Waidiwa

 

IN pakamuka pontificate aibuda, ane rudo, uye kunyange achimukira weSt. John Paul II, Cardinal Joseph Ratzinger akakandwa pasi pemumvuri wakareba paakatora chigaro chaPetro. Asi chii chaizokurumidza kuratidza hupontifita waBenedict XVI kwaisazove kunakidza kwake kana kuseka, hunhu hwake kana simba - zvirokwazvo, aive akanyarara, akanyarara, akada kunetsa paruzhinji. Asi, yaizova dzidziso yake yebhaibheri isingazununguki uye yepragmatic panguva iyo Barque yaPeter yakanga ichirwiswa kubva mukati nekunze. Kwaizova maonero ake akajeka uye echiporofita enguva dzedu aiita seanobvisa mhute pamberi peuta hweChikepe Chikuru ichi; uye yaizova dzidziso yairatidza nguva nenguva, mushure memakore 2000 emvura zhinji ine madutu, kuti mashoko aJesu ivimbiso isingazununguki:

Ndinokuudza, ndiwe Peter, uye paruware urwu ndichavaka kereke yangu, uye masimba erufu haangaikundi. (Mat. 16:18)

Baba vaBenedict havana kuzunungusa nyika zvichida sevakamutangira. Asi, hupapa hwake huchayeukwa nokuda kweidi nyika haina kuizunguza

Kutaura zvazviri, kutendeka nekuvimbika kwaCardinal Ratzinger kwakanga kuri kwengano panguva yaakava papa muna 2005. Ndinorangarira mudzimai wangu achipinda muimba yokurara mandakanga ndichakarara, achindimutsa nenhau dzandakanga ndisingatarisiri mangwanani iwayo aApril: “Kadhinari Ratzinger achangobva kusarudzwa kuva Papa!” Ndakatendeudza kumeso kwangu kuita mutsago ndokuchema nemufaro - an asingatsananguriki mufaro wakagara kwemazuva matatu. Kunzwa kwakadzvinyirira kwaive kwekuti Chechi yaive ichiwedzerwa kuwedzera kwenyasha nedziviriro. Chokwadi, takaitirwa makore masere ekudzika kwakanaka, evhangeri uye chiporofita kubva kuna Benedict XVI.

Muna 2006, ndakakokwa kuzoimba Rwiyo rweKarol kuVatican mukupemberera hupenyu hwaJohn Paul II. Benedict XVI aifanirwa kunge aripo, asi zvaakataura pamusoro peIslam zvakatenderedza mapfumo pasi pasi rose zvinogona kuisa hupenyu hwake munjodzi. Haana kuuya. Asi chiitiko ichocho chakaguma nekusangana kusingatarisirwi naBenedict XVI zuva rakatevera chairo apo ndakakwanisa kuisa rwiyo rwangu mumaoko ake. Mhinduro yake yakaratidza kuti anofanira kunge akatarisa kupemberera kwemanheru acho paterevhizheni. Zvinoshamisa uye zvinokatyamadza kuve pamberi pemutsivi weSt. Peter… uye zvakadaro, kuchinjana kwaisatarisirwa kwaive kwemunhu (verenga Zuva reNyasha).

Nguva dzanga dzapfuura, ndakange ndaona achipinda muhoro achiimba kwevafambi uye, asinganzwisisike kugamuchirwa kwemutambi werock, akadzungaira achikwira nzira nekuzvininipisa kusingakanganwike uye kugadzikana - uye nekusagadzikana kwengano kwaitaura nezvemurume akasununguka pakati. mabhuku ehuzivi kupfuura vanoyemura vanotubuka. Asi rudo rwake uye kuzvipira kwake kune imwe neimwe haana wanga uri mubvunzo.

Zvisinei, musi waKukadzi 10, 2013, ndakagara ndakanyarara ndichingoteerera Pope Benedict achizivisa kuti achasiya basa reupapa. Kwemavhiki maviri aitevera, Ishe vakataura “shoko razvino” rakasimba uye rinoramba riri mumwoyo mangu (masvondo ndisati ndanzwa zita rokuti Cardinal Jorge Bergoglio kekutanga):

Iwe zvino wave kupinda munguva dzine njodzi uye dzinovhiringidza.

Iro izwi rakazadzikiswa pamatanho mazhinji, zvekuti ini ndakanyora zvakaenzana nemabhuku akati wandei pano kuti ndifambe mumvura iri kuramba ichinyengera yeDutu Guru iro rakaunzwa pasirese. Asi pano zvakare, iwo mazwi chaiwo nedzidziso dzaBenedict dzakashanda sechiedza muDutu, chiratidzo chechokwadi chechiporofita uye chinobatirira kuIzwi Zvino uye nevamwe vasingaverengeki vaapostora veKatorike pasi rese (semuenzaniso. Kupotsa Mharidzo… yeMuporofita wechiPapa uye PaEvha).

Chinhu chokutanga chokutanga choMutsivi waPetro chakaiswa naShe muMupanda Wepamusoro nenzira yakajeka zvikurusa yamashoko: “Iwe…Lk 22:32). Petro pachake akaronga izvi zvinokosha patsva muTsamba yake yokutanga: “Garai makagadzirira kuzvidavirira kune chero munhu anokushevedzai pamusoro petariro iri mamuri” (1 Pet 3:15). Mumazuva edu, apo munzvimbo dzakakura dzepasi kutenda kuri mukati Ngozi yokufa semurazvo womoto usisina huni, chinonyanya kukosha ndechekuita kuti Mwari avepo munyika ino uye kuratidza varume nevakadzi nzira yekuenda kuna Mwari. Kwete mwari upi zvake, asi Mwari wakataura paSinai; kuna Mwari uyo watinoziva chiso chake murudo runomanikidza “kusvika kumagumo” (cf. Jn 13:1) – muna Jesu Kristu, akarovererwa uye akamuka. Dambudziko chairo panguva ino yenhorondo yedu nderekuti Mwari ari kunyangarika kubva mujinga memunhu, uye, nekudzima kwechiedza chinobva kuna Mwari, vanhu vari kurasikirwa nemabhero avo, nezvinoparadza zvinoramba zvichionekwa.Kutungamirira varume nevakadzi kuna Mwari. , kuna Mwari anotaura muBhaibheri: ichi ndicho chinonyanya kukosha uye chinonyanya kukosha cheChechi uye cheMutsivi waPetro panguva ino. -Tsamba yeHutsvene Hwake Papa Benedict XVI kune Vese Mabhishopi eNyika, Kurume 10, 2009; v Vatican.va

Zvakadaro, kunyangwe nguva dzekutenda kukuru, nekusuwa, nekuda kwapapa akatendeka akadaro - kana remangwana rekusava nechokwadi - hazvifanire kukanganisa kutenda kwedu muna Jesu. Ndiye anovaka Chechi, “Kereke Yangu,” akadaro. 

Patinoona izvi mune zvakaitika, hatisi kupemberera vanhu asi kurumbidza Ishe, uyo asingasiye Kereke uye aida kuratidza kuti ndiye dombo kubudikidza naPeter, dombo diki rekugumbusa: "nyama neropa" kwete kuponesa, asi Ishe vanoponesa kuburikidza neavo vari nyama neropa. Kuramba ichi chokwadi hakusi kuwedzera kwekutenda, kwete kuwedzera kwekuzvininipisa, asi kudzikira kubva kuzvininipisa kunoziva Mwari sezvaari. Naizvozvo vimbiso yaPetrine nemamiriro ayo enhoroondo muRome anoramba ari pakadzika zvakadzama vavariro yemufaro; masimba egehena haingakundi... -Cardinal Ratzinger (Pope Benedict XVI), Inodaidzwa kuKudya, Kunzwisisa Chechi Nhasi, Ignatius Dhinda, p. 73-74

Izvi zvakatsinhirwa mutsivi waBenedict:

Mauto mazhinji akaedza, uye achiri kuita, kuparadza Chechi, kunze nemukati, asi iwo pachawo anoparadzwa uye Chechi inoramba iri mhenyu uye ichibereka zvibereko… Inoramba yakasimba zvisingatsananguriki… humambo, vanhu, tsika nemagariro, nyika, mazano, masimba apfuura, asi Chechi, yakavakirwa pana Kristu, zvisinei nedutu rakawanda uye zvivi zvedu zvakawanda, inoramba yakatendeka kusvika pakutenda kunoratidzwa mukushandira; nekuti Chechi haisi yevanapopi, mabhishopi, vapirisita, kana vanhuwo zvavo vakatendeka; Chechi panguva yega yega ndeyaKristu chete. —POPA FRANCIS, Homily, Chikumi 29, 2015 www.neworleansxmedia.com

Ndine chokwadi chekuti iri ndiro shoko risingaperi iro Benedict angada kuti tinamatire kwariri, zvisinei nekuti mazuva edu achave madutu zvakadii. Vanapapa nevabereki, vana vedu nevaroorani vedu, shamwari dzedu nevatinoziva vachauya vachipfuura… asi Jesu aneni zvino, parutivi pangu, uye icho chivimbiso chechokwadi sechinhu chose chaAkataura kuna Petro. 

Tarirai, ndinemwi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika; (Mt 28:20)

Apo amai vangu vakafa makore anoverengeka apfuura, ndaingova namakore 35 bedzi, ivo vaiva namakore 62. Manzwiro akamwe kamwe okusiiwa akanga akajeka, anovhiringidza. Zvichida vamwe venyu vanganzwa seizvi nhasi - vakasiiwa zvishoma muna Amai Chechi nekudzimwa kweimwe yemurazvo wakajeka zvikuru muzana rino remakore. Asi pano, zvakare, Jesu anopindura:

Ko mai vangakanganwa mucheche wavo, vangasava netsitsi nomwana wechizvaro chavo here? Kunyange akakanganwa, handifi ndakakukanganwa. Tarirai, ndakakunyora pazvanza zvangu… (Isaya 49:15-16).

Mushure mezvose, Benedict XVI haana kuenda. Ari pedyo nesu zvino kupfuura kare muMuviri Mumwe, wakavanzika waKristu.

 

Hatigoni kuvanza chokwadi ichocho
makore akawanda anotyisa ari kuungana mujengachenga.
Hatifaniri, zvisinei, kuora mwoyo,
asi, tinofanira kuchengeta murazvo wetariro
vapenyu mumoyo yedu…
 

—PAPA BENEDICT XVI, Catholic News Agency,
January 15th, 2009

 

 

 

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, KUTENDA NENZIRA uye tagged .