). Asi iwo anonyanya kuwedzeredzwa kweizvo zvandatsanangura pamusoro. Zvichida yambiro huru ndeyekuuya Tsunami Yemweya. Ndokunge, unyengeri hunotsanangurwa kuna Zvakazarurwa 13. Verenga Manyepo Anouya. Iyo chete nzira yekutsungirira kuburikidza neiri kuuya wave ndeyekuti iva akatendeka, kugara padombo rakagadzwa naKristu, [13]cf. Kuedzwa uye kupinda muutiziro hweMweya Wakachena waMaria kuburikidza kutsaurwa kwaari uye Rosary. [14]cf. Kubvutwa, Ruse, uye Refuge

 

KUFANANA NEKUMUKA

Zvese zvataurwa pamusoro apa, hama nehanzvadzi, zvinogona kunyatso kurondedzerwa mumutsara mumwe chete: iyo Passion iri kuuya yeChechi.

Izvo zvakanongedzerwa nevanoverengeka nyanzvi dzeMagwaro kuti Bhuku raZvakazarurwa rakafanana neLiturgy. Kubva pa "Penetential Rite" muzvitsauko zvekutanga, kuenda kuLiturgy yeIzwi kuburikidza nekuvhurwa kwemupumburu uye zvisimbiso muChitsauko 6; minamato yekukumbira (8: 4); “Ameni mukuru” (7:12); kushandiswa kwezvinonhuwira (8: 3); kenduru kana zvigadziko zvemarambi (1:20), zvichingodaro. Saka izvi zvinopesana here nedudziro yekupedzisira yezvakazarurwa?

Pane kupokana, inonyatsoitsigira. Muchokwadi, Chakazaruro chaJohani Chingangoitika chinga fanane nemaune neLiturgy, chinova chirangaridzo chipenyu cheKushushikana, Kufa uye Kumuka kwaIshe. Chechi pachayo inodzidzisa kuti, sekuenda kweMusoro, saizvozvowo Muviri uchapfuura nepamoyo wake, kufa, uye nekumuka.

Kristu asati auya kechipiri Chechi inofanira kupfuura nemuyedzo wekupedzisira uyo unozunungusa kutenda kwevatendi vazhinji… Chechi ichapinda mukubwinya kwehumambo chete kuburikidza nePaseka yekupedzisira iyi, apo ichatevera Ishe wayo murufu nekumuka kuvakafa. -Catechism yeChechi yeKaturike, 675, 677

Huchenjeri hwaMwari chete ndihwo hwaigona kuve hwakafemera Bhuku raZvakazarurwa maringe nemutowo weLiturgy, ukuwo panguva imwe chete ichifananidza zvirongwa zvehuipi hwehuipi kuMwenga waKristu uye nemhedzisiro yake kukunda zvakaipa. [15]cf. Kududzira Zvakazarurwa

Uye rega ndipedzise pachinyorwa ichocho, ndichikudzosera kubasa rekutanga rakapihwa isu vechidiki naJohn Paul II: "kuzivisa pasi rose kutanga kutsva kwetariro." Ndakapfupisa Dutu rese mutsamba yakavhurika kunaPapa Francis: Vanodiwa Baba Vatsvene ... Ari Kuuya! Jesu is kuuya hama nehanzvadzi. Tsamba iyoyo inotsanangura kuti sekungove kwayedza yatopenya nemambakwedza, kunyangwe zuva risati rabuda, saizvozvowo, nguva iri kuuya yakaita sekunge iyo kupenya kwekuuya kwaKristu (ona Nyeredzi Inomuka yeMangwanani).

Kana Dutu Guru rapera, nyika ichave iri nzvimbo yakasiyana zvakanyanya munzira zhinji, asi kunyanya muChechi. Iye anozoita mudiki, akareruka, uye pakupedzisira achacheneswa kuitira kuti ave Mwenga akagadzirira kugamuchira Mambo wake mukubwinya. Asi kune zvakawanda zvinouya kutanga, kunyanya iyo kukohwa pakupera kwezera. [16]cf. Kukohwa kuri kuuya

Panyaya iyi, ndinokusiya uine izwi rine simba randakaona Amai Vedu Vakaropafadzwa vachitaura pandaive ndichidzokera nemutungamiriri wangu wezvemweya:

Vadiki, musafunge kuti nekuti imi, vakasara, muri vashoma muhuwandu zvinoreva kuti makakosha. Asi iwe wakasarudzwa. Iwe wakasarudzwa kuti uunze Evhangeri kune nyika panguva yakatarwa. Uku ndiko kukunda kwakamirirwa neMoyo wangu nekutarisira kukuru. Zvese zvakagadzirirwa izvozvi. Zvese zviri kufamba. Ruoko rweMwanakomana wangu rwakagadzirira kufamba nenzira yakatonga kwazvo. Nyatsoteerera inzwi rangu. Ndiri kukugadzirirai, vadiki vangu, kweawa Huru Yenyasha. Jesu ari kuuya, achiuya seChiedza, kuzomutsa mweya yakanyudzwa murima. Nekuti rima iguru, asi Chiedza chikuru kwazvo. Kana Jesu auya, zvakawanda zvichauya kuchiedza, uye rima richapararira. Ipapo ndipo paunotumirwa, seVaapositori vekare, kunounganidza mweya muhembe dzangu dzaamai Mira. Zvese zvagadzirira. Rindai uye munamate. Usambofa wakarasa tariro, nekuti Mwari anoda munhu wese. [17]cf. Tariro Kwayedza

  

Kutanga kuburitswa munaKurume 31st, 2015. 

 

Kutenda nekutsigira iri basa renguva yakazara.
Ino inguva yakaoma kwazvo yegore,
saka chipo chako chinotendwa zvikuru.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Mashoko Omuzasi

Mashoko Omuzasi
1 ona Catechism yeChechi yeKaturike, 897
2 cf. Pane Hushumiri Hwangu
3 cf. Evangelii Gaudium, kwete. 52
4 cf. Bhuku reMupupuriro
5 cf. Anodzora uye Kubvisa Anodzora
6 ona Anopesana naKristu Mazuva Ano
7 onawo Kuuya kweVapoteri uye Kugara
8 cf. Mat. 3:3
9 cf. kabhini kana hermitage
10 cf. 2 Petro 3:8
11 cf. Faustina, uye Zuva raIshe
12 cf. Gehena Rakabudiswa
13 cf. Kuedzwa
14 cf. Kubvutwa, Ruse, uye Refuge
15 cf. Kududzira Zvakazarurwa
16 cf. Kukohwa kuri kuuya
17 cf. Tariro Kwayedza
Posted in HOME, Mepu yekudenga.