Izixeko ezi-3 kunye nesilumkiso eCanada


Ottawa, Canada

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Epreli 14th, 2006. 
 

Ukuba umlindi uthe wabona ikrele lisiza, akavuthela ixilongo, ukuze abantu bangaxwayiswa, lize ikrele, lithabathe namnye kubo; Indoda leyo ithathiwe ngobugwenxa bayo, kodwa igazi layo ndiya kulibiza esandleni somboniseli. (UHezekile 33: 6)

 
NDINGU
akukho namnye oya kukhangela amava angaphezu kwendalo. Kodwa kwenzeke ntoni kule veki iphelileyo xa bendingena e-Ottawa, eCanada kubonakala ngathi lundwendwelo lweNkosi. Isiqinisekiso esinamandla igama kunye nesilumkiso.

Njengokuba ukhenketho lwam lwekonsathi lwaluthatha usapho lwam kunye nam ukutyhutyha iUnited States ngale Lent, ndaye ndanolindelo kwasekuqaleni… ukuba uThixo uzakusibonisa "into"

 

IIMPAWU 

Njengophawu lomqondiso kolu lindelo yenye yezona zilingo zinzima zangaphakathi endakha ndazifumana kudala. Ngapha koko, olu tyelelo phantse aluzange lwenzeke kuthotho lweziphazamiso ezinamandla. Yadibana ngokungummangaliso ngomzuzwana wokugqibela-iziganeko ezilishumi elinesithandathu zabhukisha ngaphakathi evekini!

Khange siyicwangcise ngale ndlela, kodwa uhambo lwethu lwaphela lusihambisa kwezintathu kwezona ntlekele zinkulu zenzeka eMelika. Sidlulile IGalveston, eTexas apho inkanyamba enkulu yathatha khona ubomi babantu abangama-6000 ngo-1900… yaze emva koko yabethwa kukugruzuka kunyaka ophelileyo ngeNkanyamba uRita.

Iikonsathi zethu emva koko zasihambisa New Orleans Sazibonela ngawethu oko omnye umhlali akuchaze njengomonakalo "webhayibhile." Ukutshatyalaliswa kweNkanyamba uKatrina kuyothusa kwaye akukholeleki… inkcazo yakhe ichanekile.

Endleleni eya eNew Hampshire, sasidlula ngendlela City New York. Ngengozi, ndithathe uhola wendlela ojolise kwizithuthi zabakhweli kuphela, kwaye ngaphambi kokuba sazi, ibhasi yethu yotyelelo yayikufutshane Umhlaba weZero: umngxunya oshiyekileyo emhlabeni, onemincili, inkumbulo ezimyoli ukuyizalisa.

 

ILIZWI ELINGALINDELEKANGA 

Ngorhatya oluninzi kamva, njengoko sasilungiselela ukuqhuba siye eOttawa—isixeko esilikomkhulu laseKhanada-Ndandiqhubeka ndisithi kuLea ndive ngathi uThixo usibonisile ezi zixeko ngesizathu--kodwa ntoni? Ngobo busuku xa ndandilungiselela ukulala, ndakhangela kwibhayibhile yomfazi wam kwaye ndaba nomnqweno omkhulu wokuyithatha. Ndivale amehlo am ndeva amazwi athi “Amos 6…” Ayisiyo ncam incwadi endiyifunde kakhulu. Kodwa ndajika ndaya kuyo nangona kunjalo, ndithobela oko ndikuvileyo.

Into endiyifundileyo inokuba yinto eyenzeka ngamabona-ndenzile, okanye uThixo ethetha ngokucacileyo:

Yeha ke, wena uhleliyo eZiyon; nditsho wena uziva ukhuselekile kwaSamari, zinkokheli zolu hlanga lukhulu lukaSirayeli, abantu abacela uncedo kubo! Hambani niye kukhangela isixeko saseKalene. Emva koko udlule uye kwisixeko esikhulu iHamati, wehle uye kwisixeko samaFilistiya iGati. Ngaba babelunge ngaphezu kobukumkani bakwaYuda noSirayeli? Ngaba ummandla wabo wawumkhulu kunawe? Uyala ukwamkela ukuba imini yentlekele iyeza, kodwa into oyenzayo izisa olo suku lusondele.

Itsho iNkosi uNdikhoyo onamandla onke ukuthi: “Ndiyithiyile ikratshi lendlu kaSirayeli; Ndiyazidela izindlu zabo zobunewunewu. Umzi wabo ndoyinikela esandleni sotshaba lwabo, ndiluthume kuwe, ndilwe nawe. (Iindaba ezimnandi zamaKatolika)

Ngokukhawuleza, ndiye ndaziqonda izixeko ezithathu zakudala ukuba zifanekisela izixeko ezithathu esizibonileyo, kwaye isixeko esilikomkhulu ekubhekiswa kuso Ottawa. Kwaye ndaziva ukuba iNkosi ibingathethi neenkokheli zopolitiko zaseKhanada kuphela, kodwa neenkokheli zeCawe eCanada, ewe, nesizwe xa sisonke.

Kodwa ndazibuza, “Ngaba ndiyayenza le nto? Ngaba ngenene eli lilizwi elivela eNkosini? Ngaba ndiza kuyinika abantu baseKhanada njengoko ndisiya kwidolophu enkulu ngomso? ” Ndithathe isigqibo sokulala nje kuyo, ndenza impazamo kwicala lokulumkisa.

