Ẩn trong đồng bằng

Baphomet – Ảnh của Matt Anderson

 

IN a giấy về thuyết huyền bí trong Thời đại Thông tin, các tác giả của nó lưu ý rằng “các thành viên của cộng đồng huyền bí phải thề, ngay cả khi phải chịu đựng cái chết và sự hủy diệt, sẽ không tiết lộ những điều mà Google sẽ chia sẻ ngay lập tức”. Và vì vậy, ai cũng biết rằng các hội kín sẽ chỉ đơn giản giữ mọi thứ “giấu kín”, chôn vùi sự hiện diện hoặc ý định của họ trong các biểu tượng, logo, kịch bản phim, v.v. từ huyền bí nghĩa đen là “che giấu” hoặc “che đậy”. Do đó, các hội kín như Hội Tam điểm, có rễ là những người huyền bí, thường được phát hiện là đang che giấu ý định hoặc biểu tượng của họ ở nơi dễ thấy, nhằm mục đích được nhìn thấy ở một mức độ nào đó…Tiếp tục đọc