Nhau Dzako dzekuporesa

IT chave chikomborero chaicho kufamba newe mavhiki maviri apfuura emutambo Healing Retreat. Pane zvakawanda zvakanaka zvapupu zvandinoda kugoverana newe pazasi. Kumagumo kune rwiyo rwekutenda kuna Amai Vedu Vakaropafadzwa nekureverera kwavo nerudo kune mumwe nemumwe wenyu panguva yekuzorora iyi.

Nekuti mupomeri wehama dzedu wakaraswa;
anovapomera pamberi paMwari wedu masikati nousiku.
Vakamukunda neropa reGwayana
uye neshoko reuchapupu hwavo...
(Zvak. 12: 10-11)

Nhau Dzako dzekuporesa

Maka, ndinoda kukutendai nekudzoka kunoshamisa kwandati ndambotora. Ndakaona kusaregerera kwainge kwakavanda mukati memoyo wangu… Maita basa, maita basa, iri parera remutengo mukuru. Mwari akukomborere. Hushumiri hwenyu hwave chikomborero chaicho munyika ino ine nyonganyonga yatiri kurarama mairi. 

Nicole P., Zenon Park, Saskatchewan

Kudzokera kumashure kwakandishamisa… Kugara ndichirwiswa nemhosva yekutadza kwangu uye kusindimara nekuzvikudza. Kuteerera dhiyabhorosi sezvaunotaura. Kudzoka kwenyu kwandisunungura kubva pamhosva iyi uye zvikero zvakadonha pameso angu ndichiverenga mameseji enyu. Ndiri kuona zvakajeka iye zvino kudada kwangu uye kusaziva kwangu. Parwendo urwu chipo chikuru chave cheCHOKWADI… Kudzokera kumashure uku kwave danho hombe kwandiri parwendo rwangu rwekuenda kumba, hapana chimwe chandinoda kunze kwekupfeka zvakanaka zvekuuya kumba uye ndinotenda zvikuru nerubatsiro rwenyu.

Kathy

Ndinokutendai nekudzokera shure uku, rave riri chikomborero kwandiri panguva yakafanira, richindiunza mukutambudzika, kutya, kusuwa, nekurwadziwa, pakuporeswa nekusimbiswa kutsva. 

Judy Bouffard, Spruce Grove, AB

Kune avo vane mhuri diki uye vasingakwanise kuenda pazororo rekupera kwesvondo, iyi inzira yakanaka yepamhepo sezvo vazhinji vedu tichiwanzowana awa pazuva rekupedza naKristu mumunamato nekufungisisa… ndakadaro. ndinofara kuti ndakatora nguva yekunamata, kufungisisa, kuchema uye kuimba pamwe chete naMark kwemavhiki mashoma apfuura. Kurudziro yakadii yaanoramba ari, parwendo rwangu rwekutenda.

Rick B.

Kutenda kwakadaro nekudzokera kwako! Izvi zviri kukura zuva nezuva. Maka kuti masunungura nhapwa. Unofanira kuziva kuti mashoko ako anonyatsobva kuMweya Mutsvene… Handikwanise kutaura rutendo rwangu.

Kathy A.

Ndakasangana nezvakawanda mukuona kwekudzokera shure, misangano yezvemweya, zvidzidzo zvebhaibheri, uye nzendo dzekuenda kunzvimbo tsvene. Kudzokera kumashure uku kunoisa zvese izvi zvakaitika zvekare zvemweya muhurongwa uye maonero andaida panguva ino. Ndinokutendai nekuva Akatendeka pakudana kwenyu kubva kuna Jehovha.

Donna W.

Izvi ndizvo zvese zvinofanirwa kuve kudzoka kwekupora. Ndakasangana kana kuziva uye ndakatodzidzira akawanda ekuporesa makona uye maturusi amakagovana nesu kare, asi zvakadaro, kudzoka uku kwaive KWAKAKANYANYA, uye kune simba, rinenge zuva rega rega rakaunza chimwe chinhu chakadzama kwandiri. Mwari vari kuporesa maronda angu akadzika, vachindidzorera hudiki hwangu, vachivandudza kunzwisisa kwangu kwechivi uye zvandiri uye ndisiri (zvakakwana), uye kuti zvese zvakanaka sei, uye pakupedzisira kuporesa mufananidzo wangu waBaba, wakaputsika nerufu rwemunhu. mubereki ndichiri mwana, uye maronda ehudiki. Mwari vaimboita sevasipo, sekunge ndaisambovawana - uye ndisina kuchengeteka, sekunge ndaisawana kuchengeteka, kana nyaradzo pandaida. Mwari akandiunza kuchechi inoshamisa uko kukosha kwepakati moyo waBaba uye kuti, kana tichinetseka, isu tinongoda chete kudzokera mumaoko Ake, kugara pamakumbo Ake nezvimwe, Uye kunyangwe ndainyatsoona kuti sei. kukuvadzwa kwangu kwakanga kuchikanganisa Mwari nokuda kwangu, handina kukwanisa kupfuura chivharo ichocho, uye Zuva regumi nembiri rakanga riri kechipiri randakambokwanisa kuwana nzvimbo iyoyo mumaoko Ake, uye keKUTANGA kwandakakwanisa KUGARA ipapo, hapana kurwadziwa uye hapana kutya! 

