Umtya wenceba

 

 

IF ihlabathi linjalo Ukuxhonywa ngentambo, ngumsonto owomeleleyo we Inceba kaThixo-Lolu luthando lukaThixo kolu hlanga luhlwempuzekileyo. 

Andifuni ukohlwaya uluntu, kodwa ndinqwenela ukuyiphilisa, ndiyicinezela ngentliziyo yam enenceba. Ndisebenzisa ukohlwaya xa bandinyanzela ukuba ndenze njalo; Isandla sam sayama ukumbamba ngekrele lobulungisa. Ngaphambi komhla wezoBulungisa ndithumela uSuku lweNceba.  —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 1588

Kuloo mazwi athambileyo, siva ukunxitywa kwenceba kaThixo nobulungisa baKhe. Ayisoze yabakho ngaphandle komnye. Ubulungisa luthando lukaThixo olubonakaliswe ngo ucwangco lukaThixo ebamba indalo kunye ngemithetho-nokuba yimithetho yendalo, okanye yimithetho "yentliziyo". Ke ukuba umntu uhlwayela imbewu emhlabeni, uthando entliziyweni, okanye isono emphefumlweni, uya kuhlala evuna oko akuhlwayelayo. Leyo yinyaniso engapheliyo egqitha kuzo zonke iinkolo namaxesha… kwaye idlalwa kakhulu kwiindaba zentambo ezingama-24. 

 

YENYANISO NEMFAZWE

Njengoko sikhumbula kumbono weemboni zaseFatima, yayinguMama osikelelekileyo owangenelela kungekudala ngaphambi kweMfazwe Yehlabathi II, enqanda ingelosi “ngekrele elidangazelayo” ukuba liwubethe umhlaba.

… Ngasekhohlo kweNkosazana Yethu nangasentla ngaphezulu, sabona iNgelosi iphethe ikrele elidangazelayo ngesandla sayo sasekhohlo; edanyazayo, yakhupha amadangatye ajongeka ngokungathi aza kulitshisa ihlabathi; kodwa basweleka beqhakamshelana nobukhazikhazi obathi uMama Wethu wabakhanyisela ngakwisandla sakhe sasekunene: esalatha emhlabeni ngesandla sasekunene, ingelosi yakhala ngelizwi elikhulu: 'Intlungu, intlawulelo, intlawulelo!'—ISk. U-Lucia waseFatima, nge-13 kaJulayi, 1917

Ngaloo nto, ihlabathi langena kwixesha lobabalo, a “Ixesha lenceba.”

Ndabona iNkosi uYesu, njengenkosi enobungangamsha obukhulu, ijonge emhlabeni ngokungqongqo okukhulu; kodwa ngenxa yokuncenga kukaMama wakhe, wayolula ixesha lenceba zakhe… INkosi yandiphendula, “Ndolandisa ixesha lenceba ngenxa [yaboni]. Yeha ke bona, ukuba abalazi eli xesha lokuvelelwa kwam! —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari, n. 126I, 1160; d. Ngo-1937

Xa uYesu ethetha nge “ikrele lobulungisa”, ngokweBhayibhile, “ikrele” libhekisela emfazweni. Yintoni ke ngoko “ikrele lobulungisa”? Xa ubani eqwalasela imbubhiso yehlabathi lonke yokuqhomfa kuphela, apho kuye kwabulawa iintsana ezingamakhulu ezigidi ezisesibelekweni—ngokufuthi ubukhulu becala. ifashoni ekhohlakeleyo—ngokucacileyo ukubona ukuba uluntu luye lwatyala isaqhwithi ukususela ngowe-1917 (bona Ixesha lokulila). Kuba njengoko uPopu Francis eqinisekisile kutshanje kudliwano-ndlebe, ukuqhomfa “kukubulala umntu omsulwa.” [1]ku Politique kunye noLuntu, udliwanondlebe no-Dominique Wolton; cf. www.ndiyikunet.cn

Xa behlwayela umoya, baya kuvuna isaqhwithi… (Hoseya 8: 7)

Ngoku, kwikhulu leminyaka emva kweFatima, oku kuqwalaselwa kuyinyani ngakumbi ngeyure…

