The Gift

 

Trong sự phản ánh của tôi Về chủ nghĩa truyền thống cấp tiến, Cuối cùng, tôi đã chỉ ra tinh thần nổi loạn của cả những người được gọi là “bảo thủ cực đoan” cũng như “cấp tiến” trong Giáo hội. Trước đây, họ chỉ chấp nhận quan điểm thần học hạn hẹp của Giáo hội Công giáo trong khi bác bỏ đức tin trọn vẹn. Mặt khác, những nỗ lực ngày càng tăng nhằm thay đổi hoặc bổ sung vào “kho chứa đức tin”. Thần lẽ thật cũng không sinh ra; cũng không phù hợp với Truyền thống thiêng liêng (bất chấp sự phản đối của họ).Tiếp tục đọc