IVangeli yethu Sonke

Ulwandle lwaseGalili Ekuseni (ifoto nguMark Mallett)

 

Ukuqhubeka nokufumana ukulandelwa ngumbono wokuba zininzi iindlela eziya ezulwini kwaye ekugqibeleni sonke siya kufika apho. Okulusizi kukuba, nkqu “namaKristu” amaninzi amkela le ndlela yokukhohlisa. Into efunekayo, ngakumbi kunakuqala, kukuvakalisa ngesibindi, ngesisa, nangamandla iVangeli kwaye igama likaYesu. Lo ngumsebenzi kunye nelungelo ngakumbi Ibali leNenekazi lethu elincinci. Ngubani omnye okhoyo?

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 15, 2019.

 

PHA Akukho magama anokuchaza ngokufanelekileyo ukuba kunjani ukuhamba emanyathelweni oqobo kaYesu. Ingathi uhambo lwam oluya kwiLizwe eliNgcwele lwalungena kummandla wasentsomini endakha ndawufunda ngobomi bam bonke… ndaza, ngequbuliso ndalapho. Ngaphandle, UYesu akayontsomi.

Amaxesha aliqela andichukumisile, njengokuvuka ngaphambi kokusa ndithandaze ngokuzolileyo ndedwa ngaselwandle lwaseGalili.

Wavuka kwakusasa kakhulu, wemka waya endaweni eyintlango, wathandaza. (UMarko 1:35)

Omnye wayefunda iVangeli kaLuka kwindlu yesikhungu apho uYesu waqala khona ukuyivakalisa:

UMoya weNkosi uphezu kwam, Ethe ngenxa yoko yandithambisela ukushumayela iindaba ezilungileyo kumahlwempu. Undithumele ukuba ndibhengeze inkululeko kubathinjwa, Nokubuyiselwa kokubona kwabaziimfama, Ndindulule abacudisiweyo bakhululeke, Ndivakalise umnyaka owamkelekileyo eNkosini. (ULuka 4: 18-19)

Lowo yayingumzuzu ocacileyo. Ndaziva ndinoluvo olukhulu inkalipho ukuzaliswa ngaphakathi. Inkqubo ye- ngoku ilizwi okuze kum kukuba iBandla kufuneka livuke ngesibindi (kwakhona) lishumayele iVangeli engafakwanga kutya ngaphandle koloyiko okanye ukulalanisa, ngexesha okanye ngaphandle. 

 

YINTONI LONKE?

Oko kwandizisela komnye, kuncinci kakhulu ukwakha, kodwa akukho mzuzu wokukhuthaza. Kwikhaya lakhe, umfundisi ohlala eJerusalem wathi, “Akukho mfuneko yokuba siguqule amaSilamsi, amaJuda, okanye abanye. Guquka kwaye uvumele uThixo aguqule. Ndihleli apho ndimangele ekuqaleni. Andule ke amazwi ka-St. Paul andikhusele engqondweni yam:

Kodwa baya kubiza njani na kulowo bangakholwanga kuye? Bangathini na ke ukukholwa kulowo bangevanga ngaye? Bangeva njani kungekho mntu ushumayelayo? Bashumayela njani na abantu, bengathunywanga? Njengokuba kubhaliwe kwathiwa, Hayi, ukuba zintle kwazo iinyawo zabashumayela iindaba ezilungileyo zoxolo. (KwabaseRoma 10: 14-15)

Ndacinga ngaphakathi, Ukuba akukho mfuneko yokuba “siguqule” abo bangakholwayo, kwakutheni ukuze uYesu abandezeleke kwaye afe? Yintoni awayehamba ngayo uYesu kula mazwe ukuba akazukubiza abalahlekileyo ukuba baguquke? Kutheni le nto iCawe ikhona ngaphandle kokuqhubeka nomsebenzi ka Yesu: ukuzisa iindaba ezimnandi kumahlwempu nokubhengeza inkululeko kubathinjwa? Ewe, ndiyifumene loo mzuzu ngokudibana. “Hayi Yesu, ufele ilize! Awuzanga kusithambisa kodwa usisindisile esonweni sethu! Nkosi, andizukuvumela ukuba umsebenzi wakho ufe kum. Andiyi kuvumela uxolo lobuxoki luthabathel 'indawo oluya nalo uxolo lokwenene! ”

Isibhalo sithi kunjalo “Nisindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo.” [1]I-Eph 2: 8 Kodwa ...

