Ingxaki yoLuntu

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngoMeyi 9, 2017
NgoLwesibini weVeki yesine yePasika

Imibhalo yeLigugu Apha

 

NYE Imiba enomdla kakhulu kwiCawa yokuqala kukuba, emva kwePentekoste, ngokukhawuleza, ngokukhawuleza, babumba Kuluntu. Bathengisa yonke into ababenayo baza bayiphatha ngokufanayo ukuze kukhathalelwe iimfuno zabantu bonke. Kwaye okwangoku, akukho apho siwubona ngokucacileyo umyalelo ocacileyo ovela kuYesu wokuba senze njalo. Kwakunzima kakhulu, ngokuchasene nokucinga kwexesha, kangangokuba abahlali bokuqala baguqula umhlaba owawubajikelezile.

Saye isandla seNkosi sinabo, nento eninzi yakholwa kuyo yaguqukela eNkosini… yathuma uBharnabhas ukuba aye kwa-Antiyokwe. Ukufika kwakhe wabona ubabalo lukaThixo, wavuya wabakhuthaza bonke ukuba bahlale bethembekile eNkosini ngokuqina kwentliziyo. (Ufundo lwanamhlanje lokuqala)

Isandla seNkosi sasinabo kuba babephila ngokufundisa kukaYesu ngokuqinisekileyo-Imfundiso ethi, nangona ingabayalelanga ngokucacileyo ukuba benze uluntu, ikwenza oko ngokungagungqiyo-ukuba akunjalo ngomzekelo wakhe ekuhlanganiseni abaPostile abalishumi elinesibini abamngqongileyo.  

Ukuba mna, ke ngoko, ndiyinkosi nomfundisi, ndihlambe iinyawo zenu, nifanele ukuhlambana iinyawo ... Kuba oyena mncinane phakathi kwenu nonke ngoyena mkhulu… ndininika umyalelo omtsha: thandanani omnye enye. Njengoko ndinithandileyo mna, yenzani ngokunjalo nani. Ngayo le nto baya kwazi bonke, ukuba ningabafundi bam, ukuba nithe nathandana. (UYohane 13:14; uLuka 9:48; uYohane 13: 34-35)

UYesu akenzi mimangaliso nemiqondiso nemimangaliso uphawu lobufundi (ubuncinci hayi ikakhulu), kodwa uthando, okumbindi wobunye. Ke, nokuba yeyoluntu lwee-odolo zonqulo, uluntu losapho, okanye uluntu lwendoda nomfazi, uthando olusebenzayo Yinto eguqula yona, iyenze ukukhanya kukaKristu ehlabathini. 

… KwakuseAntiyokwe apho abafundi baqala ukubizwa ngokuba ngamaKristu. (Ufundo lokuqala)

Kungenxa yokuba kulapho baba "abanye ooKrestu" emhlabeni.

Imisebenzi endiyenzayo mna egameni likaBawo iyandingqinela… uBawo nam sibanye. (IVangeli yanamhlanje)

Abantu bamamela ngokuzithandela amangqina kunabafundisi-ntsapho, kwaye xa abantu bemamela ootitshala, kungenxa yokuba bangamangqina. —UAPOPE PAUL VI, Ukuhambisa ivangeli kwiLizwe lale mihla, n. I-41

Ukuba ihlabathi likwinkxwaleko yokholo namhlanje, ayikokungabikho kweeyure ezingama-24 zikanomathotholo nomabonwakude zobuKristu; ukuba ihlabathi alinakumfumana uKrestu, ayikuko ukuswela iicawa kunye neendawo zokuhlala; ukuba ihlabathi alikholelwa kwiVangeli, ayisiyiyo intswelo yeeBhayibhile kunye neyokomoya iincwadi. Endaweni yokuba kungenxa yokuba bengasenakufumana ezo ndawo zoluntu zothando nenkonzo, ezo ndawo apho “ababini okanye abathathu bahlanganisene” egameni lakhe… egameni lothando. 

Yiyo ke le ndlela esazi ngayo ukuba simanyene naye. Lowo uthi uhleli kuye ufanele aphile ngendlela awayephila ngayo. (1 Yohane 2: 5-6)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Umthendeleko woLuntu

Uluntu… Ukudibana noYesu

Uluntu kufuneka lube yiNtshumayeli

Ngaphandle kokuba iNkosi Yakhe uLuntu

 

Nxibelelana: Brigid
I-306.652.0033, i-ext. 223

[imeyile ikhuselwe]

 

UKUDLULELA NGOKUSIHLUNGU KUNYE KRISTU
NGOMEYI 17, 2017

Ubusuku obukhethekileyo benkonzo noMark
kwabo baphulukene namaqabane.

Ngo-7 ngokuhlwa kulandelwa isidlo sangokuhlwa.

Icawa yamaKatolika iSt
Ubunye, SK, Canada
201-5th Ave. eNtshona

Nxibelelana no-Yvonne kwi-306.228.7435

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA, UKUFUNDA KWENKOSI, BONKE.