 

UKUFUMANA 

Ngosuku olulandelayo njengoko sasisiya ngakwimida yesixeko, ndaqala ukuthandaza iRosari neChristmas Mercy Chaplet, njengoko kwakungoLwesihlanu, kunye neYure yeMfesane (3-4pm). Okwangoku singene kwimida yedolophu, ngequbuliso kwaye "ndanxila eMoyeni," okanye ubuncinci, yindlela ebiziva ngayo. Andizange ndibone nantoni na enje ngaphambili, apho umzimba wam wonke, umoya, kunye nomphefumlo zonganyelwa nguMoya kaThixo. Iza ngaphandle kwesilumkiso kwaye yahlala imizuzu engama-20 de safika kwikonsathi zokuqala kwezine. Umzimba wam wangcangcazela ngokungathi yindudumo engcwele yayishukumisa! Andikwazi ukuqhuba ngokuqhuba (nangona yonke intsapho yayicinga ukuba ngamava ahlekisayo!)

Ke ngobo busuku, ndabelana nabaphulaphuli isicatshulwa seSibhalo endisifumene kubusuku obungaphambili. Kwaye ndongeze lento…

Isibhalo sisixelela ukuba nguThixo uthandoAyingoThixo onothando. Uthando lwakhe alunciphi ngokulingana nokuba nesono kwethu, kodwa luhlala luhleli, lungenamiqathango. Nangona kunjalo, kuba uyasithanda, akazukubukela engenzi nto njengoluntu luhamba kwindlela yentshabalalo (isiphumo sokushiya intando yakhe elungileyo nemiyalelo).

Njengomama onothando ekhwaza isilumkiso xa umntwana wakhe sele eza kuchukumisa isitovu esishushu, ngokunjalo uThixo uYise ukhupha izilumkiso ngabakhonzi bakhe malunga nento eya kukhokelela ekubeni uluntu luqhubeke nokuvukela (ukubona KwabaseRoma 1: 18-20; Isityhilelo 2: 4-5). UThixo akasilahli! Thina, endaweni yoko, sikhetha ukushiya indawo asikhusele kuyo. Kwaye ngoku, njengokuba omnye umfundisi waseMelika esitsho, "ICanada iyasinda."

Into endiyiva kweli gama ngu umyalezo wenceba, isikhalo esivela ezulwini ukusibiza sibuyele kwinkululeko yokuguquka kunye novuyo kunye neentsikelelo zonxibelelwano noThixo ngokulungelelanisa ukuthanda kwethu kwesizwe kunye nokuthanda kwakhe. UThixo unomonde kakhulu. “Uzeka kade umsindo yaye unenceba.” Kodwa njengokuba ilizwe lethu liqhubeka nokuqhomfa ikamva, sichaze umtshato ngokutsha, sibeke uqoqosho nokhathalelo lwempilo ngaphambi kokuziphatha-ngaba umonde kaThixo uyaphela? Yathi yakuphela kunye no-Israyeli, walucoca uhlanga awayeluthanda ngokuluguqula kwiintshaba zalo.

Ndifuna ukuqaphela, uninzi lwenu luyazi, ukuba siphantse asayifumana e-Ottawa njengoko umfazi wam ngequbuliso wahlaselwa sisifo esibuhlungu seetoni kwaye walaliswa esibhedlele. Kodwa ngemithandazo yakho kunye nomqondiso ongummangaliso ovela kuPopu John Paul II, uLea wakhawuleza wajika ikona, kwaye sakwazi ukulugqiba uhambo lwethu kwaye sanika lo myalezo wothando, inceba-kunye nesilumkiso-kwisizwe saseKhanada.

Abapolitiki baseCanada bayenze yacaca into yokuba bazimisele ukuhlala kwikhondo langoku lokusuka kwiingcambu kunye nokuziphatha kweli lizwe. Kufuneka sibathandazele kwaye siqhubeke sithetha inyani. Kuya kufuneka sithandazele abelusi bethu abathi cwaka baphazamise (ngaphandle kwabambalwa). Ngelixa iigusha ezininzi ziqhubeka nokulahleka kumaza olwandle okuziphatha okuhle, ngakumbi abancinci, lixesha lokuba ezo zimvu zisenamandla aphakamise amazwi azo ngokungoyiki…

Mhlawumbi kunjalo, njengoko watshoyo uJohn Paul II, “Ilixa lamarhamente.”

Xa siyeke ukuba ngaMalungu ePalamente, ngelishwa siyakulityalwa ngabantu bethu-kodwa hayi nguThixo, owazi ngamnye wethu ngokusondeleyo. Ukuba nguThixo ngokwakhe ngumbhali womtshato, masibe nakho ukunika ingxelo entle ngathi xa simi phambi kwakhe, njengoko sonke simele ukuma phambi kwakhe. -UPierre Lemieux, Ilungu lePalamente e-Ontario Ukuthetha nge-6 kaDisemba ngo-2006 ngaphambi kokuba kuvote ukuvulwa kwakhona kwengxoxo yomtshato wamafanasini eCanada. Isindululo esoyisiwe.

Xa bathe abantu bam ababizwa ngegama lam bazithoba, bathandaza, bafuna ubuso bam, babuya ezindleleni zabo ezimbi: ndiya kuva mna emazulwini, ndibaxolele izono zabo, ndiliphilise ilizwe labo. (2 Kronike 7:14)

 

Inkxaso yakho yemali kunye nemithandazo kutheni
ufunda le namhlanje.
 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela. 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.