Ingelosi ephethe ikrele elidangazelayo ngasekhohlo kukaMama kaThixo ukhumbula imifanekiso efanayo kwiNcwadi yeSityhilelo. Oku kubonisa isoyikiso somgwebo osondele emhlabeni. Namhlanje ithemba lokuba umhlaba unokutshiswa luthuthu lulwandle lomlilo alusabonakali njengephupha elisulungekileyo: umntu ngokwakhe, kunye nezinto awazenzayo, uzenzele ikrele elidangazelayo. -Cardinal Joseph Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Umyalezo weFatima, isuka e Iwebsite yeVatican

Kumazwi anikelwa kulowo kuthiwa yimboni yaseMelika, uYesu wathi:

Bantu bam, isono esikulo mhlaba sinzulu kangangokuba umhlaba unibonisa imiqondiso yobunzulu bezono zenu kuba, njengoko ndandinixelele, kuya kubakho isaqhwithi emva kwesaqhwithi nenyikima emva kwenyikima, isifo esikhulu nendlala. Kukwakho novavanyo lokomoya olwenzekayo, uyabona, nkqu oonyana bam abanyuliweyo basemfazweni kwaye iBandla lam liphantsi kocociso olukhulu. Uyabona esona sono sikhulu kuzo zonke kukwaliwa kwendalo yam, icebo lam, ngokukhupha isisu, kwaye umhlaba uya kuhlanjululwa ukuze uphile uluntu. -kuJennifer, Ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-8 kaJanuwari; amazwifromjesus.com

 

SEKUNJALO, INCEBA YOYANGA

If lungisa ityhila ingqondo kaThixo, injalo Inceba oko kutyhila intliziyo yaKhe. Yaye kungenxa yoko, namhlanje, ilanga liye laphuma kwakhona, iintsana ziyazalwa, izibini ziyatshatiswa, yaye ubomi buyaqhubeka buchuma, phezu kwako nje ukuncwina kwayo yonke indalo. 

Uthando olungagungqiyo lweNkosi alupheli, inceba yakhe ayipheli; zintsha ntsasa zonke; ukuthembeka kwakho kukhulu. (IZililo 3: 22-23)

Uthixo Luthando. Kwanokusesikweni Kwakhe kuyimbonakaliso yothando olunyulu. Kuba Yena uthanda ukuba wonk’ ubani asindiswe aze afikelele ekwazini inyani." [2]1 Timothy 2: 4 Yiyo loo nto, xa silindele ukuba iNkosi iya kusohlwaya, Isuke isoyise, endaweni yayo, ngeyakhe inceba. Ebomini bam, ndiyifumene le nceba ngobubele, ngokungalindelekanga, xa ndandicinga ukuba ndiyifanele. Njengonyana wolahleko, owaphungwa waza wawolwa egqunywe lithambeka lehagu lesono sakhe… okanye njengoZakeyu ogoso, awathi uYesu wamcela ukuba atye naye… okanye njengesela emnqamlezweni, elamkelwa ngaloo mini eParadesi. Ewe, xa ndandiziva ndifanelwe ngumsindo, kunoko, ndeva Izixhobo Ezimangalisayo or Ummangaliso Wenceba

Xa ndijonga ihlabathi namhlanje, ndibona kwaabantu bangxwelerhekileyo, abonzakeleyo, abalahlekileyo endandibabo kwaye ndisenokuba ngabo. Kwaye ndifuna ukuba basindiswe ebukhobokeni babo. Ndifuna ukuba balwazi uThando oluNzima, uYesu Krestu, onguThixo wethu, umhlobo, noMlamli. Wobeka phi na ke, ukuba uYise ngokwakhe afune ukubahlanganisela ezingalweni Zakhe abantwana, aze abaxelele nje ukuthi, “Uyathandwa”? Kodwa ihlabathi liya kusiva njani eso sigidimi silula ukuba asingolizwi laloo miphefumlo banayo sele baluvileyo, abo sele bedibene nolo thando, yaye ngoobani abaye baguqulwa ngalo? Leyo yindima yam nawe kule yure. 

