NgeNtlangulo

 

NYE Kula mazwi "ngoku" iNkosi itywine entliziyweni yam kukuba ivumela abantu baYo ukuba bavavanywe kwaye basulungekiswe ngohlobo "umnxeba wokugqibela” kwabangcwele. Uvumela "iintanda" kubomi bethu bomoya ukuba zibhencwe kwaye zisetyenziswe ukuze sishukumise, njengoko alisekho ixesha lokuhlala ecingweni. Kufana nokuba sisilumkiso esithambileyo esivela eZulwini ngaphambili le isilumkiso, njengokukhanya okuqaqambileyo kokusa ngaphambi kokuba iLanga liphume elundini phayaa. Oku kukhanyisa a isipho [1]KumaHebhere 12:5-7 : “Nyana wam, musa ukukucekisa ukuqeqesha kweNkosi, okanye ungatyhafi wakohlwaywa yiyo; kuba lowo imthandayo iNkosi iyamqeqesha; Ubatyakatya bonke oonyana abathabathileyo. Zinyamezele izilingo “njengoqeqesho”; UThixo uniphethe njengoonyana. Kuba nguwuphi “unyana” ongaqeqeshwayo nguyise?' ukusivusa komkhulu iingozi zokomoya esijongene nayo ukusukela oko singene kwinguqu ye-epochal - i ixesha lokuvunaQhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 KumaHebhere 12:5-7 : “Nyana wam, musa ukukucekisa ukuqeqesha kweNkosi, okanye ungatyhafi wakohlwaywa yiyo; kuba lowo imthandayo iNkosi iyamqeqesha; Ubatyakatya bonke oonyana abathabathileyo. Zinyamezele izilingo “njengoqeqesho”; UThixo uniphethe njengoonyana. Kuba nguwuphi “unyana” ongaqeqeshwayo nguyise?'