Ukwahlukana, utsho?

 

UMNTU wandibuza ngenye imini, “Awumshiyi uBawo Oyingcwele okanye iMagisterium yenyani, akunjalo?” Ndothuswe ngulo mbuzo. "Hayi! ukwenzele ntoni oko??" Wathi akaqinisekanga. Ngoko ke ndamqinisekisa ukuba ukwahlukana hayi kwitafile. Ixesha.

Qhubekeka ukufunda

I-Novum

 

Yabona, ndenza entsha;
Ihluma ngoku, aniyiqondi na?
ndenza indlela entlango;
enkangala, imilambo.
(U-Isaya 43: 19)

 

NDINE ndacingisisa kade malunga nomkhondo wezinto ezithile zolawulo olusingise kwinceba yobuxoki, okanye into endayibhalayo kwiminyaka embalwa eyadlulayo: Ulwaphulo-mthetho. Yimfesane efanayo yobuxoki yaloo nto kuthiwa wokism, apho ukuze "bamkele abanye", yonke into mayamkelwe. Imigca yeVangeli imfiliba, i umyalezo wenguquko azihoywa, kwaye iimfuno ezikhululayo zikaYesu ziyachithwa ngenxa yokulalanisa kukaSathana. Kubonakala ngathi sifumana iindlela zokuthethelela isono kunokuba siguquke kuso.Qhubekeka ukufunda

Eyona Ntsapho Ibalulekileyo

 

Nokuba thina okanye ingelosi evela ezulwini
ndimelwe kukuba ndishumayele iindaba ezilungileyo kuni
ingenguye lowo sanishumayezayo.
Makasingelwe phantsi lowo.
(Gal 1: 8)

 

BAYA wachitha iminyaka emithathu ezinyaweni zikaYesu, ephulaphule ngenyameko kwimfundiso Yakhe. Xa wenyukela eZulwini, wabashiya “uthumo olukhulu” lokuba “Yenzani abafundi abantu beentlanga zonke . . . nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniyalele zona” ( Mateyu 28:19-20 ). Wabathumela ke “UMoya wenyaniso” ukukhokela imfundiso yabo ngokungenasiphoso (Yoh 16:13). Kungoko, usapho lokuqala lwabaPostile ngaphandle kwamathandabuzo lwaluya kuba lunentsingiselo, lumisela umkhombandlela weBandla liphela… nehlabathi.

Ngoko, wathini uPetros??Qhubekeka ukufunda

IFissure Enkulu

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Makungabikho ukuqamba izinto ezintsha ngaphaya koko kunikezelweyo."
—UPOPE uSaint Stephen I (+ 257)

 

THE Imvume yeVatican yokuba abefundisi bakhuphe iintsikelelo “kwizibini” zesini esinye kunye nabo bakubudlelwane “obungaqhelekanga” idale umsantsa onzulu kwiCawa yamaKatolika.

Kwiintsuku nje ezimbalwa zokubhengezwa kwayo, phantse kuwo onke amazwekazi (iAfrika), iinkomfa zoobhishophu (umz. Hangari, Pholend), iikhadinali, kunye imiyalelo yenkolo ziweyo ulwimi oluzichasayo kwi Fiducia abaceli (FS). Ngokwengxelo yoonondaba ngale ntsasa evela kwiZenit, "IiNkomfa ze-Episcopal ezili-15 ezivela e-Afrika naseYurophu, kunye needayosisi ezimalunga namashumi amabini kwihlabathi liphela, zithintele, zasikelwa umda, okanye zakunqumamisa ukusetyenziswa koxwebhu kwingingqi yedayosisi, ziqaqambisa ucalucalulo olukhoyo oluyingqongileyo."[1]Jan 4, 2024, Zenit A Ikhasi le Wikipedia kulandela inkcaso Fiducia abaceli ngoku ibala ukuchaswa kwiinkomfa zoobhishophu ezingama-16, iikhadinali ezingama-29 kunye noobhishophu, kunye namabandla asixhenxe nababingeleli, abezenkolo, namarhamente. Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Jan 4, 2024, Zenit