Zvawatsanangura pamusoro pekwakabva marwadzo edu, kuti kunobva sei kwatiri kwete kuna Mwari, ukuwo Mwari murudo vanoita zvese zvavanogona kutinunura kubva kumaronda iwayo nehunyengeri, yaive PROFOUND SHIFT. Sezvikero zvakadonha uye ndakazoona zvese muchiedza cheChokwadi. Zvakachinja zvese kwandiri. Ndinonzwa sekunge ndinogona pakupedzisira kuwana kuchengeteka muna Mwari zvakare, kuswedera pedyo, nokuti zvipingamupinyi zvaenda. Ndinokutendai Mweya Mutsvene, uye maita Maka!

kusazivikanwa

Maka, uku kwave kuri kudzoka kunosimudzira kwandati ndambopfuura uye ndakaenda kwakati wandei. Mimhanzi yako yakawedzera zvakanyanya pakudzokera. Ndatenda iwe uchigovana nezvematambudziko ako pachako muhupenyu sezvo zvakandibatsira kuti ndibatanidze zvirinani kune zvinyorwa zvako. Iwe zvechokwadi une moyo wakanaka uye ndakakomborerwa zvikuru nechipo chako chekunyora nekugovana nemumwe nemumwe wedu. Ndinoona kuchinja kukuru mumwoyo mangu panyaya yekutambura. I quote: Unogona kutambura naMwari KANA kutambura pasina Iye. JESU, NDINOVIMBA NEWE!

Pam W.

Ndinotenda kuve chikamu cheiyi online retreat, kunyangwe ndakaitanga kunonoka. Ishe vari kutaura zvechokwadi, uye kutaura chokwadi vari kushandisa zviroto kwandiri. Ndakava nezvimwe zviroto zvakasiyana-siyana izvo zvandiri kunyora pasi mujenari rangu kuti ndiwedzere nzwisiso apo pandinoenderera mberi nemunamato. Ndakakwanisawo kufunga nezvemamwe mamiriro ehupenyu hwangu andakanga ndambofuratira. Ndinokutendai zvikuru, Mwari wangu rambai muchikomborera ushumiri hwenyu.

Rose

Ndinokutendai nekupa iyi retreat. Zvave zvichikurudzira zvikuru. Ndagara ndichinzwa ndine hukama hwakanaka naBaba vangu Vekudenga nekuda kwehukama hwakanaka nababa vangu vepasi. Asi kuburikidza nekudzoka uku ndakadzidza nezverudo rukuru rwaBaba rwavanondiitira. Mumhanzi wako wakawedzera zvakawandisa pakudzokera uku. Kwaiporesa zvikuru uye kuchikurudzira. 

Mweya unowanzoita kuti ndicheme uye ndinochema zviri nyore… dzimwe nguva nemarwadzo/kuporeswa asi kazhinji misodzi yerufaro. Kakawanda kuburikidza nekudzokera kumashure uku ndakanzwa misodzi ichiyerera mandiri asi hapana akauya kumberi kusvika zuva rekupedzisira rekuzorora. Uye vakauya nemurwiyo rwekupedzisira, Maona, Maona…. ndima, “Ndakakudana nezita rako, uri Wangu, ndichakuudza ndadzokororazve, nguva nenguva. Ndima iyoyo yakapinda muMweya wangu nokuti ndakasangana naAri achindidaidza nezita kazhinji, nguva nenguva, nguva nenguva. Handineti nazvo. Ndinozvimirira. Ndine nzara nazvo. Anondidaidza kuti mboni yeziso rake nguva nenguva. Zvinofadza zvikuru kuziva rudo rwake. Ndinokutendai zvakare Maka. Ndafarira maminetsi ese ekudzoka uku uye ndichaimba nezve Kubwinya kwaMwari

Sherry

Mangwanani ano — Pentekosti — ndakaerekana ndave neruzivo rwakasimba… Ndakagara ipapo mangwanani ano kamwe kamwe zvidimbu zvehupenyu hwangu zvakawira pamwe chete uye ndikaziva kuti zvirokwazvo Mweya Mutsvene wagara uneni nesimba, ndanga ndisingazive kuti aive ani… Ndatenda. zvekuve chimwe chezvishandiso Zvaaishandisa kundibatsira kuziva hunhu hwangu chaihwo

E.

Rumbidzai Mwari mupfuure nepfuti!!! Ndinokutendai zvakare Mako nekutitungamira, izvi zvangove zvakadaro, saka, zvakanaka kwazvo, zvinosimudzira uye zvinoporesa.

MW

Sezvo ndave nenguva ndichinetsekana nenyaya dzekare uye neimwe nzira, kusazviregerera ini, ndakaona kudzoka kwacho kuve kwakadzama uye kunomutsa manzwiro. Kwanga kuri kusaremedza chaizvo, uye kuchiri kuita senzira yekurapa zvizere zvakapfuura, asi zvatanga nenzira yandaisaita kunge ndaikwanisa kuita. Ndakaenda kuchechi yedu yekunamatira zuva nezuva uye ikozvino ndinoda kuchengetedza tsika, sezvo yakamutsa zvakare hukama hwepamoyo hwandakanga ndiinahwo naIshe naAmai Maria hwakarasika munzira, uye ndidzo nyasha huru dzandaigona kuwana, zvinoreva zvose.

Ndatenda Mako nekuisa izvi pamwechete sezvawakaita, zvicharamba zvichishanda mune mumwe nemumwe wedu akatora nzira dzisingaverengeki nenyasha dzaIshe wedu neMuponesi naAmai Vake.

