Upapa oMnyama?

 

 

 

UKUSUSELA UPopu Benedict XVI usilahlile isikhundla sakhe, ndiye ndafumana ii-imeyile ezininzi zibuza ngeziprofeto zikapapa, ukusuka eSt. Malaki ukuya kwisityhilelo sangasese sangoku. Ezona zibalulekileyo ziziprofeto zale mihla ezichasene ngokupheleleyo. “Imboni” enye ithi uBenedict XVI uza kuba ngupopu wokugqibela oyinyaniso kwaye nokuba oopopu bangomso abayi kuvela kuThixo, ngelixa omnye ethetha ngomphefumlo okhethiweyo olungele ukukhokela iBandla ngeembandezelo. Ndiyakuxelela ngoku ukuba ubuncinci kwezi "ziprofeto" zingasentla ziphikisana ngqo neSibhalo esingcwele kunye neNkcubeko. 

Ngenxa yokuqikelela okuxhaphakileyo kunye nokudideka okwenyani okusasazeka kwiikota ezininzi, kulungile ukuphinda ujonge lo mbhalo yintoni uYesu neBandla lakhe ebehlala efundisa kwaye eqonda iminyaka engama-2000. Makhe ndongeze le ntetho imfutshane: ukuba bendingumtyholi — ngalo mzuzu eCaweni nasehlabathini — bendizakwenza konke okusemandleni am ukujongela phantsi ububingeleli, ukujongela phantsi igunya likaBawo oyiNgcwele, ukuhlwayela amathandabuzo eMagisterium, nokuzama ukwenza abathembekileyo bakholelwa kwelokuba banokuthembela kuphela ngoku kwimo yabo yangaphakathi nakwisityhilelo sabucala.

Yindlela elula yokukhohlisa.

 

Yapapashwa okokuqala ngo-Oktobha 6, 2008…

 

PHA Ngumcimbi endikholelwa ukuba uphazamisa imiphefumlo emininzi. Ndiyathandaza, ngoncedo lukaKristu, ukuba ungafumani kuphela uxolo, kodwa ukuzithemba okuhlaziyiweyo ngale ngcinga.

 

UPAPA OMNYAMA

Kukho intetho, kungekuphela kwizangqa zevangeli, kodwa nakwamanye amaKatolika anokubonakala ngathi "upapa omnyama" [1]Qaphela. “Mnyama” akubhekiseli kumbala wesikhumba sakhe kodwa kubhekisa ebubini okanye ebumnyameni; cf. Efe 6:12 —Upopu osebenzisana nenkolo entsha yobusathana ngaloo ndlela elahlekisa izigidi zabantu. (Abanye, enyanisweni, bakholelwa ekubeni sinoopopu bobuxoki ukusukela ngeVatican II.)

Mhlawumbi le mbono isekwe kwinxalenye yomyalezo otyholwa ngo-1846 oya kuMelanie Calvat eLa Salette, eFrance. Icandelo lalo lifundeka:

IRoma izakuphulukana nokholo kwaye ibe sisihlalo somchasi-Kristu.

 

KWENZEKANI UYESU UTHI?

Kukho amazwi athethwe kuSimon Peter angakhange abhengezwe kuye nawuphi na umntu emhlabeni:

Ndithi kuwe, unguPeter, kwaye ndiza kulakhela phezu kolu lwalwa ibandla lam, kwaye amasango esihogo awayi kuloyisa. Ndiza kukunika izitshixo zobukumkani bamazulu. Nantoni na oyibophayo emhlabeni iyakubotshwa ezulwini; kuthi othe wakukhulula emhlabeni, kukhululeke emazulwini. (Mat 16: 18-19)

Wahlolisise kakuhle la magama. UYesu wanika uSimon igama elithi "Petros" elithetha "iliwa." Ekufundiseni kwakhe, uYesu wathi,

Wonke umntu owamamelayo la mazwi am, awenze, ndomfanekisa nendoda eyingqondi, yona yayakhelayo elulwalweni indlu yayo. Imvula ina, izikhukula zeza, kwavuthuza imimoya, zabetha indlu. Kodwa ayizange iwe; yayimiswe ngokuqinileyo elulwalweni. (Mat 7: 24-25)

Ngubani onokuba nobulumko ngaphezu kukaKristu? Ngaba uyakhile indlu yaKhe- iBandla laKhe- phezu kwentlabathi okanye elulwalweni? Ukuba uthi "isanti", umenze ixoki. Ukuba uthi iliwa, kuya kufuneka uphinde uthi "Peter," kuba lelo liwa.

