The Labor Pains: Depopulation?

 

SANA ay isang misteryosong sipi sa Ebanghelyo ni Juan kung saan ipinaliwanag ni Hesus na ang ilang mga bagay ay napakahirap na ihayag pa sa mga Apostol.

Mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa iyo, ngunit hindi mo matitiis ngayon. Kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan Niya kayo sa lahat ng katotohanan... ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. (John 16: 12-13)

Magpatuloy sa pagbabasa