CL

Kudzokera kwako kwaive nesimba. Yakatipa mamiriro akanaka ekuongorora kwakasimba uye kwechokwadi kwekuziva. Wakaisa pfungwa parudo rukuru netsitsi dzaMwari. Zvakaita kuti ndione kuti Satani ane unyengeri hwekuita kuti tirambe takafunga nezvedu kuti tiore mwoyo nezvikanganiso zvedu panzvimbo pezvikomborero zvedu. Kuva nemwoyo unoonga kunoita kuti tirambe tichifunga nezvorudo rwaMwari. Rwiyo rwako rwekupedzisira, Ona Ona, rwakaunza misodzi mumaziso angu.

Judy. F.

Kudududza uku kwaive kwaGlorious. Amai vedu Vakaropafadzwa vandiswededza padyo neMOYO WAISHE WEDU. Ndinofanira kutaura vhiki yekutanga tsoka dzangu hadzina kubata pasi. Kuporeswa, hongu, kuporesa mumoyo mangu nemweya wangu. Ndakadzidza kuva nengoni kwandiri; Ndinoshuvira kuti hupenyu hwangu, muchato wangu, uve zvose kuna BABA VEDU VAKUDZWA vave chapupu chavo chetsitsi dzavo dzoUmwari kuti varatidze RUDO RWAVO.

Kevin C.

Ndaive mwana asingade. Kudzokera kumashure kwakandibatsira kuti ndipinde mukushungurudzika kwangu. Tinotenda Mwari wedu!

Jeanny S., Netherlands

Ndatenda, ndatenda, ndinokutendai zvikuru nekuda kwekuchinja kwehupenyu uku. Ndinonamata kuti ndirarame muchokwadi chayo, chiedza, rudo, rugare kwenguva yakanaka. Zvakandikomborera zvechokwadi… Saka mweya wangu wakasimudzwa.

Willa PL

Ndiri Mumwe Muzvinafundo muMechanical Engineering achidzidzisa muGoa, India… Ndakakura ndiine manzwiro ekukuvadzwa ekuti amai vangu vaifarira vanin’ina vangu (tiri vana vedu) saka kufunganya, kutya uye kungwarira zvakadzora hunhu hwangu kubvira ndichiri mudiki. Mwari vakandiropafadza newanano yakanaka mugore ra2007 uye ndakavandudza hunhu hwangu, asi pamakore makumi mashanu nerimwe ndinonzwa kusabudirira uye mari yangu inogara ichinetsa muhupenyu hwangu hwemakore makumi matatu asinganzwisisike… ndakakuvadzwa nevanin'ina vangu. , shamwari dzangu dzepedyo uye kuporeswa kwezvikamu zvemaronda kwaiva nerevo chaiyo. Muna Kristu ndakaisa vose vakandikuvadza. NDINOTENDA NEKUDZIDZA IYO. Pandakaverenga Zuva rechi51, misodzi yakayerera mumaziso angu...

Dr. Joe K.

Uku kudzoka kwekuporesa kwave kuchibatsira kwazvo pakukura kwangu pamweya uye kuporeswa. Ndaitarisira zuva nezuva kupedza awa imwe chete naShe. Ndakanyora mujenari rangu uye zvaishamisa kuti ndakanzwa kutungamirirwa neMweya Mutsvene. Ndinokutendai nemashoko enyu akanaka nenziyo. Zvakandiunza runyararo . Zvakada kuzvitsvagira nzvimbo dzandakanzwa kupera simba zvakanyanya uye misodzi yangu yakayerera. Asi zvakapa Mwari mukana waaida kuti andizadze nerudo rwake, urwo ndakaona kuti handaikwanisa kuda ndega. Asi kuvhura ini kurudo Rwake, zvinhu zvese zvinogoneka.

Judy

Kudzokera shure uku kwave kuri chikomborero! Ndakave nekuporeswa kwakawanda muhupenyu hwangu, kuporeswa kubva mukusiiwa muhuduku, pfungwa dzehudiki, kushungurudzwa kwenyama uye zvepabonde, uye zvakawanda zvezvinotyisa zvinoperekedza izvo zvinoshungurudza. Asi pese pandinosarudza kutora chikamu mune kumwe kupora kudzoka, ndinoona zvakadzika uye zvakanyanya kuporeswa kunofanira kuitwa. Kudzokera shure uku hakuna mutsauko. Ndinokutendai nekubatanidza mimhanzi yenyu yakanaka. Ndakanyanya kufarira "Mamuri Chete" kubva nhasi. Mwari ndiye dombo rangu nenhare yangu. Pasina iye hupenyu hwangu hwaizova marara. Asi nekuti Ari muhupenyu hwangu, idhaimondi riri mubishi rekutsemurwa kuita dombo rinokosha. Ndatenda nekudzoka uko kwabatsira zvakare kuita chimwe chekubvisa icho!  

Darlene D.

Ini chaizvo handina chekutarisira kubva mukudzokera uku, asi kuporeswa kwandakawana. 