… Ukholo luvela koko kuviweyo, kwaye oko kuviweyo kuza ngelizwi likaKristu. (KwabaseRoma 10:17)

AmaSilamsi, amaJuda, amaHindu, amaBuddha, nazo zonke iindlela zabantu abangakholwayo kufuneka ukuzwa iVangeli kaKrestu ukuze nabo, babe nethuba lokufumana isipho sokholo. Kodwa iyakhula i- kwezopolitiko ezichanekileyo umbono wokuba sibizelwe nje "ukuhlala ngoxolo" kunye "nokunyamezelana," kunye nembono yokuba ezinye iinkolo ziyindlela efanelekileyo ngokulinganayo eya kuThixo omnye. Kodwa oku kuyalahlekisa okona kulungileyo. UYesu Krestu watyhila ukuba unguye “Indlela nenyaniso nobomi” kwaye oko “Akukho namnye uzayo kuBawo ngaphandle kokuza” Yena. [2]John 14: 6 USt Paul wabhala ukuba kufanelekile “Zama ukuba noxolo nabantu bonke” kodwa emva koko wongeza kwangoko: “Lumkani kungabikho mntu uphulukana nalo ubabalo lukaThixo.” [3]I-Heb 12: 14-15 Uxolo lwenza incoko; kodwa incoko kumele kukhokelela ekuvakalisweni kweendaba ezilungileyo.

Icawa iyazihlonipha kwaye iyazixabisa ezi nkolo zingezozabuKrestu kuba ziyindlela yokuphila yomphefumlo wamaqela amakhulu abantu. Baphethe ngaphakathi kubo amawakawaka eminyaka okufuna uThixo, umnqweno ongagqitywanga kodwa odla ngokwenziwa ngokunyaniseka okukhulu nangobulungisa bentliziyo. Banomtsalane isiseko semibhalo enzulu yezenkolo. Bafundise izizukulwana zabantu ukuba zithandaze njani. Zonke zimithiswe “ngembewu yeLizwi” engenakubalwa kwaye zinako ukwenza "ulungiselelo lweVangeli,"… [Kodwa] imbeko nokuhlonitshwa kwezi nkolo okanye ubunzima bemibuzo ebuzwayo sisimemo esiya eCaweni kwaba bantu bangengomaKristu ukuvakaliswa kukaYesu Krestu. Ngokuchasene noko iCawa ibambe ukuba ezi zihlwele zinelungelo lokwazi ubutyebi bemfihlakalo kaKrestu-ubutyebi apho sikholelwa ukuba uluntu luphela lunokufumana, kwinzaliseko engalindelekanga, yonke into eyifunayo ngokubhekisele kuThixo, umntu. Isiphelo sakhe, ubomi nokufa, nenyaniso. —IPOPA ST. UPAWULOS VI, Evangelii Nuntiandi, n. I-53; IVatican.va

Okanye, mhlobo othandekayo, kunjalo 'uxolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda' (Phil 4: 7) ebekelwe thina maKristu sodwa? Ngaba ukuphilisa okungummangaliso okuvela kuye Ukwazi kwaye ukuva Ngaba uxolelwe kwisivumo esenzelwe abambalwa? Ngaba isonka soBomi esithuthuzelayo nesondlayo ngokomoya, okanye amandla oMoya oyiNgcwele ukukhulula kunye nokuguqula, okanye imiyalelo enika ubomi kunye neemfundiso zikaKristu yinto esiyigcinayo kuthi ukuze "singakhubekisi"? Ngaba uyayibona indlela ekuzingca ngayo ekugqibeleni oku? Abanye bane kunene ukuva iVangeli ukusukela ngoKrestu “Unqwenela ukuba wonke umntu asindiswe, afikelele ekuyazini inyaniso.” [4]1 Timothy 2: 4

Bonke banelungelo lokufumana iVangeli. AmaKristu anoxanduva lokuvakalisa iVangeli ngaphandle kokukhetha nabani na. -IPOPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium, n. 15

 

PHUMELA, HAYI UTHANTSE

Umntu kufuneka ahlule ngononophelo phakathi ukumisela kwaye iphakamisa iVangeli kaYesu Krestu — phakathi “kokuguqula abantu” Ukuqobisana “Ivangeli.” Kwi Inqaku leMfundiso kwezinye iiNdawo zokuShunyayelwa kweVangeli, iBandla Lemfundiso Yokholo lacacisa ukuba ibinzana elithi “ukuguqula abantu” akusengokubhekisela “kumsebenzi wobuvangeli.”

