Gavakava

unovava_DL_Fotor  

Ichi chinyorwa chakatanga kuburitswa Kurume 24, 2009.

   

"Utsi hwaSatani huri kupinda muChechi yaMwari kuburikidza nekutsemuka kwemadziro." -PAPA PAUL VI, chekutanga chirevo: Shamwari panguva yeMisa yeSt. Peter & Paul, June 29, 1972

 

PANO nzou iri mumba yekutandarira. Asi vashoma vanoda kutaura nezvazvo. Vazhinji vanosarudza kuifuratira. Dambudziko nderekuti nzou iri kutsika-tsika midziyo yese nekusvibisa kapeti. Nzou ndeiyi: Chechi yakasvibiswa nekuramba kutenda-kutsauka pakutenda — uye kune zita. "Gavakava".

 

“WOMWOYO”

Nguva pfupi Krisimasi 2008 isati yasvika, ndakagamuchira izwi risinganzwisisike:

Gavakava.

Ishoko rinotaurwa muBhaibheri. Kubva kuWebster's Online Duramazwi:

Mumutauro wekufananidzira weApocalypse (Zvak. 8: 10, 11) nyeredzi inomiririrwa ichidonhera pamusoro pemvura dzepasi, ichiita kuti chikamu chechitatu chemvura chitendeuke. gavakava. Zita iro vaGiriki vakaridana naro, kusagadzikana, zvinoreva kuti “isinganwiwi.”

Chokwadi, Chechi inoitirwa kuve sosi ye mvura mhenyu, Kuchengeta nekuyamwisa vana vake pa chokwadi, ndiye Kristu. Asi idzi mvura munzvimbo zhinji dzakaiswa chepfu nehunyengeri-Kunyengera kukuru. Vazhinji ndevaya vanozviti vashumiri veKaturike, asi semhumhi dzakapfeka matehwe emakwai, vanotungamira mapoka avo kumafuro asina kunaka, akashongedzwa nekuchengetwa nevanozvidza dzidziso dzechitendero. vaporofita venhema zvenguva yedu. Zvinoenda kuratidza kuti dhigirii redzidziso harisi vimbiso yedzidziso. Chokwadi, mirairo yechechi muNorth America yanga ichiendesa kutenda kusvika padanho rekuti miseminari dzinoverengeka dzezvidzidzo zvebhaibheri nemayunivhesiti pamwe nezvipatara uye zvikoro zvava maKatorike muzita chete. Ivo vanowanzo kuve ivo chaiko sosi chaiyo yekusvibiswa kwetsika mutsika nemagariro edu.

Zvinenge zvinokuvadza ndeavo vanongoramba vakanyarara nekutya:

Vafundisi vasina kufanoona vanozeza kutaura pachena izvo zvakanaka nekuti vanotya kurasikirwa nekufarirwa nevarume. Sekutaurwa kwatinoitwa nezwi rechokwadi, vatungamiriri vakadai havazi vafundisi vanoshingairira vanochengetedza zvipfuyo zvavo, asi vakaita sevarwi vanotiza nekuvanda chinyararire pakaonekwa bere… Kana mufundisi akatya kutaura zvakanaka, haana kufuratira ndokutiza nekuramba akanyarara? —St. Gregory Mukuru, Liturgy yeiyo Maawa, Vol IV, peji. 342-343

Kana tichida kuziva kuti tsika yedu yerufu — yekubvisa nhumbu, euthanasia, nekudzivirira nhumbu — yakabva kupi, usangotarisa kunze kwemikova yemaepiscopate. Makore makumi mana apfuura, apo zvikara zvepasi zvakamira zvakagadzirira kumedza vakatendeka, makwai mazhinji (sevabereki vangu) akaudzwa kuti "piritsi" raitenderwa uye kuti vaigona kutevedzera hana yavo. Maiwe, mapere akange atove mukati medanga remakwai, atove mukati meChechi! Ndakaberekwa muna 1968 — mwedzi mishanu chete ndisati ndasunungurwa Humanae Vitae, Tsamba yaPope Paul VI yekutsigira inosimbisa dzidziso yeChechi yekurwisa kubata pamuviri. Zvingave makore masere Gare gare vabereki vangu vasati vadzidziswa chokwadi nezve kudzora kubereka nevanhu vaviri (izvo zvakaguma mukuzvarwa kwemunun'una wangu anodikanwa.) Ndakave pedyo zvakadii nekusavapo nekuda kwekudzidzisa kwenhema! (Makore maviri gare gare, gurukota rakayambira vabereki vangu, vakasiya hupirisita ndokuroora.)