Andilandeli nkokeli ngaphandle kukaKrestu kwaye andihlangani kubunye ngaphandle kwentsikelelo yakho [UPopu uDamasus I]Oko kukuthi, ngesihlalo sikaPeter. Ndiyazi ukuba eli lilitye elakhelwe phezu kwalo iBandla. -Esekwe nguJerome, AD 396, Iileta 15:2

ITestamente Entsha kukuzaliseka kweNdala. UYesu wanika igunya laKhe Izitshixo zobukumkani-KuPeter, kanye njengoko uKumkani uDavide wanika igunya lakhe, isitshixo, kwigosa eliphezulu lenkundla yakhe yasebukhosini, uEliyakim: [2]cf. Ubukhosi, hayi idemokhrasi

Ndiza kubeka isitshixo seNdlu kaDavide egxalabeni lakhe. evula, akukho namnye uya kuvala ekuvaleni kwakhe, akukho namnye uya kuvula. (Isa. 22:22)

Njengokuba uYesu ezaliseka ngonaphakade kubukumkani bukaDavide, ngokunjalo, uPeter uthatha indawo kaEliyakim njengomphathi "wenkundla yasebukhosini." Kuba Abapostile bamiselwe yijaji yiNkosi:

Inene, inene, ndithi kuni, Nina nindilandeleyo, ebomini obutsha, xa athe wahlala uNyana woMntu phezu kwetrone yozuko; niya kuhlala nani phezu kweetrone ezilishumi elinambini, nigweba ezizweni ezilishumi elinazibini zakwaSirayeli. (Mat. 19:28)

Yongeza kweli gunya isithembiso esingaguqukiyo uYesu awasenza kubapostile:

Xa athe weza, uMoya wenyaniso, uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso. (UYohane 16:13)

Nali inqaku: amasango esihogo awasayi koyisa ngaphezulu kwenyaniso ekhuselweyo ligunya lompostile elinikwe nguKrestu. Kodwa kuthekani ngoPetros? Ngaba amasango esihogo angoyisa kuye?

 

ISISEKO

UYesu wathi kuPetros:

Ndithandazile ukuba ukholo lwakho lungapheli; kwaye xa ubuye umva, kufuneka womeleze abazalwana bakho. (ULuka 22:32)

Esi sisiteyitimenti esinamandla. Kuba ithi kwangoko ukuba uPetros akazukungabinasono, ukanti iNkosi iyathandaza ukuba ukholo lwayo lungapheli. Ngale ndlela, unokubomeleza abazalwana bakho. Kamva, uYesu ucela uPetros ukuba "ondle izimvu zam" kuphela.

Icawe ibinabo oopopu abanesono kwixa elidlulileyo. Ukanti, akukho namnye kubo kule millenia mibini idlulileyo owakha wafundisa imfundiso ngokuchasene nemfundiso yokholo eyadluliselwa ngabaPostile ukutyhubela iinkulungwane. Oku kukodwa ngummangaliso kunye nobungqina benyaniso kumazwi kaKristu. Oko akuthethi, nangona kunjalo, ukuba abazenzanga iimpazamo. NoPeter wohlwaywa nguPawulos ngokungahambelani "nenyaniso yeendaba ezilungileyo" [3]Gal 2: 14 ngokwenza uhanahaniso kwabeeNtlanga. Abanye oopopu basebenzise gwenxa igunya lezopolitiko okanye leCawe ekuphathweni kakubi kweempepha zokuxolelwa kwezono, amandla ethutyana, imiba yezenzululwazi, iiMfazwe Zomnqamlezo, njlnjl. Kodwa apha asithethi ngokwaphuka kokholo, kodwa iimpazamo kwisigqibo sobuqu okanye sangaphakathi ngokubhekisele kwiCawe. ingqeqesho okanye imicimbi yexeshana. Ndikhumbula ndifunda nje kungekudala emva kokubhubha kukaJohn Paul II indlela awazisola ngayo ngokungomelela ngakumbi kubaphikisi. Upopu uBenedict XVI upapa uye waphathwa kakubi ngenxa yonxibelelwano noluntu olungelulo olokwenene, ukuba kunjalo.