Pandakagamuchira Chirairo Chitsvene Chekutanga, ndakagamuchira kadhi remunamato re“Little White Guest”. Ndinouda munamato iwoyo. Ndakanamata izvozvo muhupenyu hwangu. Jesu akashandisa munamato uya wekudzokera shure… Kuti Jesu ashandise munamato wandinoda kutaura, wakandibata kumweya wangu. Jesu akashandisa munyengetero uyu panguva yose yokupotera. Uyu ndiwo munamato wavakashandisa kunditungamirira kuna Baba. Pazuva rechi12, ndinofungidzira kuti ndakauya kuna Baba katatu. First time was very slow, ndakatadza kutarisa chiso chavo, pandakasvika Baba vakabva vandimbundira ndokundibata. Kechipiri, ndakauya ndichifamba chaizvo. Ndakanyatsomutarisa. Maoko aive akatambanudzwa achinyemwerera. Kechitatu, ndakatomhanyira kwaari. Ndainge ndisisamutyi. Ndakamutarisa ndichibva ndawira mumbundiro yake. Haa, akandibata zvakasimba. Zvino, ndakanzwa kuti Jesu neMweya Mutsvene vakabatana mukumbundikira kwake. Munamato Mudiki Muenzi Wemuenzi haufe wakafanana kwandiri. Chichava chiyeuchidzo cherudo rwaJesu naBaba rwavanarwo kwandiri. Oo, ndinokutendai zvikuru nekuda kwekudzoka uku! Mwari akukomborere.

Pam W.

Handifunge kuti ndinokwanisa kunyora mitsara mishoma yekuti kudzoka uku kwakandibata sei. Ndakaona kuti hupenyu hwangu hwepamweya hwakanga hwambomira nekuda kwemaronda ekare. Kunyange zvazvo ndichipinda Misa yezuva nezuva, ndiine mutinhimira womunyengetero kuzuva rangu, kureurura nguva dzose, uye kuzvipira kukuru kuna Amai Vedu Vakaropafadzwa, ndakanga ndichitamburira. Ndaizvishora nguva dzose, uye ndiine kunzwisisa kwenhema kwerudo rwaMwari uye maonero aVanondiita. Pandakanga ndava nemakore 19, ndakaita chisarudzo chakaipa chaizvo chokuuraya mwana wangu. Zvakagara zvichindishungurudza kubva ipapo, asi pakangove pakudzoka kuKereke muna 2005 uye ndichireurura chitadzo changu ndipo pandakaona kuti chitadzo chekubvisa pamuviri chakanga chanditungamirira kune dzimwe nzvimbo dzine rima... Mweya Mutsvene panguva yeCovid akanditungamirira kuti ndireurure chitadzo chokubvisa pamuviri. zvakare, panguva ino ndichidurura mwoyo wangu kuna Mwari mukureurura. Zvakanga zvisina kuita sokuti chivi changu chakanga chisina kuregererwa—ndakanga ndisina kuzvikanganwira uye ndakanyatsozvidemba. Ndakachema zvekuti ndakatadza kuzvidzora. Mupristi akataura zvinhu zvakanaka kuti andinyaradze; ndiMwari vaitaura. Mwanasikana wangu aindinamatira (ndakanyatsoona kuti aive musikana). Asi mugore nehafu kubvira ipapo, ndakanga ndichiri kunzwa kusakodzera rudo rwaMwari kana kuti rudo rwakafanira nokuda kwangu. Kudzokera shure uku kwakachinja izvozvo. Handigoni kana kuzviisa mumashoko; Kunzwa kwerunyararo, rudo rusina magumo, uye, sezvamakataura nezvayo pakutanga mukudzokera, kugadzikana muganda rangu. Ndakaregererwa uye Baba vanondida; Ndinodiwa uye ndinoda zvose Zvaanazvo kwandiri… Mufananidzo wandakanga ndawana waJesu mumunyengetero mangwanani-ngwanani achindisimudzira ruoko kuti ndiuye, ndichinyemwerera, wakaguma nhasi nomumwe mufananidzo wake achindidhonzera pachipfuva chake ndokundimbundira, chitarisiko chechiso chake chorudo rwakachena nokugamuchirwa. Ndakabva ndatanga kuchema. Ndinonzwa kuvandudzwa uye padyo ne“kukwana” kupfuura zvandamboita.

CB

Ndakasunungurwa uye ndakagamuchira kuporeswa pamweya; kuporesa misodzi kuburikidza nemimhanzi inoporesa, magwaro ekuporesa uye zvese zvawakagovera. Ndinonzwa ndiine chivimbo chakanyanya pakuva icho chiedza murima.

Mary W.

Ndinotenda Jesu nekundisimbisa kuti nditore chikamu muKuporeswa kwenyu. I zvinodiwa izvi. Kusununguka uye kuvimbiswa kwandinonzwa kunoita kuti ndifare! 

Connie

Hakusi kupora kwakawanda chete kwaitika, asi ndakadzidza kuti madziro (nhare chaidzo) dzandakanga ndakaisa mukati memoyo wangu dzaitadzisa Mwari kushandisa chipo chaizobatsira kuporesa manzwiro evamwe… Nekuda kwezviitiko muhupenyu hwangu hwepakutanga uye zvakare mukati. mumakore angu okuyaruka, ndakazadza manzwiro angu ndisingazivi, ayo akadzama, zvokuti, kwemakore akawanda, ndakanga ndisingagoni kuchema. Kuzvidzivirira kwangu kwaive kutsiva manzwiro nekufunga uye kuongorora zvese! Mukudzoka kwazvino, ndakaporeswa pane zvishoma kutya asi kunyanya kutya kunyura mumanzwiro angu.

BK

Ndakafarira kuteerera mashoko enyu munziyo dzenyu. Vakandibata-bata chaizvo kunzwa kuti Mwari vanondida sei. Ndiri kuomerwa nemuviri uye kuneta chaiko asi mashoko enyu akandipa runyararo.

Karen G.