Mafashama ekubvisa nhumbu, zvinonyadzisira, maSTD, uye kurambana zvakapinda mudzimba dzeKaturike nenzanga zvachose pakaparara dhamu revafundisi rehunhu (ona Kubvisa Anodzora). Kune nzou mumba yekutandarira, uye zita rayo nderekuti Gavakava.

 

MUDZIMAI UNOGONESA

"Gavakava" inozivikanwa zvakare semuti unovava.

Tsika ndeyekuti chirimwa ichi chakamera mumugwagwa wenyoka apo yaimonyoroka ichitevedza ivhu payakadzingwa muParadhiso. —Webster's Online Duramazwi

Ehe, mukumuka kwe muswe wenyoka yekare:

Muswe wadhiyabhorosi unoshanda mukuparara kwenyika yeKatorike. Rima raSatani rakapinda ndokupararira muChechi yeKaturike kunyangwe kusvika kumusangano waro. Kutsauka pakutenda, kurasikirwa kwekutenda, kuri kupararira pasi rese uye kusvika kumatunhu akakwirira mukati meChechi. -POPE PAUL VI, Kero pamakore makumi matanhatu emakore eFatima Apparitions, Gumiguru 13, 1977

Kubata pamuviri ndiye mumiriri wekutanga we "nyeredzi yakadonha" - ndiko kuti, vafundisi vakawa uye vafundisi vakaramba dzidziso dzeChechi dzetsika. Bhawa raPetro, Chechi, yakafanana…

… Igwa rava kuda kunyura, igwa richipinda nemvura pamativi ese. -Cardinal Ratzinger (PAPA BENEDICT XVI), Kurume 24, 2005, Chishanu Chakanaka kufungisisa nezveKutadza kwechitatu kwaKristu

Ndakasangana nevapristi vanoverengeka vanobva kumatunhu akasiyana siyana eUnited States vanofungidzira izvozvo pamusoro pe 50 muzana kwevamwe vavanodzidzisa navo "ngochani" -vazhinji vanorarama hupenyu hweungochani. Mumwe mupristi akarondedzera kumanikidzwa kwaakaita kukiya musuwo wake husiku. Mumwe akandiudza kuti varume vaviri vakapinda sei mumba make kuti "vafambe" - asi vakashanduka vachena kunge zvipoko pavakatarisa pamufananidzo wake weMukadzi Wedu weFatima. Vakaenda, uye havana kuzombomunetsa zvakare. Mumwe akaunzwa pamberi pevadzidzi vake pachikoro chekudzidzisa vamwe paakachema-chema nezve "kurohwa" nevamwe vake vadzidzisi. Asi vakabvunza iye sei he anga
kuvenga ngochani. ” Vamwe vafundisi vakandiudza kuti kutendeka kwavo kuMagisterium ndicho chikonzero chavaida haana vakapedza kudzidza, uye kuti vamwe vavanoshanda navo havana kurarama nekuda kwekuteerera kwavo kuna Baba Vatsvene. Izvi zvingava sei?!

Vavengi varo vane manomano vakaputira Chechi, Muroora weGwayana Rakachena, neshungu, vakamudiridza negavakava; Vakaisa maoko avo pamusoro pezvinhu zvaro zvinodikanwa. Iko Kuona kwaPeter Akaropafadzwa uye Sachigaro weChokwadi kwakagadzirirwa chiedza chemamwe marudzi, ndipo pavakaisa chigaro chinosemesa huipi hwavo, kuitira kuti Mufundisi varohwe, vagonewo kuparadzira boka. —PAPA LEO XIII, Kunamata Kunze, 1888 AD; kubva ku Roman Raccolta yaJuly 23, 1889

Kune nzou mumba yekutandarira, uye zita rayo nderekuti Gavakava… uye Kusawirirana ihanzvadzi yake mapatya.

Ndakave nemumwe muono wekutambudzika kukuru… Zvinoita kwandiri sekunge mvumo yaikumbirwa kuvafundisi vaisakwanisa kupihwa. Ndakaona vapristi vakuru vakawanda, kunyanya mumwe chete, aichema zvinorwadza. Vadiki vashoma vaichemawo… Zvakaita sekunge vanhu vari kutsemuka kuita mapoka maviri. —Akakomborerwa Anne Catherine Emmerich (1774-1824); Hupenyu neZvakazarurwa zvaAnn Catherine Emmerich; meseji kubva Kubvumbi 12, 1820.