Ngokulula, oopopu, abakho Ngokwabo engenakusilela. UPontiff ngumntu kwaye ufuna uMsindisi njengaye wonke umntu. Usenokoyika. Usenokuwela esonweni esibuqu, kwaye kubuthathaka bakhe aphephe uxanduva olukhulu, athule xa efanele ukuthetha, okanye angazikhathaleli iingxaki ezithile ngelixa ejolise kakhulu kwabanye. Kodwa kwimicimbi yokholo kunye nokuziphatha, ukhokelwa nguMoya oyiNgcwele nanini na xa evakalisa ngokuqinisekileyo imfundiso.

Kuba ngobunyani obunye esixela kubo namhlanje izono zoopopu kunye nokungahambelani kwabo kubukhulu bekhomishini yabo, kufuneka sikwamnkele ukuba uPeter ume ngelitye ephikisana neembono, ngokuchasene nokupheliswa kwelizwi. ixesha elinikiweyo, ngokuchasene nokuthobela amagunya eli hlabathi. Xa oku sikubona kwiinyani zembali, asibhiyozeli abantu kodwa sidumisa iNkosi, engayishiyiyo iBandla kwaye enqwenela ukubonakalisa ukuba uliliwa likaPetros, ilitye elikhubekisayo: "inyama negazi" asisindisi, kodwa iNkosi iyasindisa ngabo benyama negazi. Ukuphika le nyaniso ayisiyonto yokudibanisa ukholo, ayidibanisi nokuthobeka, kodwa kukuncipha ekuthobekeni okuqonda uThixo njengoko enjalo. Ke ngoko isithembiso sikaPetrine kunye nembali yaso eRoma zihlala zikwelona nqanaba linzulu ziinjongo ezihlaziyiweyo zovuyo; amandla esihogo awayi koyisa kuyo… -Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Sibizelwe kuMthendeleko, Ukuqonda iBandla namhlanje, Cinezela uIgnatius, iphe. 73-74

Ewe, uvuyo lokwazi ukuba uKrestu akasayi kusishiya, nkqu nakwezona yure zimnyama zeCawa. Ewe, akukho papa ongaphumelelanga ukuhambisa inkolo yenene ukuya phambili, ngaphandle kwakhe, ngokuchanekileyo ngenxa yokuba ekhokelwa nguKristu, ngezithembiso zaKhe, nguMoya oyiNgcwele, nangomoya womoya ukungaphumeleli. [4]“Uncedo olungcwele luye lunikwe abo bangena ezihlangwini zabapostile, befundisa ngobudlelane nalowo wangena ezihlangwini zikaPeter, kwaye, ngendlela ethile, kubhishophu waseRoma, umfundisi weCawa iphela, xa, bengafikanga kwinkcazo ngaphandle kokubiza "ngendlela eqinisekileyo," bacebisa ukuba kusetyenziswe iMagisterium eqhelekileyo imfundiso ekhokelela ekuqondeni okungcono kweSityhilelo kwimicimbi yokholo kunye nokuziphatha. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-892 UYesu wayengenakusilela kwimfundiso yaKhe, esiyibiza ngokuba “sisiTyhilelo esingcwele,” kwaye usinika oku kungagqibeki kubapostile.

Lowo umamelayo nina uyamamela. (ULuka 10:16)

Ngaphandle kwale charism, lwalunokudluliselwa njani ukholo ngokuchanekileyo Ukusa kwizizukulwana ezizayo ngezandla zabantu ababuthathaka?

Oku kusilela kuya kufikelela kude njengoko kugcinelwe isiTyhilelo sikaThixo; ikwanabela kuzo zonke ezi zinto zemfundiso, kubandakanya nokuziphatha, ngaphandle kwazo iinyaniso ezisindisayo zokholo ezingenakulondolozwa, zichazwe, okanye ziqwalaselwe. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-2035

Ewe, ezi nyaniso zisindisayo zigqithiswa ngamalandela oMpostile ngobudlelane noPopu. [5]ukubona Ingxaki esisiseko ngokubhekisele kwiziseko zebhayibhile “zokulandelelana kwabapostile.”