Handikwanise kukutendai zvakakwana nokuda kwekudzokera kunodiwa uku… Zuva 1 kunyangwe 4 rekudzoka uku rakaunza misodzi yakawanda, asi nezuva rechishanu, ndakachema rwizi pamusoro pehupenyu hwangu hwemakore makumi manomwe nemashanu. Mwari chete ndivo vanoziva kuporeswa kwandinoda. Ndinotenda kuti Vakanditumira mashoko aya kuburikidza nemumwe mweya kuti ndifungisise pamusoro pe“Michinjikwa yakanaka”… Ndinonamata kuti vese vakapinda mukudzoka kwenyu varopafadzwe nekuwanda kwerudo netsitsi dzaMwari.

MR

Waita Mark nekudzoka uku! Ndachema kwemazuva akawanda uye ndichiita kuti Mwari vazive manzwiro andinoita pamusoro pezvivi zvangu zvekare uye kuzvidemba kwangu. Nhasi ranga rakanaka nekuti ndinonyatsoziva kuti masakaramende anogona kutiporesa sei. Vakandiporesa kubvira pandakatanga kureurura nguva dzose uye Misa yezuva nezuva makore 21 apfuura. Mitoro yangu yakadonha kubva pandiri uye ndakanzwa runyararo rwagara neni.

Ruth M.

Mazuva ekutanga e5 ekudzoka kwekuporesa uku, ndakaenda nezvose zvawataura ndokuti tinyore pasi. Pakanga pasina chaishamisa. Day 6 kwandiri rakachinja zvese. Apo pandainamata kuMweya Mutsvene kuti undiratidze vanhu vose vehupenyu hwangu avo vandakanga ndisati ndaregerera, ndakatora bhuku rangu rekunyora uye ndikatanga kunyora pasi mazita… Ndakaramba ndichinyora mamwe mazita ndikaguma ndava nemapeji maviri akazara. Ndakashamiswa nazvo, zvokuti, pandakanyengetera kuna Jehovha nokuda kwomumwe nomumwe wavanhu ivavo, ndichivakanganwira uye ndichikumbira Jehovha kuti avakomborere, misodzi yakayerera pachiso changu. Ndakaziva kuti ndaifanira kuenda kunoreurura nezvazvo. Ndinoziva kuti Mwari vane tsitsi uye zvese zvinoitika, kana yave nguva yekuti zviitike, nekuti Mwari ndivo vanoziva zvakanyanya. Ndinotenda zvikuru nechiitiko ichi uye ndinonzwa kufara kukuru kubva pandakareurura. Mwari ngavarumbidzwe nekundiitira moyo murefu.

Rita K., Germany

Maka, kudzoka kune simba kwakadini uku! Ndakaverenga, kunyora, kunamata, kurangarira uye nekuteerera kuMweya Mutsvene achitaura kuburikidza nemashoko ako! Ndagamuchira kujeka uye kuporeswa! Tinokutendai nekutenda kwenyu kuna Ishe wedu nekupindura kudanwa Kwavo kuita kudzoka uku. Uri kurudziro yakadaro!

Lee A.

Ndinofanira kukutendai nekundibatsira mukudzoka uku kuti ndione kusaregerera uye ndave ndiri kwandiri uye nemunhu wese wandakasangana naye. Kana ndakuvadzwa nemumwe munhu, ndakabva ndangoisa madziro kuti ndisakuvara zvakare. Ndakaona kuti kuzviregerera kunodiwa sei kudzikisa madziro. Mwari vakataura neni panguva yese yekudzokera vachindisimbisa kuti vanondida uye vanondiregerera. Ini ndaida retreat iyi zvakanyanya. Ndaichema zuva nezuva, ndakaremerwa nerudo rwaMwari netsitsi kwandiri.

Judy

Ndatenda nekupa iyi retreat! Handina kuziva kuti kutsamwa kwandanga ndaita kwemakore matatu apfuura enyika ino. Ndakaona zuva rega rega ndichirega zvichiwedzera. Nhasi ndinonzwa ndakagadzikana zvachose. Zuva nezuva ndaitarira mberi kumimhanzi nemashoko anofadza, uye izvi ndizvo chaizvo zvandaida kuti ndinzwe zviri nani uye ndiri pedyo naMwari! 

Lisa B.

Ndatenda. Handina kumbonzwa Baba mukati mangu sezvandaita nhasi (Zuva 12).

cecile

Mwari vaida kupora mai nababa maronda akawedzera. Akasvika kupfuura izvi kuti andizivise manzwire Aanoita pamusoro pangu uye nezvimwe zvakawanda pamusoro pemishoni yangu mumazuva anotevera. Panyaya iyi… Anoda kuti ndive chapupu chinovimbika uye munhu asina mhosva kana kutya. Uku kwaive kuzorora kwakanaka uye kuzere nekushamisika.

Susan M.

Mashoko haakwanise kutsanangura kutenda kwangu kuHealing Retreat yamakaisa pamwechete. Dai ndaigona kusangana newe pachangu, ndaikubata ruoko ndokumbundikira. Asi sezvandisingakwanise, ndinogona chete kuti: Ndinokutendai kubva pamoyo wangu nekupindura kudaidzwa kwaIshe kuti ndiite kudzoka uku. Chakanga chiri chiitiko chinobaya mwoyo kwandiri, nemisodzi yakawanda apo ndakaziva kuti ndakaputsika sei, uye zvakawanda zvandisati ndadzidza. Kudzokera shure uku kwandidzidzisa kuterera izwi raIshe nenzira yakadzama, uye matorero ekunyora Navo mumunamato. Zvakandiratidzawo kuti ndakanga ndisina kunyatsobvuma kuti Mwari ndiBaba vangu. Ndagara ndichiziva kuti NdiBaba, asi handina kunyatsonzwisisa zvazvinoreva kwaAri kuva "Abba." Ndichine zvakawanda zvokudzidza, asi makanditungamirira pamatanho okutanga orwendo urwu, uye ndinovimba kuti Amai vedu vanodiwa vachanditungamirira kwasara.

