Isangqa… Umoya


 

IT Ingabonakala ngathi ukusebenzisa amazwi abaprofeti beTestamente eNdala kunye nencwadi yeSityhilelo kumhla wethu mhlawumbi kukuzikhukhumalisa okanye nokuba ngqongqo. Ndihlala ndizibuza le nto nam njengoko ndibhalile ngeziganeko ezizayo ngokukhanya kweZibhalo eziNgcwele. Nangona kunjalo, kukho into malunga namazwi abaprofeti abanjengoHezekile, u-Isaya, uMalaki no-St John, ukubala nje abambalwa, esele ivutha entliziyweni yam ngendlela ababengazange bayenze ngaphambili.

 

Impendulo endihlala ndiyiva kulo mbuzo wokuba ingaba ayisebenzi na kule mihla yethu:

Isangqa… isangqa.

 

UBEKHO, UKHO, UYE UYOBA

Indlela endiva ngayo iNkosi indicacisela kukuba zezi zibhalo ibe kuzaliseka, are kuzaliseka, kwaye Iya kuba kuzaliseka. Oko kukuthi, sele zizalisekisiwe ngexesha lomprofeti kwinqanaba elinye; Kwelinye inqanaba bakwinkqubo yokuzalisekiswa, ukanti kwelinye inqanaba, abakazalisekiswa. Ke njengesangqa, okanye isangqa, ezi zibhalo ziyaqhubeka ukutyhubela iminyaka zizalisekiswa kumanqanaba anzulu nangaphezulu okuthanda kukaThixo ngokobulumko baKhe obungapheliyo kunye noyilo. 

 

ABALULEKI ABANINZI

Omnye umfanekiso oqhubeka ufika engqondweni yile yebhodi yebhodi yebhodi yebhodi eyenziwe ngeglasi.

Ezinye iingcali zetshesi kwihlabathi zidlala kwiibhodi zechess ezininzi ukuze enye inyukele phezulu inokuchaphazela iziqwenga kumaleko asezantsi, umzekelo. Kodwa ndiyivile iNkosi isithi uyilo lwaKhe njengomdlalo we-chess olikhulu-maleko; Isibhalo esingcwele sinenqwaba yamanqanaba azalisekisiweyo (kweminye imilinganiselo), akwinkqubo yokuzalisekiswa, kodwa engekazaliseki ngokupheleleyo.

Inyathelo elinye kolunye lomaleko linokuphosa iinzame zikaSathana emva kwiinkulungwane ezininzi. 

Xa sithetha ngeSibhalo esizalisekayo ngexesha lethu, kufuneka sithobeke kakhulu phambi kwale mfihlakalo yamacala amaninzi. Kufuneka siziphephe zozibini ezi zinto: ukukholelwa ukuba ngaphandle kwamathandabuzo uYesu ubuya esebuqaqawulini ebomini bakhe; enye kukungahoyi imiqondiso yamaxesha kwaye wenze ngokungathi ubomi buya kuqhubeka njengoko bungenasiphelo. 

 

 

ISILUMKISO ESIKHULU

“Isilumkiso” koku, kukuba, asazi ngenene ukuba singakanani isiBhalo esilindele ukuzalisekiswa esele sikhona, kwaye kungakanani esele kwenzekile okuseza.

Ilixa liyeza, ewe, lifikile. ”(Yohane 16:33) 

Inye into esinokuyithetha ngokuqinisekileyo, kukuba iNkosi yethu ayibuyanga inobuqaqawuli, isiganeko esiza kusazi ngaphandle kwamathandabuzo.

Owona msebenzi wethu ngoku kukuhlala sincinci, sithobekile, sithandaza kwaye sibukele. Ngale nto ke engqondweni, ndinqwenela ukuqhubeka ndinibhalela ngokokhuthazo oluza kum, ndicacisa ukuba kutheni ndicinga ukuba esi sizukulwana sinokubona ukuzaliseka kweminye imilinganiselo "yexesha lokuphela" yeZibhalo eziNgcwele.

 

EZINYE IZIFUNDO:

  • khangela Umoya wexesha kuphuhliso olungaphezulu kwezi ngcamango kwimeko yeli xesha lethu.

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.