“Ukuze iVangeli epheleleyo nephilayo ihlale igcinwe eCaweni, abapostile babashiya oobhishophu njengamalandela abo. Banikwe elabo igunya lokufundisa. ” Eneneni, “ukushumayela kwabapostile, okuchazwe ngendlela ekhethekileyo kwiincwadi eziphefumlelweyo, kwakufuneka kugcinwe ngokulandelelana okuqhubekayo. kude kube sekupheleni kwexesha. " -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. 77 (akekeliswe sithi)

Kwi "ukuphela kwexesha. ” Oko kufikelela nangaphaya kolawulo lomchasi-Kristu. Le yimfundiso yenkolo yethu yamaKatolika. Kwaye kufuneka siqiniseke ngale nto, kuba xa umchasi-Kristu esiza, iimfundiso zikaYesu ezigcinwe kwiCawe yaKhe ziya kuba lelo litye liqinileyo elizakusikhusela kwiNkqwithela yoqhekeko nenkohliso. Oko kukuthi, kunye noMariya, iBandla yityeya kwesi siqhwithi sangoku (siza kubona Ityeya enkulu):

[ICawe] lelo lixolo elithi “kwiseyile epheleleyo yomnqamlezo weNkosi, ngokuphefumla koMoya oyiNgcwele, lihambe ngokukhuselekileyo kweli lizwe.” Ngokomnye umfanekiso othandekayo kuBaseki beCawa, ufuziselwa ngumkhombe kaNowa, okusindisayo kuphela kumkhukula. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-845

NguBawo oyiNgcwele owathi, ekhokelwa nguYesu, wammisela ukuba aqhube le nqanawa…

 

UKUQHATHAZA OKUYINGOZI

Ke umbono "kapopu omnyama" -oyedwa ubuncinci ngokusemthethweni onyuliweyo-ngumbono onobungozi onokujongela phantsi ukuthembela komalusi kumalusi oyintloko otyunjwe nguKristu, ngakumbi kula maxesha obumnyama apho abaprofeti bobuxoki benyuka ngokubalaseleyo. Ayinasiseko seBhayibhile kwaye iyaphikisana neNkcubeko yeCawa.

Kodwa ntoni is kunokwenzeka?

Kwakhona, imboni yaseLa Salette kuthiwa yathi:

IRoma izakuphulukana nokholo kwaye ibe sisihlalo somchasi-Kristu.

Ithetha ukuthini kanye kanye le nto? Ngenxa yobukhulu besiprofeto kufuneka sikhathalele ukuba singagxothi kwizigqibo zasendle. Ngemiyalezo yesiprofeto, kusoloko kufuneka ubulumko bokutolikwa. Ngaba "iRoma izakuphulukana nokholo" oko kuthetha ukuba iCawe yamaKatolika iza kulahla ukholo? UYesu usixelela ukuba oku kuya kwenzeka hayi kwenzeke, ukuze amasango esihogo angayi kumoyisa. Ngaba kunokuthetha, endaweni yokuba, kwixesha elizayo isixeko saseRoma siya kuba sikholelwe ngokupheleleyo kwinkolo nakwindlela yokusebenza esiba sisihlalo somchasi kristu? Kwakhona, kunokwenzeka kakhulu, ngakumbi ukuba uBawo oyiNgcwele uyanyanzelwa ukuba abaleke eVatican. Olunye utoliko lubonisa ukuba ukreqo lwangaphakathi phakathi kwabefundisi kunye namarhamente lunokuwenza buthathaka umsebenzi wePetrine charism kangangokuba amaKatolika amaninzi abeke emngciphekweni wokukhohlisa uMchasi-Kristu. Ngapha koko, ngaphambi nje kokuba anyulwe ukuba abe ngusihlalo kaPeter, uPope Benedict wayebonakala eyichaza iBandla langoku likwimeko enjalo. Wayiveza njenge…

… Isikhephe esiza kutshona, isikhephe sithatha amanzi macala onke. -Khadinali Ratzinger, Matshi 24, 2005, Ukucamngca ngolwesiHlanu oluLungileyo ngokuwa kwesithathu kukaKristu

Kodwa le meko isengozini kwaye ibuthathaka ayithethi ukuba uBawo oyiNgcwele uya kuphulukana nenkolo yamaKatolika kwaye aqale ukubhengeza enye.