... bangathini na ukukholwa kulowo bangevanga ngaye? Bangáthini na ke ukuva kungekho bani ushumayelayo? …Sizizigidimi ngenxa kaKristu, ngokungathi uThixo uniyala ngathi. ( Roma 10:14; 2 Kor 5:20 )

 

AMANGQINA AYINENE

Kodwa kukho enye inyani ecacileyo abalandeli bakaYesu abajongene nayo namhlanje: ihlabathi, liya lisanda, alifuni kuvayo ilizwi, akafuni kuva nyaniso. Kodwa ... ihlabathi lihlala lifuna njalo azi uthando, mhlawumbi ngakumbi kunangaphambili-njengoko umqondiso omkhulu wamaxesha ethu uqhubeka ukuvela:

… Ngenxa yokwanda kobubi, uthando lwabaninzi luya kuphola. (Mat. 24:12)

Kwaye ngaloo ndlela, ngokuchasene nentando yethu, ingcinga iphakama engqondweni yokuba ngoku loo mihla iyasondela eyathi iNkosi Yethu yaprofeta ngayo: “Nangenxa yokwanda kokuchasa umthetho, luya kuphola uthando lwabaninzi.” —I-POPE PIUS XI, I-Miserentissimus Redemptor, Encyclical on Revenue to the Sacred Heart, n. 17 

Kodwa oku kuthetha ukuba ithuba ukunikela ubungqina bukhulu kunanini na ngaphambili: ithuba lokuzisa imfudumalo yokwenene Uthando lobuKristu naphi na apho sihamba khona. Kulo mba, siya kwenza kakuhle ukuba siphinda siphulaphule uPaul VI:

Le nkulungwane inxanelwe ubunyani… Abantu baphulaphula kakhulu kumangqina kunabafundisi-ntsapho, kwaye xa abantu bephulaphula abafundisi, kungenxa yokuba bengamangqina… Ihlabathi lilindele kuthi ubomi obulula, umoya womthandazo, wentobeko, wentobeko, wokuzahlula. nokuzincama. —UAPOPE PAUL VI, Ukuhambisa ivangeli kwiLizwe lale mihla, 22, 41, 76

Ke ngoko, ndiva uMoya oyiNgcwele endicinezela, kungekuphela nje ukuba ndiphile ezi nyaniso kude kakhulu ebomini bam, kodwa ukuninceda, bafundi bam, ukuba nibe nenyani ngakumbi, kwaye ke, nibe namandla ngakumbi kubungqina benu. Kwaye izizathu zimbini: kungekhona nje ukuba ngumqondiso wokuchasana kwabanye kule nto "ixesha lenceba", kodwa kwakhona khawulezisa uLawulo lweNtando yobuThixo ezintliziyweni zentsalela ethembekileyo ukuze “iya kwenzeka emhlabeni, nasezulwini. ” [3]I-Matt 6: 10

Kutheni ungamceli ukuba asithumelele amangqina amatsha obukho bakhe namhlanje, lowo ngokwakhe uza kuthi? Kwaye lo mthandazo, nangona ungajolisanga ngqo kwisiphelo sehlabathi, kunjalo umthandazo wokwenene wokuza kwakhe; Iqulathe ububanzi bomthandazo awasifundisa wona ngokwakhe: "Mabufike ubukumkani bakho!" Yiza, Nkosi Yesu! —UPOPE BENEDICT XVI, UYesu waseNazarete, iVeki eNgcwele: Ukusuka ekungeneni eYerusalem ukuya eluVukweni, iphe. 292, Ignatius Cinezela 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ixesha lokulila

IYure yeNkemba

Ikrele elivuthayo

Umgwebo ozayo

Ukuza koBukumkani bukaThixo

Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Ngaba nyhani uYesu uyeza?

Bawo Oyingcwele ... Uyeza! 

 

Phawula ePhiladelphia! 

INkomfa kaZwelonke ye
Idangatye Lothando
Yentliziyo Engafezekanga kaMariya

NgoSeptemba 22-23rd, 2017
Ukuhlaziywa kweRenaissance Philadelphia Airport
 

UKUBONISA:

UMark Mallett -Umculi, umbhali wengoma, umbhali
UTony Mullen-UMlawuli weSizwe weLangatye loThando
UFr. UJim Blount - Umbutho weNkosikazi Yethu kweyona Ngcwele ingcwele
Hector Molina-Ukulahla iiNetworks

Ngolunye ulwazi, nqakraza Apha

 

Ndikusikelele kwaye ndiyabulela
amalizo akho kule nkonzo.

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 ku Politique kunye noLuntu, udliwanondlebe no-Dominique Wolton; cf. www.ndiyikunet.cn
2 1 Timothy 2: 4
3 I-Matt 6: 10
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOBABALO, BONKE.