Kutshanje… eli gama lithathe intsingiselo engeyiyo, elithetha ukunyuswa kwenkolo ngokusebenzisa iindlela, kunye neenjongo, ngokuchasene nomoya weVangeli; Oko kukuthi, engakhuseli inkululeko nesidima somntu. —Cf. umbhalo osemazantsi n. 49

Umzekelo, ukuguqula abantu kuya kubhekisa kwimpiriyali eyayisenziwa ziintlanga ezithile nkqu nabefundisi abathile ababenyanzela iVangeli kwezinye iinkcubeko kwaye izizwe. Kodwa uYesu akazange anyanzele; Umeme kuphela. 

INkosi ayiguquki; Unika uthando. Olu thando lukufuna kwaye lulinde wena, ongakholwayo ngalo mzuzu okanye ukude. —UPOPA UFRANCIS, uAngelus, eSt. Peter Square, ngoJanuwari 6, 2014; Iindaba Ezimeleyo zamaKatolika

Icawa ayibandakanyeki kuguquka. Endaweni yoko uyakhula ngo "kutsala"… —UPOPE BENEDICT XVI, Ohlala Ekhaya Ngokuvulwa Kwenkomfa Jikelele yesihlanu yoBhishophu baseLatin American naseCaribbean, ngoMeyi 13, 2007; IVatican.va

Ngokuqinisekileyo kuya kuba yimpazamo ukunyanzelisa into kwizazela zabazalwana bethu. Kodwa ukucebisa kwizazela zabo inyaniso yeVangeli nosindiso kuYesu Krestu, ngokucacileyo nangokuhloniphekileyo kukhetho olukhululekileyo olunikwayo… kude nokuhlaselwa kwenkululeko yenkolo kukuyihlonipha ngokupheleleyo loo nkululeko… Kutheni kufuneka bubuxoki kuphela kunye neempazamo, ukungathobeki kunye nemifanekiso engamanyala inelungelo lokubekwa phambi kwabantu kwaye, ngelishwa, inyanzeliswa kubo ziinkqubo ezonakalisayo zemithombo yeendaba…? Ukubonakaliswa ngentlonipho kukaKristu nobukumkani baKhe kungaphezulu kwelungelo lomvangeli; ngumsebenzi wakhe. —IPOPA ST. UPAWULOS VI, Evangelii Nuntiandi, n. I-80; IVatican.va

Icala elingasemva le ngqekembe luhlobo lokungakhathali ngokwenkolo olwenza "uxolo" kunye "nokuphila kunye" ziphelele kubo. Ngelixa ukuhlala ngoxolo kuluncedo kwaye kunqweneleka, akusoloko kunokwenzeka kumKristu onoxanduva lokwazisa indlela yosindiso lwanaphakade. Njengoko watshoyo uYesu, Musani ukucinga ukuba ndize kungenisa uxolo emhlabeni. Ndize kungenisa, ndingazisi luxolo kodwa; [5]I-Matt 10: 34

Ngaphandle koko, sityala lonke ukholo ngenxa yokucela uxolo. 

… Akwanelanga ukuba abantu abangamaKristu babekhona kwaye bahlelwe kwisizwe esinikiweyo, kwaye akwanelanga ukwenza umpostile ngomzekelo omhle. Bacwangciselwe le njongo, bakho ngoku: ukubhengeza uKrestu kwabo bangengabo abenkolo yobuKrestu ngelizwi nangomzekelo, nokubanceda ukuba bamkele ngokupheleleyo uKrestu. -IBhunga leVatican leSibini, IiNtlanga, n. I-15; IVatican.va

 

ILIZWI KUFANELE LIBE Sithethile

Mhlawumbi uvile ibinzana elinomtsalane ku-St. Francis, "Shumayela iVangeli maxa onke kwaye, ukuba kukho imfuneko, sebenzisa amagama." Ngapha koko, abukho ubungqina obubhaliweyo bokuba uSt.Francis wakha wayithetha loo nto. Nangona kunjalo, kukho ubungqina obuninzi bokuba la magama asetyenziselwe ukuzithethelela ngokushumayela igama kunye nomyalezo kaYesu Krestu. Ngokuqinisekileyo, phantse nabani na uya kwamkela ububele kunye nenkonzo yethu, amavolontiya kunye nobulungisa kwezentlalo. Ezi ziyimfuneko kwaye, enyanisweni, zisenza amangqina athembekileyo eVangeli. Kodwa ukuba siyishiya kuloo nto, ukuba sineentloni ekwabelaneni "ngesizathu sethemba lethu,"[6]1 Peter 3: 15 emva koko sibabamba abanye umyalezo oguqula ubomi esinabo-kwaye sibeka usindiso lwethu emngciphekweni.