 

KUKohwa ZVAKADYarwa

Iko kubvuma kwekudzivirira nhumbu ndiko yakatungamira uye inoramba ichikurudzira a chaiyo "Gavakava" mumvura yedu. Zvidzidzo zviri kutanga kuratidza kuti mahormone kubva pakubata pamuviri ari kudzoka mumvura. Mhedzisiro yacho inotyisa. Mune zvimwe zviitiko, senge mumakungwa makuru eCanada kana kuColorado Boulder Creek, hove dzechirume dzakatanga kuchinja bonde uye huwandu hwadzo hwakadzikira zvakanyanya. Yakave yakateedzerwa kuti estrogen-Hormone yechikadzi inowanikwa mumakemikari ekudzivirira mukanwa kana zvigamba zvekuberekwa.

Ndicho chinhu chekutanga chandakaona saenzi chakandityisa chaizvo. Chinhu chimwe chete kuuraya rwizi. Icho chimwe chinhu kuuraya zvakasikwa. Kana iwe uchikanganisa pamwe nehuremu hwehomoni munharaunda yako yemumvura, urikuenda zvakadzika pasi. Uri kupokana nemafambiro anoita hupenyu. - Nyanzvi yezvinhu zvipenyu John Woodling, Catholic Online , August 29, 2007

Zvakare, sekutaura kwemunyori weevhangeri, Julio Severo, kudzivirira nhumbu kunoguma ne "kubvisa nhumbu kudiki":

...vatyairi vava madhipatimendi ehupenyu hwakaparadzwa. Mazana emamiriyoni evakadzi vanoshandisa mapiritsi nemimwe michina yekudzivirira kubereka iyo inokonzeresa kubvisa nhumbu kudiki uko kunoguma kwazara muzvimbuzi, uyezve kupinda munzizi. -Julio Severo, chinyorwa "Nzizi dzeRopa", Zvita 17, 2008, LifeSiteNews.com

Mvura yatinobika nayo, tinogeza mukati, tinonwa, yakasvibiswa neropa revanhu ava vakaurayiwa. Kune nzou mumba yekutandarira, uye zita rayo nderekuti Gavakava.

Ndiani angatadza kuona kuti nzanga iriko panguva ino, kupfuura zera ripi zvaro rapfuura, iri kutambura nechirwere chinotyisa uye chakadzika midzi icho, chiri kukura zuva rega rega nekudya mukati mayo mukati, chiri kuchikwevera kuruparadziko? —POPI PIUS X, Encyclical E Supremi, N. 2

 

NGUVA DZEShungu

Usasvibisa nyika yaunogara, nekuti ropa rinosvibisa nyika, uye hakuna kuyananiswa kunogona kuitirwa ivhu neropa rakadeurirwamo, kunze kweropa remunhu akaridurura. (Numeri 35:33)

Zvakandiomera kunyora zvinhu izvi. Ndingatoda kukanda tsoka dzangu kumusoro, kuverenga inoverengeka, uye kunyepedzera kuti zvese zviri pasi pano zvichaenda sezvazvinogara zvichiita. Dambudziko nderekuti, mune nzou mumba yekutandarira. Ini handigone nehana yakanaka kunyepedzera kuti haipo. Ndove yakaunganidzwa kumusoro, munhuwi wekusateerera uri kwese kwese, uye kukuvara kweramangwana revana vedu hakugadzirisike, kunze kwekupindira kwakananga kubva kumusoro.

Yambiro mumoyo mangu yakajeka nezvechiridzwa chinouya chekunatsa (ona Iwairo reBakatwa).

Hondo iri kuuya kumahombekombe eAmerica.

Zvakajeka, zvakajeka, kuti nyika yekuMadokero haina chinangwa chekutendeuka pamhosva yekubvisa nhumbu, kunyangwe paine humbowo hwesainzi, hwehupenyu, hwetsika, uye hwekuona kwehunhu, hunhu, uye chiremerera chevacheche. Ndihwo hutsinye hwakanyanya, hune humbimbindoga, nehutsinye hwemaitiro enzira dzipi nedzipi dzebudiriro munhoroondo yakaipa kwazvo yevanhu (ona Iye Fetus Munhu uye Chokwadi Chakaoma - Chikamu V).

Ive nekuchenjerera, kunyanya kana zvese zvikaita senge zvine rugare uye zvakadzikama. Russia inogona kuita nenzira inoshamisira, pausingatombozvifungidzira… ruramisiro [yaMwari] ichatanga muVenezuela. - Mushandi waMwari Maria Esperanza, Bhiriji reKudenga: Kubvunzurudza na Maria Esperanza weBetania, Michael H. Brown, peji. 73, 171

nekuti Mwari anotida, hana dzedu dzinofanirwa kuzunzwa zvine chisimba. Pasati pave neChiedza cheHana, isu tisati tagadzirira kutarisa kumusoro, tinofanirwa kuunzwa kumabvi edu, sezvakaita Mwanakomana Akarasika aisazofunga kudzoka kumba kusvikira kuzvikudza kwake kwapwanywa.

Uye ngatiregei kuti ndiMwari vari kutiranga nenzira iyi; pane zvinopesana vanhu pachavo vari kuzvigadzirira yavo kurangwa. Mune mutsa wake Mwari anotinyevera uye anotidaidza munzira kwayo, nepo tichiremekedza rusununguko rwaakatipa; saka vanhu vane basa. —Sr. Lucia, mumwe wevanoona Fatima, mutsamba kuna Baba Vatsvene, Chivabvu 12, 1982. 

 

KUTONGWA KWENGONI

Kuvava kweGavakava kwasvika pamuromo waIshe:

Nekuti unodziya, haupisi kana kutonhora, ndichakusvisvina mumuromo mangu. (Zvak. 3:16)

Kana Ishe vakasvipa chidimbu cheChechi yake kubva mumuromo make - ndokuti, inobvisa kuchengetedzwa Kwake naMwariHazvisi nekuti haatide. Ndizvozvo chaizvo nekuti Anotida:

Kana musingarangwi sezvakagovanwa navose, hamuzi vanakomana asi vana vasine tsitsi,… anorangwa naShe; anozvambura mwanakomana wose waanobvuma. (VaH. 12: 6,8, XNUMX)

In Chaos, Tsitsi dzichauya…

Efuremu haasi mwanakomana wangu unodikamwa here, iye mwanakomana wandinofarira? Kazhinji pandinomutyisidzira, ndinoramba ndichimuyeuka zvakanaka; Moyo wangu unomutsvakira, ndinofanira kumunzwira tsitsi, ndizvo zvinotaura Jehovha. (Jeremiah 31: 18-20)

… Nekuti nzou iri mumba yekutandarira inoda kufumurwa. Gavakava rinoda kudzurwa. Chepfu inoda kutorwa kuti Mvura Mhenyu ikwanise kuyerera zvakare.

Zvandinoda kutaura ndezvekuti: Zvakwana zvakakwana! Zvakanyanya sei isu tese zvatinogona kutora? Kufanana newe, moyo wangu wakaputsika, pfungwa dzangu dzakavhiringidzika, muviri wangu unorwadza uye ndapinda mukati nekubuda mumanzwiro akasiyana siyana kunyanya kunyadziswa nekushungurudzika, kutya uye kuora mwoyo, pamwe nepfungwa yekuva munjodzi, uye nehurombo hukuru hwemweya . Ndakachema uye ini chinyararire ndakaridza mhere, uye pamwe ndiwo waive munamato wangu kuna Mwari: Sei Ishe? Izvi zvinorevei? Chii chauri kubvunza kwandiri uye nezvevapristi vangu? Chii chaunoda kuwona chichiitika pakati pevanhu vako? Ino inguva yekucheneswa here kana kuti hachisi chimwe chinhu kunze kwekuparadza? Vanhu vari kuzomira kutenda here, vanhu vakatendeka vanorega kuve vanhu vekutenda? Ishe, chii chamuri kukumbira kwatiri uye tingaite sei kuti zviitike? -Abhishopi mukuru Anthony Mancini, Halifax, NS, mukupindura kusungwa kwemumwe bishopu aine zvidhori zvevana; Tsamba kuRoman Catholic Akatendeka weNova Scotia, Gumiguru 2, 2009

 

RELATED KUVERENGA:

Gavakava uye Kuvimbika

Gavakava… nyeredzi chaiyo inodonha? Maona Kutongwa Kwemakore Manomwe - Chikamu VII uye Chikamu XI

Mukuru Culling

Kushuva kweiye Asati Aberekwa

Uchenjeri uye Kutendeuka kweChaos

Ngoni Mumisangano

Zvepabonde Zvevanhu uye Rusununguko

  

Kutenda nerudo rwako, minamato, uye rutsigiro!

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, ZVIRATIDZO.

Comments dzakavharika.