Apho uPetros akhoyo, likhona iBandla. —Umbrose waseMilan, AD 389

Kwiphupha lesiprofetho likaSt. John Bosco, [6]cf. Ikhowudi yeDa Vinci… izalisekisa isiprofeto? Kwakhona wabona iRoma ihlaselwa, kuquka oko kwakubonakala ngathi kukubulawa kukaPapa. Nangona kunjalo, endaweni yokuba kungene umntu oza kungena ezihlangwini zakhe, yi Bawo Ongcwele ohamba ngeCawe emanzini asaqhwithi ngeentsika ezimbini ze-Eucharist nekaMariya zide zoyiswe iintshaba zikaKrestu. Oko kukuthi, uPopu ungumalusi othembekileyo "kwixesha loxolo." [7]cf. Ilahlekile i-Era

Nokuba upopu wayevalelwa entolongweni, athuliswa, anyanzelwa ukuba abaleke, okanye ahluthwe ngumntu ngokungafanelekanga anti-upopu onyuliweyo [8]“Icawe iye yafumana unyulo oluninzi olungasasebenziyo loopopu, kubandakanya ukwahlukana ngenkulungwane ye-14 apho ooPopu babini uGregory XI noClement VII babanga itrone ngaxeshanye. Ngaphandle kokuthetha, inokuba inye kuphela ngokufanelekileyo-khethwe u-papa, hayi ezimbini. Ke omnye upopu wayengumntu onikwe igunya lobuxoki ngookhadinali abambalwa ababenobungqongqo obungasasebenziyo, oko kukuthi uClement VII. Into eyenze le ngqungquthela ayisebenzi yayikukungabikho kweqela elipheleleyo leekhadinali kunye nevoti efunekayo yesi-2/3. ” —ISityhi. UJoseph Iannuzzi, iNcwadana yeendaba, uJan-Jun 2013, Abavangeli boBathathu Emnye oyiNgcwele okanye naliphi na inani lezinye iimeko ezinokwenzeka, oyinyaniso Ummeli weCawa uya kuhlala njengoko uKristu wathi: UPeter uliliwa. Kwixesha elidlulileyo, iBandla ngamanye amaxesha liye lahamba ixesha elide ngelixa lilinde umntu oza kungena ezihlangwini zakhe. Ngamanye amaxesha, oopopu ababini balawula ngaxeshanye: omnye ngokuqinisekileyo, omnye hayi. Ukanti, uKrestu uyalikhokela iBandla laKhe ngokungenakusilela kuba “amasango esihogo angayi kuloyisa.” Kwezakwalizwi, uMfu Joseph Iannuzzi kutshanje uthe:

Ngenxa yokusondela kwesithuba sobukhosi sikapapa, kunye nentetho yomntu ongathandani naye kunye neCawe engenamalusi, kuyavela enye inyaniso: Yonke iminyaka uThixo ubonelela izimvu zakhe ngopopiyo onyulwe ngokufanelekileyo, nokuba, njengoYesu noPeter , umele abandezeleke aze abulawe. Kuba uYesu Krestu ngokwakhe wamisela lonke ixesha ibandla elinegunya apho iSakramente zenziwa ukulungiselela imiphefumlo elungileyo. —Incwadana, kaJanuwari-Juni 2013, Abafundisi beZiqu zintathu eziNgcwele; cf. Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-671

Into ekufuneka siyigcinile engqondweni ngalo lonke ixesha (kodwa ngakumbi eyethu) yingozi yepropaganda ebeka amanga amazwi emlonyeni kaBawo oyiNgcwele. Kukho ingozi yokwenene yokuba kukho abefundisi abanamandla eRoma abasebenzayo chasene uBawo oyiNgcwele kunye neCawa. Kukholelwa ngokubanzi ukuba i-Freemasonry iye yangena kwiCawa yamaKatolika sele ibangele umonakalo omkhulu. [9]cf. Uhlaziyo lwehlabathi

Ndibona abafeli-nkolo abangakumbi, hayi ngoku kodwa kwixesha elizayo. Ndabona ihlelo elifihlakeleyo (uMasonry) ngokungakhathali lijongela phantsi iCawa enkulu. Kufutshane nabo ndabona irhamncwa eloyikekayo liphuma elwandle. Ehlabathini lonke, abantu abalungileyo nabazinikeleyo, ingakumbi abefundisi, babephathwa gadalala, becinezelwa, bevalelwa entolongweni. Ndandinemvakalelo yokuba baya kuba ngabafel 'ukholo ngenye imini. Xa iCawe yayiyeyona nxalenye ininzi yatshatyalaliswa lihlelo elifihlakeleyo, kwaye xa ingcwele kunye nesibingelelo sasimi, ndabona abaphangi bengena eCaweni kunye neSilwanyana. -Ubusisiwe uAnna-Katharina Emmerich, ngoMeyi 13, 1820; kucatshulwe ku Ithemba labangendawo NguTed Flynn. p. 156

Sinokubona ukuba uhlaselo oluchasene noPapa kunye neCawa aluphumi nje ngaphandle; kunokuba, iintlungu zeCawe zivela ngaphakathi kwiCawa, kwisono esikhoyo eCaweni. Le nto yayihlala isaziwa ngokubanzi, kodwa namhlanje siyibona iyinto eyoyikisayo: eyona ntshutshiso inkulu yeCawa ayiveli kwiintshaba zangaphandle, kodwa izalwa sisono ngaphakathi kwiCawa. ” —UPOPE BENEDICT XVI, udliwano-ndlebe ngenqwelomoya eya eLisbon, ePortugal; LifeSiteNews, NgoMeyi 12, 2010

Amandla kunye neenqununu ezikhonza umtyholi ziya kuthanda kakhulu uluntu Ndicinga ukuba umchasi-papa nguPapa oyinyani kwaye iimfundiso ezichasene nopopu zizaliswe ziimfundiso eziyinyani zamaKatolika. Ngapha koko, utshaba lungathanda kakhulu ukuba abantu bangabeva, bafunde, kwaye balandele ilizwi likaPeter ngenxa yokuthandabuza, uloyiko, okanye ukuthandabuza. Yiyo loo nto ndiphinda-phinda, bazalwana noodade, ukuba kufuneka nizalise isibane sakho [10]cf. Mat 25: 1-13 ngeoyile yokholo kunye nobulumko, ukukhanya kukaKrestu, ukuze ufumane indlela yakho ebumnyameni obuzayo obuhlela kwabaninzi "njengesela ebusuku". [11]ukubona Ikhandlela elitshisayo Sigcwalisa izibane zethu ngomthandazo, ngokuzila ukutya, ngokufunda iLizwi likaThixo, ukukhupha isono ebomini bethu, ukuvuma izono rhoqo, ukufumana i-Ekaristi eNgcwele, nangothando lommelwane:

UThixo uluthando; lowo uhleli eluthandweni uhleli kuye, noThixo uhleli kuye. (1 Yohane 4:16)

Kodwa oku akuthethi ukuba sikhuthaza ubomi obungaphakathi ngaphandle koMzimba kaKristu, oyiCawa. Njengoko uPopu Benedict wasikhumbuza kwenye yeedilesi zakhe zokugqibela njengopopu, ubomi bomKristu abuhlali kwisithuba:

ICawe, engunina notitshala, ibiza onke amalungu ayo ukuba azihlaziye ngokwasemoyeni, azilungiselele kwakhona kuThixo, alahle ikratshi nokuzingca ukuze baphile ngothando… Ngamaxesha obomi, kwaye, kwimizuzu yonke yobomi. , sijamelene nokhetho: ngaba siyafuna ukulandela 'mna' okanye uThixo?—Angelus, eSt. Peter's Square, nge-17 kaFebruwari, 2013; Zenit.org

 

UPOPU NOKUXHEKA

UMoya oyiNgcwele uPaulus uyalumkisa ukuba kuyakubakho imvukelo okanye uwexuko olukhulu phambi kokuvela kwe

… Umchasi-mthetho… unyana wentshabalalo, ochasayo uziphakamisayo ngokuchasene nayo yonke into ekuthiwa nguthixo, neento zonqulo, ngokokude ahlale etempileni kaThixo, ezibiza ukuba unguThixo; (2 Tes. 2: 3-4)

U-Anne Catherine osikelelweyo wayebonakala enombono wexesha elinje:

Ndabona amaProtestanti akhanyiselweyo, amacebo enzelwe ukuxubana kweenkolelo zonqulo, ukucinezelwa kwegunya likapopu… Kulo mbono ndabona icawe iqhushumbe zezinye iinqanawa… Yayisoyikiswa macala onke… Bakha icawe enkulu, eyoyikekayo eyayizokwamkela zonke iinkolelo ngamalungelo alinganayo… kodwa endaweni yesibingelelo yayingamasikizi nentshabalalo kuphela. Yayinjalo ke inkonzo entsha ukuba… -Ubusisiwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824 AD) Ubomi kunye neZityhilelo zika-Anne Catherine EmmerichNge-12 ka-Epreli ngo-1820

Ithuba lokuba kubekho uwexuko lwabefundisi abaninzi eRoma, lukaBawo oyiNgcwele ogxothiweyo eVatican, kunye nomchasi-kristu ethatha indawo yakhe etshabalalisa “umbingelelo ongapheliyo” woMthendeleko [12]cf. UDaniel 8: 23-25 ​​kunye noDaniel 9: 27 Zonke zikwindawo yeZibhalo. Kodwa uBawo Oyingcwele uyakuhlala "eyiliwa" ngokwenkonzo yakhe kwinyaniso engaguqukiyo "esikhululayo." Lilizwi likaKristu eli. Yithemba imfundiso kaPopu, hayi ukuba ungubani, kodwa ngubani ommisileyo: UYesu, owamnika igunya lakhe lokubopha nokukhulula, ukugweba nokuxolela, ukondla nokuqinisa, nokukhokela kwinyani umhlambi wakhe omncinci… uYesu, owayembiza ngokuba ngu "Petros, iliwa."

Nguye owasungula iBandla lakhe walakha elulwalweni, ngokholo loMpostile uPeter. Ngamagama ka-Augustine oyiNgcwele, “NguYesu Krestu iNkosi yethu owakha itempile yakhe. Baninzi abantu abasebenzela ukwakha, ukanti ngaphandle kokuba iNkosi iyangenelela ukuze bakhe, basebenzela ilize abakhi. -IPOPE BENEDICT XVI, IVespers Homily, Nge-12 kaSeptemba, 2008, kwiCathedral yeNotre-Dame, eParis, eFrance

Ndithandazeleni, ndingaze ndibaleke ngenxa yokoyika iingcuka. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukuvulwa kwabaNtu, NgoAprili 24, 2005, eSt. Peter's Square

 

 

EZINYE IZIFUNDO:

 

Cofa apha ukuze Ungabhalisi or Bhlisa kule Journal.

 


Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Qaphela. “Mnyama” akubhekiseli kumbala wesikhumba sakhe kodwa kubhekisa ebubini okanye ebumnyameni; cf. Efe 6:12
2 cf. Ubukhosi, hayi idemokhrasi
3 Gal 2: 14
4 “Uncedo olungcwele luye lunikwe abo bangena ezihlangwini zabapostile, befundisa ngobudlelane nalowo wangena ezihlangwini zikaPeter, kwaye, ngendlela ethile, kubhishophu waseRoma, umfundisi weCawa iphela, xa, bengafikanga kwinkcazo ngaphandle kokubiza "ngendlela eqinisekileyo," bacebisa ukuba kusetyenziswe iMagisterium eqhelekileyo imfundiso ekhokelela ekuqondeni okungcono kweSityhilelo kwimicimbi yokholo kunye nokuziphatha. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-892
5 ukubona Ingxaki esisiseko ngokubhekisele kwiziseko zebhayibhile “zokulandelelana kwabapostile.”
6 cf. Ikhowudi yeDa Vinci… izalisekisa isiprofeto?
7 cf. Ilahlekile i-Era
8 “Icawe iye yafumana unyulo oluninzi olungasasebenziyo loopopu, kubandakanya ukwahlukana ngenkulungwane ye-14 apho ooPopu babini uGregory XI noClement VII babanga itrone ngaxeshanye. Ngaphandle kokuthetha, inokuba inye kuphela ngokufanelekileyo-khethwe u-papa, hayi ezimbini. Ke omnye upopu wayengumntu onikwe igunya lobuxoki ngookhadinali abambalwa ababenobungqongqo obungasasebenziyo, oko kukuthi uClement VII. Into eyenze le ngqungquthela ayisebenzi yayikukungabikho kweqela elipheleleyo leekhadinali kunye nevoti efunekayo yesi-2/3. ” —ISityhi. UJoseph Iannuzzi, iNcwadana yeendaba, uJan-Jun 2013, Abavangeli boBathathu Emnye oyiNgcwele
9 cf. Uhlaziyo lwehlabathi
10 cf. Mat 25: 1-13
11 ukubona Ikhandlela elitshisayo
12 cf. UDaniel 8: 23-25 ​​kunye noDaniel 9: 27
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA noqhotyosho , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.