… Elona ngqina libubungqina alinakusebenza ekuhambeni kwexesha ukuba alichazwanga, ligwetyelwe… kwaye lenziwa licace ngesibhengezo seNkosi uYesu esicacileyo nesingathandabuziyo. Iindaba Ezilungileyo ezivakaliswe bubungqina bobomi kungekudala okanye emva koko kufuneka zivakaliswe ngelizwi lobomi. Akukho bungqina bokwenene bokushumayela ukuba igama, imfundiso, ubomi, izithembiso, ubukumkani nemfihlakalo kaYesu waseNazarete, uNyana kaThixo azange zibhengezwe. —IPOPA ST. UPAWULOS VI, Evangelii Nuntiandi, n. I-22; IVatican.va

Nabani na oneentloni ngam nangamazwi am kwesi sizukulwana singakholwayo nesonayo, uNyana woMntu uya kuba neentloni ngaye, xa athe weza esebuqaqawulini boYise, enezithunywa ezingcwele. (UMarko 8:38)

Uhambo lwam lokuya kwiLizwe elingcwele lundenze ndaqonda ngakumbi ukuba uYesu akazelanga kulomhlaba ukusiphathaphatha emqolo, kodwa ukusibiza. Le yayingengomsebenzi waKhe kuphela kodwa nomyalelo esiwunikiweyo, iBandla laKhe:

Yiya kwihlabathi liphela kwaye ubhengeze iindaba ezilungileyo zonke isidalwa. Lowo ukholwayo aze abhaptizwe uya kusindiswa; Ongakholwayo uyakugwetywa. (UMarko 15: 15-16)

Kwilizwe liphela! Kwindalo yonke! Kanye kwiziphelo zomhlaba! —IPOPA ST. UPAWULOS VI, Evangelii Nuntiandi, n. I-50; IVatican.va

Olu thumo ngumKristu ngamnye obhaptiziweyo- hayi abefundisi, inkolo, okanye iqaqobana labalungiseleli. “Ngumsebenzi obalulekileyo weCawa.” [7]Evangelii Nuntiandi, n. I-14; IVatican.va Sinoxanduva lomntu ngamnye ukuzisa ukukhanya nenyaniso kaKristu nakweyiphi na imeko esizifumana sikuyo. Ukuba oku kusenza singakhululeki okanye kungunobangela woloyiko nehlazo okanye asazi ukuba masenze ntoni… kufanelekile ukuba sibongoze uMoya oyiNgcwele lowo uPaul Paul VI ambiza ngokuba "ngummeli ophambili wovangelo"[8]Evangelii Nuntiandi, n. I-75; IVatican.va ukusinika ubukhalipha kunye nobulumko. Ngaphandle kukaMoya oyiNgcwele, nabapostile babengenamandla kwaye bayoyika. Kodwa emva kwePentekoste, abakhange baye kuphela eziphelweni zomhlaba, kodwa banikela ngobomi babo kwinkqubo.

U-Yesu akazange ayithathe inyama yethu ahambe phakathi kwethu ukuze asigone njengeqela, kodwa asisindise kwintlungu yesono kwaye avule imilo emitsha yovuyo, uxolo kunye nobomi obungunaphakade. Ngaba uya kuba lelinye lamazwi ambalwa aseleyo emhlabeni ukuba wabelane ngeendaba ezimnandi?

Ndingathanda ukuba sonke, emva kwale mihla yobabalo, sibe nesibindi-isibindi-Ukuhamba phambi kobuso beNkosi, kunye nomNqamlezo weNkosi: ukwakha iBandla kwigazi leNkosi, elaphalazwa emnqamlezweni, nokubiza ubuqaqawuli obunye, uKrestu obethelelwe emnqamlezweni. Ngale ndlela, iBandla liza kuya phambili. —UPOPA UFRANCIS, Kuqala Ukuhlalisana, iindaba.va

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 I-Eph 2: 8
2 John 14: 6
3 I-Heb 12: 14-15
4 1 Timothy 2: 4
5 I-Matt 10: 34
6 1 Peter 3: 15
7 Evangelii Nuntiandi, n. I-14; IVatican.va
8 Evangelii Nuntiandi, n. I-75; IVatican.va
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA.