Ingaba wenze ntoni?

 

Wathi uYehova kuKayen: “Yintoni le uyenzileyo?
Lilizwi legazi lomninawa wakho
undikhalela emhlabeni” 
(IGenesis 4:10).

—UPOPE ST JOHN PAUL II, U-Evangelium Vitae, n. I-10

Kwaye ke ndiyakuqinisekisa namhlanje
ukuba andinaxanduva
ngenxa yegazi likabani na kuni;

kuba andikufihlelanga nto, ndinishumayeza
lonke icebo likaThixo...

Ngoko hlala uphaphile kwaye ukhumbule
ukuba iminyaka emithathu, ubusuku nemini,

Ndihlala ndikhalimela omnye nomnye kuni
ngeenyembezi.

( IZenzo 20:26-27, 31 )

 

Emva kweminyaka emithathu yophando olunzulu kunye nokubhala "ngobhubhane," kubandakanya a obungamaxwebhu ehambe intsholongwane, ndibhale kancinci ngayo kulo nyaka uphelileyo. Ngokuyinxenye ngenxa yokudinwa ngokugqithiseleyo, ngokuyinxenye imfuneko yokuthomalalisa ucalucalulo nentiyo efunyanwa yintsapho yakowethu kwindawo esasihlala kuyo ngaphambili. Oko, kwaye umntu unokulumkisa kakhulu ude ubethe ubunzima obukhulu: xa abo baneendlebe zokuva bevile - kwaye abanye baya kuqonda kuphela xa iziphumo zesilumkiso esingahoywayo zibachukumisa ngokwabo.

Qhubekeka ukufunda