Linnae

Chaive chiitiko chakanaka uye chine simba kwandiri. Kudzokera kwacho kwakanga kusina mutengo.

Terrence G.

J'ai commencé cette retraite une semaine avant de démissioner de mon travail. Cette rétraite m'a aider à tenir durant cette période de chômage mais le plus important a été la guerison des mes blessures d'enfance et d'adulte. La vidéo d'encouragement à mi-parcours m'as miraculeusement redonner l'envie de continuer. Les chants de Mark m'ont inspirés à mieux me comporter dans ma vie social et personnelle.

(Ndakatanga iyi retreat vhiki imwe ndisati ndasiya basa. Kurega basa uku kwakandibatsira kuti ndibatisise panguva iyi yekushaya basa, asi chinonyanya kukosha kwaiva kuporeswa kwemaronda angu ehuduku nevakuru. Vhidhiyo yepakati petemu yekurudziro yakandipa zvinoshamisa. chido chekuenderera mberi. Nziyo dzaMark dzakandikurudzira kuti ndizvibate zviri nani muhupenyu hwangu hwemagariro uye hwepachangu.)

IV

Kudzokera kumashure kwaishamisa sezvo Mwari vachishamisa. Ndakagamuchira makomborero akawanda uye kuporeswa. Mweya mupenyu muChechi inoera yeKatorike. Ndabatwa zvakanyanya nemimhanzi yenyu uye ndinoda kukutendai neShumiro yenyu.

Pauline C.

…Ndakaziva kuti Mweya Mutsvene wakanga wandituma kuno kuzororo rekupodzwa uku. Zvese zvakandivhiringa, my past inorwadza zvekuti ndakatadza kusiya chinhu chimwe chete, rudo. Rudo rwakandirwadza kubva pakuzvarwa nekufirwa nevabereki vangu. Kuma3 nehafu nekushaikwa kwevaindichengeta pamusha wenherera. Saka pandakanga ndava nemakore mana, ndakavharira mwoyo wangu kune vose vaindida. Rudo rwaireva kurwadziwa. Saka panga pava nekushaikwa mandiri uye ndakatsvaga rudo mune zvese, chikafu, doro, nyama uye nguva dzose kuora mwoyo mushure mekuora mwoyo, kurwadziwa mushure mekurwadziwa. Uye Jesu akauya kuzonditora, makore matanhatu apfuura. Uye rwaiva rudo pakutanga. Ndinoziva kuti ndiRudo asi handisi kuzvinzwa nekuti ndakavhara moyo wangu. Ndakachema kuna Mwari kurwadziwa kwangu nekusanzwa rudo rwake. Ndakatadza nekuti ndainge ndavhara moyo wangu. Ndaitya kutambura zvakare. Asi Jesu aida kuzvipira kuzere… Pakupera kwekudzokera shure uku, ndakakumbira Padre Pio kuti anditsvagire mureururi akanaka, aizoteerera. Uye hongu ndakaiwana, Mweya Mutsvene naPadre Pio vakazvichengeta. Vagara varipo… Ndakapindwa nemoto weMweya Mutsvene wandisingagone, handizivi kuti ndingatsanangura sei. Hakasi kekutanga, asi nhasi, moto uyu wapisa muviri wangu wose zvakare zuva rose uye miromo yangu haina kumira kutenderera, ichirumbidza Tiriniti Hutsvene nguva dzose… Ndinokutendai zvikuru nekudzoka uku, kwezuva rega rega (usiku hwega hwega) icho chaiva chipo chokufungisisa. Ndatenda nenziyo. Ndinokutendai nenguva yakashandiswa kugadzirira nekutumira zvese. Tinokutendai mhuri yenyu nekukubvumidzai kutigadzirira zororo iri.

Myriam

Ndinokutendai nekuzorora kwakanaka uku. Zvanga zvakaoma uye zvichigutsa. Ndiri kupinda kirasi yeTheology yeMuviri inonzi Fulfilled ndichishanda kuburikidza nekudzoka uku. Ndanamata kuti chipo chemisodzi chidzoke. Pandakanga ndava nemakore okuma30, baba vangu vakandiramba kwemakore matatu. Kudzokera shure uku kwakazondiunzira kuporeswa uye ruregerero rwechokwadi uye chipo changu chemisodzi chiri kushandiswa. Zvakandiratidza kuti ukama hwangu nababa vangu hwakakanganisa sei ukama hwangu nevanasikana vangu. Ndakatumira rwiyo rwakanaka rwamakaimba kumwanasikana wenyu kuvanasikana vangu, ndichinamata kuti ive mbeu ichashandiswa naMwari kuvaunza kumba. Handikwanisi kukutendai zvakakwana. Plan yangu ndeyekumirira mwedzi ndoita futi.

Tami B.

Ndinokutendai nekudzoka kunoshamisa kweMweya Mutsvene. Zvakanga zvakadzika kwandiri nekuda kwemimhanzi. Mashoko ako anofemerwa uye anobata moyo nenzira dzakanaka. Ndinotenda zvikuru.

Arlene M.

Ndinokutendai nekuzorora kwakanaka. Mumhanzi wacho wainakidza chose. Kuzvipira kwangu kweawa kazhinji kwaienda maawa 1 1/2. Ndakave neMweya Mutsvene aporesa muviri wangu munzvimbo dzakawanda uye ndinomutenda zuva nezuva. Ishe vakandituma kunzvimbo yako yekudzokera nekuti vari kundigadzirira hushumiri hutsva. Ndatenda.

Beverly C.

Fantastic retreat!! Akachema zvakanyanya, zvinoshamisa uye zvinokurudzira mimhanzi !! Zvikomborero Nezvikomborero! Kutenda Mwari uye kwauri Mako, wakatora nguva kutibatsira kuwedzera kutenda kwedu uye kudzoka mumaoko aMwari.

Maria C.

Ndafarira kudzoka kwako kwekuporesa! Ndanga ndiri parwendo rwangu rwekuporesa pamusoro pemakore ekupedzisira e2, uye zvose zvamanyora zvaiva simbiso kune zvandakanzwa mumunamato uye ruzivo!

Kate A.

Kudzokorora uku kwaidzidzisa, kurudziro uye kunokanganisa! Ndinotenda Mako nekugovana uye Mwari wedu uye Baba nekuda kwe 'zvipo' zvese zvinouya nazvo… Kudzokera shure uku kunotiyeuchidza kuti kutendeuka inzira yehupenyu hwese uye tinofanira kudzidza kuregerera nekuzvida isu pachedu sezvinoita Mwari kuti tide uye tide. regererai vamwe. Ndakaona pandichiri kuda kuporeswa kuburikidza nekudzoka kwakanaka uku uye pakupedzisira ndakanzwa rudo rwaMwari, tsitsi nekuregerera.

mambakwedza

Deo Gratias/ Ndinotenda Mwari nekudzoka kune simba uku. Ndanga ndichikuteverai kwenguva yakareba. Kudzokera shure uku ndiko kutumwa naMwari munguva dzakaoma dzatiri kurarama madziri. 

Charlene

Pa82 ndiri kupora kubva pakurambana kune ngozi uye kunoparadza muna Kubvumbi. Ndapota ziva kuti kudzoka kwako kwakanaka chave chipo chikuru chekuporesa, tariro nerunyararo izvo zvandinotenda Mwari newe!

NP

Mhoro Maka, ndiri kungotumira email (kubva kuAustralia) kuti ndikuzivise kuti ndanga ndichidzokera zuva rega rega. Zvave zvichifadza, zuva rimwe nerimwe zvichindiunzira chimwe chinhu chokufunga nezvacho, kunyengetera pamusoro pacho, uye kuisa mumwoyo.

Anne O.

Ndiri pazuva rechi13 uye ndakagamuchira nyasha dzakawanda. Zuva randanyora vanhu vose vakandirwadzisa ndikavaregerera rakanga rine simba zvikuru. Ndanga ndichiedza kwemakore kuti ndangariro idzi nemifananidzo 'zviende' asi ndakanga ndisati ndabudirira mukuedza kwakawanda kwapfuura. Ikozvino, ndinonzwa senge ndaisa kukuvara kwakapfuura kumashure kwangu uye ndoziva pekudzokera kuti ndirangarire, zvakare, nzira yekuzvisunungura kubva mumaketani iwayo.

Chimwe chaive nesimba chaive chekuporeswa kwendangariro dzaida kuporeswa. Ndine zvakawanda zvadzo uye ndakarangarira zvakawanda sezvandaigona (ndine makore 68 okukura) asi ndinonzwa sokunge ndasunungurwa kubva mundangariro idzodzo dzakaipa. Kwenguva refu, ndanga ndichida kurega kunongedzera kwavari semapfundo muhupenyu hwangu nekuti ndaigara ndichinzwa zvisizvo pamusoro pavo, sekunge ndaifumura zvikanganiso zvevamwe (izvo mune dzakawanda dzandaive), izvo zvisiri izvo. Ini zvino ndinonzwa sekuti havazobudi mumusoro mangu kana ndiri mukukurukurirana, uye vanogona kundibatsira kuwana 'kunyarara' kwandinoda kudzidzira pamberi pevamwe. 

ML

Ndakadanana nomumwe murume akanga asiri muKaturike uye akasiiwa nomudzimai wake wemakore 20. Murume wangu akafa gore ndisati ndatanga ushamwari naye uye, chokwadi, tose takanga takasurukirwa uye ndaimunzwirawo tsitsi… . After just 2 days you retreat, ndakazoita zvivindi ndikamuudza kuti hapana future murelationship yedu yapera manje. Kuburikidza nerubatsiro rwako uye nekundizivisa kuti Jesu anondida sei, ndakakwanisa kunzwisisa zvekuita.

JH

Kudzokera shure kwakanaka uku kwave kuponesa mweya wangu. Mweya Mutsvene wakaratidza kutonga uye kusaregerera mumweya wangu, izvo zvakakonzera kushupika. Kudzoka uku kwakaunza kuporeswa kuburikidza nemashoko ako akafemerwa uye mimhanzi. Ndatenda.

MB

Ndinotenda Mwari nekuisa mumoyo mako kuti ugamuchire zororo iri. Ishe vanga vachindiratidza zvigumbu zvandanga ndakatakura kunyangwe ndaifunga kuti ndaregerera. Ari kundiratidza nzira dzandakamugumbura nadzo. Asi kazhinji Ari kundiratidza rudo rwake rukuru kwandiri.

AH

Ndinokutendai zvikuru nokuda kwekudzoka uku, yave nguva yekuwana chimwe chinhu chikuru chakadai. Mwari makanaka nguva dzese. Ndakafungisisa nezvese marwadzo asina kugadziriswa uye nekukunda ndakabuda mazviri. Ndakanga ndichitambura nekuoma kwemweya, nzvimbo yandisingade. Kudzoka uku kwakandibatsira zvikuru. Ndakaenda kunoreurura pazuva rokupedzisira ndokuudza muprista pamusoro pokudzokera shure kwamakapa, uye akaonga zvikuru kuti ndakaipedza. Ndinotenda Mwari nekutitendera kuti tiite izvi kuburikidza nemoyo wenyu une rupo.

EV

Sezvandakafamba murwendo urwu rwokuporesa, ndakawana rugare, ndakawana ushingi hwokutarira zvikanganiso zvangu, ndokudzisunungura dzose kuUtatu. Ndakadzidza kuraramazve uye kusatonga; kuregerera, nekuzvinatsa ini nevamwe kana ndichikwanisa. Ndinokutendai nemukana uye ndinokutendai nekuve imi. ndawana rugare. Uye zvikuru Rudo.

J.

Ndakanakidzwa nekudzoka uku, kwakandiswededza pedyo naJesu. Zuva nezuva dingindira rakanga rakadzama iro rakandiunzira ruzivo, kutenda, tariro nerudo. Padingindira rekuregererwa, Jesu akandiporesa pandaichema. Pane dingindira rekuti “kutonga”, Akataura neni zvakananga pazuva iroro asati aiverenga (Ndainzwa urombo nekutonga panguva yehusiku, uye saka pandakaverenga dingindira racho ndakashamisika kuti yakanga isiri tsaona kuti kufungisisa kwacho kwakangoitika. nezve zvandaisangana nazvo). Mwari mupenyu, anoporesa, anotidzidzisa; Akandipa mashoko ekurudziro, erudo, tariro uye akandiratidza zvandinotadza kuzvigadzirisa.

MG

Wakanga uchipfuta naMweya Mutsvene pakudzokera shure uku. Wese munhu akaita kudzoka uku [pano] akanzwa mumoyo make kuti Mwari vaitaura navo. Ndinovimba kuti meseji yenyu inotenderera pasi rose. Zvamazvirokwazvo zvinodikanwa kutigadzirira chipi nechipi chinouya munzira. Ndokutenda zvikuru. Ndimi murindi wenguva yedu.

MH

Ndatenda nekupa iyo Online Healing Retreat. Zvakandibatsira kugadzirisa mamiriro ezvinhu nemwanakomana wangu gotwe uye makore echinhambwe nehanzvadzi yangu. Kuziva kukuru kwerudo rwaMwari rusina zvimiso kwandiri kwazarura moyo wangu kuti ndinamate uye ndikumbire kutungamira kweMweya Mutsvene munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu. Waita Mark nekugovera chipo chako chemimhanzi.

MK

Ndanga ndichida kunyora ndokuzivisa kuti kudzoka kwako kwakandibatsira sei. Sezvo ndave muKatorike kwemakore anopfuura 76 ndakazokwanisa kugadzirisa kukuvara nemarwadzo muhupenyu hwangu uye mabatiro andakaita kune izvozvo uye kuti ndakanga ndisina kunyatso hukama naMwari sezvandanga ndichiedza kuva. Ndakanga ndisina zviratidzo kana manzwiro aitaurwa naMwari kwandiri panguva yekuzorora iyi, yandaishuva, asi ndakanzwa simba rerudo nerunyararo kubva kuMweya Mutsvene. Kune vasikana vashanu mumhuri medu uye tese tiri pedyo, asi ini ndiri wechina pavashanu uye munin'ina wangu gotwe aigara achitariswa semusikana mudiki, uye isu tiri vaviri tagara tichirwa uye kuchine kunetsana. Ndakazonzwisisa kuti ndaiva negodo uye ndairwadziwa nokushaya hanya kwangu. Ndakazonzwisisa, mushure memakore ese aya, chikonzero nei paive nekunetsana pakati pedu, uye ndakazvirega ndokumuona mazuva mashoma mushure mekupedzwa uku. Kwenguva yokutanga ndakanga ndakasununguka uye ndichikwanisa kuteerera uye kuva nokunzwa kworugare naye. Pane dzimwe nguva panguva yekuzorora iyi yandakamboporeswawo kumwe. Ndinokutendai zvikuru nekutaura nesu uye ndinokutendai nemimhanzi yakanaka uye nekundibatsira mukubatana kwakadzama naMwari. Ropafadzai pane zvese zvamunotiitira tose.

DG

Tora zororo reKatorike rakanyarara kwemazuva mapfumbamwe
kupinda zvakadzika mukupora.
Imwe yemhando, izere nenyasha-yakazara senge pasina imwe.
(Iyi kudzoka haina hukama neThe Now Shoko,
asi ndiri kuzvisimudzira nekuti ndizvo kuti kugona!)

 

Ndatenda nerutsigiro neminamato yenyu:

 

ne Nihil Obstat

 

Kufamba naMark mukati The Zvino Shoko,
tinya pane mureza pazasi kuti nokunyora magwaro.
E-mail yako haizogovaniswa nemunhu.

Iye zvino paTeregiramu. Dzvanya:

Tevera Mako uye ne "zviratidzo zvenguva" zvezuva nezuva paNdiri:


Tevera zvakanyorwa naMako pano:

Teerera pane zvinotevera:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
Posted in HOME, HEALING RETREAT.